DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 68     <-- 68 -->        PDF

N. Potočić, I. Seletković, M. Čater, T. Ćosić, M. Šango, M. Vedriš: EKOFIZIOLOŠKI ODZIV SUNCU ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 289-300
A L povećava se s koncentracijom dušika u svim nama bukve na više lokacija u Sloveniji u 2005. i 2006.


max


dijelovima biljke (list: r = 0,67, stabljika: r = 0,67 , ko-godini pri istim uvjetima mjerenja – na otvorenome, bez
rijen: r = 0,76), i povećanom masom lišća (r = 0,77). zastora krošanja (Čater , neobjavljeno, Tablica 8.). Bu-
Asimilacijske vrijednosti bukovog pomlatka nalaze kove sadnice su pri različitim količinama CO2 pokazale


nešto više vrijednosti Anego mjerenja na terenu.


se u okviru vrijednosti izmjerenih u prirodnim sastoji-max


Tablica 8. Vrijednosti AL i A - CO2 u prirodnim bukovim sastojinama u Sloveniji


max max


Table 8 Values of AL and A- CO2 in beech natural stands in Slovenia


max max


Ploha -Plot A max L (µmol /m2s) A max CO2 (µmol /m2s)
Brička 11,9±1,1 12,3±0,5
Kladje 10,6±0,9 10,1±0,6
Vrhovo 13,0±0,8 9,4±0,8
Snežna jama 8,0±0,7 9,8±0,5
Rajhenav 8,3±0,7 13,4±1,0


ZAKLJUČCI – Conclusions


S obzirom da je ovo istraživanje provedeno za vrijeme
prve godine starosti bukovih sadnica, postignuti
rezultati mogu se primijeniti u praksi samo uz određeni
oprez. Međutim, odziv biljaka na gnojidbu bio je uvijek
u skladu s našim očekivanjima, a razlikovao se
prema istraživanom parametru. Bez obzira na uvjete
punog osvjetljenja sadnica i neredovitu opskrbu vodom
u svim fazama uzgoja u rasadniku, možemo zaključiti
kako su sadnice pokazale standardan ekofiziološki
odziv na gnojidbena tretiranja, što nam govori kako bi
unatoč promijenjenim stanišnim uvjetima u bukovo-jelovim
sastojinama pomladak bukve mogao zadržati
sposobnost prilagodbe okolišu.


Svjetlost, hraniva, voda i CO2 su abiotski čimbenici
važni za rast, što potvrđuju i rezultati našeg pokusa.


Sporiji rast sadnica bukve u pokusu, uzimajući u obzir
da mjereni ekofiziološki parametri nisu bili poremećeni,
vjerojatno je posljedica ograničene dostupnosti
vode uslijed povećane transpiracije. U istraživanju odnosa
utjecaja klime na oštećenost krošanja bukve na
Medvednici (Seletković i dr. 2008) utvrđeno je kako
oborina ima dominantno značenje za vitalitet bukve.


Činjenica da su asimilacija i rast sadnica bili najveći
pri najvećoj razini gnojidbe, govori nam o važnosti ishrane
za obnovu bukovo-jelovih sastojina zahvaćenih
sušenjem jele. Pri tome se najbolji razvoj pomlatka
bukve može očekivati na tlima bogatim hranivima.


LITERATURA – References


AOAC, 1996: Official methods of analysis, Association
of Official Analytical Chemists, Washington DC.


Bagherzadeh,A., R. Brumme, F. Beese, 2008:
Biomass and nutrients allocation in pot cultured
beech seedlings: influence of nitrogen fertilizer.
Journal of Forestry Research 19(4): 263–270.


Baule, H., C. Fricker, 1971: Đubrenje šumskog drveća.
Jugoslovenski poljoprivredno šumarski
cen tar, Dokumentacija za tehniku i tehnologiju u
šu marstvu br. 78, 223 str.


Ber gmann, W. (Ur.), 1992: Nutritional Disorders of
Plants – Development, Visual and Analytical
Diagnosis. Gustav Fischer Verlag Jena etc., 361
pp.


Burschel, P., J. Schmaltz, 1965: Die Bedeutung
des Lichtes für die Entwicklung junger Buchen.
Allg. Forst- u. Jagdzt., 136: 193–210


Cannell, MGR, 1985: Dry-matter partitioning in tree
crops. U: MGR Cannell i JE Jackson (Ur.), Attributes
of Trees as Crop plants. Huntingdon: Insti


tute of Terrestrial Ecology, pp. 160–193


Cannell, MGR, RC Dewer, 1994: Carbon allocation
in trees: a review of concepts for modelling.
Adv. Ecol. Res. 25, p. 59–104.


Čater, M., P. Simončič, 2006: Svetloba, volumska
vsebnost vlage v tleh, foliarne analize in biomasa
vnešenih bukovih sadik na Brički. U: Simončič,
P., Čater, M. (Ur.). Splošne ekološke in gozdnogojitvene
osnove za podsadnjo bukve (Fagus sylvatica
L.) v antropogenih smrekovih sestojih. Studia
forestalia Slovenica, 129. Ljubljana: Gozdarski
inštitut Slovenije, Silva Slovenica, p. 112–123.


Evans, JR. 1989. Photosynthesis and nitrogen relationships
in leaves of C3 plants. Oecologia , 78:
9–19.


Ghannoum, O., S. von Caemmerer, L.H.
Ziska, J.P. Conroy, 2000: The growth response
of C4 plants to rising atmospheric CO2 partial
pressure: a reassessment. Plant Cell Environm.,
23, p. 931–942.