DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 37     <-- 37 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 267-278
UDK 630* 425 (001)


ATMOSFERSKA TALOŽENJA U ŠUMSKIM EKOSUSTAVIMA EUROPE I ISTRAŽIVANJE
NOVIH METODA ODREĐIVANJA FOSFORA I AMONIJAKALNOG DUŠIKA
U OKVIRU ICP FORESTS PROGRAMA


ATMOSPHERIC DEPOSITION IN FOREST ECOSYSTEM OF EUROPE AND RESEARCH
OF NEW METHODS FOR DETERMINATION OF PHOSPHORUS AND
AMMONIA WITHIN A FRAMEWORK OF ICP FORESTS


Tamara JAKOVLJEVIĆ*, Katarina BERKOVIĆ**, Gabriele TARTARI***,
Boris VRBEK*, Jasna VORKAPIĆ-FURAČ**


SAŽETAK: U sklopu programa ICP Forests, provode se intenzivna i stalna
motrenja stanja šumskih ekosustava Europe s posebnim osvrtom na atmosferska
taloženja.Istražuju se nove metode određivanja pojedinih kemijskih elemenata
zbog specifičnosti uzoraka. Fosfor i dušik su za biosferu elementi od
najveće važnosti. Stoga je određivanje koncentracija fosfora i dušika od neprocjenjive
važnosti u poznavanju, kontroli i modeliranju biokemijskih ciklusa
šumskog ekosustava.


U ovom radu ispitana je primjenjivost nove kolorimetrijske metode na automatskom
analizatoru za određivanje fosfora i amonijakalnog dušika u uzorcima
atmosferskih oborina, u svrhu unapređenja postojeće metodologije koja
se koristi u ICP Forests, međunarodnom istraživačkom programu. Do sada
korištene standardne metode određivanja fosfora i amonijakalnog dušika su
metode spektrofotometrijske analize.U postupku validacije nove kolorimetrijske
metode na automatskom analizatoru primijenjeni su sljedeći kriteriji: grafička
analiza rezultata mjerenja, točnost, linearnost metode, radno područje
metode, granica detekcije i granica kvantifikacije te ponovljivost. Rezultati
odre đivanja pokazuju da je nova metoda određivanja fosfora i amonijakalnog
du šika linearna u ispitivanom području, a t-testom je potvrđeno, da razlike rezultata
određivanja pomoću dviju metoda određivanja fosfora i amonijakalnog
dušika uz razinu pouzadnosti od 99,99 %, nisu značajne. Na osnovi
kon trolnih karata te utvrđenih granica detekcije i kvantifikacije određenih
novom metodom, utvrđena je dobra ponovljivost i veća osjetljivost nove metode.
Nova metoda određivanja može se s potpunom sigurnošću primijeniti u
znan stveno-istraživačkom radu i biti dobra zamjena postojećim standardnim
me todama. Ova metoda s potpunom sigurnošću će se moći primjenjivati u
znanstve no-istraživačkom radu i ICP Forsets programu, jer je prilagođena
upravo specifičnostima uzoraka uzetih iz šumskog ekosustava.


Ključne riječi: amonijakalni dušik, automatski analizator, atmosferska
taloženja, fosfor, ICP Forests, spektrofotometrija, validacija metode


*


Mr. sc. Tamara Jakovljević, dr. sc. Boris Vrbek, Šumarski institut Jastrebarsko,
Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska,
tamaraj@sumins.hr


**


Dr. sc. Katarina Berković, red. prof., dr. sc. Jasna Vorkapić-Furač,
red. prof., Prehrambeno-biotehnološki fakultet,
Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb, Hrvatska


***


Gabriele Tartari, CNR ISE, Largo Tonolli 50, 28922 Verbania Pallanza, Italija