DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 44     <-- 44 -->        PDF

T. Jakovljević, K. Berković, G. Tartari, B. Vrbek, J. Vorkapić-Furač: ATMOSFERSKA TALOŽENJA ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 267-278
tracija 0,50 do 0,80, a one se povećavaju porastom koncentracija
amonijakalnog dušika i u većini slučajeva
imaju negativnu vrijednost.


Da bi se utvrdilo da li je ovaj odnos posljedica slučaja
ili je značajan statistički, testirana je opravdanost


korelacijskog koeficjenta.t-Testom je potvrđeno da rezultati
dobiveni dvjema metodama uz razinu pouzdanosti
od 99,9 % nisu značajno različiti, jer je intervalom
(a±(txSa)) od 0,924 do 1,024 obuhvaćena idealna vrijednost
1 za koeficijent regresije a, a idealna vrijednost 0 za


Slika 6.
Usporedba razlika koncentracija amonijaklnog dušika određenih spekrofotometrijskom metodom, ANS i
automatskim analizatorom, AAAQ2


Figure 6 Differences in concentrations determinated by spectophotomeric method, ANS and automatic anlyser, AAAQ2


odsječak b obuhvaćena je intervalom (b± (txSb)) od
-0,003 do 0,006, intervalom (izraz 4) od -0,003 do 0,003
obuhvaćena je idealna vrijednost 0 za Md (tablica 1).
Kada se regresijom utvrdila uzročno posljedična veza
dviju varijabli, moguće je preko regresijske jednadžbe
računski procijeniti vrijednost y za bilo koju vrijednost
x bez mjerenja. (Zar, 1999). Na osnovi jednadžbe
AA AQ2 = 0,9736 P S + 0,0017 može se predvidjeti kolika
bi bila koncentracija fosfora u uzorku, kada bi se
ona određivala automatskim analizatorom (AA AQ2) uz
pomoć koncentracije određene spektrometrijskom metodom
(P S).


U području određivanih koncentracija amonijakalnog
dušika 0,50 – 2,00 mg L -1 statistički obrađene vrijed
nosti sviju analiziranih rezultata određenih
spektrofotometrijskom metodom (AN S) i metodom automatskim
analizatorom (AA AQ2 ) pokazuju male razlike
u minimumu i standardnoj devijaciji rezultata, a
neznatno veće u maksimumu dviju metoda (tablica 1).


Na Slici 4, metodom najmanjih kvadrata na osnovi dobivenih
podataka određeni su koeficijent regresije a
(1,065) i i odsječak b (-0, 0216) te koeficjent determinacije
(0,9875). Vrijednost regresijskog koeficjenta a različita
je od 1, a odsječak b dobiven u danom području
koncentracija uzoraka manji je od 0. Korelacijski koeficjent
r prema Roemer-Orphalovoj tablici (Vasilj, 2000)
govori o potpunoj pozitivnoj korelaciji (r = 0,70 – 1,00).
t-Testom je potvrđeno, da rezultati (tablica 1) dobiveni
dvjema metodama uz razinu pouzdanosti od 99,99 % i
određene stupnjeve slobode nisu značajno različiti, jer je
intervalom (a±(txS)) od 0,997 do 1,134 obuhvaćena


a


idealna vrijednost 1 za koeficjent regresije a i intervalom
(b± (txSb)) od -0,097 do 0,054 obuhvaćena idealna
vrijednost 0 za odsječak pravca b, te intervalom od
-0,073 do 0, 018 za Md razlike aritmetičkih sredina
(izraz 4) obuhvaćena je idealna vrijednost 0.


U tablici 2 izračunate su vrijednosti granica detekcije
(LOD) i kvantifikacije (LOQ) za fosfor i amonija-


Tablica. 2.Vrijednosti LOD i LOQ za ispitivane metode


Table 2 LOD and LOQ values for examine methods


Analiza-Analyses Fosfor-Phosphorus Amonijakalni dušik-Ammonia
Metoda-Method P S AAAQ2 AN S AA AQ2
LOD (µg L-1) 2 16 5 13
LOQ (µg L-1) 5 36 14 52