DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 97     <-- 97 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 327-331
UDK 630* 156


PRVI UDŽBENIK LOVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE


THE FIRST HUNTING TEXTBOOK OF BOSNIA AND HERZEGOVINA


Alojzije FRKOVIĆ*


SAŽETAK: U radu je predstavljen prvi lovački (i ribolovački) udžbenik u
Bosni i Hercegovini, objavljen u Sarajevu ravno prije 95 godina, 1914. go-
dine. Knjigu je sastavio za potrebe novoosnovane šumarske škole jedan od
njenih nastavnika, prof. Milan Střibrný, dipl. šum. Koristeći se dostupnomsvjetskom literaturom, posebno “Lovstvom” F. Ž. Kesterčaneka i “Hrvaskim
lovdžijom” J. Ettingera, u dijelu knjige koja obrađuje lovstvo, detaljno je
obrađeno lovačko nazivlje, biologija divljači, lovljenje divljači, lovački psi te
lovačko oružje i oprema.


Ključne riječi: Lovstvo i ribarstvo, udžbenik, Milan Stribrny, Bosna i
Hercegovina.


UVOD – Introduction


Dok je Hrvatska svoje potrebe za stručnom literatu-škola, od kojih je ona najstarija otvorena u Sarajevu
rom iz oblasti lovstva podmirila izlaženjem gotovo 1889. g. (Borošić 1931)1. Nastavnici i predavači bili
istovremeno dvaju lovačkih udžbenika – Lovstva Frana su mahom stranci, Francuzi, Poljaci, Česi… Slično vriŽavera
Kesterčaneka iz 1896. g. i Hrvatskog lov-jedi i za šumarske stručnjake u operativi, pretežito didžije
Josipa Ettingera iz 1897. g., u susjednoj Bosni plomante Visoke škole za kulturu tla u Beču, koje, za
i Hercegovini krajem 19. stoljeća već se duže vremena razliku od vremena otomanske uprave, nakon okupaosjećala
potreba i manjak jednog praktičnog i primjere-cije 1878. godine nova austrougarska uprava regrutira
nog lovačkog priručnika. Ovaj nedostatak posebno je iz svojih krunskih zemalja, svjesno potiskujući strudošao
do izražaja osnivanjem prvih srednjih šumarskih čnjake iz Hrvatske i Slavonije.


Prvi udžbenik lovstva sastavljen prije 95 godina


The first hunting textbook compiled 95 years ago


Uz Čeha Ferdinanda Holla, koji je nakon dolaska gdje označena točna godina izdanja, prema nekim izu
Sarajevo 1893. g., uz nastavničku dužnost, 1907. g. vorima prvi udžbenik lovstva Bosne i Hercegovine
bio imenovan direktorom Tehničke srednje škole sa šu-svjetlo je dana ugledao u Sarajevu 1914. g., što će reći
marskim odsjekom (Fukarek 1981), u Sarajevu dje-ravno prije 95 godina.
luje i njegov zemljak prof. Milan Střibrný, dipl.


Odmah iza Uvoda, u kojemu daje definiciju lova i


šumar. Kako je građu iz predmeta Lovstvo crpio iz u


lovstva, slijedi poglavlje Lovačko nazivlje, kojemu po


uvodu spomenutih hrvatskih udžbenika autora Kesterčaneka
i Ettingera, u nedostatku novca i izdavača, Stri-1


Nastavni plan spomenute škole reorganiziran je 1900. g. (produbrny
se prihvatio nimalo lakog zadatka, napisati prvi žen od tri na četiri godine), a pooštreni su i kriteriji za upis. Tijeudžbenik
lovstva (i ribarstva) u Bosni i Hercegovini kom 16 školskih godina (1891/92 – 1906/07) školu je uspješno


završilo 147 polaznika. Godine 1907. u Sarajevu se osniva samo


vlastitom rukom (libri seu codices manusripti). Što se


stalna Šumarska škola s tro-semestarskom nastavom, u kojoj su,
sadržaja tiče, uzor mu je bio Ettingerov Lovdžija, uz četverogodišnji zastoj u radu tijekom Prvog svjetskog rata, struprema
kojemu je ne samo razdijelio građu nego ga i u čno osposobljena 84 učenika (Borošić 1933). Iza Drugog svjet


skog rata , dijelom u Sarajevu (1946 – 1948), dijelom u Banja Luci


svemu drugom vjerno slijedio. Iako na knjizi nije ni


(1949– 1958) djelovala je posebna Šumarska škola sa šumsko-uz


gojnim i industrijsko-drvarskim smjerom. Usporedo s njo me u
*


Alojzije Frković, dipl. ing. šum., um. savjetnik za lovstvo, Tuzli (1946 – 1949.) i u Mostaru (1947 – 1954) djelovala je Sred -
Kvarnerska 43, 51000 Rijeka nja šumarska škola šumsko-uzgojnog smjera (Begović 1981).
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 98     <-- 98 -->        PDF

A. Frković: PRVI UDŽBENIK LOVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 327-331
Slika 1.Unutarnja stranica naslovnice rukopisnog izdanja udžbe-
nika Lovstvo Milana Střibrný iz 1914. godine


Figure 1 Inside cover page of the manuscript edition of the tex-
tbook Hunting by Milan Střibrný from 1914


svećuje punih 35 stranica (od 184 stranice ukupnog
obima knjige, dijela u kojem je obrađeno lovstvo). Od
novih izraza koje ne nalazimo u Ettingerovom Lovdžiji
bilježim: abu – dovik lovcima da četveronožna divljač


Slika 2. Tiskan kao rukopis original knjige Lovstvo (i ribarstvo) sačuvan
je u Biblioteci Instituta za šumarstvo i drvnu industriju
u Sarajevu


Figure 2 Printed in manuscript form, the original of the book Hunting
(and Fishing) is kept in the Library of the Forestry
and Wood Industry Institute in Sarajevo


kreće prema njima, brlje – male blatnjave jaruge u koje
predvečer slijeću divlje patke, frč – čin parenja u divlje
mačke (“udarile mačke u frčak”), pruglo – vlas konjske
strune koja služi za hvatanje drozda bravenjaka (u
Bosni zakonom zabranjen), prvenac – novi svježe pali
suhi snijeg, pršić; polovnjak – zec koji je izrastao do
polovice svoje veličine, puškonoša nabijač – lovac
dvorilac koji puni pušku i dodaje je lovcu gostu.


Trovanje zvjeradi uz nadzor šumarskih organizacija


Poisoning wild game under the supervision of forestry organisations


Iako je prvi (I.) dio knjige naslovio Prirodopis divljači
i zvjeradi, uvodne misli tog najopsežnijeg dijela
udžbenika (87 stranica) autor posvećuje glavnim “vrstima
lova”, uz napomenu da “lovac ili lovi divljač ili ju
hvata odnosno truje”. Lov se može “izvesti ili od jednog
samog lovca (lov pojedince)” i to: zasjedom, šikarenjem
(vrebanjem) , vabljenjem “cuvikom” te “prijašenjem”
(privozom kolima) ili pak “od više lovaca u
društvu” (hajka, traženje prepeličarom ili buširanje te
francuski parfors lov). Divljač, posebno “četveronožnu
zvjerad”, lovac hvata u gvožđa ili jame, ili pak iskapa iz
jazbine. Punih 16 stranica posvećeno je trovanju zvjeradi,
u to vrijeme jednim od najraširenijih i najuspješnijih
načina smanjivanja broja predatora. S tim u vezi
autor citira Zakon o lovu iz 1893. g., prema kojemu se
“uništavanje zvjeradi otrovom smije povjeriti samo
državnim organima, poglavito šumarskom osoblju”.
Redoslijed dobivanja strihnina, tada jedinog otrova na


mijenjenog toj svrsi, bio je kako slijedi: Upravitelj šumske
uprave dobio je strihnin od kotarskog predstojnika,
držeći ga u blagajni sve do jeseni. Za raspačavanje
otrova bio je zadužen šumarski referent, koji ga dijeli
lugarima i nadlugarima, a oni pak “množinu dobivenog
strihnina potvrđuju posebnim iskazom”. Nakon okončanja
akcije trovanja neupotrijebljeni otrov (u staklenkama
po 20 g) vraća se referentu, a ovaj pak, putem
upravitelja uprave, dostavlja kotarskom predstojniku na
pohranu. “Nadlugar ili lugar mora strihnin držati u zatvorenom
sanduku ili ormaru, a ključ istog nositi vazda
uza se”. Strihninom su se poglavito trovali vukovi i lisice,
“rijegje i medved”. Slijedi detaljan opis prokušane
metode trovanja kojom su se postizali najbolji rezultati,
počevši od izbora i postavljanja meke do sakupljanja
otrovanih životinja koje, “ako su od strihnina crkle,
sposobne su da otruju druge životinje koje ih žderu”.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 99     <-- 99 -->        PDF

A. Frković: PRVI UDŽBENIK LOVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 327-331
Divokoza i tetrijeb u svim planinama Bosne


Chamois and capercaillie in the mountains of Bosnia


Prvi odsjek tog najopsežnijeg prvog dijela knjige
autor posvećuje “k velikom lovu spadajuću plemenitu
divljač, grabežljivu divljač i pticama grabilicama”. Za
svaku vrstu daje dulji ili kraći vanjski izgled i opis, prebivalište,
način života i ponašanje, razmnožavanje, prehranu,
tragove, neprijatelje te korist ili štetu. Posebnu
vrijednost Stribrnyovoj knjizi daju oznake područja tadašnjeg
rasprostranjenja pojedinih (glavnih) vrsta divljači
u Bosni i Hercegovini (procijenjena brojnost
izostala), imajući na umu da je od tada kada je izdana
prošlo gotovo puno jedno stoljeće2. Iako je po uzoru na
naše i strane autore (koje citira u literaturi) u potpoglavlju
I. Plemeniti dlakari jelena običnog stavio na
prvo mjesto, posvetivši mu najveći prostor (7 stranica),


o mjestima prebivanja i dolaženja ove vrste nema ni riječi,
iz čega je moguće zaključiti da ovog krupnog parnoprstaša
u vrijeme Austro-Ugarske Monarhije u Bosni
i nije bilo. Za divokozu piše da je u Bosni i Hercegovini
Slika 3.
Najopsežniji dio knjige posvećen je “prirodopisu divljači
i zvjeradi”, u kojemu je za glavne vrste divljači, poput tetrijeba
gluhana, prikazana njihova rasprostranjenost početkom
20. st. u Bosni i Hercegovini


Figure 3 The most extensive part of the book is dedicated to “natural
history of wild game and beasts”, presenting the distribution
of the principal game species, such as the
capercaillie, in the early 20th century in Bosnia and Herzegovina


Slika 4.Drugi dio svog udžbenika šumarnik Milan Střibrný po-
svetio je lovačkim psima, lovačkom oružju i opremi


Figure 4 Forester Milan Střibrný dedicated the second part of his
textbook to hunting dogs, hunting weapons and equipment


možemo naći “u svim planinama koje leže na granici
između Bosne i Hercegovine” ili točnije na Treskavici,
Bjelašnici, Prenj planini i Čvrsnici. Nadalje, ova ljepotica
vrleti stani Vranicu (Fojnica i Prozor), kraj uz
Drinu, a ima je na Ugaru kod Jajca i na Veležu kod Mostara.
Uz lov prikradanjem i dočekom divokoza se tada
lovila i hajkom “sa brakircima i/ili hajkačima”. Pri
opisu divlje svinje, za koju navodi da joj “dugotrajna
koža osobito služi za izradu opanaka”, kao lokalitete
zadržavanja “u većoj množini” navodi kotareve Žepča,
Foča i Čajnice. Za ovu vrstu lovni zakon nije predvidio
lovostaju, pa se “smjela ubijati kroz cijelu godinu”.


U potpoglavlju II. Plemenita perjata divljač uvršteni
su tetrijeb gluhan (veliki tetrijeb ili divlji oroz),
tetrijeb ruževac bjelokrilac (mali tetrijeb ili mali oroz),
tetrijeb kopiljasti i lještarka gluha ili kokoška. Za tetrijeba
gluhana autor navodi da mu “gdjekad težina dosiže
do 9 kg”, a uz lov priskakivanjem u proljeće na
bojini (pjevalištu) kad “je oroz gluh i čorav” bio je dopušten
i lov u jesen potražice s prepeličarom. To i ne
mora biti čudno kad autor napominje da ovu najveću
šumsku koku “nagjemo skoro u svim šumovitim gorama
Bosne” i to osobito u Boriji kod Teslića, Hrbljini
kod Glamoča “te u cijeloj srednjoj i južnoj Bosni”. Her


2


U knjizi prof. dr. Avde Safradžije Lovna divljač, koju je izdao
Savez lovačkih organizacija Bosne i Hercegovine 1999. g., izostali
su podaci o rasprostranjenosti i brojnosti pojedinih vrsta divljači,
pa je svaka usporedba s razdobljem iz početka 20. st.
nemoguća.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 100     <-- 100 -->        PDF

A. Frković: PRVI UDŽBENIK LOVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 327-331
cegovina nije imala tetrijeba3. Početkom 20. st. u Bosni taru. U Hrbljini, gdje isto stanište dijeli i veliki i mali teje
obitavao i tetrijeb ruševac, osobito, kako ističe autor, trijeb, “nadjemo polutane tojest tetrijeba kopiljastog”4.
u Hrbljini kod Glamoča i u Radovini u fočanskom ko-


Medvjed sve rjeđa divljač


The bear is becoming an increasingly rare hunting animal


Pod zajedničkim imenom Zvjerad velikog lova, kako
je naslovljeno potpoglavlje III., u nj su uvrštena dva
krupna predatora, medvjed i vuk (kurjak). Prisno surađujući
s terenskim lovnim i šumarskim stručnjacima,
Stribrny je mogao ustvrditi da “u Bosni i Hercegovini
nestaje medvjeda sve više” poglavito zbog bezobzirnog
trovanja te hvatanja u gvožđa odnosno odstrjela. Uz uobičajeni
način lova dočekom na visokoj čeki uz strvinu,
medvjed se lovio na način “da ga istjeramo hicima (ili
malom bombom!) iz brloga te ga pri tome ubijemo”.
Kako se lovio i hajkom svaki je hajkač (pogonič) morao
imati pri ruci sjekiru, a “kod svakog lovca trebao je stajati
jedan momak sa sjekirom”. Nije čudo da je medvjed
u ono vrijeme bio još prisutan samo u kotarima Kotor
Varoš, Travnik, Bugojno, Nemila, Čajniče, Foča i Mostar
(Velež planina), zaključit će autor. Za kurjaka nema
lijepih riječi budući da “ogromno škodi divljači zimi”, a
“meso mu ne jedu ni gavrani”. Kako je svoj pisani uradak
autor poglavito namijenio svojim đacima, polaznicima
srednjih šumarskih škola, ne treba čuditi da su oni
kad su se zaposlili u operativi, zajedno s lugarima i lovcima,
navijestili pravi rat ne samo vukovima nego i orlovima,
sovama i drugim danjim i noćnim pticama
grabljivicama. Naime, u potpoglavlju IV. Grabežljive
ptice spadajuće velikom lovu za njih ne samo da nema lijepih
riječi nego se upućuju da orlove, sove, jastrebove,
škanjce, sokolove … valja ubijati “pri gnijezdu, zasjedom
kod strvine, u lovu s jejinom (sovom ušarom) te
hvatanjem u gvožđa! U tom je potpoglavlju potanje opisan
lov puškom pomoću sove ušare.


Odsjek II. ili K malom lovu spadajuća korisna divljač,
zvjerad i ptice grabilice obuhvaća četiri potpoglav-


Strogi propisi za ribolovce –


Iako je u kazalu knjige naveden i treći dio pod nazivom
Zakonite odredbe glede lova, o njima, osim napomene
da je na snazi “lovački zakon od godine 1893., te
razne naredbe glede trovanja”, nema ni riječi. Isto vrijedi
i za mjere uzgoja. Ako izuzmemo autorov zaklju


3 Na predstavljanju projekta Zaštita biotopa i vrste velikog tetri


jeba od nestanka s područja Bosne i Hercegovine, koje je odr


žano u općini Uskoplje-Gornji Vakuf rujna 2004. g., iznijet je


podatak da je na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine usta


novljeno 285 pjevališta tetrijeba gluhana s procjenom brojnosti


populacije od 1053 kljuna. Naglašeno je da se broj aktivnih pje


vališta može uzeti kao pouzdan podatak, dok brojnost vrste treba


uzeti kao grubu procjenu (Soldo 2004).
4 U visokim gorskim šumama na granici spram planinskih suvati, u


kojima na istom prostoru obitava i tetrijeb gluhan i tetrijeb ruše


vac, dolazi do međusobnog križanja tih dviju vrsta. Mladi potr


kušac je kopilan, redovito mužjak, po veličini i obliku repa


između dviju vrsta.


lja: A. Korisni dlakari, B. Korisna perad, C. Grabežljivci
i D. Ptice grabilice. Tu je interesantno pripomenuti
da je kao “korisni dlakar” u okviru “malog lova”, uz
zeca, uvrštena i srna! Kako je ova divljač stanila “sve
šumovite gore Bosne” lovila se dočekom, vrebanjem, ali
i hajkom, i to uz veći broj pogoniča ili pak pasa goniča
(brakiraca). Srna se lovila upotrebom pušaka s glatkim
cijevima, uz korištenje sačme broj 1–4 (u tadašnjoj Austro-
Ugarskoj , pod koju je spadala i Bosna, sačma se
obilježavala engleskom numeracijom). Pored kamenjarke,
trčke, prepelice, divljih golubova, divljih pataka
i gusaka, šljuka i drugih, u skupinu korisne peradi bili su
uvršteni drozdovi, rode, čaplje, vivci, ronci, kosac5. Od
grabežljivaca malog lova, a u skladu s tadašnjim lovnim
zakonom i podzakonskim aktima, slobodno se lovila: lisica,
jazavac, divlja mačka, vidra6, “domaća kuna”
(kuna bjelica), kuna zlatica, tvor, zerdav (u Bosni je obitavao
samo u Posavini i to kod Bjeljine, Brčkog, Rače i
Šamca), mala lasica, vjeverica i jež!


Drugi dio knjige obuhvaća Lovačke pse, lovačko
oružje i lovačku opremu. Dobar lovački pas, prema riječima
autora, mora biti ne samo odgovarajuće čiste pasmine
nego uz to i dresiran, to jest za lov uzgojen i
izvježban. Obrađeni su “psi slijednici (krvosljednici),
prepeličari, ptičari, brakirci ili kopovi i jazavčari. Lovačke
puške dijeli na “spreduše” i “ostraguše” i to s jednom,
dvije ili tri cijevi. Dobra lovačka puška ne smije
biti teža od 3 kg, težište joj mora biti straga, priručna i
primjereno duga, trajna i “što tamnija (brunirana) da ne
svijetli, jer se tim plaši divljač, osobito ptice grabilice”.


Strict regulations for anglers


čak pri obradi krupnih parnoprstaša da, primjerice pri
sprječavanju šteta od srneće divljači, istu za jakih zima
treba hraniti (prihranjivati) u koju svrhu “već ljeti na
zgodnim od vjetra zaklonjenim mjestima postavimo
jasle ili pak plastove od livadnog sijena, a u listopadu i
studenom oborimo jasike”, u knjizi je to područje izostavljeno.
To i ne treba čuditi ako imamo na umu da


5


Kosac (Crex crex) danas je jedna od najugroženijih vrsta ptica iz


porodice kokošica (Rallidae), kojoj u cijeloj Europi opada broj


nost i prijeti izumiranje (Heinzel et all. 1999). Kako je i u Hr


vatskoj rijetka i malobrojna (uz izuzeće Turopolja i Lonjskog


polja, uvrštena je u Crvenu listu ptica Hrvatske s kategorijom ri


zične gnijezdeće populacije (Radović i sur. 2003).
6 Naredbom Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu od 23. pro


sinca 1886. “o uregjenju ribolova…” bilo je određeno da svaki ri


bolovac u području dodijeljenog mu ribolovnog kotara lovi i


vidre, da ih ubija i za se zadržava”.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 101     <-- 101 -->        PDF

A. Frković: PRVI UDŽBENIK LOVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 327-331
kod uzgoja divljači nije dovoljna samo briga i zalaganje
lovca uzgajivača, nego je još potrebno dobro poznavanje
i primjena biologije i genetike, lovne zoologije
i ekologije divljači i drugih znanstvenih disciplina koje
su u Střibrnýjevo vrijeme bile tek u povojima “a divljači
u svakom žbunju”.


Sljedećih 136 stranica krasopisom napisane knjige
formata 21x16 cm Milan Střibrný posvećuje ribarstvu,
u kojem daje sažet opis najvažnijih slatkovodnih vrsta
riba, od potočne pastrve do morune, “pravila” za njihovo
umjetno “umnažanje”, prikaz neprijatelja riba (
na prvo mjesto uvrstio vidru) te opise dozvoljenih
(udica, mreža, vrška, “bacalo”) i nedozvoljenih (zabranjenih)
načina lovljenja, kao što su “bodenje riba”
ostvama, trovanje, ubijanje puškom te ubijanje “dinamitom
i krečom”. Ribarstvo kao i knjigu u cjelini okončava
opširnim prikazima “zakonitih odredbi glede
ribolova”, pretežito naredbi Zemaljske vlade za Bosnu
i Hercegovinu od 1895. do 1912. g.


Zahvala – Acknowledgement
Zahvaljujem Seadu Hadžiabdiću, dipl. ing.
šum. iz Sarajeva koji mi je u znak dugoročne suradnje


1. ožujka 2002.g. poklonio kopiju unikatne knjige Lovstvo
(i ribarstvo) prof. Milana Střibrný, dipl. šumara,
obogativši tako moju lovačku biblioteku vrijednim djelom.
Hvalu dugujem i Mladenu Skoki, dipl. ing. šum.
koji me je, kako za ovaj osvrt, tako i za neke ranije publicirane
radove spremno upućivao i opskrbljivao potrebnom
literaturom i izvorima.
Slika 5.
Uz udžbenik Lovstvo Milan Střibrný je, također u obliku
rukopisa, sastavio i udžbenik Ribarstvo s iscrpnim prikazom
“zakonitih odredbi glede ribolova” pretežito “naredbi
Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu izdanih u
razdoblju od 1879. do 1912.g.


Figure 5 In addition to the textbook Hunting, Milan Střibrný also
wrote the textbook (in manuscript form) Fishing, equipped
with a detailed survey of “legal fishing regulations”,
predominantly those of the State Government of Bosnia
and Herzegovina issued in the period from 1879 to 1912


LITERATURA – References
Begović, B. (1981). Nastava, nauka i instituti (u “Miroslav Krleža”, Zagreb.
Bosni i Hercegovini). U: Šumarka enciklopedija


Heinzel, H. et al. (1999). Ptice Hrvatske i Europe.
(ur. Z. Potočić) knjiga 1 (A-Kos), str.21. Hrvatski


Hrvatsko ornitološko društvo, Zagreb.
leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, Zagreb.


Radović, D. i sur. (2003). Crvena knjiga ugroženih
Borošić, J. (1933). Šematizam i status osoblja u re


ptica Hrvatske. Ministarstvo zaštite okoliša i
soru Ministarstva šuma i rudnika. Zaklada Ti-


pro stornog uređenja, Zagreb.
skare Narodnih novina, Zagreb.


Soldo, V. (2004). Predstavljanje projekta zaštite veli-
Fukarek, P. (1983). Holl, Ferdinand. U: Šumarska kog tetrijeba u Bosni i Hercegovini. Dobra VII
enciklopedija, drugo izdanje (ur. Z. Potočić),


(38): 23.
Knjiga 1, str. 63. Hrvatski leksikografski zavod


SUMMARY: The article presents the first hunting (and fishing) textbook in
Bosnia and Herzegovina, published in Sarajevo exactly 95 years ago, in 1914.
The book, written for the needs of the newly established school of forestry, was
penned by one of its teachers, Milan Střibrný, B. Sc. Drawing upon the available
world literature, in particular “Hunting” by F. Ž. Kesterčanek and “Croatian
Hunter” by J. Ettinger, in the part dedicated to hunting the author gives a
detailed survey of hunting terminology, game biology, game hunting, hunting
dogs, hunting weapons and equipment.


Key words: Hunting and fishing, textbook, Milan Stribrny, Bosnia and
Herzegovina