DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 21     <-- 21 -->        PDF

I. Trinajstić, Z. Cerovečki: ASOCIJACIJA Festuco drymeiae-Fagetum MAGIC 1978 (Aremonio-Fagion) ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 249-256
U metodološkom smislu korištena je standardna ristične vrste sveze, reda i razreda, te pratilice. Među
flo rističko-fitocenološka metoda Zürich-Montpellier. pratilicama izdvojena je skupina acidofilnih vrsta ka-
Vrste su u tablici raspoređene na karakteristične vrste rakterističnih za razred Quercetea robori-petraeae.
asocijacije, diferencijalne vrste subasocijacija, karakte-


REZULTATI – Results


As. Festuco drymeiae-Fagetum Magic 1978 u vegetaciji sjeverozapadne Hrvatske


Festuco drymeiae-Fagetum Magic 1978 Association in the vegetation of northwest Croatia
U sjeverozapadnoj Hrvatskoj je as. Festuco drymei -između Save i Drave – na Macelju, Ravnoj gori, Straae-
Fagetum proučavana, kao što je prethodno istak-hinjščici i Ivančici, a njen je floristički sastav prikazan
nuto, na prostoru zapadnoga dijela gora međurječja na tablici 1.


Tablica – Table 1 As. Festuco drymeiae-Fagetum Magic 1978


Broj snimke
(No. veget record):
Nadmorska visina (Altitude):
Ekspozicija (Exposition):
Nagib (Inklination):
Sklop (Canopy)
Veličina snimke
(Size veget. Releve m 2):
Subasocijacija (Subass.):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
400 410 500 590 320 600 380 640 550 450 350 560 450 500 610 670 350 830 400 300
SW SW SW N NO NO NW SW W NO SO W SW NW SO NW S W N E
35 30 35 20 40 15 30 36 20 40 45 30 38 15 10 40 37 32 26 41
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,80 0,80 0,90 0,90 0,80 0,90 0,90 0,90 0,90
600 600 900 900 600 900 600 900 600 500 400 900 900 900 900 600 400 500 900 400
fraxinetosum orni festucetosum drymeiae
Stupanj nazočnosti(Presence degree)
Pokrovne vrijednosti(Coverage value)
Svojstvena vrsta asocijacije:
(Ass. char.):
C Festuca drymeia
Diferencijalne vrste
subasocijacija - (Diff. Subass.):
1.3 1.3 5.5 5.5 4.5 4.5 4.5 5.5 5.5 4.5 5.5 5.5 5.5 4.4 5.5 5.5 3.4 4.5 3.4 4.5 V 6525
B Fraxinus ornus 1.3 1.3 . 1.3 . 2.3 1.3 + + . . . . . . . . . . . II 189
C Fraxinus ornus 1.3 1.3 +.3 + + +.3 +.3 +.3 + + + + +.3 +.3 + . . . . . IV 52
Melitis melissophyllum . + + + + . . . . . . . . . . . . . . . I 2
Ruscus aculeatus . . . . +.2 . . . . +.3 . . . . . + . . . . I 2
Tanacetum corymbosum . +.2 +.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1
Campanula persicifolia
Svojstvene vrste sveze
(Char. All.) Aremonio-Fagion:
+ . . . . . . . . . + . . . . . . . . . I 1
B Daphne laureola . . . + +.2 +.3 . . . +.2 . + . . . +.3 . + . . II 4
Staphyllea pinnata +.2 . . . +.3 + . . . . . . . . . . . . . . I 2
C Staphyllea pinnata . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1
Ciclamen purpurascens + . . . . . . + +.3 + 1.3 . . + +.3 . + +.3 + + III 30
Hacquetia epipactis +.3 +.3 . . + . 1.3 . +.3 . . . . + . . . 1.3 . . II 53
Aposeris foetida +.3 1.3 + . . . 1.3 + . . . . . . + . . . . . II 52
Daphne laureola +.2 . +.2 . . . +.2 . + . . . . +.3 . . 1.2 . . . II 26
Vicia oroboides + + . . . . + . +.3 . + . . + . . . . . . II 3
Polystichum aculeatum . . . . +.2 . . . . +.2 . . + . +.2 +.2 . . . . II 3
Polystichum setiferum . . . . . . . . . +.2 . . . . . . 3.3 . 4.5 1.2 I 526
Ruscus hypoglossum . . . + 1.2 +.3 . . + . . . . . . . . . . . I 27
Cardamine trifolia . . . . . . 1.3 . . . . . . . . . . . +.3 . I 26
Homogine sylvestris . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 . . I 25
Knautia drymeia + . . . . . + . . . . . . . . . . . . . I 1
Lamium orvala
Svojstvene vrste reda (Char.
ordo) Fagetalia sylvaticae:
. . . . + . . . . . . . . . . . . . . . I 1
A Fagus sylvatica 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 4.5 5.5 5.5 5.5 V 8500
Carpinus betulus . . . . + . . . . . + . . . . . 1.1 . . . I 26
Acer psedoplatanus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 . I 25
Acer platanoides . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 . . . I 25
B Fagus sylvatica 1.3 1.3 1.3 2.3 . +.3 1.3 . 1.3 . 1.2 +.3 +.3 +.2 . +.3 1.3 1.3 . 2.3 IV 378
Acer psedoplatanus . . . . +.3 1.3 1.3 . . . . . +.3 . . . . . 1.3 . II 76
Carpinus betulus . . . . . . . . . . . . . + . . 1.3 . 1.1 . I 51
Sambucus nigra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 . I 25
Abies alba . . . . . . . + . . . . . . + . . . . . I 1
Euonymus latifolia . . . . +.3 . . . . . . . . . . . . . . . I 1
Daphne mezereum . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . I 1
Acer platanoides . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . I 1