DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 19     <-- 19 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 249-256
UDK 630* 188 (001)


ASOCIJACIJA Festuco drymeiae-Fagetum MAGIC 1978 (Aremonio-Fagion)
U VEGETACIJI SJEVEROZAPADNE HRVATSKE


Festuco drymeiae-Fagetum MAGIC 1978 ASSOCIATION (Aremonio-Fagion)
IN THE VEGETATION OF NORTHWEST OF CROATIA


Ivo TRINAJSTIĆ*, Zdravko CEROVEČKI**


SAŽETAK: U radu se objavljuju podaci o nalazištima as. Festuco drymeiae-
Fagetum Magic 1978 u Hrvatskoj. Ta je šumska zajednica bukve s brd skom
vlasuljom po prvi puta opisana u Slovačkoj (Magic 1978), a kasnije je
otkri vena i u Sloveniji (Cimperšek 1988), Zupančič i dr. (2000).


Svojevremeno je bila uočena i u Hrvatskoj, ali kao Fage tum illyricum boreale
festucetosum drymeiae (Regula -Bevilacqua 1978). U najnovije vrijeme
as. Festuco drymeiae-Fagetum otkrivena je, i njen floristi čki sastav sintaksonomski
analiziran i u slavonskom gorju, na Požeškoj i Mok roj gori (Baričević2000) i Dilju (Škvorc 2006).


U šumskoj vegetaciji sjeverozapadne Hrvatske as. Festuco drymeiae-Fagetum
proučavana je do sada na gorama između Drave i Save, na Macelju, Ravnoj
gori, Strahinščici i Ivančici, a njen je floristički sastav prikazan na tablici


1. Na temelju florističke strukture mogu se razlikovati tipična subas. festucetosum
drymeiae, te izrazito termofilna subas. fraxinetosum orni.
Ta subasocijacija pokazuje florističku povezanost sa as. Ostryo-Fagetum.


UVOD – Introduction


Koliko se iz fitocenološke literature može razabrati Osim navedenih značajki sveukupnoga areala, prak brdska
vlasulja – Festuca drymeia u florističkoj strukturi tički su na čitavom prostoru Europe, Sjeverne Afri ke i
pojedinih šumskih zajednica ima značajnu sintaksonom-Male Azije raspršena i mnoga pojedinačna nalazišta,
sku i dijagnostičku vrijednost. Kao što je poznato (usp. samo je pitanje da li se na afričkom prostoru radi o jed-
Meusel idr.1965,Conert 1994), F. drymeia ima ši-noj te istoj vrsti.
roku, pretežito europsku rasprostranjenost od Alpa na


Nas će u prvom redu zanimati panonsko-balkanskizapadu, do Kavkaza na istoku. Na navedenom prostoru


dio areala i to ono područje sjeverno od Save, jer je tomogu se razlikovati dva dijela njenoga areala (sl. 1) i to najvjerojatnije bilo uzrokom da tu F. drymeia ulazi u
panonsko-balkanski i kavkaski dio. Panonsko-balkan


sastav i grabovih i kitnjakovih i bukovih, a mjestimično
ski dio.areala zauzima veće područje i sastoji se u zavi


i u sastav bukovo-jelovih šuma.
snosti od lokalnih orografskih prilika, od većega broja


F. drymeia s običnim grabom tvori asocijaciju Fes više-
manje odvojenih segmenata. Kavkaski dio areala


tu co drymeiae-Carpinetum (usp. Vukelić 1991), s


je znatno manji i skoro homogen. Tamo F. drymeia s vi


hras tom kitnjakom as. Festuco drymeiae-Quercetum


so kim stupnjem stalnosti (usp. Korotkov 1995) ulazi u


pe traeae (usp.Hruška dell’Uomo 1975), te napo


sastav mješovitih šuma istočne bukve (Fagus orien ta


kon ulazi i u sastav bukovih šuma as. Festuco drymei


lis) i kavkaske jele (Abies nordmanniana) asocijacija


ae-Fagetum (usp. Magic 1978, Mucina 1987), a u


Abieti nordmannianae-Fagetum orientalis i Ilici colchi


naj novije vrijeme je opisana i as. Festuco drymeiae


cae-Abietetum nordmannianae.


Abietetum (usp.Vukelić iBaričević 2007). Samo


je usputno zanimljivo spomenuti da Jovanović


Prof. dr. sc. Ivo Trinajstić, Dunjevac 2, HR-10000 Zagreb


* (1959) proučava, između ostaloga, i zajednicu “Abieto(
Croatia)


** Fa getum drymetosum” koju treba u potpunosti priključiti


Zdravko Cerovečki, dipl. ing. šum., P. Zrinskog i K.
Fran kopana 18, HR – 49000 Krapina, Hrvatska (Croatia) as. Festuco drymeiae-Abietetum Vukelić et Baričević.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 20     <-- 20 -->        PDF

I. Trinajstić, Z. Cerovečki: ASOCIJACIJA Festuco drymeiae-Fagetum MAGIC 1978 (Aremonio-Fagion) ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 249-256
Slika 1. Areal vrste Festuca drymeia Mert. et Koch (Conert 1994 prema Meusel i dr. 1965, dopunjeno za područje Hrvatske)


Figure 1 Range of Festuca drymeia Mert. et Koch (According to Conert 1994, from Meusel and. Co. 1965, with addition for Croatia)


Asocijaciju Festuco drymeiae-Fagetum, kao što je
poznato, opisao je i detaljno fitocenološko-sintaksonomski
analizirao Magic (1978) u Slovačkoj. Nešto
kasnije navedenu šumsku zajednicu proučava u slovenskom
dijelu Macelja Cimperšek (1988), ali pod svojim
imenom (“Festuco drymeiae-Fagetum Cimperšek
1988”), a jednu fitocenološku snimku iste zajednice iz
hrvatskoga dijela Macelja donosi i Cerovečki (2002).
Međutim, treba istaknuti da asocijaciji Festuco drymei ae-
Fagetum pripadaju dijelom i one sastojine koje je iz
Strahinjščice Regula-Bevilacqua (1978) označila
kao “Fagetum illyricum boreale festucetosum drymei ae”.
Osim togaHruška dell’Uomo (1977) opisuje iz
Mo slavačke gore posebnu subasocijaciju Luzulo-Fagetum
festucetosum drymeiae (M. Wraber) Hruška


1974. Tek nedavno as. Festuco drymeiae-Fagetum bila
je, između ostaloga, predmetom fitocenološko-sintaksonomskih
istraživanja i u slavonskom dijelu Hrvatske. Na
Požeškoj i Mokroj gori proučavao ju je Baričević
(2002), a na Dilju Škvorc (2006).


Ovom prigodom, radi što potpunijih spoznaja o flori stičkoj
strukturi as. Festuco drymeiae-Fagetum, dono simo
i podatke iz Hrvatskoga zagorja u sjeverozapadnoj
Hrvatskoj. Na taj način, na prostoru između Save i
Drave povezuju se podaci o florističkom sastavu navedene
šumske zajednice od Macelja na zapadu preko
Ravne gore, Strahinjščice i Ivančice u Hrvatskom zagorju,
s onima iz Moslavačke gore u Podravini, te Požeške,
Mokre gore i Dilja u Slavoniji.


MATERIJAL I METODE – Material and Methods
Sveukupni floristički sastav as, Festuco drymeiae-potječu iz Ravne gore, snimke 4, 10, 12, 13 i 16 iz Stra-
Fagetum iz sjeverozapadne Hrvatske prikazan je na hinjščice, snimke 6, 9 i 18 iz Ivančice, te snimke 11, 17,
analitičkoj tablici 1, koja je sastavljena na temelju 20 19 i 20 potječu iz Macelja.
fitocenoloških snimaka. Snimke 1, 2, 3, 5, 7, 8,14 i 15
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 21     <-- 21 -->        PDF

I. Trinajstić, Z. Cerovečki: ASOCIJACIJA Festuco drymeiae-Fagetum MAGIC 1978 (Aremonio-Fagion) ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 249-256
U metodološkom smislu korištena je standardna ristične vrste sveze, reda i razreda, te pratilice. Među
flo rističko-fitocenološka metoda Zürich-Montpellier. pratilicama izdvojena je skupina acidofilnih vrsta ka-
Vrste su u tablici raspoređene na karakteristične vrste rakterističnih za razred Quercetea robori-petraeae.
asocijacije, diferencijalne vrste subasocijacija, karakte-


REZULTATI – Results


As. Festuco drymeiae-Fagetum Magic 1978 u vegetaciji sjeverozapadne Hrvatske


Festuco drymeiae-Fagetum Magic 1978 Association in the vegetation of northwest Croatia
U sjeverozapadnoj Hrvatskoj je as. Festuco drymei -između Save i Drave – na Macelju, Ravnoj gori, Straae-
Fagetum proučavana, kao što je prethodno istak-hinjščici i Ivančici, a njen je floristički sastav prikazan
nuto, na prostoru zapadnoga dijela gora međurječja na tablici 1.


Tablica – Table 1 As. Festuco drymeiae-Fagetum Magic 1978


Broj snimke
(No. veget record):
Nadmorska visina (Altitude):
Ekspozicija (Exposition):
Nagib (Inklination):
Sklop (Canopy)
Veličina snimke
(Size veget. Releve m 2):
Subasocijacija (Subass.):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
400 410 500 590 320 600 380 640 550 450 350 560 450 500 610 670 350 830 400 300
SW SW SW N NO NO NW SW W NO SO W SW NW SO NW S W N E
35 30 35 20 40 15 30 36 20 40 45 30 38 15 10 40 37 32 26 41
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,80 0,80 0,90 0,90 0,80 0,90 0,90 0,90 0,90
600 600 900 900 600 900 600 900 600 500 400 900 900 900 900 600 400 500 900 400
fraxinetosum orni festucetosum drymeiae
Stupanj nazočnosti(Presence degree)
Pokrovne vrijednosti(Coverage value)
Svojstvena vrsta asocijacije:
(Ass. char.):
C Festuca drymeia
Diferencijalne vrste
subasocijacija - (Diff. Subass.):
1.3 1.3 5.5 5.5 4.5 4.5 4.5 5.5 5.5 4.5 5.5 5.5 5.5 4.4 5.5 5.5 3.4 4.5 3.4 4.5 V 6525
B Fraxinus ornus 1.3 1.3 . 1.3 . 2.3 1.3 + + . . . . . . . . . . . II 189
C Fraxinus ornus 1.3 1.3 +.3 + + +.3 +.3 +.3 + + + + +.3 +.3 + . . . . . IV 52
Melitis melissophyllum . + + + + . . . . . . . . . . . . . . . I 2
Ruscus aculeatus . . . . +.2 . . . . +.3 . . . . . + . . . . I 2
Tanacetum corymbosum . +.2 +.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1
Campanula persicifolia
Svojstvene vrste sveze
(Char. All.) Aremonio-Fagion:
+ . . . . . . . . . + . . . . . . . . . I 1
B Daphne laureola . . . + +.2 +.3 . . . +.2 . + . . . +.3 . + . . II 4
Staphyllea pinnata +.2 . . . +.3 + . . . . . . . . . . . . . . I 2
C Staphyllea pinnata . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1
Ciclamen purpurascens + . . . . . . + +.3 + 1.3 . . + +.3 . + +.3 + + III 30
Hacquetia epipactis +.3 +.3 . . + . 1.3 . +.3 . . . . + . . . 1.3 . . II 53
Aposeris foetida +.3 1.3 + . . . 1.3 + . . . . . . + . . . . . II 52
Daphne laureola +.2 . +.2 . . . +.2 . + . . . . +.3 . . 1.2 . . . II 26
Vicia oroboides + + . . . . + . +.3 . + . . + . . . . . . II 3
Polystichum aculeatum . . . . +.2 . . . . +.2 . . + . +.2 +.2 . . . . II 3
Polystichum setiferum . . . . . . . . . +.2 . . . . . . 3.3 . 4.5 1.2 I 526
Ruscus hypoglossum . . . + 1.2 +.3 . . + . . . . . . . . . . . I 27
Cardamine trifolia . . . . . . 1.3 . . . . . . . . . . . +.3 . I 26
Homogine sylvestris . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 . . I 25
Knautia drymeia + . . . . . + . . . . . . . . . . . . . I 1
Lamium orvala
Svojstvene vrste reda (Char.
ordo) Fagetalia sylvaticae:
. . . . + . . . . . . . . . . . . . . . I 1
A Fagus sylvatica 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 4.5 5.5 5.5 5.5 V 8500
Carpinus betulus . . . . + . . . . . + . . . . . 1.1 . . . I 26
Acer psedoplatanus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 . I 25
Acer platanoides . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 . . . I 25
B Fagus sylvatica 1.3 1.3 1.3 2.3 . +.3 1.3 . 1.3 . 1.2 +.3 +.3 +.2 . +.3 1.3 1.3 . 2.3 IV 378
Acer psedoplatanus . . . . +.3 1.3 1.3 . . . . . +.3 . . . . . 1.3 . II 76
Carpinus betulus . . . . . . . . . . . . . + . . 1.3 . 1.1 . I 51
Sambucus nigra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 . I 25
Abies alba . . . . . . . + . . . . . . + . . . . . I 1
Euonymus latifolia . . . . +.3 . . . . . . . . . . . . . . . I 1
Daphne mezereum . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . I 1
Acer platanoides . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . I 1
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 22     <-- 22 -->        PDF

I. Trinajstić, Z. Cerovečki: ASOCIJACIJA Festuco drymeiae-Fagetum MAGIC 1978 (Aremonio-Fagion) ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 249-256


C Fagus sylvatica


. . 3.51.3 . +.31.3+.3 . + 1.3 + . + +.31.3 . . + 1.3


IV


316


Galium odoratum


+ . .+.3.1.3+.3++.31.3.+.3+ +1.31.3. . + .


IV


105


Acer psedoplatanus


. + .1.3++.3. + .+.3.+.3. + . + + +1.31.3


IV


80


Dentaria bulbifera


+ . . + .+.3. + .+.3.+.3+ +3.5+1.3. . .


III


217


Sanicula europaea


+.2 +.3 .+. .1.3 ++.3 . .+.+. . .+. .


III


29


Dryopteris filix mas


+.2 . . .+.2 1.2 +.2 . . . . . .+.2 . . . .3.4 2.2


II


302


Mercurialis perennis


+.3 +.3 . .1.3 +.3 . . . . . . . . . .1.3 +1.3 +.3


II


78


Prenathes purpurea


. . .1.3 .+++.3 .+.+. . . . .1.3 +.


II


53


Asarum europaeum


+.3 +.3 . .+.3 .1.3 .1.3 . . . . . . . . + + .


II


53


Gentiana asclepiadea


++.3 . . . .1.2 +. . . . . .+. .+.2 .+


II


28


Euphorbia amygdaloides


.+. . . .+.+. . . . . . . .1.3 .+


II


27


Salvia glutinosa


+. . . .++.+.3 +. . .+. . . . .+


II


4


Pulmonaria officinalis


++.2 .+. .+. .+.3 . . . .+. . . . .


II


3


Viola reichenbachiana


+. . . . . . .+. . .+.+. . .++


II


3


Senecio nemorensis


+. . . . .+.3 +. . . . .+. . . . . .


I


2


Actaea spicata


. . . .+.+.2 . . . . .++. . . . . .


I


2


Lilium martagon


+. . . . .+. . . . . . .+.+. . .


I


2


Euphorbia dulcis


++.+. .+. . . . . . . . . . . . .


I


2


Lathyrus vernus


. . . .+. . . . . .+. . . . . . . .


I


1


Abies alba


. . . . . . . . . .+. .+. . . . . .


I


1


Petasites albus


. . . . . . . . . . . . .+. . . .+.


I


1


Acer platanoides


. . . . . . . . . .++. . . . . . . .


I


1


Polygonatum multiflorum


. . . .+. . . . . . . . .+. . . . .


I


1


Melica uniflora


. . . .+. . . . . . . . .+. . . . .


I


1


Carex sylvatica


+. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


I


1


Primula vulgaris


+.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


I


1


Epipactis helleborine


. . . . . . . . . . . . . . . . .+.3 . .


I


1


Dryopteris austriaca


. . . . . . . . . . . . . . . . . .+.2 .


I


1


Lonicera alpigena


. . . . . . . . . . . . . . . . .+. .


I


1


Festuca sylvatica


. . . . .+. . . . . . . . . . . . . .


I


1


Carex digitata


.+. . . . . . . . . . . . . . . . . .


I


1


Paris quadrifolia


. . .+. . . . . . . . . . . . . . . .


I


1


Phyteuma spicatum


. . . . . . . . . . . . . . . . .+. .


I


1


Svojstvene vrste razreda (Char.
class.) -Querco-Fagetea:
A Ulmus scabra


1.1 1.1 . . . .1.1 . . . . . . . . . . . . .


I


75


Quercus petraea


. . . . . . . . . .1.3 . . . . . . . . .


I


25
B Ulmus scabra


.+.2 . .+.3 ++. . . . . .+. .1.3 . . .


II


28


Sorbus torminalis


+.+.3 . . . . . . . . . . . . . . . . .


I


1


Tilia cordata


. . . . . . . . . .2.2 . . . . . . . . .


I


88


Sorbus austriaca


.+.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .


I


1


Cornus mas


.+.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .


I


1


Berberis vulgaris


+. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


I


1


Cornus sanguinea


. . . . . .+. . . . . . . . . . . . .


I


1


Prunus avium


. .+. . . . . . . . . . . . . . . . .


I


1
C Hedera helix


. +.3 + +.31.3+.31.3 + + + 1.31.3+.33.52.3+.3 + + +.3 +


V


382


Galium sylvaticum


1.3 1.3 +.3 . + . + + .+.3 . + + . .+.3 .+.3 .+.3


III


55


Mycelis muralis


+. .+. . .++.3 . .+.++. .+.1.3


III


29


Carex pilosa


.3.3 . . +++.3 ++.3 . .+.3 . . . . . . . .


II


191


Athyrium filix femina


. . . . . .+.2 . .1.2 . . .+.2 . . . .1.3 2.2


II


139


Cephalanthera longifolia


+.3 .+. . . .++.+. . . . . . . . .


II


3


Carex flacca


3.4 +.2 +.2 . . . . . . . . . . . . . . . . .


I


189


Hepatica nobilis


. . . .+.3 .+.3 . . . . . . . . . .1.3 . .


I


26


Rosa arvensis


. . .1.3 . . . . . . . .+. . . . . . .


I


26


Dactilis polygama


1.3 +.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .


I


26


Doronicum austriacum


. . . . .+. . . . . . . . . . . .+1.3


I


26


Platanthera bifolia


. . . . . . . . .+.++. .+. . . .


I


2


Cephalanthera rubra


.+. . . . .+. . .+. . . . . . . .


I


2


Acer campestre


. . . .+.+.+. . . . . . . . . . .


I


2


Clematis vitalba


. . .+.+. . .+. . . . . . . . . .


I


2


Sorbus austriaca


. .++. . . . . . . . .+. . . . . .


I


2


Brachypodium sylvaticum


+.2 +. . . . . . . . . . . . . . . . . .


I


1


Viburnum lantana


.+.2 . . . .+. . . . . . . . . . . . .


I


1


Senecio fuchsii


. . . . .+. . . . . . . . . . . . .+


I


1


Glechoma hirsuta


. . . .+. . . .+. . . . . . . . . .


I


1


Convallaria majalis


. . .+. . . .+. . . . . . . . . . .


I


1


Senecio ovirensis


+.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


I


1


Peucedanum austriacum


.+.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .


I


1


Quercus petraea


. . . . . . . . . .+. . . . . . . . .


I


1


Prunus avium


. . . . . . . . . . . . .+. . . . . .


I


1


Stellaria holostea


. . . . . . . . . . . . . .+. . . . .


I


1


Prunus avium


. . . . . . .+. . . . . . . . . . . .


I


1
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 23     <-- 23 -->        PDF

I. Trinajstić, Z. Cerovečki: ASOCIJACIJA Festuco drymeiae-Fagetum MAGIC 1978 (Aremonio-Fagion) ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 249-256
Lathyrus niger . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1
Sorbus torminalis . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1
Tamus communis + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1
Iris graminea . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1
Buphthalmum salicifolium . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . I 1
Pratilice (Companion species):
Elementi razreda
(Class elements)
Quercetea robori-petraeae
B Castanea sativa . . . . 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . I 25
C Luzula luzuloides . +.3 . . . . +.2 . + 1.3 1.3 +.2 +.2 + . +.3 . + . . III 54
Hieracium sylvaticum + + . . . . . + +.3 . . +.3 . + . +.3 . + . . III 4
Serratula tinctoria . 1.3 + . . . . . . . . . . . . . . . . . I 26
Circaea lutetiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 I 25
Festuca heterophylla +.2 +.2 +.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . I 2
Solidago virgaurea . . . . . . . . + . . + . . . . . + . . I 2
Luzula pilosa +.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1
Polypodium vulgare . . . . . . . . . . + . . . . + . . . . I 1
Thelipteris phegopteris . . . . . . . . . + . . . . . + . . . . I 1
Oxalis acetosella . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + I 1
Pteridium aquilinum . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . I 1
Vaccinium myrtillus . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . I 1
Genista tinctoria . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1
Hieracium racemosum . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1
Lathyrus montanus . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . I 1
D Polytrichum formosum . . . . . . . . . . . . . +.2 . . . . . . I 1
Ostale (Others):
A Picea abies . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . I 1
B Rubus hirtus . . . + . + +.3 + . + . 1.3 +.3 +.3 . . . . + . II 29
C Fragaria vesca . + . . . . + . . . . . . . + . . . . . I 2
Eupatorium canabinum . . . . . . . . + . . . . . . . . . +.3 . I 1
Rubus hirtus . . . . . . . . . . . . . . 1.3 . . . . . I 25
Alliaria officinalis . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . I 1
Atropa belladona . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . I 1
Picea abies . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . I 1
Analiza florističkog sastava – Floristic composition analysis


Floristički sastav as. Festuco drymeiae-Fagetum iz
sje verozapadne Hrvatske, prikazan na tablici 1, razmjer
no je bogat. U sklopu 20 fitocenoloških snimaka
za bilježene su 122 vrste. U pojedinim snimkama zabilježeno
je između 13 i 40 vrsta, prosječno po jednoj
snimci dolazi 23, 7 vrsta. U svih 20 snimaka ili 100 %
nazočne su samo dvije vrste – Festuca drymeia i Fagus
sylvatica. U preko 50 % snimaka nazočno je još 7 vrsta
ili sveukupno 9 vrsta. Nasuprot tomu od ukupno 20 snimaka,
59 vrsta zabilježeno je u samo po jednoj snimci,
s time da je 40 vrsta karakteristično za pojedine sintaksone,
a 19 vrsta pripada pratilicama.


Kao jedina karakteristična vrsta asocijacije označena
je trava Festuca drymeia. Karakteristične vrste
sveze Aremonio-Fagion su prema broju vrsta razmjerno
dobro zastupljene, ali je njhov udio prema stupnju
stalnosti razmjerno slabo izražen. Svakako je u tom
smislu najznačajnija skupina ilirikoidnih vrsta Staphyllea
pinnata, Cyclamen purpurascens, Aposeris foetida,
Ruscus hypoglossum, Hacquetia epipactis, Lamium orvala,
Knautia drymeia i Cardamine trifolia (usp. Tri najstić
1992, 1997). One na jugoistočnom rubu Alpa
najvećim dijelom postižu sjevernu i zapadnu granicu


svoga areala, u ekološkom smislu su ponajprije vezane
na razmjerno duboka, svježa i slabo kisela tla povrh
više-manje beskarbonatne podloge, a u sintaksonomskom
smislu predstavljaju granično područje prema
srednjoeuropskoj svezi Fagion sylvaticae i njenoj podsvezi
Galio odorati-Fagenion.


Karakteristične vrste reda Fagetalia sylvaticae i razreda
Querco-Fagetea zastupljene su s velikim brojem
vrsta pretežito srednjoeuropske rasprostranjenosti, koje
su u sintaksonomskom smislu dobrim dijelom upravo
karakteristične za podsvezu Galio odorati-Fagenion
(npr. Galium odoratum, Carex pilosa, Dentaria bulbifera,
Sanicula europaea, Mercurialis perennis, Prenanthes
purpurea, Dactylis polygama, Salvia glutinosa,
Melica uniflora).


Među pratilicama ističe se, prema broju vrsta (17)
razmjerno velik broj acidofilnih elemenata, dijelom općenito
karakterističnih za razred acidofilnih šuma razreda
Quercetea robori-petreae, dijelom karakterističnih
za srednjoeuropsku acidofilnu svezu Luzulo luzuloidi-
Fagion, u sklopu reda Fagetalia sylvaticae i razreda
Querco-Fagetea.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 24     <-- 24 -->        PDF

I. Trinajstić, Z. Cerovečki: ASOCIJACIJA Festuco drymeiae-Fagetum MAGIC 1978 (Aremonio-Fagion) ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 249-256
Malobrojne skupine razmjerno termofilnih vrsta u mogu smatrati i diferencijalnim vrstama posebne subasklopu
razreda Querco-Fagetea općenito značajnih za socijacije fraxinetosum orni.
red Quercetalia pubescenti-petraeae, bar djelomično se


Sintaksonomska raščlanjenost as. Festuco drymeiae-Fagetum u sjeverozapadnoj Hrvatskoj


Syntaxonomic differentiation of Festuco drymeiae-Fagetum ass. in northwest Croatia


U sklopu as. Festuco drymeiae-Fagetum u sjeverozapadnoj
Hrvatskoj mogu se na temelju florističkoga
sastava (tablica 1) razlikovati dva kompleksa. Jedan je
mezofilan s dominacijom vrste F. drymeia i obuhvaća
po jednoj fitocebološkoj snimci manji broj vrsta i predstavlja
tip asocijacije koji smo označili kao subas. festucetosum
drymeiae. Drugi se razvija na izrazito
top lim i suhim položajima, a u florističkom sastavu pridolaze
izrazito termofilni elementi, među kojima se na
prvom mjestu ističe crni jasen (Fraxinus ornus). Takve


smo sastojine izdvojili, također, u posebnu subasocijaciju
– subas. fraxinetosum orni. Za nju se kao diferencijalne
vrste mogu označiti Fraxinus ornus, Melittis
melissophyllum, Ruscus aculeatus, Tanacetum corymbosum
i Campanula persicifolia. Ta subasocijacija
pred stavlja u sindinamskom smislu sponu prema termofilnoj
bukovoj šumi as. Ostryo-Fagetum, koja se
raz vija na karbonatno-dolomitnim litološkim podlogama
Strahinjščice i Ivančice.


RASPRAVA – Discussion


Kao što se iz priložene zemljopisne karte na slici 1
može razabrati, Festuca drymeia ima vrlo veliku europ
sku rasprostranjenost, ali se njen sveukupni areal
sastoji od niza međusobno izoliranih dijelova. Zbog
toga se moglo očekivati da će šumske zajednice u sas tavu
kojih značajnu ulogu ima F. drymeia biti zastup ljene,
osim u svezi Aremonio-Fagion i u nekim drugim
srodnim svezama mezofilnih bukovih šuma. Osim
toga, kako je i uvodno spomenuto, F. drymeia ulazi i u
sas tav grabovih, kitnjakovih, pa i bukovo-jelovih šu ma,
a u kavkaskom dijelu areala ulazi i u sastav šuma
is točne bukve (Fagus oorientalis) i kavkaske jele
(Abies nordmanniana) i u njima, također, ima značajnu
dijagnostičku vrijednost.


U ovoj prigodi potrebno je naglasiti da slovenski
autori (Zupančič i dr. 2000) kod fitocenološko-sintaksonomske
analize subpanonskih bukovih šuma u
njihovom florističkom sastavu vrstu F. drymeia bilježe
u 100 % (20) snimaka s pokrovnošću (1) 2–5, ali navedene
šumske sastojine ne priključuju as. Festuco drymeiae-
Fagetum, već ih opisuju kao posebnu asocijaciju
”Polysticho setiferi-Fagetum“, a kao svojstvena vrsta
asocijacije označena je paprat Polystichum setiferum.
Nezgoda je u tome što je u florističkom sastavu tako
imenovane asocijacije vrsta Polystichum setiferum zabilježena
u samo 6 snimaka, što iznosi nešto manje od
30 % i to dva puta s pokrovnošću “2“ i četiri puta s oznakom
“+”, dakle bez pokrovnosti.


Već smo svojevremeno, na jednom mjestu (usp.
Trinajstić 2004) istaknuli da kod shvaćanja opsega
asocijacije u užem ili vrlo uskom smislu, vrsta koja je
označena kao karakteristična za asocijaciju i prema
kojoj je asocijacija imenovana, mora biti nazočna bar u
100 % snimaka. Ako je vrsta prema kojoj je asocijacija
imenovana nazočna samo u manjem dijelu fitocenolo


ških snimaka, ili snimka nije pravilno dizajnirana, možemo
smatrati da se radi o nekoj drugoj asocijaciji u
kojoj više-manje dominira i postiže visok stupanj stalnosti
neka druga vrsta. Na temelju toga smatramo da i
one šumske sastojine u subpanonskom dijelu Slovenije
imenovane kao “Polystichum setiferum ” treba priključiti
as. Festuco drymeiae-Fagetum.


S obzirom na opću genezu šumskih zajednica u kojima
znatan udio ima F. drymeia, kitnjakove, bukove i
bukovo-jelove šume s tom vrstom možemo smatrati
primarnim oblicima šumske vegetacije, bez obzira na
to što nemaju prašumske, već pretežito šumsko-gospodar
ske značajke. S druge strane šumske sastojine koje s
vrstom F. drymeia izgrađuje Carpinus betulus (as. Festuco
drymeiae-Carpinetum) treba, po našem mišljenju,
smatrati sekundarnim, antropogenim tvorevinama,
nastalim dijelom degradacijom kitnjakovih, dijelom
bukovih šuma u graničnom prostoru između brežuljkastoga
(kolinog) i brdskog (montanog) pojasa, često u fitogeografiji
označavanim kao submontani pojas.


Sa čisto praktičkoga, šumsko-gospodarskog gledišta,
grabove, kitnjakove, bukove i bukovo-jelove šu me
u kojima s većim ili manjim udjelom pridolazi F.
drymeia, posebno u okvirima sveze Aremonio-Fagion
predstavljaju značajan biološki potencijal, naročito na
prostoru gora međurječja između velikih hrvatskih rijela
Save i Drave te njenih pritoka. Može se i u ovoj
pri godi naglasiti da sve netom navedene šume pokazu ju
znatan stupanj stabilnosti i važan su regulator potrajnosti
spomenutog prostora.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 25     <-- 25 -->        PDF

I. Trinajstić, Z. Cerovečki: ASOCIJACIJA Festuco drymeiae-Fagetum MAGIC 1978 (Aremonio-Fagion) ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 249-256
ZASKLJUČAK – Conclusion


U sklopu šumskih zajednica u florističkom sastavu
kojih, u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (Hrvatsko zagorje)
značajno mjesto zauzima brdska vlasulja – Festuca drymeia,
šumska zajednica Festuco drymeiae-Fagetum se
razvija na nadmorskim visinama između 300–600 m,
najčešće na jugozapadnim, zapadnim i sjeveroistočnim
položajima, a rjeđe na istočnim i južnim. U vertikalnom
smislu, na karbonatno-dolomitnoj litološkoj podlozi
(Ravna gora, Strahinjščica, Ivančica) nastavlja se na as.
Hacquetio-Fagetum, a na maceljskom pješčenjaku na
as. Festuco drymeiae-Abietetum.


As. Festuco drymeiae-Fagetum i u sjeverozapadnoj
Hrvatskoj zauzima mjestimično velike površine. Razmjerno
je bogatoga florističkog sastava i u 20 fitocenoloških
snimaka zabilježeno je ukupno 120 vrsta, ali
broj vrsta po pojedinoj snimci jako varira i kreće se između
15 i 25, dok je u jače sklopljenim sastojinama
broj vrsta znatno veći i može dosegnuti do 40 vrsta.
Aso cijacija se može diferencirati u dvije subasocijacije


– mezofilnu, tipičnu, subas. festucetosum drymeiae i
izra zito termofilnu subas. fraxinetosum orni.
LITERATURA – References


Baričević, D., 2002: Sinekološko-fitocenološke
značajke šumske vegetacije Požeške i Babje go re.
Diss. Mscr. Šumarski fakultet. Zagreb


Cerovečki, Z., 2002: Numeričko određivanje klimatskih
i edafskih čimbenika staništa u šumskim
fitocenozama Maceljskog gorja. Šum. list 126
(1–2): 11–22.


Cimperšek, M., 1988: Ekologija naravne obnove v
subpanonskem bukovju. Zborn. Gozd. Lesar. 31:
121–184.


Conert, H. J., 1994: Festuca drymeia. In H. J. Conert
et al.: Gustav Hegi´s, Illustrierte Flora von Mitteleuropa
1 (3): 544–547. Blackwell Wissenschafts-
Verlag. Berlin.


Hruška Dell’ Uomo, K., 1975 Asocijacija Festuco
drymeiae-Quercetum petreae (Jank. 1965, nom.
nud.) na Moslavačkoj gori. Acta Bot. Croat. 34:
91–102..


Hruška Dell’ Uomo, K., 1977: Prilog poznavanju
šumske vegetacije Moslavačke gore. Šum. list
101 (5–7): 271–292.


Jovanović, B., 1959: Prilog poznavanju šumskih fitocenoza
Goča. Glasn. Šum. Fak. Beograd 16:
167–186.


Korotkov, K., 1995: Caucasus dark coniferous forest
Phytosociology. Document Phytosoc. N. S.


15: 273–297. Camerino.
Magic, D., 1978: Submontane Bergschwingel-Buchenwälder
im Vepizské Rudomorie-Gebirge.
Biologia (Bratislava) 33 (4): 321–331.
Meusel, H., E. Jäger, E. Weinert, 1965: Vergleichende
Chorologie der zentraleuropäischen Flora.
Kartenteil. Gustav Fischer. Jena.
Mucina, L., Š. Maglocký (eds.), 1985: A list of
Vegetation units of Slovakia. Document Phytosoc.
9: 175–220. Camerino.


Regula - Bevilacqua, Lj., 1978: Biljni pokrov
Strahinščice u Hrvatskom Zagorju. Diss. mscr.
PMF. Zagreb. 261 str.


Škvorc, Ž. 2006: Florističke i vegetacijske značajke
šuma Dilja. Diss. mscr. Šumarski fakultet. Zagreb.
221 str.


Trinajstić, I., 1992: Contribution to the phytogeographical
classification of the Illyrian floral element.
Acta Bot. Croat. 51: 135–142.


Trinajstić, I., 1997: Phytogeographical analysis of
the illyricoid floral element. Acta Biol. Slovenica
41 (2–3): 77–85.


Trinajstić, I., 2004: Fitocenološko-sintaksonomska
analiza asocijacije Hacquetio-Fagetum Košir
(1962) 1979 (Aremonio-Fagon) u vegetaciji Hrvatske.
Šum. list 128 (1–2): 3–11.


Trinajstić, I., 2008: Biljne zajednice Republike Hrvatske.
Akademija šumarskih znanosti. Zagreb.
179 str.


Vukelić, J., 1991: Šumske zajednice i staništa hrasta
kitnjaka (Quercus petraea Liebl.) u gorju sjeverozapadne
Hrvatske. Glasn. Šum. Pokuse 27: 1–


76.
Vukelić, J., D. Baričević, 2007: Nomenklaturno-sintaksonomsko
određenje panonskih bukovo-jelovih
šuma (Abieti-Fagetum “pannonicum”) u
Hrvatskoj. Šum. list 131 (9–10): 407–429.
Zupančič, M., V. Žagar, B. Surina, 2000: Predpanonaski
bukovi asocijaciji v severovshodni
Sloveniji. Rasprave IV. razreda SAZU 41 (2):
179–248.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 26     <-- 26 -->        PDF

I. Trinajstić, Z. Cerovečki: ASOCIJACIJA Festuco drymeiae-Fagetum MAGIC 1978 (Aremonio-Fagion) ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 249-256
SUMMARY: The beech and mountain festuc forwst association (Festuco
drymeiae-Fagetum Ass.) was described for the first time in Slovakia (Magic
1978) and later it was discovered in Slovenia (Cimperšek 1988). In Croatia,
this association was first noticed by Regula – Bevilacqu (1978) and analyzed
in the area of Strahinjščica in the status of subassociation as the Fagetum illyricum
boreale festucetosum drymeiae subass. In the status autonomous asasociation,
the beech and mountain festuc forest for territory of Croatia wasreported by Cerovečki (2002), Baričević (2002) and Škvorc (2006), but attributed
the authorship to Cimperšek (1988) which lather proved to be according
to Magic (1978) incorrect.


So far in the forest vegetation of north-west Croatia, the ass. Festuco drymeiae-
Fagetum has been studied on the mountains between the Drava and Sava
Rivers in Hrvatsko zagorje, on Mavcelj, Ravna gora, Strahinjščica and Ivančica.
Its floristic composition is shown in Table 1. On the basis of the floristic
structure, it can be distinguished a typical, moderately mesophilous ausbass.
Festucetosum drymeiae and markedly thermophilous subass. fra xi netosum
orni, showing the floristic connection with the ass. Opstryo-Fagetum.


In the mountain belt of the north-west Croatia on the slighily and moderately
inclined slopes Festuco drymeia-Fagetum Ass. present interms of forest
management the most valuable forests where the cominon beech achieves its
maximumw with respest to the wood mass production and quality.