DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 35     <-- 35 -->        PDF

T. Dubravac, S. Dekanić: STRUKTURAI DINAMIKA SJEČE SUHIH I ODUMIRUĆIH STABALA HRASTA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 391-405


Fitocenološka pripadnost odsjeka u gospodarskim
jedinicama Spačvanskoga bazena prvotno je određena
prema fitocenološkoj karti Rauša (1972), a kod izlučivanja
odsjeka pri ponovnim izradama osnova, taksator
evidentira eventualne promjene. Prema fitocenološkoj
pripadnosti odabrani su odsjeci razvrstani u tri grupe
(tablica 2). U nizinskim lužnjakovim šumama obični je
grab najbolji indikator režima vlaženja staništa, odnosno
niske razine podzemne vode i izostanka poplava


REZULTATI
a) Struktura uzorka –a) Sample structure
Osnovni podaci o odabranim odsjecima prikazani su
u tablici 3. U uzorku su po broju odsjeka i ukupnoj površini
najzastupljenije sastojine na gredi. Prosječni udio


hrasta lužnjaka u ukupnoj temeljnici sastojine značajno
je veći u sastojinama u nizi (68,6 % i 68,1 %) u odnosu
Tablica 3. Osnovni podaci o odabranim odsjecima


Table 3 Basic characteristics of selected subcompartments


(Dekanić 1962).Analizom razlika u udjelima graba
u temeljnici odabranih odsjeka potvrđena je usklađenost
izvršenog grupiranja odsjeka s osnovnim fitocenološkim
pretpostavkama vezanim uz ove tri šumske
za jednice (slika 4). Grupa odsjeka na gredi jasno je odijeljena
od ostale dvije zajednice u nizi, a veći udjeli
gra ba u temeljnici sastojina sa žestiljem ukazuju na
nešto suši karakter staništa u odnosu na zajednicu s ras tav
ljenimšašem.


– Results


na sastojine na gredi (51,7 %). Najveći zabilježeni udio
lužnjaka u temeljnici sastojina na gredi iznosi 84 %,
dok se među sastojinama u nizi mogu pronaći i odsjeci
u kojima u potpunosti dominira hrast lužnjak, odnosno
čiste lužnjakove sastojine (96,7 % i 99,2 %).


Grupa –Group
G-G N-Z N-Rs
Broj odabranih odsjeka, n
Number of selected subcompartments, n 414 315 233
Ukupna površina, ha
Total area, ha 7990,5 6977,3 5703,5
Prosječna površina odsjeka, ha
Average area of subcompartment, ha
19,3
(5,0 - 62,1)
22,2
(5,0 - 70,9)
24,5
(5,1 - 68,6)
Prosječna starost sastojine1996., god
Average stand age, years
96
(15 - 120)
85
(14 - 119)
93
(19 - 115)
Prosječni udio hrasta lužnjaka u temeljnici sastojine, %
Average share of pedunculate oak in stand basal area, %
51,7
(10,4 - 84,2)
68,6
(23,0 - 96,7)
68,1
(22,9 - 99,2)


*napomena: u zagradama su navedene najveće i najmanje vrijednosti (min – max)


*note: numbers in brackets represent minimal and maximal values (min – max)


Slika 5.Distribucija površine uzorka po dobnim razredima


Figure 5 Distribution of sample area by age classes


Slika6.Prosječna drvna zaliha hrasta lužnjaka u 5. i 6. dobnom
razredu (1996. godina)


Figure 6 Average oak growing stock in the fifth and sixth age class
(1996)