DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 7     <-- 7 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 237-248
UDK 630* 429 + 851 (001)


OŠTEĆENOST STABALA I KAKVOĆA DRVNIH SORTIMENATA
HRASTA LUŽNJAKA NA SPAČVANSKOM PODRUČJU


DAMAGE OF FOREST TREES AND QUALITY OF TIMBER


ASSORTMETS OF PEDUNCULATE OAK ON SPAČVA AREA


Ivica TIKVIĆ*, Željko ZEČIĆ*, Damir UGARKOVIĆ*, Darko POSARIĆ**


SAŽETAK: Pojava propadanja i odumiranja stabala hrasta lužnjaka jedan
je od najznačajnijih gospodarskih i ekoloških problema u šumarstvu Hrvatske.
Gospodarski problemi odnose se na smanjenje kakvoće drva, poremećaje u potrajnom
gospodarenju te povećanje troškova gospodarenja i smanjenje prihoda.
Ekološki problemi odnose se na stalne promjene stanišnih uvjeta i
smanjenje stabilnosti šumskih ekosustava. Cilj istraživanja bio je analizirati
iskorištenje drvnog obujma različito oštećenih stabala hrasta lužnjaka. Prosječna
osutost stabala uz cestu Županja - Lipovac iznosila je 57 %, a na području
spačvanskih šuma 24 %. Utvrđeno je intenzivno odumiranje sta bala hrastalužnjaka uz cestu Županja-Lipovac u 2003. godini, koje je iznosilo
30 %. U svim stupnjevima osutosti utvrđena su stabla s biotskim oštećenjima.
Kod stabala sa značajnom osutošću krošanja (>25 %) utvrđeno je smanjenje
udjela tehničkog drva za oko 10 %, odnosno isto toliko povećanje otpada. Udio
furnirskih trupaca kod stabala male i srednje osutosti bio je 50 % veći u odnosu
na jako osuta i odumrla stabla. U radu je raspravljena problematika
ukupnog iskorištenja drva pri sječi i izradbi te vrijednost drvnih sortimenata
vitalnih stabala u odnosu na oštećena i odumrla stabla hrasta lužnjaka.


Ključne riječi: propadanje stabala, odumiranje stabala, oštećenost
stabala, iskorištenje drvnog obujma stabala, kakvoća drvnih sortimenata


1. UVOD – Introduction
Hrast lužnjak (Quercus robur L.) pripada među gla-mećaje u planiranju i gospodarenju te povećanje troš vne
gospodarske vrste drveća u Hrvatskoj. On zauzima kova gospodarenja zbog zakorovljenja i izostanka pri rooko
10 % površine šuma ili 201 739 ha, odnosno čini d ne obnove. Ekološki problem se odnosi na stalne
oko 14 % drvne zalihe, što je oko 46 milijuna m3 (FRA, promjene stanišnih uvjeta, što zajedno s drugim stres 2005).
To je jedna od naših najvrjednijih vrsta drveća, s nim čimbenicima dovodi do propadanja i odumiranja
obzirom na financijsku vrijednost koja se ostvaruje pro-stabala hrasta lužnjaka (Vukelić etal., 1997).
dajom drvnih sortimenata. Gospodarenje šumama hrasta


Razvoj šumskog drveća ovisi o biološkoj i ekološkoj
lužnjaka u novije vrijeme opterećeno je pojavom propa


ravnoteži. Biološka ravnoteža predstavlja prirodnu zadanja
i odumiranja stabala koja poprima sve veće raz


stupljenost i brojnost svih ogranizama koji se pojavljujumjere. To je danas najznačajniji gospodarski i ekološki


u nekom ekosustavu, a ekološka ravnoteža prirodno staproblem
u šumarstvu Hrvatske. Gospodarski problem


nje ekoloških čimbenika na koje su se organizmi prilaodnosi
se na smanjenje visinskog i debljinskog prirasta,


godili. U nizinskim šumskim ekosustavima utvrđene susmanjenje vrijednosti drvnih sortimenata, zatim pore


najveće promjene prirodne biološke i ekološke ravnoteže
u uspored bi s drugim šumskim ekosustavima. To


*


Izv. prof. dr. sc. Ivica Tikvić, Doc. dr. sc. Željko Zečić,


rezultira promjenom stabilnosti šumskih ekosustava,


Damir Ugarković, dipl. ing. šum., Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu, Svetošimunska 25, 10 000, Zagreb, zbog djelovanja različitih biotskih i abiotskih čimbeE-
mail: zecic@


nika, uključujući i djelovanje čovjeka (Prpić i Anić ,


**


Darko Posarić, dipl. ing. šum., Hrvatske šume d.o.o, UŠP


2000). Posljedica tih promjena je smanjivanje vitalnosti


Vinkovci, šumarija Otok, Bana Jelačića 22, 32252, Otok
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 8     <-- 8 -->        PDF

I. Tikvić, Ž. Zečić, D. Ugarković, D. Posarić: OŠTEĆENOST STABALA I KAKVOĆA DRVNIH ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 237-248
stabala, koje rezultira propadanjem i odumiranjem stabala
(engl. tree decline i tree dieback).


Propadanje stabala u šumskim ekosustavima može
biti posljedica konkurencije vrsta i jedinki, dje lovanja
različitih prirodnih pojava (klimatski ekscesi, grom,
vjetar, mokar snijeg, ledena kiša, suša, dugotrajna poplava,
biotski čimbenici), promjene prirodnih ekoloških
uvjeta (promjene hidroloških uvjeta, tj. snižavanja
razine podzemne vode, promjene dinamike poplavne
vode, zamočvarenja i isušivanja staništa, onečišćenja
po plavne i oborinske vode) te posljedica nepovoljnog
djelovanja čovjeka (Tikvić i Seletković,2004).


Propadanje stabala je pojava postupnog, kontinui ranog
ili u određenim slučajevima i brzog smanji vanja
vitalnosti stabala. U šumarstvu se propadanje stabala
utvrđuje na temelju vanjskog izgleda stabala, tj. na temelju
procjene oštećenosti stabala. Oštećenost stabla predstavlja
oštećenost krošnje, debla i korijena. Oštećenost
krošnje procjenjuje se na temelju osutosti krošnje i promjene
boje lišća. Kod procjene osutosti krošanja utvrđuje
se postotak osutosti lišća u odnosu na normalno
razvijenu krošnju iste vrste drveća. To je tzv. referentno
stablo prema ICP Forests programu, a razlikujemo ide al no
i lokalno referentno stablo. Idealno referentno stablo
je najbolje stablo određene vrste drveća bez obzira na
stanišne i sastojinske uvjete. Lokalno referentno stablo
je najbolje stablo s potpuno razvijenom krošnjom pri
određenim lokalnim stanišnim i sastojinskim uvjetima
(ICP Forests Manual, 2009).


Odumiranje stabala pojava je iznenadnog ugibanja
stabala zbog bolesti ili kompleksnog djelovanja nepovoljnih
čimbenika. Ono je često posljedica kontinui ranog
propadanja stabala i poremećaja u stabilnosti
šumskih ekosustava. Ono može biti poje dinačno, zatim
odumiranje skupina stabala i masov no (Anić et al.
2002). Odumiranje stabala razlikuje se po brzini te može
biti postupno i brzo. Postoje razlike u intenzitetu odumiranja,
razlikujemo mali, značajan i katastrofalan intenzitet
odumiranja stabala (Tikvić i Seletković 1996).
U šumarskoj se struci za odumrla stabla koriste sinonimi
“slučajni prihod” i “sušci”. Odumrla stabla izložena su
napadu tehničkih štetnika drva, od kojih su u Hrvatskoj
najznačajniji mušica (Apethymus abdominalis L.), osa
drvarica (Tremex magus F.) i strizibuba (Cerambix cerdo
L.), koji značajno smanjuju tehničku i komercijalnu vrijednost
drva (Harapin i Androić 1996).


U Hrvatskoj su pojavom odumiranja stabala naj više
zahvaćene glavne vrsta drveća, hrast lužnjak i obična
jela (Vajda 1968, Prpić 1989, Tikvić et al. 2006,
M a t i ć 2008, Zečić et al. 2009). Odumiranje stabala
hrasta lužnjaka problem je koji zaokuplja pozornost šumara
praktičara i znanstvenike već više od jednog stoljeća
(Kozarac 1897, Köning 1911, Kovačević
1928, Nenadić 1940, Dekanić 1972, Androić
1975, P r p i ć 2003). Koliko je to danas značajan pro


blem poka zuju sljedeći primjeri. U razdoblju od 1995. do
2007. godine u nizinskim šumama Hrvatske posječeno je
oko 17,5 milijuna m3 odumrlih stabala hrasta lužnjaka
(Matić 2008). To iznosi oko 38 % postojeće drvne zalihe
hrasta lužnjaka u Hrvatskoj (FRA 2005). Prema Prpiću
i Aniću (2000) oko 30 % stabala hrasta lužnjaka u Hrvatskoj
odumre prije propisane uzgojne dobi.


Propadanje stabala u nekim europskim zemljama povezuje
se s nizom kombinirajućih abiotskih i biotskih
čimbenika (Thomas F.M. et al. 2002). U novije vrijeme
suša se smatra jednim od najznačajnijih čimbenika
koji dovodi do propadanja hrastovih stabala u Poljskoj
(Siwecki i Ufnalski 1998), Njemačkoj (Rösel i
Reuther 1995), Francuskoj (Landmannn et al.
1993, Breda 2000) i Velikoj Britaniji (Mather et al.
1995). Suša nije jedini čimbenik koji uzrokuje propadanje
stabala. Ona zajedno s drugim nepovoljnim čimbenicima
smanjuje vitalnost stabala te stvara predispoziciju
za djelovanje drugih nepovoljnih čimbenika, kao što su
kukci i gljivične bolesti (Landmann et al. 1993, Si wecki
i Uf nalski 1998). U Hrvatskoj su promjene
vodnih odnosa (pad razine podzemne vode ili povećanje
vlažnosti staništa, tzv. “zamočvarenje”), uz utjecaj suše,
onečišćenje vode i zraka te golobrst, najvažniji čimbenici
koji uzrokuju propadanje i odumiranja stabala hrasta
lužnjaka (Prpić 1996).


Propadanje i odumiranje stabala rezultira velikim
financijskim gubicima, koji iznose i do 40 % od potencijalne
tržišne vrijednosti šumskih sortimenata, a smanjenje
općekorisnih funkcija šuma je mnogostruko
veće (Starčević 1995, Zečić et al. 2009). Smanjenje
prirasta i drvne zalihe, pojava dvostruke bijeli i
okružljivosti, izostanak prirodne obnove, zakorovljenje,
promjena mikroklime, nastanak uvjeta za razvoj
štetnika i izostanak uroda sjemena, samo su neke od
posljedica odumiranja stabala. Gubici na debljinskom
prirastu koji su nastali zbog propadanja hrastovih stabala
iznose i do 50 % u usporedbi sa stabilnim sastojinama
(Klepac 1959 i 1965).


Propadanje stabala većih razmjera utječe nepovoljno
na dinamiku radova u šumama, a potreba brze
intervencije radi smanjivanja gubitaka umanjuje kvalitetu
planiranja, pripreme i izvođenje radova (Krpan
1989). Ekonomske posljedice propadanja stabala očituju
se na kvaliteti i manjoj vrijednosti drvnih sortimenata.
Struktura drvnog obujma prema kakvoći manja je
za 14 % u mladim, a za 40 % u starijim sastojinama u
odnosu na sastojine u kojima nije utvrđeno propadanje
stabala. U slučaju odumiranja stabala hrasta lužnjaka
dolazi do propadanja bjeljike i smanjenja promjera sortimenta,
što može iznositi do 33 % promjera. Ukupno
smanjenje vrijednosti drvnog obujma zbog odbijanja
bjeljike i izrade sortimenata prema istraživanju Golubovića
(1989) iznosilo je oko 39 % u odnosu na drvni
obujam iz redovitih sječa.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 9     <-- 9 -->        PDF

I. Tikvić, Ž. Zečić, D. Ugarković, D. Posarić: OŠTEĆENOST STABALA I KAKVOĆA DRVNIH ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 237-248
Zbog toga su propisani kriteriji odabira oštećenih
stabala za sječu. Oni se temelje na vidljivim pokazateljima
stanja stabala, čime se nastoji osigurati optimalni
rast sastojina i umanjiti gubici na vrijednosti drvnih
proizvoda (Prpić 1992, NN 116/06). Cilj istraživanja


bio je utvrditi odnos stupnjeva oštećenosti i kakvoće drvnih
sortimenata stabala hrasta lužnjaka na dijelu “Spačvanskog
bazena”.


2. MATERIJAL I METODA RADA – Material and methods of the research
2.1 Područje istraživanja – Research area
Istraživanje je provedeno u 4 gospodarske jedinice
Uprave šuma podružnice Vinkovci, uz trasu ceste Županja
– Lipovac u Vukovarsko-srijemskoj županiji (slika
1). To je kompleks lužnjakovih šuma u slijevnom području
rijeka Spačve i Studve (tzv. “Spačvanski bazen”),
koji zauzima površinu od oko 40 000 ha. Šume “Spačvanskog
bazena” razvile su se u nekada poplavnom području
Save i njezinih pritoka Bosuta, Spačve i Studve.
One se prostiru između 18°45´ i 19°10´ zemljopisne dužine
i 44°51` i 45°09´ sjeverne zemljopisne širine. Te
šume čine jednu petinu lužnjakovih šuma u Hrvatskoj
(Klepac, 1996).


Prema Köppenovoj klasifikaciji, klima spačvanskog
područja umjereno je topla kišna, s izrazito dugim jese


nima. Prema podacima za klimatološku postaju Spačva,
srednja godišnja temperatura zraka bila je 10,2 0C, a vegetacijskog
razdoblja 17,1 0C. Prosječna godišnja ko ličina
obo rina iznosi 709 mm, a u razdoblju razvoja
ve getacije 375 mm. Oborine su povoljno raspoređene tijekom
godine. U proljeće i jesen javljaju se maksimumi
oborina. Prema količini oborina to je područje subhumidne
klime.


Na području “Spačvanskog bazena” matični sup strat
čine zamočvareni i pretaloženi prapor, dok je površinski
dio tla lakšeg mehaničkog sastava. Od tala dominiraju
mineralno močvarno tlo bogato glinama i glinasto-ilovasta
tla. Na mikrouzvisinama pojavljuje se glinasti
luvisol ilovaste strukture. Nadmorska visina “Spačvan-


Slika 1. Gospodarske jedinice na području Spačve i trasa caste Županja-Lipovac uz koju je obavljeno istraživanje


Picture 1 Management units in the Spačva region and the route of the Županja-Lipovac road where investigation done
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 10     <-- 10 -->        PDF

I. Tikvić, Ž. Zečić, D. Ugarković, D. Posarić: OŠTEĆENOST STABALA I KAKVOĆA DRVNIH ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 237-248
skog bazena” iznosi od 77 do 90 m, s osobito razvijenim
mikroreljefom. Navedeni ekološki čimbenici utječu na
raznolikost šumske vegetacije “Spačvanskog bazena”,
koji predstavlja jedno od najboljih staništa hrasta lužnjaka
u Hrvatskoj.


Stanje stabala hrasta lužnjaka procjenjivano je uz
cestu Županja – Lipovac u dužini od 16 km i širini od


10 do 30 m od caste (slika 1). Iskorištenje drvnog
obujma stabala hrasta lužnjaka utvrđenoje u odjelima
23, 29, 30, 31 i 32 g.j. južna Kragujna, šumarija Županja;
u odjelima 154 do 157 g.j. Slavir, šumarija Otok te
u odjelima od 63 do 80 g.j. Vrbanjske šume, šumarija
Vrbanja. Starost sastojina bila je od 102 do 135 godina.


2.2 Prikupljanje i obrada podataka – Data collection and processing
Na području šumarija Županja, Otok, Vrbanja i Lipovac
tijekom 2002. i 2003. godine napravljena je procjena
osutosti krošanja na uzorku od 100 stabala hrasta
lužnjaka uz cestu Županja – Lipovac. Osu tost je procijenjena
u postotku u odnosu na lokalna referentna stabla.
Stabla su odabrana po načelu ravnomjerne zastupljenosti
svih stupnjeva osutosti. Na stablima je utvrđivana
prisutnost vid ljivih oštećenja debla, tzv. “tekline” te tragovi
tehničkih štetnika. Osutost stabala na području
“Spačvanskog bazena” utvrđena je na temelju procjene
osutosti krošanja na biondikacijskim plohama prema
ICP Forests programu, a podaci su preuzeti od Šumarskog
instituta Jastrebarsko (Manual of ICP Forests,
2009). Podaci o osutosti krošanja svrstani su u sljedeće
stupnjeve osutosti: 0 – do 10 % osutosti, 1 – od 11 do
25 %, 2a – od 26 do 40 %, 2b – od 41 do 60 %, 3a – od
61 do 80 %, 3b – od 81 do 99 % i 4 – 100 % osutosti.


Stabla na kojima je procjenjivana osutost krošanja
posječena su 2003. godine zbog izgradnje autoceste. Za
analizu strukture i iskorištenja drvnog obujma obrađeno
je 60 stabala na području šumarija Županja, Otok
i Vrbanja.


Pri analizi stabala izmjereni su izrađeni drvni sortimenti.
Svakom je stablu izmjeren prsni promjer i visina.
Izvršeno je prikrajanje debala prema hrvatskim nor-
mama za furnirske i pilanske trupce (HRN D.B4.031;
D.B4.028), a količina prostornog drva izmjerena je po
složajima. Na temelju izmjerenih podataka izračunat je
bruto obujam, ukupno iskorištenje i otpad svakog pojedinog
stabla. Duljina izrađenih drvnih sortimenta mjerena
je s točnošću na 1 cm, a srednji promjer s točnošću
na 1 mm. Na svakom trupcu izmjerena je debljina kore s
točnošću na 1 mm (na svakoj strani trupca dvije nasu


protne debljine kore). Utvrđena je kakvoća drvnih sortimenata
prema navedenim normama. Za svaki su trupac
evidentirane greške (npr. bušotine strizibube, okružljivost,
trulež bjeljike i dr).


Bruto obujam stabla izračunat je pomoću Schumacher-
Halove jednadžbe.


Schumacher - Hallov-a jednadžba


Parametri jednadžbe:
, b1,– koeficijenti Shummacher - Hall-ove


b0b2


jednadžbe


f – Mayerov korekcijski faktor


Parametri za izračun obujma hrasta lužnjaka:


b0 b1b2 f


0,00005 2,04838 0,89212 1,00374


Na temelju srednjeg promjera i duljine sortimenata
izračunat je obujam s korom i bez kore pomoću Huberove
jednadžbe. Utvrđen je postotni udio kore debla
svakoga stabla te prosječni postotni udio kore svih stabala.
Na temelju dimenzija izračunat je obujam drvnih
sortimenata koji su svrstani u razrede kakvoće. Za
svako stablo izračunat je ukupni drvni obujam s korom
do 7 cm promjera, zatim obujam izrađenih drvnih sortimenata
i otpad. Analizirano je iskorištenje drvnog
obujma odumrlih i različito oštećenih stabala. Na
osnovi sortimentnih tablica za hrast lužnjak izračunat
je postotni udio planiranih drvnih sortimenata, te je
uspoređen s izrađenim drvnim sortimentima.


3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA – Research results
3. 1 Osutost krošanja – Crown defoliation
Prosječna osutost krošanja stabala uz cestu Županja-
Lipovac 2002. godine iznosila je 53 %, a 2003. godine
60 % (tablica 1). Osutost na području “Spačvanskog bazena”
na temelju procjene stanja krošanja na tzv. bioindikacijskoj
mreži ploha iznosila je 24 % (tablica 1).


Udio stabala hrasta lužnjaka po stupnjevima osutosti
uz cestu Županja-Lipovac razlikovao se od udjela
stabala po stupnjevima osutosti na području “Spačvanskog
bazena” (slika 2). Utvrđen je veći udio stabala s


velikom osutošću krošanja (stupnjevi osutosti 3a, 3b i4, slika 3 c i d) uz cestu Županja-Lipovac u odnosu na
“Spačvanski bazen” (slika 2). Na bioindikacijskim plohama
“Spačvanskog bazena” utvrđen je najveći udio
stabala s malom osutošću krošanja (stupnjevi osutosti
0, 1 i 2a, slika 3a i b).
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 11     <-- 11 -->        PDF

I. Tikvić, Ž. Zečić, D. Ugarković, D. Posarić: OŠTEĆENOST STABALA I KAKVOĆA DRVNIH ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 237-248
Tablica 1. Osnovni statistički podaci o osutosti stabala hrasta lužnjaka uz cestu Županja - Lipovac i na bioindikacijskim
plohama na području Spačve ( %)


Table 1
Basic statistical data for pedunculate oak crown defoliation along Županja-Lipovac road and on the
bioindication plots in Spačva ( %)


Uz cestu Spačvanski bazen
Along road Spačva basin
Uz cestu Spačvanski bazen
Along road Spačva basin
2002. god. – Year 2003. god. –Year
Uzorak – Sample (n) 99 520 96 496
Srednja – Mean 53 24 60 24
Min. – Min 5 0 5 0
Max – Max 96 90 100 80
St. dev.– St Dev 25,8 15,1 33,8 13,5


a) b)
Slika 2. Postotni udio stabala hrasta lužnjaka prema stupnjevima osutosti: a) uz cestu Županja-Lipovac i b) na bioindikacijskim plohama
na području Spačvanskog bazena


Picture 2
The proportions of pedunculate oak trees by defoliation degrees: a) along the Županja-Lipovac road and b) on the bioindication
plots in Spačva


a)b) c) d)
Slika 3. Stabla hrasta lužnjaka s malim (a i b) i velikim stupnjevima osutosti krošanja (c i d)


Figure 3 Trees of pedunculate oak with less (a and b) and high defoliation degrees (c and d)


3.2 Biotska oštećenja na deblu – Biotic demages on the trunk
Kod stabala svih stupnjeva osutosti utvrđena su
biotska oštećenja (slika 4). Najviše stabala s biotskim
oštećenjima utvrđeno je 2002. godine u stupnju osutosti
3b. Sljedeće je godine utvrđen najveći intenzitet
biotskih oštećenja u stupnju osutosti 4, odnosno na
odumrlim stablima. Utvrđena je značajno veća zastupljenost
biotskih oštećenja kod stabala s velikom osutošću
i odumrlih stabala, u odnosu na malo i srednje
osuta stabla.


U 2002. godini udio stabala s “teklinama” bio je veći
kod većeg stupnja osutosti krošanja (3a i 3b). Većina stabla
s “teklinama” koja su bila u stupanju osutosti 3b, u
roku od godine dana prešla su u stupanj osutosti 4. U
2003. godini utvrđen je podjednak raspored stabala s
“teklinama” po stupnjevima osutosti (tablica 2). Stabla
bez osutosti (stupanj osutosti 0) nisu imala “tekline”, a
stabla stupnja osutosti 1 imala su uglavnom manje teklina
u odnosu na stabla većih stupnjeva osutosti.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 12     <-- 12 -->        PDF

I. Tikvić, Ž. Zečić, D. Ugarković, D. Posarić: OŠTEĆENOST STABALA I KAKVOĆA DRVNIH ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 237-248
Slika 4.
Biotska oštećenja debla hrasta lužnjaka (oštećenja od gljiva, kukaca, itd.) po stupnjevima
osutosti krošanja


Picture 4
Biotic demages on the pedunculate oak trunk (demages from pathogenic fungi, insects etc.)
by defoliation degrees


Tablica 2. Broj stabala s teklinama, te postotni udio teklina po stupnjevima osutosti krošanja za šumarije
Županja, Otok, Vrbanja i Lipovac


Table 2
Number of tree with tarry spots and the percentage of tarry spots by the degree of defoliation forthe forest departments Županja, Otok, Vrbanja and Lipovac


Stupanj osutosti – Degree of defoliation
T2002.
ekline – Tarry spots
2003.
n % n %
1 3 10 3 10
2a 1 4 7 23
2b 5 17 6 20
3a 8 28 3 10
3b 12 41 5 17
4 0 0 6 20


3.3 Iskorištenje drvnog obujma – Utilization tree volume
Prsni promjeri stabala bili su od 37 cm do 99 cm, a renih stabala bila je od 22 m do 35 m, a prosječno je izprosječan
prsni promjer iznosio je 60 cm. Visina izmje-nosila 29,5 m (tablica 3).


Tablica 3. Osnovni statistički podaci dimenzija stabala hrasta lužnjaka na kojima je
napravljena analiza iskorištenja drvnog obujma


Table 3
Dimensions of penduculate oak trees in analyses of tree volume utilization


Prsni promjer
dbh* (cm)
Visina
High (m)
Obujam
Volume (m3)
Srednji – Mean 60,2 29,5 4,7
Min. – Min 37,0 22,0 1,7
Max – Max 99,0 35,0 14,6
St. dev. – St Dev 10,1 3,6 1,9
Uzorak – Sample 60 60 60


*dbh – diameter at breast high


Udio planiranog i izrađenog drva hrasta lužnjaka
prema sortimentnim tablicama, prikazan je na slici 5.
Udio izrađenih furnirskih trupaca (F) bio je manji za
5 % u odnosu na plan, a pilanskih trupaca I klase za 7 %
manje u odnosu na plan. Udio pilanskih trupaca II i III
klase bio je veći za 2 % i 5 % u odnosu na plan proiz vod


nje. Udio prostornog drveta (PR. D.) bio je manji za
5 %, a otpada je bilo više za 11 % u odnosu na planirano.
Kod tehničkih sortimenata najveća odstupanja od planirane
proizvodnje utvrđena su kod trupaca I klase, a za tim
kod furnirskih turpaca.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 13     <-- 13 -->        PDF

I. Tikvić, Ž. Zečić, D. Ugarković, D. Posarić: OŠTEĆENOST STABALA I KAKVOĆA DRVNIH ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 237-248
Slika 5.
Postotni udio planiranih i izrađenih drvnih sortimenata


Picture 5
The proportions of planed (white) and made (shadow) timber assortments


Slika 6.
Postotni udio izrađenih drvnih sortimenata prema manjoj ili većoj osutosti


Picture 6
The proportions of made timber assortments by less (1 or 2 defoliation degree)
or higher defoliation (3 or 4 defoliation degree)


Prosječne vrijednosti drvnih sortimenata na uzorku
od 60 stabala su iznosile: 16 % drvnog obujma činili su
furnirski trupci, 10 % trupci I klase, 14 % trupci II
klase, 17 % trupci III klase, 16 % prostorno drvo te
27 % otpad (slika 6).


Postotni udio furnirskih trupaca te trupaca I klase,
kao i prostornog drva bio je veći kod stabala 1 i 2 stupnja
osutosti. Udio trupaca nižih klasa, II i III klase, te
postotni udio otpada bio je veći kod stabala većeg stupnja
osutosti (stupanj 3 i 4).


Udio pilanskih trupaca I klase bio je podjednak u
svim stupnjevima osutosti. Udio pilanskih trupaca II
klase bio je najveći u 3 stupnju osutosti (18 %). Udio
pilanskih trupaca III klase, kao i otpada bio je najveći u
4 stupnju osustosti i iznosio je 24 %, odnosno 34 %
ukupnog drvnog obujma.


Od ukupno izrađenog drvnog obujma, u stupnjevima
osutosti 1 i 2 (mala i srednja osutost) bilo je 20 %
furnirskih trupaca, a u stupnjevima osutosti 3 i 4 (velika
osutost) 10 % furnirskih trupaca. Slične su vrijednosti
utvrđene za trupce I klase i prostorno drvo. Udio
tehničkih sortimenata nižih klasa bio je veći u većim
stupnjevima osutosti krošanja. Udio trupaca II klase u
stupnjevima osutosti 1 i 2 bio je 11 %, a u stupnjevima
osutosti 3 i 4 16 %. Udio trupaca III klase u stupnjevima
osutosti 1 i 2 iznosio je 15 %, a u stupnjevima
osutosti 3 i 4 19 %. Otpada je bilo više u stupnjevima
osutosti 3 i 4 (30 %), a nešto manje u stupnjevima osutosti
1 i 2 (27 %).


Prema postotnom udjelu sortimenata u ukupno izrađenoj
tehničkoj oblovini, kod stabala osutosti 1 i 2 bilo
je 37 %, a u stupnjevima osutosti 3 i 4 18 % furnirskih
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 14     <-- 14 -->        PDF

I. Tikvić, Ž. Zečić, D. Ugarković, D. Posarić: OŠTEĆENOST STABALA I KAKVOĆA DRVNIH ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 237-248
Slika 7.
Postotni udio furnirskih (F) i pilanskih trupaca (I, II i III) prema većoj ili manjoj osutosti
u ukupnoj tehničkoj oblovini


Picture 7
The proportions of high-quality veneer logs and sawlogs in timber tehnique towards less
(1 or 2 defoliation degree – white) or high defoliation (3 or 4 defoliation degree - shadow)


trupaca. Udio trupaca II klase u stupnjevima osutosti 1
i 2 je bio 19 %, a u stupnjevima osutosti 3 i 4 29 %.
Udio trupaca III klase u stupnjevima osutosti 1 i 2 je
bilo 26 %, a u stupnjevima osutosti 3 i 4 36 %. Kod stabala
većih stupnjeva osutosti (3 i 4), utvrđeno je pove


ćanje udjela tehničkih sortimenata niže klase (trupaca
II i III klase), za razliku od stabala manjih stupnjeva
osutosti (1 i 2), gdje je utvrđen trend smanjenja postotnog
udjela trupaca niže klase (slika 7).


4. RASPRAVA – Discussion
Stanje osutosti krošanja uz cestu Županja-Lipovac u
2003. godini bilo je nepovoljnije u odnosu na 2002. godinu.
Statistički značajna razlika u osutosti krošanja
stabala hrasta lužnjaka uz cestu Županja-Lipovac u odnosu
na osutost krošanja stabala hrasta lužnjaka na području
Spačve pokazatelj je smanjene vitalnosti tih
stabala. Povećanje broja odumrlih stabala pokazatelj je
značajnog poremećaja stabilnosti šuma. Tome je doprinijela
i vrlo topla i sušna 2003. godina.


U 2002. godini velika osutost krošanja stabala hrasta
lužnjaka uz cestu Županja-Lipovac utvrđena je na
52 % stabala, a odumrlih stabala nije bilo. Na bioindikacijskim
plohama velika osutost krošanja hrasta lužnjaka
bila je na 3 % stabala, a odumrlih stabala također
nije bilo. U 2003. godini postotak velike osutosti krošanja
hrasta lužnjaka uz cestu Županja-Lipovac bio je
17 %, a odumrlih stabala 31 %, dok je na bioindikacijskim
plohama zabilježeno smanjenje udjela velike osutosti
stabala (1 %), a odumrlih stabala nije bilo. Sve to
upućuje na zaključak da je klima, a posebice klimatski
ekscesi (suša), jedan od predisponirajućih čimbenika
za pojavu odumiranja stabala hrasta lužnjaka, posebice
na prostorima gdje je izražen antropogeni utjecaj
(ceste, prokop kanala, itd.). Prema rezultatima Ti kvića
i Seletkovića (2004), zatim Pilaša i Vr beka
(2001), važan čimbenik za razvoj šumskih
ekosustava hrasta lužnjaka je podzemna voda, čija je
dinamika u tim ekstremnim godinama bila poremećena


u odnosu na normalno stanje prijašnjih godina. Prema
Thomas et al. (2002), ljetne suše bez djelovanja drugih
nepovoljnih čimbenika ne mogu se smatrati glavnim
uzročnikom, već su predisponirajući čimbenik
odumiranja hrastovih stabala. Smanjenje vlažnosti
šumskog tla, kao i dugotrajne ljetne suše su glavni stresni
čimbenici koji dovode do osutosti i oštećenosti krošanja,
propadanja i odumiranja stabala hrasta lužnjaka.


Klimatski ekscesi (izrazito sušna razdoblja) zajedno
s drugim nepovoljnim čimbenicima, utječu i na smanjenje
prirasta (Lukić et al. 2001). Prpić (1996)
utvrdio je da se s povećanjem osutosti krošanja smanjuje
radijalni prirast.


Propadanjem stabala hrasta lužnjaka nastaju veliki
gospodarski gubici i neprocjenjiva ekološka šteta
(Prpić, 2003.). Posljedice toga su smanjenje količine
i kakvoće drvne tvari, otežana prirodna obnova i vrlo
često degradacija staništa. Intenzivno propadanje stabala
utječe na zakorovljenje, a mjestimično i na promjenu
vlažnosti staništa (pojava tzv. barskih uvjeta,
Anić et. al. 2002).


Kalafadžić et al. (1993) su na temelju avio snimaka
utvrdili veliku oštećenost stabala na području
Spačve, uzduž umjetnih linijskih objekata u šumama
(javne ceste, isušene bare te prokopani kanali). Uz
šumske ceste i prirodne vodotoke oštećenost je bila
manja. Autori su uočili povezanost između stupnja
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 15     <-- 15 -->        PDF

I. Tikvić, Ž. Zečić, D. Ugarković, D. Posarić: OŠTEĆENOST STABALA I KAKVOĆA DRVNIH ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 237-248
oštećenja stabala i vrste prirodnih ili umjetnih linijskih
objekata u šumama.


Uz cestu Županja-Lipovac utvrđena je veća osutost
krošanja stabala nego u sastojinama na bioindikacijskim
plohama.


Prema rezultatima istraživanja propadanje stabala
ovisi o vrsti biotskog oštećenja. Neka oštećenja neće
izazvati propadanje stabla, kao što su mušica ili bršljan.
Stabla napadnuta od mušice ili bršljana imala su relativno
nizak stupanj osutosti, koji se nije promijenio ni u
roku od godine dana. Isto je i s rakom kore. Naprotiv,
stabla koja su bila napadnuta od drvaša, bez obzira u
kojemu su stupnju osutosti bila, odumrla su vrlo brzo.
Mednjača te neki potkornjaci također uzrokuju vrlo
brzo odumiranje stabala.


Postotni udio furnirskih trupaca i trupaca I klase,
dakle najvrjednijih sortimenata je bio veći kod stabala
manjeg stupnja osutosti (stupanj 1 i 2), dok je postotni
udio trupaca nižih klasa, dakle manje vrijednih sortimenata
te otpada, bio veći kod stabala veće osutosti i
kod odumrlih stabala.


Prema ukupno izrađenoj tehničkoj oblovini, kod
stabala osutosti iznad 60 % (stupnjevi osutosti 3 i 4),
uočava se trend povećanja postotnog udjela tehničkih
sortimenata nižih klasa, trupaca II i III klase. Kod stabala
osutosti do 60 % trend je smanjenja postotnog
udjela trupaca nižih klasa.


Učestalo odumiranje stabala hrasta lužnjaka i sve
veći postotak drvnog obujma iz tzv. sanitarnih sječa narušava
strukturu tih sastojina.


Prema Thomas, F. M. et al. (2002.), posljedice
odumiranja stabala hrasta lužnjaka u središnjoj Europi,
a posebice na hidromorfnim tlima, dugoročno će dovesti
i do promjene u strukturi tih sastojinama, što će za
posljedicu imati probleme u planiranju i gospodarenju


tim šumama. Autori dalje navode da u slučajevima gdje
će konzervacija nekih sastojina imati svoje prioritete iz
ekonomskih (razmjer dobnih razreda) i ekoloških razloga,
svakako treba ukloniti utjecaje defolijacije. U slučajevima
kada je klima jedan od glavnih i odlučujućih
čimbenika za stabilnost šumskih ekosustava, bit će potrebno
intenzivirati gospodarenje šumskim ekosustavom
kako bi se smanjile gospodarske i ekološke štete.


Prema načelu potrajnosti, stanje šuma kod kojega
biotski i abiotski utjecaji (štetnici, bolesti, zračno onečišćenje,
klimatski ekstremi i ekscesi, antropogeni zahvati
i dr.) ne ugrožavaju gospodarske i druge funkcije
šuma smatra se povoljnim zdravstvenim stanjem.


Odumiranje stabala zbog poremetnje stabilnosti
šumskih ekosustava razlikuje se po uzrocima i posljedicama
od prirodnog odumiranja stabala koje je prisutno
kroz cijeli razvoj šumskog ekosustava.


Ukoliko bi se takav trend odumiranja nastavio,
mogu se očekivati još nepovoljnije posljedice na gospodarenje
nizinskim šumskim ekosustavima.


Propadanje stabala je pokazatelj poremetnje u funkcioniranju
šumskih ekosustava, te pokazatelj komplek snog
utjecaja nepovoljnih čimbenika koji imaju
kumulativni i sinergistički učinak. Prema procjenama
osutosti krošanja u Hrvatskoj, najveću osustost krošanja
od svih listopadnih vrsta drveća je imao hrast lužnjak
(Seletković i Potočić 2004). Sve je to
značajan pokazatelj poremetnje stabilnosti šumskih
ekosustava hrasta lužnjaka.


Udio furnirskih trupaca prosječno je iznosio 16 %
ukupnog drvnog obujma, najveći je bio u stupnjevima
osustosti 1 i 2 i iznosio je oko 20 %, dok je najmanji bio
u stupnju osutosti 4 (svega 3 %), što je pet puta manje
prema volumenu, a financijski nekoliko desetaka puta
manje.


5. ZAKLJUČCI – Conclusions
Klimatske prilike 2003. godine bile su izrazito nepovoljne
za hrast lužnjak na području Spačvanskih
šuma. Suša 2003. godine, kao i ostali stresni čimbenici
(kukci i biljne bolesti) oslabili su vitalnost stabala, što
je imalo nepovoljni kumulativni učinak na stabilnost
šumskih ekosustava.


Osutost krošanja stabala hrasta lužnjaka uz cestu
Županja-Lipovac iznosila je gotovo 60 %, što je pokazatelj
smanjene vitalnosti stabala.


Utvrđeno je intenzivno odumiranje stabala hrasta
lužnjaka (oko 30 %), što je pokazatelj značajne nestabilnosti
tih šumskih ekosustava. Velika osutost i smanjena
vitalnost stabala uz cestu Županja-Lipovac pokazatelj je
izrazito nepovoljnih uvjeta za rast šumskog drveća.


Stabla s velikim stupnjem osutosti su u vrlo kratkom
roku intenzivno odumrla. Kod vitalnijih stabala


proces propadanja je sporiji. Biotska oštećenja utvrđena
su na stablima svih stupnjeva osutosti, ali bila su
učestalija na stablima većeg stupnja osutosti. Odumiranje
stabala s teklinama pokazalo je ovisnost o stupnju
osutosti krošanja.


Propadanje i odumiranje stabala utječe nepovoljno
na gospodarenje sa šumama hrasta lužnjaka. Pojavljuju
se velika odstupanja od planirane proizvodnje. Ona su
kod pilanskih trupaca I klase iznosila oko -7 % te kod
furnirskih trupaca oko -5 %.


Udio izrađenih drvnih sortimenta iznosio je 71 %, a
otpada 29 % u odnosu na ukupni drvni obujam. Od
ukupno izrađenih drvnih sortimenata 54 % je bilo tehničke
oblovine, a 17 % prostornog drva.


Kod stabala sa značajnom osutošću krošanja (osutost
preko 25 %) utvrđeno je smanjenje udjela tehni
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 16     <-- 16 -->        PDF

I. Tikvić, Ž. Zečić, D. Ugarković, D. Posarić: OŠTEĆENOST STABALA I KAKVOĆA DRVNIH ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 237-248
čkog drva za oko 10 %, odnosno isto toliko povećanje
otpada.


U ukupno izrađenoj tehničkoj oblovini udio furnirskih
trupaca kod stabala male i srednje osutosti
krošanja (stupanj osutosti 1 i 2) bio je 50 % veći od
jako osutih i odumrlih stabala. Kod stabala osutosti
do 60 % uočava se trend smanjenja postotnog udjela
trupaca nižih klasa, za razliku od stabala osutosti
iznad 60 % gdje se uočava povećanje udjela trupaca
nižih klasa.


Doznaka oštećenih stabala je ključni čimbenik osiguranja
kvalitete drvne tvari u uvjetima poremećene
stabilnosti šumskih ekosustava.


Oštećenost stabala odražava se na smanjenje kvalitete
trupaca i prihoda od gospodarenja s hrastom lužnjakom.
Procjena oštećenosti stabala može utjecati na
smanjenje slučajnog prihoda i povećanje prihoda gospodarenja.
Pravovremena i kvalitetna procjena oštećenosti
stabala utječe na cjelokupno gospodarenje s
hrastom lužnjakom.


6. LITERATURA – References
Androić, M., 1975: Prethodni rezultati timskog istraživanja
uzroka sušenja hrasta u slavonskim šu-
mama, simpozij Sto godina znanstvenog i
organiziranog pristupa šumarstvu jugoistočne
Slavonije, JAZU Centar za znanstveni rad Vinkovci,
59–78, Zagreb.


Anić, I., M. Oršanić, M. Detelić, 2002: Revitalizacija
degradiranog ekosustava nakon sušenja
hrasta lužnjaka primjer šume Kalje, Šumarski
list, 11–12: 575–587, Zagreb.


Bréda, N., 2000: Water shortage as a key factor in the
cause of the oak dieback in the Harth Forest (Alsatian
plain, France) as demonstrated by dendroecological
and ecophysiological study, U:
Recent Advances on Oak Health in Europe, ur.
Oszako, T., C. Delatour, Forest Research Institute,
157–159, Varšava, Poljska.


Dekanić, I., 1972: Utvrđivanje najpogodnijih vrsta
drveća i metoda obnove opustošenih površina
sušenjem hrasta lužnjaka (Quercus robur L.),
Šu marski list, 4–6: 119–127, Zagreb.


Delatour, C., 1983: Le dépérissement du chenes en
Europe. Rev. Forest. Franc., 35(4): 265–282.


FRA 2005, www.fao.org/forestry/fra2005/en/


Harapin M., M. Androić, 1996: Sušenje i zaštita
šuma hrasta lužnjaka, Hrast lužnjak (Quercus
robur L.) u Hrvatskoj, HAZU Centar za znanstveni
rad Vinkovci i “Hrvatske šume” javno poduzeće
Zagreb, 227–256, Zagreb.


ICP Forests Manual, 2009: www.icp.forests.org


Jureša, B., 1976: Sušenje hrasta, jasena i brijesta u razdoblju
1950.–1974. god. na području ŠG “Hrast”
Vinkovci, Šumarski list, 1–2: 61–66, Zagreb.


Kalafadžić, Z., V. Kušan, Z. Horvatić, R. Per nar,
1993: Oštećenost šuma i neki čimbenici
okoliša u šumskom bazenu “Spačva”, Šumarski
list, 6–8: 281–292, Zagreb.


Klepac, D., 1959: Izračunavanje gubitka na prirastu
u sastojinama koje je napao gubar (Lymantria
dispar), Šumarski list, 8–9: 208–290, Zagreb.


Klepac, D., 1965: Utjecaj nekih defolijatora na debljinski
prirast hrasta lužnjaka, Šumarski list, 3–4:
93–101, Zagreb.


Klepac, D., 1969: Opadanje prirasta u našim vrijednim
hrastovim šumama, Šumarski list, 3–4:
85–91, Zagreb


Kozarac, J., 1897: Šumogojstveni i drvotržni aforiz mi,
crpljeni na temelju prodaje posavskih hrastovih
šuma u zadnjem desetgodištu 1887.–1896.,
Šumarski list, 7, Zagreb.


Kovačević, Ž., 1928: Sušenje hrastova u Posavini
sa entomološko-biološkog gledišta, Šumarski
list, 4: 182–185, Zagreb.


Köning, J., 1911: Sušenje hrastika, Šumarski list,
1–2: 385–422, Zagreb.


Krpan, A. P. B., 1989: Neke značajke sušenja hrasta
luž njaka (Quercus robur L.) sa stanovišta
eksploatacije šuma, Glasnik za šumske pokuse,


25: 111–120, Zagreb.
Krpan, A. P. B., S. Govorčin, T. Sinković,
1995: Ispitivanje kojih fizičkih i mehaničkih
svojstava te kvalitete drva oštećenih stabala jele
obične (Abies alba Mill.), Šumarski list, 11–12:
391–406, Zagreb.
Landmann, G., M. Becker, C. Delatour, E.
Dreyer, J. L. Duponey, 1993: Oak dieback
in France: historical and recent records, possible
causes, current investigations, Zustand und Gefährdung
der Laubwälder, Bayerishe Akademie
der Wissenschaften, Rundgespräche der Kom-
mission für Ökologie, 5: 97–113, München, Germany.
Lukić, N., Ž. Galić, J. Čavlović, 2001: Dendrokronološka
analiza debljinskog prirasta lužnjakovih
sastojina u šumama Žutice i Opeke, U: S.
Matić, A. Krpan, J. Gračan (ur.), znanstvena
knjiga Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim
šumama, Sveučilište u Zagrebu Šumarski
fakultet, 435–445, Zagreb.
Matić, S. 2008: Gospodarnje šumama hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.) u promijenjenim stanišnim i
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 17     <-- 17 -->        PDF

I. Tikvić, Ž. Zečić, D. Ugarković, D. Posarić: OŠTEĆENOST STABALA I KAKVOĆA DRVNIH ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 237-248
strukturnim uvjetima, knjiga sažetaka znanstvenog
savjetovanja Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim
stanišnim i gospodarskim uvjetima,
HAZU Znanstvno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo,
Sekcija za šumarstvo, Centar za znanstveni
rad u Vinkovcima, str. 5, Zagreb.


Mather, R. A., P. H. Freer-Smith, P. S. Savill,
1995: Analysis of the changes in Forest Condition
in Britain 1989–92. Forestry Commission
Bulletin No.116, HMSO Publications Centre,
London, UK.


NN 116/06: Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju
drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu.


Nenadić, Đ., 1940: O posljedicama sušenja hrastovih
šuma Gradiške imovne općine, Glasnik za
šumske pokuse, 7: 1–29, Zagreb


Pilaš, I., B. Vrbek, 2001: Istraživanje utjecaja hidroloških
promjena i hidrotermičkih zahvata na
tjednu dinamiku radijalnog prirasta hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.) u Varoškom lugu, U: S.
Matić, A. Krpan, J. Gračan (ur.), znanstvena
knjiga Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim
šumama, Sveučilište u Zagrebu Šumarski
fakultet, 353–366, Zagreb.


Prpić, B., 1989: Sušenje hrasta lužnjaka (Quercus
robur L.) u Hrvatskoj u svjetlu ekološke kon stitu
cije vrste, Glasnik za šumske pokuse, 25:
1–24, Zagreb.


Prpić, B., 1992: Odabiranje oštećenih stabala za sječu
i obnova sastojina opustošenih propadanjem,
Šumarski list, 116(11–12): 515–522, Zagreb.


Prpić, B., 1996: Propadanje šuma Hrasta lužnjaka,
Hrast lužnjak u Hrvatskoj, HAZU i “Hrvatske
šume”, 273–298, Zagreb.


Prpić, B., I. Anić,2000: The role of climatic and hydraulic
operations in the stability of the pedunculate
oak (Quercus robur L.) stands in Croatia,
Glasnik za šumske pokuse, 37: 229–239, Zagreb.


Prpić, B., 2003: Utjecaj tehničkih zahvata u prostoru
na nizinske šume, Šumarski list, 127 (5–6):
230–235, Zagreb.


Rösel, K., M. Reuther, 1995: Differentialdiagnostik
der Schäden an Eichen in den Donauländern,
GSF bericht, 11/95., Neu herberg/München, Germany.


Seletković, I., N. Potočić, 2001: Komparativni
prikaz stupnja oštećenosti krošanja na plohama


bioindikacijske mreže u Republici Hrvatskoj, U:


S. Matić, A. Krpan, J. Gračan (ur.), znanstvena
knjiga Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim
šumama, Sveučilište u Zagrebu Šumarski
fakultet, 373–382, Zagreb.
Seletković, I., N. Potočić, 2004: Oštećenost šu ma
u Hrvatskoj u razdoblju 1999.–2003., Šumarski
list, 128(3-4): 137–148, Zagreb.


Siwecki, R., K. Ufnalski, 1998: Review of oak
stand decline with special reference to the role of
drought in Poland, Eur. J. For. Path., 28: 99–112.


Starčević, T., 1995: O odabiru oštećenih stabala i
sanaciji, Šumarski list, 119(3): 105–107, Zagreb.


Thomas, F. M., R. Blank, G. Hartman, 2002:
Abiotic and biotic factors and their interactions
as causes of oak decline in Central Europe, Forest
Pathology, 32: 277–307.


Tikvić, I., Z. Seletković, 1996: Oštećenost šumskih
ekosustava različitih stanišnih prilika u Re-
publici Hrvatskoj, U: S. Sever (ur.), Zaštita i
pridobivanje drva: skrb za hrvatske šume od
1846. do 1996., knjiga II, Hrvatsko šumarsko
društvo, 81–88, Zagreb.


Tikvić, I., Z. Seletković, 2004: Propadanje stabala
i poremetnja stabilnosti nizinskih šumskih
ekosustava, Bilten Parka prirode Lonjsko polje,


6: 58–67, Jasenovac.
Tikvić, I., Ž. Zečić, Z. Seletković, D. Ugarko vić,
D. Posarić, 2006: Struktura i iskorištenje
drvnog obujma oštećenih i propalih stabala hrasta
lužnjaka na primjeru Spačve, Radovi Šum. inst.
Jastrebarsko, 41(1–2): 51–56, Jastrebarsko.
Vajda, Z., 1968: Naučno istraživačke studije o sušenju
hrastika, Šumarski list, 2–3: 122–142, Zagreb.
Vukelić, J., I. Tikvić, Z. Seletković, D. Baričević,
1997: Dieback of Pedunculate Oak from
the Ecological-Vegetative Aspect, IUFRO međunarodna
konferencija Advances in Research in Intermediate
Oak Stands, zbornik radova, 213–222,
Freiburg.
Zečić, Ž., I. Stankić, D. Vusić, A. Bosner, D.
Jakšić, 2009: Iskorištenje obujma i vrijednosti
drvih sortimenata posušenih stabala jele obične
(Abies alba Mill.), Šumarski list, 133 (1–2):
27–37, Zagreb.


SUMMARY: Management with forests of pedunculate oak, the principal
commercial tree species in Croatia, is burdened with increasing instances of
tree decline and dieback. A combination of factors, such as decreased height
and diameter increment, lower value of wood assortments, disturbances in
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 18     <-- 18 -->        PDF

I. Tikvić, Ž. Zečić, D. Ugarković, D. Posarić: OŠTEĆENOST STABALA I KAKVOĆA DRVNIH ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 237-248
planning and management and rising management costs, have made this the
most important management and ecological problem in Croatian forestry.
Tree decline is a gradual, continuous, or in some cases, rapid loss of tree vitality.
In forestry, tree decline is assessed on the basis of the exterior appearance
of a tree, i.e. on the basis of tree damage assessment. Tree damage relates to
crown, stem and root damage. Crown damage assessment is based on crown
defoliation and changes in leaf colour. Tree dieback is sudden death of trees
due to diseases or a complex action of adverse factors. It can often stem from
a continuous decline of trees and a disturbed stability of forest ecosystems. In
Croatia, the most severely affected tree species are the two principal ones: pedunculate
oak and silver fir. Tree decline and dieback incur high financial losses,
amounting to as much as 40 % of the potential market value of forest
assortments. However, a decrease in non-market forest functions is much
more serious. The economic consequences of tree decline are reflected on the
quality and lower value of wood assortments. Dieback of pedunculate oak
trees leads to sapwood degradation and a decrease in assortment diameter,
which may amount to as much as 33 % of the diameter.


The goal of research was to determine the impact of pedunculate oak damage
on the structure and volume of wood assortments. Research was conducted
on tree samples from four management units in Vinkovci ForestAdministration, along the Županja - Lipovac road. Wood volume utilization of
dead and differently damaged trees of pedunculate oak was analyzed.


Tree crowns along the Županja - Lipovac road were found to be more defoliated
compared to those in the “Spačva basin” area. Crown defoliation of pedunculate
oak was about 60 %, which indicates decreased tree vitality.
Severely defoliated and dead trees manifested significantly higher biotic damage
in relation to slightly and moderately defoliated trees. The percentage
share of veneer logs and class I logs, as well as stacked wood, was higher in
trees with the first and second defoliation class. The share of lower class logs
(II and III class), as well as the percentage share of waste was higher in trees
with higher defoliation classes. Of the total wood volume, there were 20 % of
veneer logs in defoliation classes 1 and 2 (slight and moderate defoliation),
and 10 % of veneer logs in defoliation classes 3 and 4 (severe defoliation). According
to the percentage share of assortments in the total technical roundwood,
there were 37 % of veneer logs in trees with defoliation classes 1 and
2, and 18 % of veneer logs in defoliation classes 3 and 4. The proportion of
lower-class technical assortments was higher in higher classes of crown defoliation.
The proportion of second class logs in defoliation classes 1 and 2 was
11 %, and in defoliation classes 3 and 4 it was 19 %. The proportion of third
class logs in defoliation classes 1 and 2 was 15 %, while in defoliation classes
3 and 4 it reached 19%. There was more waste in defoliation classes 3 and 4
(30 %), and slightly less in defoliation classes 1 and 2 (27 %).


Tree damage lowers the quality of logs and lessens the income from pedunculate
oak management. Tree damage assessment may reduce the amount of
snags and increase management yields. Timely and appropriate tree damage
assessments have a positive effect on overall management with pedunculate
oak. The selection of damaged trees for felling is a key factor that ensures the
quality of the wood matter in disturbed and unstable forest ecosystems.


Key words:pedunculate oak, timber quality, damage trees, utilization