DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 38     <-- 38 -->        PDF

T. Jakovljević, K. Berković, G. Tartari, B. Vrbek, J. Vorkapić-Furač: ATMOSFERSKA TALOŽENJA ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 267-278
UVOD – Introduction


S obzirom na činjenicu da su najvažniji uzročnici
propadanja šuma onečišćenja prisutna u zraku, 1985.
godine je u okviru Konvencije UN i Europske komisije


o prekograničnom onečišćenju (CLRTAP) osnovan Međunarodni
program za procjenu i motrenje utjecaja onečišćenja
iz zraka na šume (International Cooperative
Programe on Assessment and Monitoring of Air Pollution
Effects on Forests, skraćeno ICP Forests) (Selet ko
vić i Potočić, 2004). Zadatak spomenutog
programa je prikupljanje podataka o stanju šuma. U tu
svrhu provode se intenzivna i stalna motrenja šumskih
ekosustava Europe, kako bi se utvrdila oštećenost uzrokovana
onečišćenjima atmosfere i drugim čimbenicima,
koji utječu na stanje šuma. (Mosello i sur. 2005).


Izabrano je više od 860 ploha intenzivnog motrenja
u najvažnijim šumskim ekosustavima u 30 europskih
zemalja (Lorenz i Fischer, 2006). Na svakoj plohi
intenzivnog motrenja prikupljani su sljedeći podaci:
broj ploha, broj stabala, vrsta drveća, podaci o tlu, podaci
o lišću/iglicama, podaci o atmosferskim taloženjima,
podaci o rastu drveća, meteorološki podaci te
zemljopisni i topografski položaj plohe.


Cilj praćenja atmosferskih taloženja šumskim plohama Europe


Purpose of monitoring atmospheric deposition in forested European sites


Glavni zadatak intenzivnog motrenja je bolje promišljanje
utjecaja zagađenja zraka na šumske ekosustave,
posebice utjecaja količine sumporovih oksida
(SO), dušikovih oksida (NO) i amonijaka (NH3). Da


x
y


bi se postigao cilj treba obratiti pozornost na odnos između
količine taloženih tvari i parametara, koji utječu
na promjene ekosustava (Ulrich 2006). Za ispitivanja
oborinskih taloženja u šumi uzimaju se uzorci dobiveni
metodama: prokapljivanja (eng. throughfall, THR),
mokrog taloženja tj. taloženja iz oborina na otvorenom
području (eng. bulk open field, BOF) i procjeđivanja
po površini stabla (eng. stemflow, STF). Taloženja
ispod krošanja i debla stabala su obično veća od taloženja
na otvorenom području, zbog ispiranja tvari s lišća.
Prilikom prolaska atmosferskih oborina preko krošanja
i debla moguće je promatrati dva procesa:


1.
Ispiranje: otopina koja sadrži većinu nutritivnih elemenata
s debla se sljeva i dovodi do povećanja koncentracija
tih elemenata u uzorku dobivenom prokap
ljivanjem.


2.
Apsorpcija: Lišće apsorbira većinom dušikove spojeve
iz oborina, što dovodi do smanjenja njihove
koncentracije u uzorcima dobivenim prokapljivanjem
u usporedbi s uzorcima dobivenim mokrim taloženjem.
Pasivna difuzija je glavni uzrok povećanja koncentracije
aniona pri prokapljivanju, dok pasivna difuzija i
ionska izmjena utječu na koncentraciju kationa uzoraka
dobivenih procjeđivanjem. Udio izmjene u kroš njama i
deblu ovisi o vrsti drveta i ekološkim uvjetima kao što
su: sezonska raspodjela lišća, opskrbljenost tla hranjivima,
gnojidba, biotički stres (oštećenja uzrokova na insektima),
abiotički stres (suša i ekstremne tempe rature)
te prisutnost različitih zagađivala (Fre ies leben i
Ridder 2005).


Slika 1. Metode mjerenja taloženja u šumi


Figure 1 Methods for measuring deposition in forest


(Foto: Boris Vrbek)