DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 15     <-- 15 -->        PDF

M. Vedriš, A. Jazbec, M. Frntić, M. Božić, E. Goršić: PRECIZNOST PROCJENE STRUKTURNIH ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 369-379


čava primjenu ploha različite veličine, ali bi zahtijevao
prilagodbu rasporeda (razmaka) ploha.


Dobiveni rezultati procjene strukturnih elemenata
vrijede za ovu sastojinu i sastojine slične strukture,te
su jedan prilog širem istraživanju optimalnog uzorka za
raznodobne sastojine. Za podrobniju usporedbu potrebno
je uključiti i vrijeme izmjere.


Kao dodatni čimbenici pri odabiru veličine ploha
mogli bi se koristiti omjer smjese i razdioba broja stabala
po debljinskim stupnjevima/razredima.


ZAKLJUČCI – Conclusions


Poznata činjenica poboljšanja preciznosti procjene
povećanjem primjernih ploha, potvrđena ovim istraživanjem,
daje mogućnost prilagodbe veličine ploha za
konkretne sastojinske uvjete ovisno o željenoj kakvoći
rezultata (preciznosti) procjene.


Za procjenu broja stabala koncentrični krugovi nisu
preporučljivi jer se njihovom primjenom pogreška
uzor kapovećava.


Za temeljnicu i volumen rezultati su upravo suprot ni.
Primjenjivane plohe radijusa 12,62 m u ovoj sastojini
daju sličan rezultat kao koncentrični krugovi
ra dijusa 5 i 12 m. Stoga koncentrične kružne plohe radijusa
5 i 12 metara koje su korištene u hrvatskoj uređajnoj
inventuri, predstavljaju dobar odabir, jer manji
prosječni broj mjerenih stabala na plohi skraćuje vrijeme
izmjere. S druge strane dvostruki krug zahtijeva
više provjera rubnih stabala, a time se povećava mogućnost
pogrešnog bilježenja stabala. Zato je potrebno
stručno i dobro uvježbano osoblje za izmjeru, jer u suprotnom
pri provjeri rubnih stabala osim gubitka vremena
može doći do velikih pogrešaka.


S obzirom na podjednak broj mjerenih stabala na
plohi te na bolju preciznost procjene temeljnice i volumena
u odnosu na plohe K12,62, čak bi i trostruki koncentrični
krugovi K7-13-20 bili prihvatljivi odabir, ako
je ukupni volumen ciljana varijabla.


Primjena koncentričnih ploha radijusa 13-19-26 m
u praksi bi bila ekonomski neopravdana, jer povećanje
vremena izmjere (veći broj stabala) na plohi ne rezultira
boljom procjenom, a pritom je veća vjerojatnost
pogrešaka pri izmjeri (Indir 2004). Njihova svrha je
bila ponajprije mogućnost simulacije manjih ploha te
njihovo izmicanje u prostoru (što nije tema ovog rada).


Potvrđeni općeniti trend poboljšanja preciznosti povećanjem
ploha valja matematički izraziti konkretnim
podacima za određene sastojinske prilike. Konkretni
broj čani odnosi povećanja troška izmjere na većim plohama
i pritom postignuto poboljšanje preciznosti mogu
poslužiti u razboritom odabiru veličina ploha.


U slučaju približno jednake postignute preciznosti uz
jednak broj ploha ekonomičnije su manje plohe (zbog
manje mjerenih stabala). Uzevši u obzir da će u manjim
sastojinama s manjim brojem ploha pogreška uzorka biti
i veća, za takve slučajeve treba ispitati druge mogućnosti
za poboljšanje preciznosti (gušća mreža, specifični
radijusi, metode daljinskih istraživanja). Cjeloviti plan
uzorka treba uskladiti prema postojećim propisima koji
uvjetuju intenzitet površine uzorka (Pravilnik o uređivanju
šuma NN 141/08). Dakleu planiranju uzorka veličinu
ploha treba uskladiti rasporedom, razmakom i
brojem ploha u sastojini, što nije obuhvaćeno ovim istraživanjem.


Odabir veličine ploha koji ovisi o svrsi inventure
morao bi se temeljiti na ocjeni troškova (vremena) izmjere
i željene preciznosti procjene. Ovakvo istraživanje
pruža uporište za takav odabir veličine ploha, a
uključivanjem vremena izmjere moglo bi se izračunati
konkretan omjer troškova i učinkovitost izmjere ploha
različite veličine.


ZAHVALA–Acknowledgements


Ovo istraživanje potpomogle su “Hrvatske šume”


d.o.o.preko projekta “Utjecajrazličitihmetodauzorkovanja
na izmjeru i procjenu elemenata strukture


LITERATURAČavlović,J., M.Božić,1999:Program gospodarenja
za G.J. šume posebne namjene “Belevine”
(2000.–2009.). Šumarski fakultet, Sveučilište u
Zagrebu.
Čavlović, J., M. Božić,2008: Nacionalna inventura
šuma u Hrvatskoj – metode terenskog prikupljanja
podataka, Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, 146 str., Zagreb.
Čavlović,J., M.Božić, Ž.Galić,2001:Varijabilnost
i prostorna raspodjela elemenata strukture i


pre bornihsastojina” te Ministarstvo znanosti obrazovanja
i športa Republike Hrvatske u sklopu projekta
068-0681966-1969.


– References
etata na razini sastojine pri gospodarenju prebornim
šumama uz pomoć GIS-a. U: Matić, S.,
Krpan,A., P. B., Gračan, J. (Ur.), Znanost u potrajnom
gospodarenju hrvatskim šumama. Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski
institut Jastrebarsko, str.413–422, Zagreb.
Galić,Ž., 2002:Pouzdanost procjene strukturnih elemenata
izmjere šuma primjenom kombiniranih


metoda. Magisterij. Šumarski fakultet, Sveučilište
u Zagrebu.