DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 27     <-- 27 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 257-266
UDK 630* 232.3 (001)


KRUPNOĆA ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) I KITNJAKA
(Quercus petraea Liebl.), KAO ČIMBENIK RASTA I RAZVOJA SADNICA


ACORN SIZE OF PEDUNCULATE OAK (Quercus robur L.) AND SESSILE OAK
(Quercus petraea Liebl.) AS A FACTOR IN GROWTH
AND DEVELOPMENT OF SEEDLINGS


Valentin ROTH*, Tomislav DUBRAVAC*, Ivan PILAŠ*,
Stjepan DEKANIĆ*, Zdravko BREKALO**


SAŽETAK; Istraživanja su obavljena na tri uzorka žira hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.), i tri uzorka kitnjaka (Quercus petraea Liebl.), različite
krupnoće (fotografija 1., tablica 1. i 2., slika 1. i 2.,).


Žir je posijan u studenom 2003. godine na dvije lokacije: Rasadnik Odjelarasadničke proizvodnje, Šumarskog instituta, Jastrebarsko (45°40’ N, 15°39’
E), i rasadnik “Zdenački Gaj” (45°35’ N, 17°05’ E), UŠP Bjelovar, Šumarija
Grubišno Polje.


Tijekom prve vegetacije praćena je dinamika nicanja brojanjem izniklih
biljaka u razdoblju od 27. travnja do 1. lipnja, u intervalima od sedam dana
(ukupno 6 mjerenja).


Na kraju prve vegetacije (15. listopada 2004. godine), obavljena je izmjera
visina biljaka istraživanih uzoraka. Na kraju druge vegetacije, u jesen 2005. go-
dine, obavljene su izmjere visina, a na prosječnom uzorku, određena je i masa
suhe tvari nadzemnog dijela sadnica istraživanih uzoraka lužnjaka i kitnjaka.


Utjecaj krupnoće žira na visinu jednogodišnjih (1+0), i dvogodišnjih (2+0),
biljaka lužnjaka i kitnjaka, izražen je na oba lokaliteta rasadničkog dijela testa
(tablice 1. i 2., grafikoni 3. i 4.). U ovisnosti o razlici u krupnoći žira (volumen,
masa), kod jednogodišnjih i dvogodišnjih sadnica lužnjaka, na oba lokaliteta
područja istraživanja, dobivamo od 10 do 40 % različite visine u korist žiru
veće krupnoće. Kod istraživanih uzoraka hrasta kitnjaka, isto je još izraženije.


Količina (masa) suhe tvari nadzemnog dijela, kod istraživanih uzoraka lužnjaka
i kitnjaka u starosti 2+0, također pokazuje izražene razlike uvjetovane
krupnoćom žira (tablica 8., grafikoni 5. i 6.). Kod oba istraživana uzorka, iz
žira krupnijeg do 50 %, dobili smo sadnice, mase suhe tvari nadzemnog dijela
veće od 40 do 140 %. Kod uzoraka od 2,5 do 3,5 puta krupnijeg žira (uzorak 1),
masa suhe tvari nadzemnog dijela (2+0), veća je za 2 do 5 puta.


Sva tri uzorka lužnjaka i kitnjaka, pokazuju izrazito veće visine kao i masu
suhe tvari nadzemnog dijela, u rasadniku lakšeg mehaničkog sastava tla.


Ključne riječi: krupnoća žira, visine biljaka, hrast lužnjak (Quercus
robur L.), hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)


*


Dr. sc. Valentin Roth, (E-mail: rothv@sumins.hr), dr. sc. Tomislav Dubravac,
dr. sc. Ivan Pilaš, Stjepan Dekanić, dipl. ing. Šumarski institut, Jastrebarsko,
Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko – Croatia


**


Mr. sc. Zdravko Brekalo – UŠP Bjelovar, Šumarija Grubišno Polje