DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 29     <-- 29 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 391-405


UDK 630* 423 (001)


STRUKTURAI DINAMIKA SJEČE SUHIH I ODUMIRUĆIH STABALA HRASTA
LUŽNJAKA U SPAČVANSKOM BAZENU OD 1996. DO 2006. GODINE


STRUCTUREAND DYNAMICS OF THE HARVEST OF DEADAND DECLINING TREES
OF PEDUNCULATE OAK IN THE STANDS OF SPAČVAFOREST FROM 1996 TO 2006


11


Tomislav DUBRAVAC, Stjepan DEKANIĆ


SAŽETAK: Iz dosadašnjih istraživanja, kao i iz opažanja šumarskih stručnjaka
u praksi, mogu se iščitati dvije glavne opće prihvaćene značajke veza ne
uz sušenje lužnjaka s obzirom na starost sastojine i šumsku zajednicu: (1)
srednjodobne, starije i stare sastojine najpodložnije su sušenju stabala hrasta
lužnjaka i (2) najveći intenziteti sušenja događaju se u šumskim zajednicama
hrasta lužnjaka u nizi. U ovome su radu navedene dvije pretpostavke ispitane
za sastojine hrasta lužnjaka od prvoga do šetog dobnog razreda na području
Spačvanskoga bazena analizom evidencije o dinamici i strukturi sječe suhih i
odumirućih (3B) stabala tijekom razdoblja od 11 godina (1996. do 2006. go-
di ne). Analiza je obavljena na temelju dostupnih podataka koji se prikupljaju
ti jekom redovitoga gospodarenja u “Hrvatskim šumama” d.o.o. i pohranjuju
u bazu podataka HS Fond. Iz preuzetih podataka izdvojeno je 962 odsjeka
ukup ne površine 20 671 ha, koji su podijeljeni u tri grupe prema fitocenološ koj
pripadnosti.


U odabranim je odsjecima tijekom promatranoga razdoblja ukupno posječeno
850 835 m3hrasta lužnjaka, od čega se 58 % (492 583 m3) odnosilo na
suha i odumiruća stabla. U više od 69 % odsjeka zahvati pridobivanja drva
obavljani su 3 i više puta, a u 20 % odsjeka praktički svake druge godine (pet
ulazaka).


S obzirom na starost sastojine, intenzitet sječe suhih i odumirućih stabala
naglo raste nakon ulaska u peti dobni razred, odnosno nakon starosti sastojine
od 80 godina. Međutim, daljnom je analizom ustanovljeno da postoji izrazito
velika varijabilnost u intenzitetu sječe suhih i odumirućih stabala unutar
istoga dobnog razreda. Dakle, ne može se donijeti generalni zaključak kada se
govori o ulozi starosti sastojine u procesu sušenja lužnjaka, jer starost sastojine
vjerojatno samo pojačava ostale negativne čimbenike u onim sastojinama
u kojima su ti čimbenici već prisutni.


Gledajući vrijednosti ukupno posječenoga obujma suhih i odumirućih stabala
tijekom promatranoga razdoblja (m3/ha) nisu ustanovljene statistički
značajne razlike među odsjecima tri biljne zajednice. Razlike su ipak potvrđene
u dinamici tijekom promatranoga razdoblja. U tom je smislu potvrđena
pretpostavka da su sastojine u nizi sa rastavljenim šašem nestabilnije od


Dr. sc. Tomislav Dubravac, Stjepan Dekanić, dipl. ing. šum.
Šumarski institut, Jastrebarsko, Odjel za ekologiju i uzgajanje
šuma,Trnjanska 35, 10000 Zagreb
Napomena: Članak je prošireni prikaz izlaganja koji su autori prezentirali
na znanstvenom savjetovanju “Šume hrasta lužnjaka u
promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima” održanom u
Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u rujnu 2008. godine.