DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 64     <-- 64 -->        PDF

N. Potočić, I. Seletković, M. Čater, T. Ćosić, M. Šango, M. Vedriš: EKOFIZIOLOŠKI ODZIV SUNCU ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 289-300
kalija u stabljici značajno rastu s dozom gnojiva (kao i
u lišću), koncentracije kalcija padaju (ali ne statistički
značajno), a koncentracije magnezija rastu do gnojidbe
4 g/l, a zatim padaju, ali ne ispod vrijednosti utvrđenih
za gnojidbu 2 g/l supstrata (Tablica 3., Slika 2).


Koncentracija dušika u stabljici pozitivno korelira s
masom lišća (r = 0,69) i asimilacijom (r = 0,67), koncentracija
fosfora korelira pozitivno s asimilacijom
(r = 0,67), a koncentracija kalcija korelira negativno s
asimilacijom (r = - 0,80) i disanjem (r = - 0,70). Ovo
pripisujemo bržem rastu intenzivnije gnojenih biljaka
za koji je odgovoran ponajprije dušik.


Koncentracije dušika i fosfora (Slika 3) u korijenu
signifikantno su rasle s dozom gnojiva; koncentracije
ostalih analiziranih elemenata nisu imale tako jasan


Slika 3. Koncentracije fosfora (mg/g suhe tvari) u korijenu sad-


trend (Tablica 4). Zanimljivo je kako je utvrđena pozi


nica bukve po tretiranjima. Okomiti stupci predstavljaju
tivna korelacija (r = 0,68) koncentracija kalcija u kori-0,95 interval pouzdanosti.
jenu i prosječnog promjera korijena, što je posljedica Figure 3 Phosphorus concentrations (mg/g DW) in beech roots by


treatment. Vertical bars represent 0,95 confidence intervals.


gradivne uloge kalcija u biljnom organizmu (M a r schner
2002, Bergmann 1992).


izravan utjecaj fosfora u korijenu na rast biomase, već


Koncentracija dušika u korijenu pozitivno korelira pokazuje da su biljke kod viših razina gnojidbe, koje su
s asimilacijom (r = 0,76), a fosfor pozitivno korelira s rezultirale većom masom nadzemnog dijela biljke, pomasom
lista (r = 0,67) i stabljike (0,68). Ovo ne znači hranjivale dio fosfora u korijen kao rezervu.


Visine biljaka i promjer vrata korijena


Height of plants and root collar diameter


Tablica 5. Deskriptivna statistika i rezultati analize varijance za visine i promjer vrata korijena bukovih sadnica


Table 5 Descriptive statistics and the results of ANOVA for heights and root collar diameter of beech seedlings


Izmjera Tretiranje ANOVA Tukey
post hocMeasurement Treatment N a.s.
st.dev. F p
. 332 26,0783 7,3262
Visina (cm) tretiranje 1 123 22,5772 6,4019
Height tretiranje 2 118 27,5254 6,9056
tretiranje 3 91 28,9341 7,2185 26,9004 0,0000 (1) (2,3)
Promjer vrata . 332 4,3705 1,0937
korijena (mm) tretiranje 1 123 3,7642 0,9350
Root collar tretiranje 2 118 4,6441 1,0744
diameter tretiranje 3 91 4,8352 0,9459 37,6177 0,0000 (1) (2,3)


Visine sadnica i njihov promjer vrata korijena imaju
povoljan odziv na povećane doze gnojiva, iako nismo
utvrdili statistički značajne razlike tretiranja 2 i 3 (4 g/l,
odnosno 6 g/l). Prema istraživanjima Stilinovića
(1987) promjer korijenovog vrata jedan je od najvažnijih
kriterija kvalitete sadnica listača, međutim, klasiranje
sadnica bukve u našoj praksi provodi se samo prema
kriteriju visine sadnica: prva klasa 20–30 cm, druga
klasa 10–20 cm). Prema toj klasifikaciji sadnice iz svih
tretiranja pripadaju u prvu klasu kvalitete. U našem drugom
pokusu (Seletković i Potočić, neobjavljeno)
u kojemu su sadnice uzgajane u supstratu koji odgovara
srednjem tretiranju u ovom pokusu, uz korištenje zasjene,
dobivene su znatno više vrijednosti: srednji pro


mjer vrata korijena od 4,8 do 5,4 mm (u ovisnosti o ponavljanju),
a visine sadnica od 37,9 do 42,0 cm.


Visina i promjer vrata korijena u pozitivnoj su korelaciji
s biomasom lišća (rvisina = 0,87, rpromjer = 0,80) i
stabljike (rvisina = 0,68, rpromjer = 0,86), koncentracijama
dušika (rvisina = 0,88, rpromjer = 0,92) i fosfora u lišću


= 0,80, rpromjer = 0,80), dušika u stabljici


(rvisina
= 0,85, rpromjer = 0,85), fosfora u stabljici


(rvisina
= 0,82, rpromjer = 0,84), dušika u korijenu


(rvisina
= 0,88, rpromjer = 0,79), fosfora u korijenu


(rvisina
= 0,85, rpromjer = 0,87), asimilacijom (rvisina = 0,86,


(rvisina
= 0,64) i disanjem biljaka (rvisina = 0,73).


rpromjer