DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 60     <-- 60 -->        PDF

N. Potočić, I. Seletković, M. Čater, T. Ćosić, M. Šango, M. Vedriš: EKOFIZIOLOŠKI ODZIV SUNCU ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 289-300
skoj imaju vrlo široku edafsku amplitudu (Pernar i
Bakšić 2003). Na brdskim padinama gdje pridolazi
bukva, debljina tla i hraniva često variraju s topografijom,
nagibom i stranom svijeta, konkavnosti ili konveksnosti
padine, nadmorskom visinom itd. (B a n i Q i
1995). Rezultati kemijskih analiza tla u istraživanju
stanja ishrane i rasta obične bukve Rastovskog i
Bezaka (1994) ukazuju na veliku heterogenost u
kemizmu tla pojedinih lokaliteta. Rasprostranjenost
bukve u Hrvatskoj i njezina raširenost u gotovo svim
bioklimatima govore o eurivalentnosti bukve kao vrste.


Sušenje obične jele (Abies alba Mill.) većih razmjera,
prisutno u Hrvatskoj u zadnjih dvadesetak godina,
dovelo je do netipičnih stanišnih uvjeta za rast
podmlatka obične bukve (Fagus sylvatica L.) na područjima
bukovo-jelovih šuma. Ovakav razvoj događaja
u kontradikciji je s prihvaćenom šumarskom
praksom i poznatim ekološkim zahtjevima bukve.


Od svih europskih listača, bukva je najskiofilnija
vrsta – kompenzacijska joj se točka ne razlikuje mnogo
od kompenzacijske točke obične jele. Zasjenjivanje
gredica zasijanih bukvom nužna je mjera njege biljaka
u rasadniku (Matić i dr. 2003a). Ipak, na pojavu
svjetla u sastojini bukva reagira puno brže od svojih
pratilaca, iskrivljujući se prema izvoru svjetla (Seletković,
Tikvić, Prpić 2003). U prebornim bukovim
sastojinama moguće je primjenjivati stablimično,
grupimično i skupinasto gospodarenje, međutim grupimično
i skupinasto gospodarenje preporuča se samo
kod kod povoljnih ekoloških prilika (Klepac 2003b).


Pomlađivanje regularnih bukovih sastojina obavlja
se pod zastorom krošanja starih stabala oplodnim sječama,
u tri do pet sijekova, s pomladnim razdobljem u
trajanju 10–20 godina. Pri naglom otvaranju sklopa u
većini slučajeva ne uspijevamo pomladiti sastojinu zbog
šteta od mraza, korova i žege (Matić i dr. 2003b). M a tić
i dr. (2003b, prema Petračiću 1931) navode kako
je bukov mladi naraštaj osjetljiv na mraz i sušu. Larsen
(2007) naglašava veliko značenje ranog rasta sadnica za
obnovu bukovih sastojina. Posebice su važne za obnovu
šuma interakcije svjetlosti i hranidbenog statusa biljaka.


Osnovni zakoni biljne ishrane vrijede za sve biljke, a
dobar i zdrav rast možemo postići samo ako su svi čim benici
rasta dovoljno prisutni i nalaze se u pravilnom odnosu(
Baule iFricker 1971). Primjena NPK gnojiva
pozitivno utječe na kvalitetu sadnica šumskih vrsta drveća,
njihovu visinu i biomasu (Marović i dr. 1989).
Malen je broj pokusa s dušičnom gnojidbom bukve u
ranim stadijima razvoja (Bagherzadeh, Brumme i
Beese 2008), a rezultati istraživanja utjecaja dušične
gnojidbe na rast i produkciju biomase su nekonzistentni
(Kenk i Fischer 1988).


Voda i svjetlost su, uz tlo, osnovni okolišni čimbenici
koji upravljaju procesima u biljkama (Larcher


1995). Neposredno utječu na intenzitet fotosinteze i
neto primarnu produkciju, a posredno na skoro sve procese
značajne za život biljaka. Dosadašnje spoznaje
(Burschel i Schmaltz 1965, Huss i Stephani
1978, Suner i Röhrig 1980, von Lüpke 1987,
Kazda et al. 2005, Čater i Simončič 2006) govore
kako svjetlost ima najvažniju ulogu u razvoju sadnica.
Izmjere fotosinteze u ovisnosti od različitog
intenziteta svjetlosti omogućuju izradu svjetlosnih saturacijskih
krivulja, određivanje kompenzacijskih točaka
za svjetlost – LCP L (gdje su produkcija i utrošak
tvari izjednačeni), učinkovitost fotosinteze i maksimalni
stupanj asimilacije (A). A-CO2 krivulje daju


max


ovisnost asimilacije o različitim koncentracijama CO2.
Poznavanjem tih vrijednosti možemo odrediti kompenzacijsku
točku za CO2 (LCP A-CO2), učinkovitost karboksilacije
te stomatalna i karboksilacijska ograničenja
fotosinteze.


Pomanjkanje vode utječe na fosforilaciju i tvorbu
spojeva bez kojih nije moguća osmoregulacija, aktivni
transport spojeva i redukcija CO2. U procesu izmjene
plinova je uz CO2 voda čimbenik od kojemu ovisi otvorenost
lisnih puči (Dreyer i dr. 1995). Posljedica
nedostatka vode je veća koncentracija abscisinske kiseline,
koja utječe na zatvaranje puči i smanjeno vezanje
ugljika, smanjena neto fotosinteza i koncentracija enzima,
koji sudjeluju u sintezi bjelančevina, dijeljenje
stanica i rast biljke (Larcher 1995). Taj je proces reverzibilan
u slučaju da voda ponovo postane dostupna,
osim ukoliko nije došlo do prekomjernog smanjenja
koncentracije vode u protoplazmi, to jest smrti biljke. S
obzirom na prognoze i scenarije povećanja atmosferskog
CO2 u budućnosti, očekuje se povećanje sinteze
proteina u lišću, C/N odnosa i povećan ukupni rast biljaka
(Kimball 1993, Kohen et al. 1993, Ghannoum
et al. 2000). Povećana asimilacija naravno
zahtijeva posljedično veću količinu hraniva.


Općenito, fiziološki procesi kao što su fotosinteza i
stanje ishrane smatraju se dobrim indikatorima stresa
(Izuta i dr.2004).


Prognoze budućeg odziva biljaka na promijenjene
stanišne uvjete su često kontradiktorne i ostaju predmetom
rasprave brojnih istraživača (Lloyd i Farquhar
1996, Poorter 1998). Cilj ove studije je bio unaprijediti
fundamentalno razumijevanje utjecaja svjetla i pristupačnosti
hraniva u ranom razvoju bukovih sadnica.
Rast i razvoj bukovih sadnica u prvoj godini je itekako
važan za njihovo kasnije preživljavanje i razvoj (L a r s
e n 2007). Da bismo odredili osnovne parametre ekofiziološkog
odziva klijanaca bukve na uvjete punog
osvjetljenja, postavljen je rasadnički pokus s tri razine
gnojidbe, s ciljem oponašanja različitih uvjeta plodnosti
tla (niska, optimalna i visoka dostupnost hraniva).