DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 36     <-- 36 -->        PDF

T. Dubravac, S. Dekanić: STRUKTURAI DINAMIKA SJEČE SUHIH I ODUMIRUĆIH STABALA HRASTA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 391-405


U prosjeku su najmlađe sastojine u nizi sa žestiljem
(85 godina), dok su sastojine u nizi sa rastavljenim ša šem
i sastojine na gredi podjednake starosti. Raspodjela
površine uzorka po dobnim razrednima (slika 5) u
potpunosti odražava stvarnu starosnu strukturu lužnjakovih
sastojina Spačvanskoga bazena (Grgljanić i
Gregorović 2003). Čak 83 % površine odabranih
odsjeka nalazi se u petom i šestom dobnom razredu, pri


Slika 7.
Površina uzorka na kojoj je evidentirana sječa


Figure 7 Sample area with recorded harvests


Sječa sušaca i 3B stabala nije se obavljala svake go-
dine na cijeloj površini uzorka, već je varirala tijekom
istraživanoga razdoblja(slika7). Uz izuzetak 1998. i
1999. godine kada je povećan obujam sječa zbog sanacije
posljedica olujnoga nevremena iz 1998. godine, u
prvihje sedam godina sječa obavljana uglavnom na 20
do 24% promatrane površine. Nakon 2003. godine površina
na kojoj se obavlja sječa postojano raste do čak
42 % u 2006. godini. Omjer površina na kojima je bila
čemu je udio površine sastojina na gredi u oba dobna
razreda veći od udjela ostale dvije šumske zajednice. U
mlađim dobnim razredima po površini dominiraju sastojine
u nizi sa žestiljem, što je posljedica povećanja
udjela te šumske zajednice tijekom zadnjih desetljeća
(Rauš 1990). Prosječna drvna zaliha hrasta lužnjaka u
dva najzastupljenija dobna razreda najveća je u sastojinama
u nizi sa žestiljem (slika6).


Slika8.
Distribucija odsjeka prema broju evidentiranih zahvata
pridobivanja drva u promatranom razdoblju


Figure 8 Distribution of subcompartments by the number of harvest
events in the investigated period


obavljana sječa u svakoj je godini ravnomjerno raspoređen
između tri grupe odsjeka.


U 3 % odsjeka (680 ha) nije evidentirana sječa tijekom
promatranoga razdoblja. U 69 % odabranih odsjeka
zahvati pridobivanja drva obavljeni su 3 i više
puta, au 20 % odsjeka praktički svake druge godine
(pet ulazaka).


b) Sječa sušaca i 3B stabala od 1996. do 2006. godine


b) Harvest of dead and declining trees from 1996 to 2006


Tijekom 11 godina u promatranim je odsjecima


3


ukupno posječeno 850 835 m hrasta lužnjaka(slika9).


3


Od ukupno posječene drvne zalihe 28 % (238 425 m)
odnosilo se na redovni prethodni prihod, dok je kroz


3


sušce i 3B stabla posječeno čak 58 % (492 583 m).
Zbog sanacije posljedica olujnoga nevremena koje je
1998. godine zahvatilo južni dio Spačvanskoga bazena,
udio drvne zalihe posječene u sanitarnim sječama
(vjetrolomi i vjetroizvale) također iznosi visokih 14 %


3


(119 827 m ). Sječe izvaljenih i prelomljenih stabala
obavljene su tijekom 1998. i 1999. godine, i u tim je


godinama udio sanitarnih sječa u ukupno posječenome


obujmu bio vrlo visok.


Godišnji obujam posječenih sušaca i 3B stabala
pada od 1996. prema 1999. godini kada ih je posječeno


3


najmanje (19 220 m), zatim opet raste lagano do 2002.
godine (slika 10). Nakon izrazito sušne 2003. godine
ukupna količina posječenih sušaca i 3B stabala naglo
raste do najveće zabilježene vrijednosti od 86 000 m
posječenih 2005. godine. Povećanje ukupne godišnje
količine posječenih sušaca i 3B stabala nakon izrazito
sušne 2003. godine sigurno je dijelom uzrokovano posljedicama
koje je ta sušna epizoda ostavila na stablima


hrasta lužnjaka. Međutim na povećanje ukupne količi


ne posječenih sušaca i 3B stabala može utjecati i pove


ćanje površine na kojoj se obavljala doznaka i sječa kao