DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 98     <-- 98 -->        PDF

KUĆICE ZAPTICE


Uz prihranu ptica tijekom zimskog razdoblja, napa


janju ljeti punjenjem pojilica vodom, organiziranje za


štitnih područja (ornitološki rezervati), progon ptičjih
neprijatelja (mačaka skitnica), donošenje zakon skih
mje ra, jedna od ključnih aktivnosti na planu za štite ptica
je pružanje pogodnih umjetnih gnijezda pticama dupljašicama
i poludupljašicama. Upravo o tome govori mala,
grafički dopadljiva knjižica ornitologinje dr. sc. Vesne
Tutiš,više znanstvene suradnice Zavoda za ornitologiju
HAZU u Zagrebu, koja je pod gor njim naslovom tiskana
krajem 2008. godine u sklo pu projekta “Škole
promotori zaštićenih prirodnih vrijednosti Karlovačke
žu panije”. Nas šumare posebno ra duje da je pro jekt, uz
tu rističke i gradske institucije grada Kar lovca, proveden
u suradnji s Upravom šuma Podruž nice Karlovac i Odjelom
za lovstvo i zaštitu prirodeVeleučilišta u Karlovcu.
Naime, knjiga će, uz popularizaciju zaštite ptica kod šire
javnosti, dobro doći i našem terenskom šumarskom i
lov nom osoblju te budućim inženjerima lovstva i zaštite
pri rode, koji bi podizanjem umjetnih duplji u našim šu-
ma ma mogli dijelom nadoknadili gubitak prirodnih dup lji,
nastao nepromiš lje nom sječom starih i trulih stabala.


Čovjek nije dovoljno svjestan činjenice da su ta
mala umiljata stvorenja koja ”krila nose” neophodna za
nje gov opstanak. Pretražujući svaki kutak od tla do najviših
grana i litica, ptice su najvažniji regulatori broja
insekata. Iz literature nam je poznato da svaka pti ca iz
skupine sjenica (Parus) pod normalnim okolnostima


pojede dnevno toliko kukaca i njihovih razvojnih obli ka
koliko je sama teška. Evo računice za veliku sjenicu
(Parus major): ako prosječno teži 12 g, bila bi to težina
od oko 2000 leptirovih jaja. Uzmemo li u račun da
1000 gusjenica smrekova prelca može potpuno ogo liti
jedno odraslo stablo smreke, moguće je spoznati koliko
jedna sjenica vrijedi samo tijekom jedne godine života.
Kod jednog para jelovih sjenica(Parus ater)dokazano
je da su tijekom razdoblja hranjenja svo jih ptića, punih
kljunova ukupno ušli u gnijezdo 7743 puta ili prosječno
32 puta na sat. “I uz sve to”, zaključit će u jednom
svom apelu ornitolozi Renata i Dragutin Rucner
(1953), “niti korist, niti ugod na pojava, ni često ljupkost
kretnji, ni krasan pjev, veličanstven let i lijepi obiteljski
život ne može ih spasiti od njihovih neprijatelja.
Posve nelogičan i nepotreban neprijatelj ptica je svakako
sam čovjek”.


Zaključujući da velik broj ptičjih vrsta koje se gn i jez
de u dupljama ili raznim pukotinama prihvaća kućice
za gniježđenje, autorica nas upoznaje s vrstama ptica dupljašica
i poludupljašica, daje njihovu definiciju, mjesta
obitavanja te koja je njihova uloga za normalno funkcioniranje
šumskih ekosustava. Kako im i samo ime kazuje,
dupljašice su ptice koje za gniježđenje odabiru duplje u
drveću, a pretežito stane šumska staništa. U Hrvatskoj
gni jezdi pedesetak vrsta ptica iz obje ove skupine, od
kojih većinu možemo privući na gniježđenje u odgovarajuće
kućice.Tuspadaju gotovo sve vrste sjenica (ve


lika, plavetna, crnoglava, jelo va),


mu harice, čvorak, crvenrepka ko vačić,
pupavac, zlatovrana, brg ljez,
djet lići, žune, golub dupljaš te neke
vrste sova.


Izradi, veličini i obliku kućica –
umjetnih duplji, materijalima za nji hovu
izradu, zaštiti, postavljanju
(na koju visinu, na koji razmak),
pričvrš ćivanju kućica, njihovu čiš će
nju i održavanju dat je najveći
pros tor u knjizi, a kako tekst prate
instruktivni crteži i slike, to se s ma lo
priručnog materijala i alata mo že
svatko prihvatiti izrade kući ca. Svakom
šumarskom djelatniku koji je
vičan radu s motornom pilom lančanicom,
preporučujemo izra du kućica
iz punog drva (obli ca), kojega
najprije izrežemo na čet vr tine, po tom
izrežemo unutarnje di jelove,
da bi tako dobivene vanjske dijelo ve
po novno spojili s pripa dajućim
dnom, odnosno kro vištem. Više posljednjih
stranica knjižice prepune
su upita i iscrpnih odgovora na njih.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Spomenimo samo neke: Jesu li kućice koje možemo kupiti
u trgovini dovoljno dobre? Što ako kućica ostane nenastanjena?
Što ako grabežljivci uništavaju polog ili
leglo u kućici? Kako preurediti pukotinu i dru ge šupljine
u deblu u duplje za gniježđenje? I na kraju upozorenje:
Ne ometajte ptice tijekom gniježđenja!Ako unaprijed
želite doznati koje su vrste zauzele vašu ku ćicu, autorica
predlaže da se poslužite dalekozorom. I još dvije pripomene.
Za izradu i postavu većeg broja umjetnih duplji u
nekom šumskom ili lovnom reviru, koje namjerava provesti
šumarija ili lovačko društvo, valja se posavjetovati
sa stručnjakom ornitologom. Nai me, postavljanje većeg
broja kućica za jednu vrstu moglo bi ugroziti opstanak
neke druge vrste ako se ne zadovolje određeni kriteriji.
Želite li postaviti kućicu za neku od vrsta koja u knjižici
nije navedena ili imate dodatnih pitanja vezanih za izradu
i postavljanje kućica, slobodno se javite na adresu
Zavoda za ornitologiju HAZU (Gundulićeva 24, 10000
Za greb, tel. 01/4825-402 ili 01/4825-400), gdje će vam
se izići u susret i rado pomoći.


Uz osnovni tekst u publikaciji je u posebnim okvirićima,
riječju i slikom, predstavljeno petnaestak naših
dupljašica i poludupljašica. Prikaz počinje djetlićima
(na slikama su predstavljeni veliki i mali djetlić), koji su
uz žune jedine naše dupljašice koje same u suhim i tru lim
stablima buše duplje za gniježđenje, a koje kas ni je
koriste one vrste koje nisu u stanju da svojim kljunom
buše rupe (sekundarne dupljašice). Kad je riječ o djetlićima
i žunama, autorica upozorava da ove dvije sku pine


ptica rijetko prihvaćaju umjetno duplje. Uvjet da ih
eventualno prihvate je da kućica bude ispunjena poliuretanskom
masom, osim dijela neposredno uz ulaz nu
rupu, i postavljena visoko na stablo (najmanje 4–5 m vi-
sine). Od krupnijih dupljašica slikom je predstavljena
vjetruša (prihvaća poluotvorene kućice, također postavljene
visoko u krošnji) i šumska sova, a od sitnih vrsta
pla vetna, crnoglava i velika sjenica, šumska i mrka crven
repka (prihvaća poluotvorene kućice za gniježđenje,
koje je najbolje postaviti na fasadu kuće podno strehe),
čvorak, bijela pastirica (kućicu joj je najbolje postaviti u
nisko gusto grmlje), brgljez (ako mu je ulazna rupa prevelika
blatom je sužava!), kos (samo rijetko prihvaća
po luotvorene kućice, s vrlo niskom prednjom stranom i
smješ tene na skrovitu mjestu) i poljski vrabac.


Uz crteže i fotografije raznih tipova kućica (s tabličnim
prikazom njihovih dimenzija, posebno promjera
ot vora za razne vrste ptica), knjižica je bogato ilustrira na
uspjelim snimcima ptica za koje su zaslužni: Davor
Ćiković,Boris Debogović,Miljenko Devčić
(au tor atraktivne snimke na naslovnici), Darko Ivan
Gr lica,DavorKrnjeta,KrešimirLeskovar,Ivi ca
Lolić,Kristijan Mandić,Darko Podravec
VesnaZadravec. Tehničko uredništvo potpisuje autorica,
a dizajn i grafičku pripremu Gore Design Group
Za greb. Knjižica je tiskana u nakladi od 5000 primjera ka
uTiskari Kerschoffset u Zagrebu.


Alojzije Frković


IZ POVIJESTI LOVSTVA


FROM THE HISTORY OF HUNTING


SJEĆANJAIZ 1956. G.


U svom stručnom članku “Reintrodukcija divokoza na SjeverniVelebit”,
objavljnom u Šumarskom listu br. 11–12, 2008. g., autor Alojzije
Frković, dipl. ing. šumarstva, najplodniji naš pisac s područja lovstva,
spominje neuspjeli pokušaj unošenja divokoze na prirodno lovište Južni
Velebit 1956. g.


Tad sam bio gimnazijalac, a moj otac je obavljao duž nost upravitelja šumarije
u Gospiću, pa su mi ostale u sjećanju okolnosti toga događaja.


Akcija se odvijala pod pokroviteljstvom “Instituta za šumarska istraživanja”,
a predvodio ju je ing. Zvonko Car(kasnije dr. znanosti, poznati lovni
stručnjak čija se fo tografija nalazi s ostalim velikanima hrvatskoga lovs tva u
prostorijama “Hrvatskog društva za gajenje lova i ribarstva” u Zagrebu).


Za radove na terenu, na lokacijiAlanak, kod sela, Di vosela bio je zadužen
Petar PećoBjegović,lugar šu marije Gospić. Sudionici ove akcije
već su odavnopo kojni.


Mala skupina divokoza (ne znam koje provenijencije) smještena je u
ograđeni prostor, u kojemu je već bilo nekoliko grla jelenske divljači, da bi