DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 59     <-- 59 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 289-300
UDK 630* 232.3 + 422


EKOFIZIOLOŠKI ODZIV SUNCU IZLOŽENIH SADNICA OBIČNE BUKVE
(Fagus sylvatica L.) PRI RAZLIČITIM RAZINAMA GNOJIDBE


ECOPHYSIOLOGICAL RESPONSE OF SUN-EXPOSED COMMON BEECH
(Fagus Sylvatica L.) SEEDLINGS UNDER DIFFERENT FERTILIZATION LEVELS


Nenad POTOČIĆ1, Ivan SELETKOVIĆ1, Matjaž ČATER2,
Tomislav ĆOSIĆ3, MARIO ŠANGO4, Mislav VEDRIŠ4


SAŽETAK: Sušenje obične jele (Abies alba Mill.) većih razmjera, prisutno
u Hrvatskoj u zadnjih dvadesetak godina, dovelo je do netipičnih stanišnih
uvjeta za rast podmlatka obične bukve (Fagus sylvatica L.) na područjima bukovo-
jelovih šuma. Ovakav razvoj događaja u kontradikciji je s prihvaćenom
šumarskom praksom i poznatim ekološkim zahtjevima bukve (skiofilnost, osjetljivost
na sušu).


Da bismo odredili osnovne parametre ekofiziološkog odziva klijanaca
bukve na uvjete punog osvjetljenja, postavljen je rasadnički pokus s tri razine
gnojidbe (2, 4 i 6 g Osmocote Exact kompleksnog mineralnog gnojiva po litri
uzgojnog supstrata), s ciljem oponašanja različitih uvjeta plodnosti tla (niska,
optimalna i visoka dostupnost hraniva).


Za svako tretiranje utvrđena je ukupna biomasa klijanaca (lišće, stabljika,
korijen) a biljni materijal analiziran je na sadržaj biogenih elemenata (dušika,
fosfora, kalija, kalcija i magnezija). Izmjerena je visina i promjer korijenovog
vrata biljaka, a morfologija korijena analizirana je pomoću WinRhizo
softverskog paketa. Za mjerenja fotosintetskog kapaciteta, krivulje svjetlosnog
zasićenja (0, 50, 250, 600 i 1200 µmol/m2s) i A-Ci krivulje (0, 100, 400,
700 i 1000 µmol CO2/l) dobivene su pomoću Li-Cor LI-6400 u kontroliranom
okruženju.


Visina, promjer i biomasa sadnica povećavala se s dozom gnojiva. Koncentracije
N, P i K rasle su s dozom gnojiva, dok su koncentracije Ca i Mg pokazivale
negativni učinak prekomjerne gnojidbe pri najvišoj dozi gnojiva.
Duljina korijena, površina korijena i broj vrhova bili su najveći u srednjem
tretiranju, a korijen se najslabije razvijao pri najvećoj dozi gnojidbe.


U svim tretiranjima asimilacijska sposobnost bila je povezana s masom
lišća (r2=0,59), koncentracijom N u lišću (r2=0,44) i korijenu (r2=0,58) kao i
koncentracijom P u lišću (r2=0,45).


Ključne riječi: Bukva, gnojidba, stanje ishrane, biomasa, fotosinteza


UVOD – Introduction


Obična bukva (Fagus sylvatica L.) značajna je vrsta no mjesto i po površini i po gospodarskim i ostalim vridrveća
središnje i južne Europe gdje zauzima dominan t -jed nostima (M atić 2003). U Hrvatskoj bukva je ne sa mo
najraširenija vrsta drveća (744 796 ha), nego je i prva
1 Dr. sc. Nenad Potočić, dr. sc. Ivan Seletković, po udjelu u drvnom fondu. U drvnoj zalihi Republi ke Hr


Šumarski institut, Jastrebarsko


vatske bukva sudjeluje s oko 36 % (Klepac 2003a).


2 Dr. sc. Matjaž Čater, Gozdarski inštitut Slovenije
3 Tomislav Ćosić, dipl. ing., Agronomski fakultet Zagreb Bukva pridolazi u različitim fitocenozama, u čistim


4


Mario Šango, dipl. ing. šum., Mislav Vedriš, dipl. ing. šum.


i mješovitim sastojinama. Uz to, bukove šume u Hrvat


Šumarski fakultet Zagreb