DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 46     <-- 46 -->        PDF

T. Jakovljević, K. Berković, G. Tartari, B. Vrbek, J. Vorkapić-Furač: ATMOSFERSKA TALOŽENJA ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 267-278
Slika 8. Kontrolna karta koncentracija amonijakalnog dušika određenih metodom P S i AAAQ2


Figure 8 Control chart of concentrations of ammonia by methods AN S and AA AQ2


lizatoru (AA AQ2). Njihova je grupiranost oko sredine
takva, da se gotovo 2/3 uzorka nalazi u intervalu srednje
vrijednosti koncentracija ± 2 S.D..Međutim vrlo
mala grupa vrijednosti koncentracija fosfora (slika 7),
koja pada izvan područja intervala srednje vrijednosti
koncentracija ± 3 S.D. Uzorci s vrlo visokim vrijednostima
koncentracija amonijakalnog dušika (slika 8),


koje se nalaze izvan intervala srednje vrijednosti ± 3


S.D. zahtijevaju ponavljanje analiza, jer su vrijednosti
koncentracija dobivene spektofotomerijskom metodom
(AN S), kao i vrijednosti koncentracija dobivenih
automatskim analizatorom (AA AQ2) izvan unaprijed
određenih granica.
ZAKLJUČCI – Conclusions


.
vrijednosti deskriptivne statistike sviju određenih re zultata
fosfora i amonijakalnog dušika dobivenih
spektrofotometrijskom metodom i automatskim ana lizatorom
pokazuje veliku podudarnost,
.
grafički prikazi razlika raspršenosti i grafički prikaz
usporedbe metoda prvih rezultata određivanja fosfora
i amonijakalnog dušika na automatskom analizatoru,
u usporedbi s referentnom spek tro fotometrijskom
metodom pokazuje linearan odnos rezultata, a razlike
su pravilno distribuirane oko pravca koji prolazi ishodištem
te nema nesukladnih rezultata,
.
određivanja fosfora i amonijakalnog dušika na automatskom
analizatoru je linearno u ispitivanom području,


.
t-testom je potvrđeno da razlike rezultata dviju metoda
određivanja fosfora i amonijakalnog dušika uz
razinu pouzadnosti od 99,99 % nisu značajne,
.
uspoređivanjem kontrolnih karata utvrđena je dobra
ponovljivost rezultata određenih novom metodom,
.
utvrđene su granice detekcije i kvantifikacije koje pokazuju
veću osjetljivost novih metoda.
Usporedbom rezultata dviju metoda, spektrofoto metrijske
i metode određivanja na automatskom analizatoru,
vidljive su prednosti nove metode zbog
mo gućnosti njene automatizacije (mogućnost ispitivanja
lakša, veći broj uzoraka i obrade rezultata) što rezultira
smanjenjem slučajnih pogrešaka, koje se povećavaju pri
manualnom određivanju te mogućnosti paralelnog odre