DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 41     <-- 41 -->        PDF

T. Jakovljević, K. Berković, G. Tartari, B. Vrbek, J. Vorkapić-Furač: ATMOSFERSKA TALOŽENJA ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 267-278
Istraživanja su se temeljila na:


1. izboru metode za uspoređivanje – odabrana je meto da
korištena kroz duži period, a njeni su rezultati
točni, potvrđeni analizom referentnih materijala i
komparativnim laboratorijskim ispitivanjima. U
ovom radu referentna metoda je spektrofotometrijska
metoda,
2. broju analiziranih uzoraka – 88 analiza fosfora i 74
amo nijakalnog dušika,
3. jednostrukom ili dvostrukom mjerenje – jednostru ko
mjerenje uzoraka referentnim metodama i no vom
metodom te dvostruko mjerenje laboratorijskog referentnog
materijala zbog praćenja ponovljivosti,
4. razdoblju u kojemu se provode određivanja – kod
analiza novom metodom i usporedbe s referentnom
metodom određivanja provode se više od 20 dana,
nije bilo nužno mjeriti više od 2 do 5 uzoraka dnev no,
analize su provedene u razdoblju od 3 mjeseca,
5. stabilnosti uzoraka – unutar dva sata analiza i referentnom
i novom metodom ili čuvanje uzoraka na
+ 4 °C,
6. grafičkoj analizi rezultata u određenom radnom
području – za fosfor je područje koncentracija od
0,01-0,25 mg L-1, a za amonijakalni dušik područje
kon centracija u području koncentracija od 0,05-2,00
mg L-1,
7. statističkoj obradi rezultata – deskriptivna statistika
(srednja vrijednost, standardna devijacija, broj razma
tranih rezultata, minimum, maksimum i medijan)
za svaku metodu određivanja, kao i za razlike
do bivene različitim metodama određivanja.
Za sve statističke analize razina značajnosti od 5 %
smatra se statistički značajnom. Za usporedbu referent ne
metode i novih metoda korištena je metoda najmanjih
kvadrata (linearna regresija). Testirana je značajnost
procjene pojedinih parametara (t-testom), jednadžbe linearne
regresije i izračunati su intervali pouzdanosti za
procjenu parametara za 99,9 % vjerojatnost. U t - testu
izračunato je da li je izraz:


. 0 (4)


gdje je: q – broj razmatranih rezultata, Md -srednja
vrijednost razlika razmatranih rezultata, t -t Student za
. stupnjeva slobode (... = .q–1. i razina pouzdanosti . .


i Sd


– standardna pogreška razlike. Vrijednosti Md i Sd su
izračunate prema izrazima:
(5)
(6)
gdje je: di – razlika između vrijednosti parametara
istog uzorka određenih dvjema različitim metodama
(Westgard 2003).


Svi parametri analiza, kao i grafički prikazi, sačinjeni
su korištenjem programa EXCEL.


REZULTATI I RASPRAVA – Results and discussion


U istraživanjima je kao referentna metoda za validaciju
određivanja fosfora novom metodom automatskim
analizatorom (AA AQ2) koristila spektrofotometrijska
metoda (P S) i za validaciju nove metode određivanja
amonijakalnog dušika automatskim analizatorom (AA
AQ2) spektrofotomerijska metoda (AN S).


Rezultati usporedbe razlika koncentracija fosfora i
amo nijakalnog dušika određenih različitim metodama
pra vilno su distribuirani oko pravca koji prolazi ishodištem,
tako da je pola rezultata ispod pravca, a pola
iznad pravca, koji prolazi ishodištem. Nultu hipotezu,
koja je postavljena da su rezultati određivanja koncentracija
fosfora dobiveni različitim metodama isti, odnosno,
da su vrijednosti x i y grafičkog prikaza jednake,
zadovolja va prikazani pravac y = x. Pridruživanjem
rezul tata do bivenih određivanjem fosfora i amonijaklanog
dušika spektro fotometrijskom metodom, rezultatima
određivanja fos fora i amonijaklanog dušika
automatskim analizatorom, vidljivo je područje u ko jem
je odnos između rezulta ta dobivenih tim dvjema
me todama linearan (sli ke 3 i 4).


Na ovu činjenicu ukazuju i parametri dobiveni metodom
najmanjih kvadrata (tablica 1).Veličina R2, koeficjent
determinacije za određivanje fosfora iznosi 0,98
(0.R2. 1) što se može protumačiti time, da više od 98
% rasipanja izlaznih podataka potječe od linearne funkcijske
ovisnosti y= ax + b, dok manje od 2 % rezultata
otpada na rezidualno tzv. neobjašnjeno rasipanje uzrokovano
slučajnom pogreškom (Westgard 2003).
Kada se usporede vrijednosti deskriptivne statistike
(tablica 1) sviju analiziranih rezultata fosfora dobivenih
spektrofotometrijskom metodom (P S) i automat-
skim analizatorom (AA AQ2) vidljiva je velika
podudarnost rezultata.Vrijednosti koeficjenta regresije
a (0,9736) i odsječka b (0,0017) dobivene u području
ispitivanih koncentracija određivanih uzoraka dvjema
različitim metodama, nisu statistički različite od 1, odnosno
0. Koeficjent korelacije (0,99) prema Roemer-
Orphalovoj tablici (Vasilj, 2000) govo ri o potpunoj
pozitivnoj korelaciji (r = 0,90 – 1,00).


Na slici 4 prikazani su koeficjent regresije a
(1,0654) i odsječak b (-0,0216) te koeficjent determina