DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 31     <-- 31 -->        PDF

T. Dubravac, S. Dekanić: STRUKTURAI DINAMIKA SJEČE SUHIH I ODUMIRUĆIH STABALA HRASTA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 391-405


dr. 2008, Steiner1998,Oaki dr. 1996) i neke od 1994,Thomasi dr.2002,Gaertigi dr.2002). Svaki
zna čajki staništa kao što su manjak ili suvišakvode, sa-pojedinačni slučaj sušenja stabla može biti rezultat razbi
je nost tla,hidromorfnost tla, i dr.(Breda i dr.2006, ličite kombinacije nekih od pripremnih, uzročnih i ter-
Dicksoni Tomlinson 1996,Prpić1996,Mayer minalnih čimbenika (tablica 1).


Tablica 1. Neki od čimbenika propadanja i odumiranja stabala i sastojina europskih i sjevernoameričkih vrsta hrastova


Table 1
Some of the causal factors in the complex of decline and dieback of European and North-American
oak trees and stands


Predisponirajući (pripremni) čimbenici
Predisposing factors
vrsta, genotip, fiziološka starost stabla, starost sastojine, struktura sastojine,
gustoća sastojine, klimatski uvjeti, ekspozicija i nagib, tekstura, gustoća
i dubina tla, količina hraniva u tlu
species, genotype, tree age, stand age, stand structure, stand density, climate,
slope and aspect, texture, bulk density and depth of the soil, soil fertility
Poticajni (uzročni) čimbenici
Inciting factors
suša, golobrst, dugotrajna poplava, mehaničko oštećenje, mraz
insect defoliation, drought, longlasting flood, mechanical injury, frost
Pojačavajući (terminalni) čimbenici
Contributing factors
patogene gljive (trulež korijena i bijeljike, rakovi na kori), nematode,
insekti u drvu, mikoplazme
fungal pathogens (root and sap rots, stem cankers); nematodes;
wood-bonng insects; mycoplasmas


Izvori–References: Führer 1998., Donaubauer 1998., Steiner 1998.,Thomas i dr. 2002., Küßner 2003., Glenz i dr. 2006.,
Voelker i dr. 2008.


Mnoge od značajki staništa na kojima pridolazi
hrast lužnjak, posebice režim vlaženja poplavnom vo dom
i razina podzemne vode, objedinjene su u oznaci
fitocenološke pripadnosti sastojine. U ovisnosti o finim
varijacijama mikroreljefa, režima plavljenja i razine
podzemne vode,hrast lužnjak u Hrvatskoj tvoridvije
glavne šumske zajednice (Vukelić i Rauš 1998).
Na gredama, blago uzdignutim položajima redovito iz van
utjecaja poplavnih voda, dolazi zajednica hrasta
luž njaka s običnim grabom(Carpino betuli-Qurcetum
ro boris/Anić 1959/Rauš 1969), dok u nizama, odnosno
mikrodepresijama u kojima određeno vrijeme
stagnira poplavna ili oborinska voda, hrast lužnjak dolazi
u zajednici s velikom žutilovkom(Genisto elatae-
Quercetum roboris Ht. 1938). Za šumarsku je praksu
fitocenološka pripadnost šumske zajednice važna, jer
se osim značajki staništa koje ta zajednica zahtijeva za
optimalan razvoj, iz nje mogu iščitati i mogući sukcesijski
pravci u slučajevima promjene nekih od ključnih
stanišnih čimbenika (Rauš 1994).


VećKönig(1911) opisujući sušenje hrasta u kotaru
Sisak s obzirom na reljef, poplave, brštenje gusjenica i
pepelnicu tvrdi da je sušenje na gredama slabije, a Manojlović
(1924) iJošovac (1924) nalaze najinten zivnije
sušenje u nižim predjelima sa stagnirajućom
vodom i oko bara. No,Petračić (1926) raspravljajući


o razlikama u sušenju lužnjaka na gredi i u nizi zaključuje
da je “Pregledbom šuma ustanovljeno ... da se hras tova
stabla suše i u suhim i u vlažnim šumama, suše se i
po suhim gredama i po vlažnim udolicama ...”. Značajke


sušenja stabala lužnjaka u glavnim lužnjakovim šum


skim zajednicama do sada su uHrvatskojkomparativno


istraživali mnogi autori.Ovdje navodimo samo neke ra


dove u kojima je sušenje sagledavano kroz prizmu, primjerice,
povezanosti razine podzemne vode i intenziteta
sušenja (Dekanić 1974), reakcije lužnjakovih biljaka
na različite uvjete vlažnosti (Prpić 1976), prirasta stabala
kao indikatora stanišnih promjena (Pranjić i
Lukić 1989), ekoloških i bioloških uzroka (Prpić i
dr. 1994), uzgojne problematike(Matić iSkenderović
1993,Matić i dr.1994) i sl. U novije je vrijeme
velika pozornost posvećena vegetacijskim istraživanjima
sukcesijskih smjerova lužnjakovih sastojina (npr.
Rauš1990,Baričević 1999) ili procjeni oštećenosti
krošanja stabala lužnjaka u različitim šumskim zajednicama
metodama daljinskih istraživanja (Kalafadžić i
dr. 1993).


Iz dosadašnjih istraživanja, kao i iz opažanja šumarskih
stručnjaka u praksi, mogu se iščitati dvije glavne
opće prihvaćene značajke vezane uz sušenje lužnjaka s
obzirom na starost sastojine i šumsku zajednicu: (1) intenzitet
sušenja raste sa starošću sastojine, a srednjodobne,
starije i stare sastojine najpodložnije su sušenju
stabala hrasta lužnjaka i (2)najveće promjene s negativnim
posljedicama na vitalitet lužnjakovih stabala, i
naj veći intenziteti sušenja događaju se u šumskim zajed
nicama hrasta lužnjaka u nizi.


Namjera ovoga članka nije istraživati ili objašnjavati
uzroke sušenja hrasta lužnjaka, koje predstavlja
izuzetno složen problem. Cilj je ovoga rada provjeriti
gore navedene dvije pretpostavke za lužnjakove sastojine
Spačvanskoga bazena, koristeći dostupne podatke
u digitalnome obliku koji se prikupljaju tijekom redovitoga
gospodarenja u “Hrvatskim šumama” d.o.o. i
pohranjuju u bazu podataka HS Fond. Jednostavno rečeno,
obavit će se analiza evidencije o posječenim su