DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 89     <-- 89 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI – REVIEWS Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 319-326
UDK 630* 132


PATOLOGIJA KLJOVA VEPRA: PREGLED DOSADAŠNJIH
SPOZNAJA I MODELA REPARACIJE


WILD BOAR TUSK PATHOLOGY: AN OVERVIEW OF THE


CURRENT KNOWLEDGE AND MODELS OF REPARATION


Dean KONJEVIĆ*, Uwe KIERDORF**, Vera NJEMIROVSKIJ***,
Zdravko JANICKI*, Alen SLAVICA*, Krešimir SEVERIN*


SAŽETAK: Kljove vepra su trajnorastući zubi očnjaci i gornje i donje čeljusti.
Veličina i položaj ovih zuba, uslijed kojega izviruju izvan usne šupljine, čini
ih izrazito podložnim ozljedama. S druge pak strane, većinu patoloških stanja
zahvaćeni zubi uspijevaju nadvladati uslijed velike obrambene sposobnosti i
velikog potencijala rasta. Sve navedeno u sprezi sa činjenicom da se kljove čuvaju
kao trofeji, čini ove očnjake iznimno prikladnim materijalom za proučavanje
zubne patologije. Tako je do danas opisan čitav niz različitih patoloških
stanja na kljovama vepra, uključujući potpune i nepotpune intra- i ekstra-alveolarne
prijelome, rane traume tijekom razvoja zuba, formiranja dvostrukih
zona rasta, stvaranje dentinskih mostova s odumiranjem proksimal nog dijela
pulpe, pojava prekobrojnih zuba, ulaganja tetraciklina u tvrda zubna tkiva i sl.
Pregledom poznatih modela reparacije zuba ograničenog rasta i njihovom us po
redbom sa stvarnim stanjem u slučaju zuba trajnoga rasta, stječu se osnov ne
spoznaje o izvoru i potencijalu oporavka ovih zuba. Nedavne spoznaje o nazoč
nosti matičnih stanica u zoni rasta sjekutića glodavaca, čine realnom moguć
nost pronalaska ovih stanica i u kljova divljih svinja.


Ključne riječi: divlja svinja, kljove, trajni rast, patologija, potencijal
oporavka


UVOD – Introduction
Divlja svinja (Sus scrofa L.) je naša autohtona divljač brojeći time ukupno 44 zuba (Miles i Grigson
iz porodice Suidae i roda Sus (Andrašić 1979; Jani-1990). Promatrajući makroskopski zubalo divlje svic
k i i dr. 2007). Osim na našem području, divlja je svi-nje, razvidna je prilagodba ishrani hranom i životinjnja
autohtona vrsta gotovo cijele palearktičke faune te skog i biljnoga podrijetla. Tako su pretkutnjaci divljih
Indo-Malezijske regije (Herre 1986; Tren se 1989). svinja prilagođeni otkidanju komada mesa te ih odli-
Prema građi zubala divlja svinja kao svejed pripada sku-kuje sekodontna građa, karakteristična za zube mesopini
životinja s kompletnim zubalom, odnos no, ubra-jeda. Nasuprot njima, kutnjaci imaju dobro razvijenu
jamo ju u skupinu pravih sisavaca (Eutheria) te joj je žvačnu plohu karakterističnu za svejede. U staroj se lizubna
formula stalnog zubala I 3/3, C 1/1, P 4/4, M 3/3, teraturi za zubalo divljih svinja navodi sljedeća zubna
formula: I 3/3, C 1/1, M 7/7 (Kesterčanek 1896). U


*


Dr. sc. Dean Konjević, prof. dr. sc. Zdravko Janicki,


ovakvoj se formuli kutnjaci zapravo nazivaju obraznim


doc. dr. sc. Alen Slavica & Krešimir Severin, dr. vet. med.:
Zavod za biologiju, patologiju i uzgoj divljači, Sveučilište u zubima (engl. cheek teeth), što je zapravo podjela koja
Zagrebu Veterinarski fakultet, Heinzelova 55, 10 000 Zagreb, se primjenjuje ponajprije kod biljojeda gdje je teškotel.: 2390-156, e-mail: dean.konjevic@vef.hr


** razlikovati pretkutnjake od kutnjaka. Razumijevajući


Prof. dr. sc. Uwe Kierdorf: Zavod za biologiju, Sveučilište


u Hildesheimu, Marienburger Platz 22, 31 141 Hildesheim, znatne razlike u građi pretkutnjaka i kutnjaka divljih


Njemačka svi nja, možemo istaći kako uporaba ovakve formule *** Prof. dr. sc. Vera Njemirovskij: Zavod za dentalnu


nije najprihvatljivija. Posebnost mužjaka divlje svinje


antropologiju, Stomatološki fakultet Sveučilište


(vepra) čine izduženi očnjaci trajnoga rasta smješteni i


u Zagrebu, Gundulićeva 5, 10 000 Zagreb
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 90     <-- 90 -->        PDF

D. Konjević, U. Kierdorf, V. Njemirovskij, Z. Janicki, A. Slavica, K. Severin: PATOLOGIJA KLJOVA VEPRA: ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 319-326
u gornjoj i u donjoj čeljusti, a nazivamo ih kljovama.
Pri tome, sam pojam kljova zapravo i nije znanstveno
određeni naziv, već naširoko korišteni pojam koji označava
zube koji proviruju iz usne šupljine, a odlikuju se
trajnim rastom (Steenkamp 2003). Tako primjerice
kljove u afričkog (Loxodonta africana) i azijskog slona
(Elephas maximus) čine sjekutići, vodenkonja (Hypopotamus
amphibius) i sjekutići i očnjaci, a morža (Odobenus
rosmarus) samo gornji očnjaci. Osim po položaju
u usnoj šupljini, kljove se razlikuju i prema svojoj funkciji,
a svakako svome vlasniku predstavljaju više od
običnoga zuba. Potvrdu tome nalazimo u činjenici da
slon primjerice vrlo često koristi kljove i kao naslon za
surlu prigodom odmora (Steenkamp 2003). Divlje
svi nje rabe kljove tijekom razdoblja bucanja za borbu s
drugim veprovima, za obranu od grabežljivaca, za označavanje
drveća (slika 1), pre miještanje raznih predmeta
prilikom potrage za hranom i sl. S obzirom da se kljove


Slika 1.Divlje svinje kljovama i označuju vegetaciju


Figure 1 Wild boars use their tusks to mark trees
(Foto – Photo: D. Konjević)


vepra sastoje od gornjih i donjih očnjaka, stari su lovni
struč njaci gornjim očnjacima nadjenuli naziv brusači, a
donjima sjekači. Osim po smještaju i nazivlju, očnjaci
gor nje i donje čeljusti razlikuju se i izgledom te intenzite
tom rasta. Tako je primjerice brži rast sjekača primjetan
ne samo po veličini (sjekači su znatno duži od
bru sača) već i činjenicom da u slučaju izostanka kontak ta
s nasuprotnim brusačem (antagonistom) sjekač može
poprimiti divovske razmjere, čak do toga da ugrožava i
život same životinje (slika 2). Za razliku od na vedenoga
primjera, ukoliko nedostaje nasuprotni sje kač, brusač u
pravilu vrlo malo premaši dužinu brusača druge strane


Slika 2.
Prerasli sjekač, primjerak izložen na 10. Nacionalnoj izložbi
trofeja, Zagreb


Figure 2 Overgrown lower canine, sample exhibited at 10. National
Trophy Exhibition, Zagreb (photo: D. Konjević)
(Foto – Photo: D. Konjević)


čeljusti. Spomenuti primjeri ujedno nam govore kako je
za održavanje funkcionalne dužine kljova nužan stalan
kontakt između brusača i sjekača. Takav kontakt rezultira
formiranjem brusne plohe, površine čija se dužina
rabi i kao jedan od pokazatelja pri procjeni dobi vep ro va.
Nadalje, ukoliko imamo na umu stalno trljanje brusača
o sjekače (atricija) i racionalnost prirode, za
očekivati je i nejednaku raspodjelu cakline na kljovama.
Tako se detaljnijim pregledom kljova primijećuje nejednaka
debljina caklinskog omotača na način da je caklina
tanja s one strane kljove koja je u kontaktu s nasuprotnim
zubom i obrnuto (Konjević i dr. 2007). Za razliku
od očnjaka vepra, očnjaci krmače imaju znatno
manji potencijal rasta i nazivaju se klicama.


U lovstvu, kljove predstavljaju vrlo vrijedan trofej
(Frković 2006), što se s jedne strane pozitivno odražava
na proučavanje zubne patologije, jer se kao takve
čuvaju čitav niz godina i ostaju dostupne brojnim istraživačima,
a s druge pak strane njihova vrijednost je
često ograničavajući čimbenik za primjenu agresivnijih
metoda proučavanja poput rezanja. S tim u svezi je i tumačenje
patoloških stanja na kljovama temeljeno ponajprije
na makroskopskom pregledu izvana i dobrim
dijelom nagađanju pravoga uzroka zatečenoga stanja.
Klice krmača ne predstavljaju trofej, već ukras, uspomenu
na dotični lov.


PREGLED PATOLOŠKIH PROMJENA NA KLJOVAMA – An overview of tusk pathology


Kada govorimo o pregledu do sada uočenih patološ kih
promjena na kljovama veprova, valja istaći kako je
riječ o divljim svinjama Europe, s obzirom da se pod
sličnim nazivima mogu naći i divlje svinje u drugim
kra jevima svijeta, od kojih su poneke nastale tek pukim
po divljavanjem domaćih svinja, te čak ne posjeduju


niti vanjštinu karakterističnu za divlje svinje. Ukupno
gledano, kao dominantni uzrok uočenih patoloških stanja
is tiče se trauma. Navedeno je i sasvim razumljivo
ukoliko se uzme u obzir podložnost samih kljova vanjskim
utjecajima, već kroz činjenicu da su kljove zubi
koji vire van iz usne šupljine. U suglasju s navedenim,
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 91     <-- 91 -->        PDF

D. Konjević, U. Kierdorf, V. Njemirovskij, Z. Janicki, A. Slavica, K. Severin: PATOLOGIJA KLJOVA VEPRA: ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 319-326
potpuni i nepotpuni prijelomi nastali na dijelu smještenom
unutar ili van zubne alveole predstavljaju najveći
dio patologije kljova. Jedan od prvih detaljnih opisa
ekstra- i intra-alveolarnih prijeloma kljova vepra daju
Miles i Grigson (1990) i Palášthy i Palášthy
(1991). U nas, nešto više pozornosti ovoj temi posvećuju
Konjević i dr. (2006) ustanovljujući prijelom
brusača u 4 slučaja, sjekača u 6 slučajeva, te i brusača i
sjekača u 3 slučaja, od ukupno 20 pregledanih kompleta
kljova. Pri tome se kao zaključak nameće činjenica, da
se predispozicija nastanku prijeloma povećava, ukoliko
sam zub ne raste u uobičajenom smjeru te samim time i
ne dolazi u kontakt sa nasuprotnim zubom. U tome slučaju,
a poglavito kada se radi o sjekaču, dolazi do njegova
prerastanja i razmjerno često rasta u krivulji
neuobičajenoj za ovaj zub. Osim što takav rast izlaže
predmetni sjekač možebitnim traumatskim utjecajima,
posredno ga najvjerojatnije dodatno slabi kroz promjene
u njegovim biomehaničkim svojstvima. Dva
tak va slučaja opisuju Kierdorf i dr. (2004a) i Ko nje
vić i dr. (2006) u jednog vepra iz Slovačke i jednog
iz Hrvatske (slika 3). Tako je primjerice u slučaju
vepra iz Slovačke, u području desnog sjekača nakon


Slika 3.
Pomak desnog sjekača (A - linije ukazuju na nejednak položaj
alveola u čeljusti), s posljedičnim prijelomom i potpunim
uklanjanjem dotičnog zuba (ljubaznošću Dr. P.
Lazar).


Figure 3 Misplacement of the right lower canine (A – lines are indicating
unequal position of the alveolar openings) with
subsequent fracture and complete removal of the affected
tooth (kindly provided by Dr. P. Lazar).


prijeloma došlo do infekcije koja je nadvladala obrambene
mehanizme, te je slijedom gnojnih procesa i formiranja
abscesa u području donje čeljusti sjekač u
potpunosti uklonjen. Na njegovu mjestu ostala je proširena
alveola s rentgenski vidljivim formiranjem novog
koštanog tkiva, te prisutnim Brodijevim abscesom.
Ovakvo “pomicanje’’ zuba u čeljusti razlogom je i za
pojavu još jedne nepravilnosti, rotiranja pretkutnjaka
za 45°, uslijed gubitka prostora za normalno izrastanje.
No, ukoliko se ipak malo vratimo na potencijal rasta
sjekača, valja istaći kako je potencijal rasta brusača
znatno manji, a imali smo prilike vidjeti brusače bez
brus ne plohe, koji su tek neznatno prerasli drugi, normal
no trošeni brusač (Kierdorf i dr. 2004a). Izosta


nak brusne plohe, naime, znači da predmetni zub nije
nikada bio u kontaktu s nasuprotnim, te je samim time
izostalo i njegovo fiziološko trošenje (slika 4).


Slika 4.
Na većem brusaču nema brusne plohe


Figure 4 Note the absence of the wetting surface on larger upper
canine
(Foto – Photo: D. Konjević)


Uz ovakve potpune prijelome mogući su i nepotpu ni,
gdje dolazi do stvaranja traumatskih linija u caklini
te obično i posljedičnog pomicanja brusne plohe (promijenjen
smjer rasta zuba). Ukoliko je trauma nedostatne
jačine, nastalo oštećenje je relativno malo, te ga
pulpa uspije preživjeti, isto se može zatvoriti tercijarnim
dentinom (Konjević i dr. 2004a), što se i vidi u
obliku takozvanih kalcij-traumatskih linija (slika 5).


Još jedna od mogućnosti je i trauma tijekom samog
na stajanja zuba koja dovodi do jakog oštećenja zuba i
pos ljedično iznimno nepravilnog rasta (Konjević i
dr. 2006). Takav jaki udar prema svemu sudeći dislo-


Slika 5.Zacijeljeni nepotpuni prijelom sjekača


Figure 5 Healed incomplete fracture of the lower canine
(Foto – Photo: D. Konjević)
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 92     <-- 92 -->        PDF

D. Konjević, U. Kierdorf, V. Njemirovskij, Z. Janicki, A. Slavica, K. Severin: PATOLOGIJA KLJOVA VEPRA: ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 319-326
cira dio već formiranog zuba te ošteti i zonu rasta neposredno
ispod navedenog dijela zuba (slika 6). Učinak
trau me na zonu rasta može biti različit, ali uvijek na
odre đeni način izaziva zastoj u rastu. Jedna od posljedica
snažne traume i ujedno odraz velikog potencijala
rasta ovih zuba, je i formiranje dvije zone rasta u vršnoj
regiji brusača, netom ispod zone intenzivnog taloženja
zubnog cementa (Konjević i dr. 2004b).


Slika 6.
Ozljeda tijekom rane faze rasta, sjekač


Figure 6 Early trauma to the developing tooth, lower canine
(Foto – Photo: D. Konjević)


Posebnu zanimljivost predstavljaju naročiti oblici
patologije, gdje se na kljovama, ponekad simetrično, a
ponekad samo na jednoj, javljaju oštri prekidi u kontinuitetu
te na takvim mjestima kljove izgledaju kao
umetnute jedna u drugu (slika 7). Danas u literaturi postoji
više opisa ovakvih kljova (Palášthy i Palášthy
1991; Kierdorf i Kierdorf 2003; Kierdorf i dr.
2004b; Konjević i dr.2004a; Konjević i dr.2006),
a svi se autori manje – više slažu oko bakterijske infekcije
kao uzroka ovog stanja te posljedičnog odvajanja
distalnog, živog dijela kljove od proksimalnog, nekrotičnog
dijela. U promatranim slučajevima prelomljenih
kljova, kada je to bilo moguće bez primjene radikalnih


Slika 7.Prekid kontinuiteta rasta, obratite pozornost na izraženu
liniju na površini kljove


Figure 7 Disruption of the growth continuum, note the marked
edge on the tusk surface
(Foto – Photo: D. Konjević)


metoda pregleda (poput rezanja), ističe se dentinski
most na mjestu razdvajanja živog od mrtvog dijela pulpe
(Palášthy i Palášthy 1991; Konjević i dr. 2004a; Ko njević
i dr. 2006). Vrlo je vjerojatno kako je stvaranje
dentinskog mosta privremeno iscrpilo potencijale rasta,
te je uočeni oštri prijelaz zapravo dijelom posljedica i takvog
privremenog zastoja u rastu. Kada pak govorimo o
uzroku ovog stanja, isprva su Pálašthy i Pálašthy
(1991) zaključili kako je ova bakterijska infekcija posljedica
nedostatnog odlaganja sekundarnog dentina i
posljedičnog otvaranja kanala pulpe na dijelu brusne
plohe. Ipak, detaljnijim promatranjem tijekom naših
istraživanja, došli smo do zaključka kako je odvajanjem
dijela zuba dentinskim mostom i posljedičnim odumiranjem
proksimalnog dijela kljove, te uobičajenim procesima
rasta i trošenja, došlo do spomenutog otvaranja
kanala pulpe. Naime, proksimalni mrtvi dio zuba više
nema sposobnost odgovoriti na svakodnevno trošenje
zuba, pa s vremenom mora doći i do isprva neznatnog, a
kasnije sve većeg otvaranja kanala pulpe. Takav je slijed
primjetan upravo na spomenutim primjerima sjekača s
otvorenim kanalom pulpe i jasno vidljivim dentinskim
mostom. Međutim, ovdje se dodatno postavlja i pitanje
da li je dentinski most uvijek znak i dužeg preživljavanja
zuba. Kako se čini iz novijih studija, to i ne mora biti
tako. Naime, Konjević i dr. (2009) su pregledom zu ba
kompjutoriziranom tomografijom, koji zamjenjuje
klasično rezanje preparata, uočili i dalje prisutne veće
kanale u dentinskom mostu, kroz koje komunikacija između
živog i nekrotičnog dijela zuba, a time i prolaz
bakterija ostaje moguć i nakon stvaranja tog mosta.


Od anomalija u broju zuba, uzimajući u obzir pri to me
isključivo prirođene promjene, opisan je slučaj pre kobrojnog
lijevog brusača (Konjević i dr. 2006). Uz
činjenicu da su oba brusača bila promijenjene građe i
oblika, na sprijeda položenom brusaču bilo je uočljivo
rano nastajanje dvije zone rasta. Uz to postoje i do sada
nespomenuti slučajevi prekobrojnog lijevog brusača na
uzorku gornje čeljusti vepra, kao dijela stalnog postava
izložbe Hrvatskog lovačkog saveza, te prekobrojne sjekače
prikazane na 10. izložbi trofeja u Zagrebu (slika 8).
Inače su prekobrojni zubi opisivani u većine vrsta u
kojih se pojavljuju kljove (Miles i Grigson 1990).


Povremeno je također moguće uočiti i specifične
šare na donjim dijelovima sjekača koje podsjećaju na
uvojke kose (slika 9). Iako ova pojava ne predstavlja u
stvarnosti patološko stanje osvrnut ćemo se u nekoliko
riječi na nju. U ovome je slučaju naime došlo do taloženja
antibiotika tetraciklina u caklini sjekača. Opće je
poznata sposobnost vezanja tetraciklina u koštano tki vo,
caklinu ili dentinu zuba ili ljusku jajeta u formiranju. Ta
se njihova sposobnost i rabi u svrhu označavanja mamaca
s cjepivom protiv bjesnoće ili svinj ske kuge. U
tom je slučaju moguće pregledom zuba ili kostiju po odstrjelu
utvrditi odlaganje tetraciklina i posredno potvr
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 93     <-- 93 -->        PDF

D. Konjević, U. Kierdorf, V. Njemirovskij, Z. Janicki, A. Slavica, K. Severin: PATOLOGIJA KLJOVA VEPRA: ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 319-326
Slika 8.Prekobrojni sjekač, prikazano na 10. Nacionalnoj izložbi
trofeja, Zagreb


Figure 8 Supernumerary lower canine, exhibited at 10th National
Trophy Exhibition, Zagreb
(Foto – Photo: D. Konjević)


Slika 9.Obojenost kljova karakteristična za ulaganje tetraciklina u
caklinu


Figure 9 Colorization of the tusk, characteristic for incorporation
of tetracycline to enamel
(Foto – Photo: D. Konjević)


diti konzumaciju mamca. Razlog za takvu sklonost tetraciklina
navedenim tkivima je njegov afinitet prema
kalciju (kalcij-hidroksiapatit je temeljni dio tvrdih zubnih
tkiva), ocrtavajući pritom i karakterističan oblik taloženja
kalcijevih spojeva u dotično tkivo (odatle izgled
poput uvojaka kose). U divljih svinja je ovu pojavu opisuju
Kierdorf i Rühe (2002), te dokazuju tetraciklin
ultraljubičastim zračenjem histoloških rezova kljova.


Pretpostavka je da tetraciklin u ovome slučaju potječe iz
mamaca s jednim od spomenutih cjepiva. Za razliku od
Njemačke gdje su ovakve kampanje cijepljenja lisica i
svinja bile razmjerno čestom praksom, u nas su bile sporadične
i to isključivo protiv bjesnoće. Ipak, Konjević
(2004) opisuje jedan slučaj tetraciklinom označenih
kljova u vepra odstrijeljenog u hrvatskim lovištima.


MODELI REPARACIJE – Models of reparation


Reparacija je proces koji označava savladavanje
odre đenog patološkog procesa, pri čemu se u konačnici
ne postiže potpuno ozdravljenje zahvaćenog tkiva ili organa,
odnosno drugim riječima barem u manjem dijelu
zaostaju određene vidljive posljedice procesa. Potpuni
oporavak, stanje kada nije moguće primijetiti nikakve
posljedice patološkog procesa naziva se restitucijom
(restitutio ad integrum). U suglasju s navedenim definicijama,
kada su u pitanju kljove vepra, go vorit ćemo
ponajprije o mogućnostima reparacije. I upravo je takav
veliki potencijal reparacije kljova to što ih čini toliko
zanimljivima u proučavanju zubne patologije. Naime,
po tencijal savladavanja patoloških procesa je u kljova
dovoljno jak da zub ne propadne, ali u dosta slučajeva i
nedovoljan za restituciju, tako da ipak ostaju određene
promjene koje nam omogućavaju proučavanje navedenog
procesa, njegovog uzroka, razvoja i ishoda.


Za uspješnu reparaciju zuba neophodno je ostvariti
dva osnovna preduvjeta, postojanje dostatno jakih mehanizama
prevladavanja narušenog zdravstvenog stanja
te mehanizama za ponovnu izgradnju strukturalnih elemenata
zuba. Meke česti zuba zaštićene su od brojnih
vanjskih utjecaja ovojnicom građenom od tvrdih zubnih
tkiva. Tako prvu liniju obrane zuba od vanjskih utjecaja
čini zubna caklina. Caklina ujedno predstavlja i najtvrđe
tkivo u organizmu s udjelom od oko 95 % mi nerala. To


je relativno tanak sloj koji je i dodatno stanjen na određe
nim dijelovima kljova (nejednaka raspodjela na kljo vi),
osiguravajući time stvaranje oštrih rubova na mjestu
trošenja (brusna ploha) te smanjujući nepotrebna ulaganja
organizma u stvaranje cakline na mjestima gdje je
ionako predviđeno njeno pojačano trošenje (Konjević
i dr. 2007). U zuba ograničenog rasta caklina se stvara iz
posebnih stanica ameloblasta isključivo tijekom razdoblja
formiranja krune zuba. Nakon toga razdoblja ameloblasti
odumiru i caklina postaje mrtvo tkivo, bez
mogućnosti daljnjeg rasta, popravka oštećenja ili remodeliranja.
Za razliku od zuba ograničenog rasta, caklina
zuba trajnoga rasta formira se tijekom čitavog života u
području njegove vršne (apikalne, u slučaju zuba trajnoga
rasta u pravilu se ne koristi pojam korijen) regije,
ali isto tako ne posjeduje mogućnost popravaka oštećenja
na ostalim dijelovima kljove. U suglasju s navedenim,
jednom oštećena caklina ne može se više obnoviti
te tragovi oštećenja zaostaju kao trajni tragovi u zubu.
Unatoč tomu, proboj cak line ne znači istodobno i posljedično
propadanje zuba. Naime, sljedeći sloj zuba gledano
izvana čini dentin, čiji odontoblasti (stanice koje
stvaraju dentin) ostaju funkcionalni tijekom života i permanentno
talože sekundarni dentin (primarni je onaj
koji nastaje tijekom razvoja zuba) duž cijeloga kanala
pulpe, barem kada je riječ o zubima ograničenoga rasta.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 94     <-- 94 -->        PDF

D. Konjević, U. Kierdorf, V. Njemirovskij, Z. Janicki, A. Slavica, K. Severin: PATOLOGIJA KLJOVA VEPRA: ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 319-326
Naime, ovakvo je tumačenje događaja zapravo nastalo
pro matranjem i proučavanjem zuba ograničenog rasta,
dok odontoblasti zuba trajnoga rasta tijekom cijeloga života
produciraju i primarni i sekundarni dentin. Na taj
način zub polagano nadoknađuje potrošene dijelove,
priječeći izlaganje zubne pulpe vanjskoj sredini i postupno
zatvarajući kanal pulpe. Ovaj je dentin primjeri ce
osnova za procjenu dobi divljači na temelju rezervne
zubnine (Wagenknecht 1979). Ipak, imajući na umu
da se sekundarni dentin taloži relativno sporo, on sam po
sebi ne može biti odgovor zuba na iznenadna, jača oštećenja
zuba. U takvim stanjima odontoblasti, u trenutku
kada preko dentinskih kanalića do njih dospije signal o
oštećenju zuba, započinju sa složenim procesom sinteze
tercijarnog dentina (C o x i dr. 1992; Lesot i dr. 1993;
Smith i dr. 2001; Murray i dr. 2003). Ovaj se dentin
odlaže razmjerno brzo, poput zakrpe, neposredno izme đu
zubne pulpe i oštećenog područja okluzalne plohe, te
se morfološki razlikuje od primarnog i sekundarnog po
nepravilnoj strukturi, nepravilnim rasporedom kanalića,
pa čak i do toga da kanalići u potpunosti izostaju. Na taj
se način smanjuje i propusnost dentina, odnosno rizik za
prodor bakterija izvana do zubne pulpe (Tziafas i dr.
2000). Pri tome se dodatno tercijarni dentin može terminološki
razlučiti na reaktivni koji produciraju preživjeli
odontoblasti i reparativni koji produciraju novo formirane
odontoblastima slične stanice nakon određenog
jačeg inzulta (Smith i dr. 1995). Ovak vi su mehanizmi
prisutni i u zuba ograničenog i trajnoga rasta, s razlikom
u njihovu potencijalu. Tako je primjerice u zuba trajnoga
rasta, što je i vidljivo iz nekih od prethodno opisanih slučajeva,
ovaj potencijal znatno jači, te često dolazi do formiranja
dentinske kape ili mosta, sloja tercijarnog
dentina, koji u potpunosti odva ja nekrotični (zahvaćeni)
dio od živoga, priječeći time potpuno odumiranje zubne
pulpe (C o x i dr. 1996).


Usporedno sa zatvaranjem nastalih procjepa, zub se
mora oduprijeti i kolonizaciji pulpe bakterijama iz usne
šupljine ili pak bakterijama prispjelim u pulpu krvo tokom.
Jedan od obrambenih mehanizama, u ovome sluča
ju čisto mehanički, je uz spomenuto formiranje
tercijarnog dentina i fizičkog odvajanja pulpe od prodirućih
bakterija, i taloženje minerala u zahvaćeni dio
zubne pulpe (kalcifikacija). Za kalcifikaciju su odgovorni
sekundarni odontoblasti (ili odontoblastima-slične
stanice prema nekim autorima) nastali diferencijacijom
iz odgovarajućih stanica pulpe (Neuhaus 2007), na kon
što su primarni bili oštećeni patološkim procesom.
Uz ovakvu mehaničku obranu, zubna pulpa sadrži i
brojne stanice imunološkog sustava, bilo da se u njoj nalaze
izvorno ili su mobilizirane u organizmu te u pulpu
pristigle krvlju. Tako su primjerice Okiji i dr. (1992)
dokazali CD4+, CD5+ i CD8+ T limfocite u zubnoj
pulpi štakora, koji su slično kao i u ljudi B limfociti znatno
rjeđi te se pojavljuju povremeno. Između ostaloga, u


pulpi se nalaze i druge stanice imunološkog sustava po put
primjerice makrofaga i dendritičnih stanica. Navedeno
ukazuje na činjenicu kako je obrana zube pulpe
ponajprije staničnog karaktera. Uz poznate činjenice da
je zubna pulpa iznimno dobro opskrbljena krvlju, unatrag
gotovo dvadeset godina elektronskim mikroskopom,
a nešto kasnije i histokemijski, dokazana je i
prisutnost limfnih žila (Bishop i Malhotra 1990;
Aoyama i dr. 1995). Sukladno tomu, vidljiva je i mogućnost
migracije dendritičnih stanica pulpe (stanice
koje prikazuju antigen) u limfne čvorove i pokretanje
reakcije aktivacije limfocita. Čini se mogućim da i osim
navedene uloge, dendritične stanice mogu komunicirati
s okončinama živaca i krvožiljem, te na taj način posredno
modulirati upalni odgovor (Jontell i dr. 1998).


Čitav spektar do sada uočenih patoloških promjena
na kljovama veprova govori o njihovoj velikoj sposobnosti
nadvladavanja čitavog niza štetnih utjecaja. O
čemu onda ovisi takav veliki potencijal reparacije kljo va?
Dobrim dijelom o često isticanoj širokoj koničnoj i
iznimno vaskulariziranoj pulpi. Kako je vidljivo iz prethodnog
dijela izlaganja, zubna je pulpa dinamično tkivo
u uskoj sprezi s dentinom pomoću njegovih kanalića
(čak se i naziva kompleksom pulpa/dentin) te bogato
brojnim sastavnicama staničnog imunosnog odgovora
kojima se nešto kasnije tijekom upalnog odgovora priključuju
i B limfociti te plazma stanice (kronična upala).
Sasvim je razumljivo da ovakva široka, konično oblikovana
pulpa ima veći protok krvi i limfe, što joj osigurava
i bolju obranu od štetnih utjecaja. Nadalje, obrambeni
potencijal zuba kroz odlaganje većih količina tercijarnog
dentina i ponovno stvaranje tvrdih zubnih tkiva kod
kljova kao trajnorastućih zuba je posebno naglašen. Ovu
osobinu kljova dijelom omogućava trajni centar rasta,
smješten u vršnoj regiji zuba koji tijekom cijeloga života
producira sve sastavne elemente zuba. Uz to, nedavno je
dokazana i prisutnost adultnih matičnih stanica u vršnoj
regiji sjekutića glodavaca (Ohshima i dr. 2005). Adult
ne matične stanice su stanice relativno sporog ciklusa,
sposobne reagirati na određene signale iz svog okoliša,
bilo stvaranjem novih matičnih stanica ili pak ulaskom u
jedan od procesa diferencijacije (stvaranja funkcionalno
specifičnih stanica) (Jones i dr.1995; Fuchs i Segre
2000). Mogućnost ponovnog stvaranja određenih stanica
u slučaju oštećenja zone rasta, pruža veliku mogućnost
za prevladavanje dotičnog patološkog procesa i
oporavak zahvaćenog tkiva. Nalaz stem stanica u vršnoj
regiji trajnorastućih sjekutića glodavaca ukazuje na veliku
vjerojatnost da ćemo takve stanice u skorijoj budućnosti
pronaći i u očnjacima vepra, a možda čak i krmača.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 95     <-- 95 -->        PDF

D. Konjević, U. Kierdorf, V. Njemirovskij, Z. Janicki, A. Slavica, K. Severin: PATOLOGIJA KLJOVA VEPRA: ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 319-326
ZAHVALA – Acknowledgement


Rad je potpomognut sredstvima projekta br. 065-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike
0532400-0412, “Dentalna patologija divljih sisavaca’’, Hrvatske.


LITERATURA – References


Andrašić, D., 1979: Zoologija divljači i lovna tehnologija.
SNL, Zagreb.


Aoyama, Y., S. Yoshida, Y. Nodasaka, M. Suzuki,
H. Oguchi, 1995: Lymphatic vessels in
human dental pulp: An enzyme histochemical
study. Japanese Journal of Oral Biology, 37, pp.
437–446 (in Japanese).


Bishop, M. A., M. Malhotra, 1990: An investigation
of lymphatic vessels in the feline dental pulp.
American Journal of Anatomy, 187, pp. 247–253.


Cox, C. F., K. C. White, D. L. Ramus, J. B. Far mer,
H. M. Snuggs, 1992: Reparative dentine:
factors affecting its deposition. Qu in tessence International,
23, pp. L 257–270.


Cox, C. F., R. K. Subay, E. Ostro, S. Suzuki,
1996: Tunnel defects in dentin bridges: their formation
following direct pulp capping. Operative
Dentistry, 21, pp. 4–11.


Frković, A., 2006: Priručnik za ocjenjivanje lovačkih
trofeja. Hrvatski lovački savez, Zagreb.


Fuchs, E., J. A. Segre, 2000: Stem cells: a new lease
on life. Cell, 100, pp. 143–152.


Herre, W., 1986: Sus scrofa Linnaeus, 1758 – Wildschwein.
U: Handbuch der Säugetiere Europas,
Band 2/II Paarhufer – Artiodactyla (Niethammer,
J., F. Krapp, ur.). Aula, Wiesbaden, pp. 36–66.


Janicki,Z., A. Slavica, D. Konjević, K. Severin,
2007: Zoologija divljači. Zavod za biologiju,
patologiju i uzgoj divljači, Veterinarski
fakultet, Zagreb.


Jones, P. H., S. Harper, F. M. Watt, 1995: Stem
cell fate and patterning in human epidermis.
Cell, 80, pp. 83–93.


Jontell, M., T. Okiji, U. Dahlgren, G. Bergen holtz,
1998: Immune Defense Mechanisms of
the Dental Pulp. Critical Reviews in Oral Biology
and Medicine, 9, pp. 179–200.


Kesterčanek, F. Ž., 1896: Lovstvo. Nakladom Kr.
Hrv.-Slav.-Dalm. Zemaljske Vlade, Zagreb, str.
36–37.


Kierdorf, H., F. Rühe, 2002: Tetrazyklinmarken an
den permanenten Eckzähnen von Wildschwein-
Keilern (Sus scrofa L.). Zeitschrift für Jagdwissenschaft,
48, pp. 114–118.


Kierdorf, H., U. Kierdorf, 2003: Abnormal lower
tusk in a male wild boar (Sus scrofa L.). Zeitschrift
für Jagdwissenschaft, 49, pp. 150–155.


Kierdorf, U., D. Konjević, P. Lazar, M. Še hić,
M. Grubešić, 2004a: Malposition and
loss of the left mandibular permanent canine in a
male wild boar (Sus scrofa L.). European Journal
of Wildllife Research, 50, pp. 213–215.


Kierdorf, U., D. Konjević, Z. Janicki, A. Slavica,
T. Keros, J. Čurlík, 2004b: Tusk abnormalities
in wild boar (Sus scrofa L.). Eu ropean
Journal of Wildlife Research, 50, pp. 48–52.


Konjević, D., 2004: Tragovi antibiotika na veprovim
kljovama. Lovački vjesnik, 113 (4), str. 38.


Konjević, D., U. Kierdorf, Z. Janicki,A. Slavica,
T. Keros, J. Čurlík, 2004a: Some pathological
changes in the tusks of wild boars (Sus
scrofa L.) from Croatia and Slovakia. Veterinarski
arhiv, 74, pp. 383–393.


Konjević, D., U. Kierdorf, F. J. M. Verstraete,


Z. Janicki, A. Slavica, T. Keros, K. Severin,
2004b: Malformation of the permanent
maxillary canine following dental infraction in a
wild boar (Sus scrofa L.). Journal of Zoo and
Wildlife Medicine, 35, pp. 403–405.
Konjević, D., U. Kierdorf, L. Manojlović, K.
Se verin, Z. Janicki,A. Slavica, B. Rein dl,
I. Pivac, 2006: The spectrum of tusk pathology
in wild boar (Sus scrofa L.) from Croatia.
Veterinarski arhiv, 76 (Suppl. 1), pp. S 91–S 100.


Konjević, D., V. Njemirovskij, T. Keros, 2007:
Osobitosti trajnorastućih zuba divljači. Veterinarska
stanica, 38, pp. 207–213.


Konjević, D., V. Njemirovskij, J. Radovčić,


K. Severin, L. Manojlović, M. Marotti,
A. Slavica, 2009: The potential of virtual imaging
in the understanding of normal and abnormal
tusk structure in wild boar (Sus scrofa L.).
Natura Croatica, vol. 17, pp. 265–273.
Lesot, H., C. Begue-Jirn, M. D. Kubler, J. M.
Meyer, A. J. Smith, N. Cassidy, J. V.
Ruch, 1993: Experimental induction of odontoblast
differentiation. European Cells & Materials,
3, pp. 201–217.


Miles,A. E. W., C. Grigson, 1990: Colyer’s Variations
and diseases of the teeth of animals, revised
edition. Cambridge University Press, Edin burgh.


Murray, P.
E., I. About, P. J. Lumley, J. C.
Franquin, L. J. Windsor, A. J. Smith,
2003: Odontoblast morphology and dental repair.
Journal of Dentistry, 31, pp. 75–82.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 96     <-- 96 -->        PDF

D. Konjević, U. Kierdorf, V. Njemirovskij, Z. Janicki, A. Slavica, K. Severin: PATOLOGIJA KLJOVA VEPRA: ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 319-326
Neuhaus, K. W., 2007: Teeth: malignant neoplasms nary dentinogenesis. International Journal of


in the dental pulp? The Lancet Oncology, 8, pp. Developmental Biology, 39, pp. 273–280.


75–78. Smith, A. J., P. E. Murray, A. J. Sloan, J. B.
Ohshima, H., N. Nakasone, E. Hashimoto, H. Matthews, S. Zhao, 2001: Trans-dentinal


Sakai, K. Nakakura-Ohshima, H. Ha-Stimulation of Tertiary Dentinogenesis. Advan


rada, 2005: The eternal tooth germi s formed at ces in Dental Research, 15, pp. 51–54.


the apical end of continuously growing teeth. Steenkamp, G., 2003: Oral biology and disorders of


Archives of Oral Biology, 50, pp. 152–157. tusked mammals. The Veterinary Clinics of North


America. Exotic Animal Practice, 6, pp. 689–725.


Okiji, T., N. Kawashima, T. Kosaka, A. Mat


sumoto, C. Kobayashi, H. Suda,1992: An Trense, W., 1989: The big game of the world. P.


immunohistochemical study of the distribution Parey, Hamburg and Berlin.


of immunocompetent cells, especially macropha-Tziafas, D., A. J. Smith, H. Lesot, 2000: Desi


ges and Ia antigen-expressing cells of heteroge-gning new treatment strategies in vital pulp the


neous populations, in normal rat molar pulp. reapy. Journal of Dentistry, 28, pp. 77–192.


Journal of Dental Research, 71, pp. 1196–1202.


Wagenknecht, E., 1979: Altersbestimmung des Er-
Smith, A. J., N. Cassidy, H. Perry, C. Begue-legten Wildes, 5 Aufl., J. Neumann-Neudamm,
Kirn, J.-V. Ruch, H. Lesot, 1995: Reactio-Melsungen.


SUMMARY: The wild boar (Sus scrofa L.) is an autochthonous game species
in large parts of Europe. Their dental formula comprises 44 teeth resembling
closely to the primitive full Eutherian formula. Wild boar tusks are
continuously growing maxillar and mandibular canines of male boars. Their
large size and the fact that they are protruding from the oral cavity makes
them particularly prone to different traumatic impacts. However, due to their
enormous defensive and growth potential, tusks can survive broad spectrum of
pathological conditions. All mentioned together with the fact that wild boar
tusks are preserved as trophies for longer time makes them extremely suitable
for studying the dental pathologies. On the other hand, their value as trophies
can be restrictive for application of invasive analytic tools. Therefore, we
briefly introduce application of computed tomography as tool for virtual analysis.
Up to now, a broad spectrum of wild boar tusk pathologies were reported
in the literature, including complete and incomplete intra- and
extra-alveolar fractures, early trauma to the developing tooth, creation of the
duplicate growth zones, deposition of the dentinal bridges with consequent
necrosis of the pulp proximal to the bridge, supernumerary teeth, deposition
of tetracycline into hard dental tissues, etc. One mandibular tusk showed marked
signs of resorption apically, suggesting a spread of the inflammation from
the pulp into the periodontium. By reviewing the known models of the reparation
of the teeth of limited growth and by comparing these models with continuously
growing teeth, one can gain real insight about sources and potential
of reparation of the wild boar tusks. The reparative potential of every tooth is
composed from possibilities to reconstruct hard dental tissues, to separate infected
from intact part and to resist bacterial invasion of the dental pulp. The
continuously growing teeth poses potential to deposit not only dentine and cementum,
but also their ameloblast at the apical part remains active during the
whole life. The potential of tertiary dentine formation is significantly higher
than in tooth of limited growth. Their wide conical pulp and large blood supply
ensures constant presence of sufficient amounts of immune cells. And finally,
recent findings of stem cells in the growth zone of rodent incisors implies
on the possibility that stem cells could be present at the growth zone of wild
boar tusks also. Their presence allows de-novo formation of previously destructed
odontoblasts and ameloblasts through the process of differentiation.


Key words: wild boar, tusks, continuous growth, pathology, reparative
potential