DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 63     <-- 63 -->        PDF

N. Potočić, I. Seletković, M. Čater, T. Ćosić, M. Šango, M. Vedriš: EKOFIZIOLOŠKI ODZIV SUNCU ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 289-300
Koncentracija dušika u listu utjecala je pozitivno na cija i magnezija u lišću nisu povezane s biomasom niti
masu lišća (r = 0,72), masu stabljike (r = 0,78), te asi-asimilacijom.
milaciju (r = 0,67). Koncentracije fosfora, kalija, kal-


Tablica 3. Deskriptivna statistika i rezultati analize varijance za koncentracije biogenih elemenata u stabljikama bukve


Table 3 Descriptive statistics and the results of ANOVA for concentrations of mineral nutrients in beech stems


Koncentracija u stabljici Tretiranje ANOVA Tukey
post hocConcentration in stem Treatment N a.s.
st.dev. F p
. 9 13,1444 2,2523
N (mg/g)
tretiranje 1 3 10,7000 0,8888
tretiranje 2 3 13,0333 0,7767
tretiranje 3 3 15,7000 0,3464 37,2247 0,0004 (1) (2) (3)
. 9 2,6044 0,5267
P (mg/g)
tretiranje 1 3 2,0433 0,1662
tretiranje 2 3 2,5633 0,0231
tretiranje 3 3 3,2067 0,2501 33,6983 0,0005 (1,2) (3)
. 9 8,6056 1,0921
K (mg/g)
tretiranje 1 3 7,6833 0,1528
tretiranje 2 3 8,3167 0,3786
tretiranje 3 3 9,8167 1,0017 9,2336 0,0147 (1,2) (2,3)
. 9 10,7667 0,7194
Ca (mg/g)
tretiranje 1 3 11,1000 1,0583
tretiranje 2 3 10,6667 0,4041
tretiranje 3 3 10,5333 0,7234 0,4373 0,6648
. 9 1,3889 0,2028
Mg (mg/g)
tretiranje 1 3 1,2667 0,1528
tretiranje 2 3 1,5000 0,3000
tretiranje 3 3 1,4000 0,1000 1,0000 0,4219


Za razliku od pokusa Bagherzadeha, Brummea i jidbe dušikom na koncentracije ostalih kationa i aniona
Beesea (2008), koji nisu dobili značajan učinak gno-u biljnom materijalu, koncentracije dušika, fosfora i


Tablica 4. Deskriptivna statistika i rezultati analize varijance za koncentracije biogenih elemenata u korijenju bukve


Table 4 Descriptive statistics and the results of ANOVA for concentrations of mineral nutrients in beech roots


Koncentracija u korijenu Tretiranje ANOVA Tukey
post hocConcentration in root Treatment
N a.s.
st.dev. F p
. 9 13,5556 2,4582
N (mg/g)
tretiranje 1 3 10,8333 1,8877
tretiranje 2 3 13,8333 0,3215
tretiranje 3 3 16,0000 0,5568 15,2347 0,0045 (1) (2,3)
. 9 3,5156 1,0321
P (mg/g)
tretiranje 1 3 2,3767 0,3156
tretiranje 2 3 3,5367 0,2871
tretiranje 3 3 4,6333 0,5085 26,0128 0,0011 (1) (2) (3)
. 9 9,5167 2,1401
K (mg/g)
tretiranje 1 3 7,7500 0,3606
tretiranje 2 3 9,2833 2,1455
tretiranje 3 3 11,5167 1,6803 4,2730 0,0702
. 9 8,7111 1,6870
Ca (mg/g)
tretiranje 1 3 9,0667 2,3671
tretiranje 2 3 7,9667 0,8505
tretiranje 3 3 9,1000 1,9519 0,3693 0,7059
. 9 2,3667 0,4717
Mg (mg/g)
tretiranje 1 3 2,3000 0,8185
tretiranje 2 3 2,5333 0,3786
tretiranje 3 3 2,2667 0,1155 0,2298 0,8013