DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 14     <-- 14 -->        PDF

M. Vedriš,A. Jazbec, M. Frntić, M. Božić, E. Goršić: PRECIZNOST PROCJENE STRUKTURNIH ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 369-379


nje, pa je najzanimljivija usporedba metoda upravo po


preciznosti procjene volumena.


Osim toga volumen je veličina čija je preciznost pro


cjene bila zakonski propisana za uređajni razred (Pravilnik
o uređivanju šuma, NN 111/06), pa smo stoga i
pokušali ispitati razlike u procjeni volumena sastojine
na temelju različitih veličina ploha. Međutim rezultati
procjene volumena u sebi osim pogreške uzorka uključuju
niz drugih pogrešaka (pogreške odabira tablica i
obračuna volumena). Prema Pranjić (1987) temeljnica
je bolji pokazatelj preciznosti inventure, jer u sebi
ne sadrži pogrešku obračuna volumena. Na temelju ovih
rezultata preciznost procjene temeljnice je nešto bolja
od preciznosti volumena (prosječno oko 2 %), ali pokazuje
jednaki trend promjene po metodama (slika 5).
Nešto veća pogreška procjene volumena je posljedica
povećane varijabilnosti zbog različitog volumena za iste
promjere stabala ovisno o vrsti drveća.


Preciznost procjene temeljnice i volumena na koncentričnim
krugovimanije toliko pod utjecajem manjeg
broja mjerenih stabala. Zbog povećanog udjela debljih
stabala na plohi kod koncentričnih krugova ne dolazi do
znatnog povećanja varijabilnosti temeljnice i volumena
sma njenjem broja stabala na plohi, pa se pogreška uzor ka
neznatno povećava. Upravo je ta činjenica, uz razvoj
mjernih instrumenata, i potaknula primjenu koncentričnih
krugova u izmjeri šuma.


Za usporedbu navodimo da su Čavlović i dr.
(2001) u sličnim sastojinskim uvjetima iste gospodarske
jedinice dobili koeficijent varijacije volumena 27,75% i
relativnu pogrešku uzorka (preciznost) 10,87 %. U tom
slu čaju uzorak je bio veći (25 ploha površine po


2


900 m), a oblik ploha je bio kvadratičan. Za usporedbu
mogu se uzeti rezultati iz naših mjerenih triju koncentričnih
krugova (K13-19-26). Izmjeren je podjednak
prosječan broj stabala na plohi: 31 u našem slučaju i 33
kod Čavlovića i dr. (2001). Postignuta preciznost
procjene volumena je podjednaka za obje sastojine (relativna
pogreška uzorka 10,87 % i 10,96 %) s time da je
u našem slučaju dobiven manji koeficijent varijacije
(21,33%). Uzrok tomu je u samoj varijabilnosti volumena
u sastojini, a djelomično se vjerojatno radi i o utjecaju
vrste i oblika odabranih ploha za izmjeru.


Pravilnikom propisani intenzitet izmjere od najmanje
5% za preborne sastojine u pravilnom rasporedu
ploha s razmacima 100x100 m upućuje na korištenje
ploha radijusa 12,62 m. Na takvim plohamapostignuta
jepodjednaka preciznost (18,5 %) kao i koncentričnim
krugovima radijusa 5 i 12 metara(19,3 %).Ako usporedimo
te dvije veličine ploha, možemo reći da bi trebalo
detaljno ispitati troškove vremena izmjere za


postizanje jednake preciznosti.


Utrošak vremena za izmjeruploha pojedine veličine


aproksimirali smo brojem mjerenihstabala na ploha


ma, što je prikazano na slici 5.Točna usporedba učinkovitosti
– štedljivosti izmjere moguća je samo stvarnim
mjerenjem vremena na plohama pojedine veličine,
jer vrijeme izmjere ovisi još o veličini i vrsti plohe (jednostruki
ili koncentrični krug) te rasporedu stabala.
Plohe radijusa 5 i 12 prema omjeru broja mjerenihstabala
i preciznosti procjene volumena predstavljaju najbolji
odabir (slika 5). Kod koncentričnih krugova mjeri
se manje stabala, ali je s druge strane zbog više rubnih
stabala koja se moraju provjeravati, veća mogućnost
pogreške i produljeno vrijeme izmjere. Upravo zato
uporaba laserskih ili ultrazvučnih daljinomjera znatno
ubrzava izmjeru na koncentričnim krugovima.


Gubitak preciznosti na manjim plohama (K11,28) je
zanemariv u odnosu na K12,62 (oko 1%)uz prosječno
tri mjerena stabla manje po plohi.To upućuje na mogućnost
smanjenja ploha bez znatnog gubitka preciznosti.
No, budući da je promjenama Pravilnika o uređivanju
šuma (NN 141/08) zadan isključivo intenzitet uzorka
bez obzira na kakvoću procjene (preciznost), uz manje
plohe bilo bi potrebno povećati broj ploha, što bi povećalo
vrijeme izmjere.


Ako promatramo ukupne vrijednosti broja stabala,
temeljnice i volumena, plohe radijusa 7 i 13 m nisu pre-
poručljive jer povećavaju trošak izmjere (prosječno 9
stabala na plohi), a preciznost nije poboljšana u odnosu
na K5-12.Ako bi promatrali distribucije po debljinskim
razredima, vjerojatno bi postigli bolje rezultate nego
K5-12 zbog većeg broja mjerenih stabala.


Plohe K7-13-20 ostvaruju veliko poboljšanje preciznosti
(skoro 10 % u odnosu K7-13), ali uz bitno veći
broj mjerenih stabala (14). Koncentrični krugovi s tri
radijusa zasigurno povećavaju broj rubnih stabala, što
pak produljuje izmjeru.Takvo poboljšanje preciznosti
na razini sastojine nije opravdano s obzirom na utrošak
vremena, tim više što preciznost na razini sastojine nije
pro pisana. Naprotivto poboljšanje preciznosti svakako
do lazi do izražaja u inventuri malog intenziteta uzorka
na velikome prostorukao što je Nacionalna inventura
šuma (Čavlović iBožić2008).


Zanimljivo je primijetiti da plohe K7-13-20 prosječno
sadrže podjednak broj stabala kao jednostruki krugovi
K12,62 uz znatno precizniju procjenu temeljnice i
volumena.


Mjerene plohe (K13-19-26) nisu poboljšale preciznost
procjene volumena u odnosu na metodu K7-13-20,
nego čak dale neznatno lošiju preciznost.


Na temelju “dovoljne” (ili propisane) preciznosti
može se odabrati optimalnu veličinu ploha na kojoj su
troškovi najmanji.Računanje preciznosti procjene sastojinskih
elemenata daje mogućnost uštede u planu in-
venture, što je zanemareno promjenama Pravilnika o
uređivanju šuma (NN 141/08). S druge strane propisani
intenzitet uzorka(5 % površine sastojine) ne ograni