DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 24     <-- 24 -->        PDF

D. Matošević, M. Pernek, T. Dubravac, B. Barić: ISTRAŽIVANJE FAUNE LISNIH MINERA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 381-390


Argyresthia thuiella Thuja occidentalis 05/08/2005,
Zagreb, Šalata
1 I
Porodica Lyonetiidae
Lyonetia clerkella Prunussp. 25/08/2005,
Jastrebarsko, Gonjeva
2-3(VI-X)
Leucoptera laburnella Laburnum
anagyroides
09/09/2006,
Zagreb, Medvedgrad
2 (VI, IX)
Porodica Coleophoridae
Coleophora kuehnella Quercus robur,
Quercus petraea
12/06/2005,
Zagreb, Maksimir;
11/06/2006,
Jastrebarsko, Gonjeva
1(IV-V)
Colepohora laricella Larix decidua 04/06/2004,
Zagreb, Tuškanac
1(IX-V)
Coleophora spiraeella Spiraeasp. 30/09/2006,
Zagreb, Šalata
1(V-IX) N
Red Diptera
Porodica Agromyzidae
Liriomyza amoena Sambucus nigra 27/08/2005,
Zagreb, Šalata
2(VI-VII,VIII-IX) N
Aulagromyza cornigera Lonicerasp. 03/06/2005,
Zagreb, Maksimir
2(IV-VI, VII-VIII) N
Aulagromyza populi Populus nigra 05/09/2004,
Zagreb, Jarun
2 (VI, IX-X) N
Aulagromyza populicola Populus nigra 05/09/2004,
Zagreb, Jarun
2(VI-VII,VIII-X) N
Phytomyza vitalbae Clematis vitalba 03/06/2005,
Zagreb, Maksimir
2(VI,VIII-X)
Phytomyza agromyzina Cornus mas 04/06/2005,
Zagreb, Maksimir
1(VI-VIII) N
Phytomyza cytisi Laburnum
anagyroides
09/09/2006,
Zagreb, Medvedgrad
2 (VII, IX) N
Agromyza alnivora Alnus glutinosa 09/09/2005,
Zagreb, Maksimir
2 (VI, IX) N
Agromyza demeijerei
anagyroides
Laburnum 09/09/2006,
Zagreb, Medvedgrad
1(VIII-IX) N


RASPRAVA
Tijekom istraživanja pronađeno je 98 vrsta lisnih
mineraiz redova Hymenoptera (9 vrsta), Coleoptera
(2), Lepidoptera (78) i Diptera (9) (Tablica 1).
Najviše pronađenih vrsta (78) pripada redu Lepidoptera,
što odgovara sličnim istraživanjima
(Dimić 2003; Hering 1957; Maček 1999). Na
temelju popisa fauna (Alonso-Zarazaga 2004;
DePrinsi DePrins2005,KarsholtiNieukerken
2004; Martinez 2004; Perović i Lajner
1996;Šefrova 2003;Taeger iBlank 2004), 38
vrsta se može smatrati novoutvrđenim vrstama u
fauni lisnih minera Hrvatske.
Maček(1999) na temelju 30-godišnjeg istraživanja
faune minera Slovenije opisuje 356 vrsta minera
sva četiri reda na 168 drvenastih biljaka
domaćina.Hering(1954) u kapitalnom djelu o lisnim
minerima opisuje ukupno 5551 vrstu minera
pripadnika sva četiri reda nakon 35 godišnjeg is tra
živanja. Dimić (2003) prikazuje rezultate 40


– Discussion
go dišnjeg istraživanja faune lisnih minera u Bosni
i Hercegovini i pronalazi 252 vrste lisnih minera
pripadnika 4 reda (Hymenoptera –18 vrsta, Coleoptera
–9 vrsta, Lepidoptera –197 vrsta, Diptera
–28 vrsta) na 188 drvenastih biljnih vrsta.
Ovim četverogodišnjim istraživanjem nađen je
zamjetno manji broj vrsta od usporedivih istraživanja
(Dimić 2003, Hering 1954, Maček 1999).
Duljina istraživanja utječe na broj pronađenih vrsta.
Prvih godina istraživanja, ukoliko nisu rađena faunistička
istraživanja određene grupe kukaca, nalazi
se velik broj vrsta,što potvrđuje i ovo istraživanje
jer su tijekom 4godine nađene 93 vrste. Lisni mineri
pronađeni su na 46 taksona iz 37 rodova drvenastih
biljnih vrsta (Tablica 1), a novoutvrđene
vrs te na 23 taksona iz 18 rodova. Drvenasto bilje,


posebno stabla, imaju najbogatiju faunu lisnih minera
(Askew1980).