DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 12     <-- 12 -->        PDF

M. Vedriš,A. Jazbec, M. Frntić, M. Božić, E. Goršić: PRECIZNOST PROCJENE STRUKTURNIH ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 369-379


njem ploha (K7,98 do K12,62). Primjenom koncentrič


nih krugova (K5-12) preciznost temeljnice je neznatno


lošija (17,69%), a povećanje radijusa (K7-13) nije zna


tno doprinijelo poboljšanju procjene (17,14 %). Uvo-


Drvna zaliha –Stand volume (V)


3


Rezultati procjene volumena sastojine (m/ha) za
uspoređivane veličine plohaprikazani su na slici4.
Različitim veličinama ploha dobiveni su različiti iznosi
volumena na pojedinim plohama i ukupno za sa


đenje trećega koncentričnog kruga (K7-13-20) bitno je
smanjilo pogrešku uzorka (10,56 %), dok je povećanje
trostrukoga kruga (K13-19-26)tek neznatno smanjilo
pogrešku uzorka (10,13%).


stojinu. Procjene volumena sastojine kreću se u ras


3


ponu od 457,93do 496,47m po hektaru. Na temelju
ana lize varijanceponovljenih mjerenja razlika pro sječnih
vrijednosti nije statistički značajna (F = 0,2650,


Slika4.
Prosječni volumen sastojine po hektaru i pogreška uzorka ovisno o veličini ploha.Točke su procjene volumena
sastojine, a okomite linije predstavljaju 95 % pouzdane intervale procjene. Stupci prikazuju relativnu
pogrešku uzorka u postocima


Figure 4 Average stand volume per hectare and sample error by different plot sizes. Dots are average volume estimates
and vertical lines stand for 95 % confidence intervals. Bars denote relative sample error in percent


df= 7,p= 0,9661).Iz slike 2vidljivesu razlike u interva
lima pouzdanosti procjene i preciznosti. Tako je meto da
najmanjih ploha (K7,98) polučila najlošiju preciznost
(30,36 %), a najbolja je postignuta na koncentričnim


Broj stabala po plohi – Number of trees per plot


Za usporedbu učinkovitosti izmjere na plohama razli
čitih veličina potrebno je znati vrijeme izmjere na
plo hi. Budući da za simulirane veličine ploha nije moguće
odrediti vrijeme izmjere, izračunali smo prosječan
broj stabala po jednoj primjernoj plohi, kojina neki
način određuje utrošak vremena za izmjeru ploha pojedi
ne veličine. Razlike prosječnih vrijednosti pokazale
su se statistički značajnima na razini 0,05 (ANOVA
s ponovljenim mjerenjima: F = 187,621, df = 7,
p= 0,0000) za gotovo sve metode,osim između K7,98
i K5-12; K7-13 i K9,77 te K7-13-20 i K12,62 (Fisherov
LSDpost-hoctest). Na slici 5 prikazan je prosječan
krugovima radijusa 7, 13 i 20 m (K7-13-20). Zanimljivo
da na najvećim (mjerenim) plohama (K13-19-26) nije
poboljšana preciznost procjene u odnosu na K7-13-20.


broj stabala pojednoj plohi za svaku metodu, te pripadajuće
preciznosti procjene strukturnih elemenata u
svrhu usporedbe polučene preciznosti procjene obziromna
broj stabala po plohi.


Povećanjem površine povećava se broj stabala i sma njuje
pogreška uzorka za sve tri promatrane varijab le.
Uočljivo je smanjenje broja stabala po plohi uvođenjem
koncentričnih krugova i pritom povećanje po greške
uzorka.