DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 40     <-- 40 -->        PDF

T. Dubravac, S. Dekanić: STRUKTURAI DINAMIKA SJEČE SUHIH I ODUMIRUĆIH STABALA HRASTA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 391-405


intenzitetu sječe sušaca i 3B stabala, kao i distribucija
promatrane površine po razredima intenziteta sječe sušaca
i 3B stabala. Na 7 % površine uzorka tijekom promatranoga
razdoblja nije evidentirana sječa sušaca i 3B
stabala,i tu se uglavnom radi o sastojinama do četvrtog
dobnog razreda. Površina na kojoj je bilo sječe sušaca i
3B stabala (93 %) podijeljena je na četiri razreda intenziteta.
Najveći dio površine (67 %) jednoliko raspo ređen
po cijeloj površini Spačvanskog bazena nalazi se


3


u kategoriji intenziteta do 33,7 m/ha posječenih od
1996. do 2006. godine. U ostalim kategorijama nalazi


RASPRAVAI ZAKLJUČCI
Tijekom 11 godina u promatranim je odsjecima


3


ukupno posječeno 850 835 m hrasta lužnjaka, od čega


3


se čak 58 % (492 583 m)odnosilo na sušce i 3B stabla.
Zbog sanacije posljedica olujnoga nevremena iz 1998.
godine udio drvne zalihe posječene u sanaciji vjetroloma
i vjetroizvala također iznosi vrlo visokih 14 %


3


(119 827 m ).
Još jedan čimbenik koji se povećava sa starosti sastojine,
a koji može igrati značajnu ulogu u kompleksu
sušenja lužnjaka je i broj ulazaka teške mehanizacije
prilikom sječe, izrade i izvlačenja sortimenata hrasta
lužnjaka, većinom u doznaci i sječi sušaca i 3B stabala.
U više od 69 % odabranih odsjeka zahvati pridobivanja
drvaobavljani su 3 i više puta, a u 20 % odsjeka praktički
svake druge godine (pet ulazaka). U ovisnosti o starosti,
u normalnim bi uvjetima u razdoblju od jednoga
desetljeća u sastojine trebalo ući jedan ili najviše dva
puta. Povećanje broja zahvata pridobivanja drva i posljedično
povećanje potencijalne opasnosti ozljeđivanja
stabala i sabijanja tla, rezultat je nastojanja da se umanje
ekonomske posljedice gubitka furnirskih trupaca i
drugih kvalitetnih sortimenata u osušenim stablima hrasta
lužnjaka. Pri planiranju radova sječe, izrade i izvlačenja
sušaca potrebno je posvetiti više pozornosti kako
bi se gažena površina svela na najmanju moguću mjeru,
a isto tako i broj stabala koji nakon obavljene sječe os taje
u šumi s mehaničkim oštećenjima.
Ukupni godišnji obujam posječenih sušaca i 3B stabala
pada od 1996. prema 1999. godini kada ih je po


3


sječeno najmanje (19 220 m), zatim opet lagano raste
do 2002. godine. Nakon izrazito sušne 2003. godine
godišnja količina posječenih sušaca i 3B stabala naglo


3


raste do najveće zabilježene vrijednosti od 86 000 m
posječe nih 2005. godine. U 2005. godini posječeno je
dvostru ko više sušaca i 3B stabala nego u samoj sušnoj
godini (2003), što ukazuje na činjenicu da se godišnja
koli čina posječenih sušaca i 3B stabala ne može uzimati
kao ocjena sušnih uvjeta te godine. Štetne posljedice
suše i drugih negativnih čimbenika mogu se
iščitati iz dinamike sječe sušaca i 3B stabala tijekom
duljeg razdoblja, pri čemu u obzir treba uzeti i utjecaj
se 26 % promatrane površine, i ugrubo se može reći da
su odsjeci ovih kategorija raspoređeni uglavnom u središnjem
dijelu bazena. Ipak, iz prikazanoga se prostornoga
rasporeda ne može sa sigurnošću zaključivati o
grupiranju odsjeka određene kategorije intenziteta,
odnosno o neotpornosti ili predispoziciji sastojina
odre đenoga područja bazena na sušenje, jer osim prostornoga
rasporeda postoji i cijeli niz ostalih čimbenika
(npr. grupiranje odsjeka različitih dobnih razreda) koje
treba uzeti u obzir.


– Discussion and conclusions
promjena u veličini površina na kojima se sječa obavljala
u različitim godinama.
Intenzitet sječe sušaca i 3B stabala naglo raste
nakon ulaska sastojine u peti dobni razred, odnosno
nakon starosti sastojine od 80 godina.Od ukupno posječenoga
obujma sušaca i 3B stabala, čak je 96 % posječeno
u sastojinama petoga i šetog dobnog razreda,
što je posebice zabrinjavajuće kada se uzme u obzir da
se na oko 74 % površine Spačvanskoga bazena nalaze
upravo sastojine uređajnog razreda hrasta lužnjaka starije
od 80 godina.
Ovaj je rezultat u skladu s opće prihvaćenim uvjerenjem
da se starije i stare sastojine intenzivno suše. Međutim,
daljnom je analizom ustanovljeno da postoji
izrazito velika varijabilnost u intenzitetu sječe sušaca i
3B stabala unutar istoga dobnog razreda, odnosno i
među sastojinama petoga i šestoga dobnog razreda postoje
sastojine u kojima je sječa sušaca i 3B stabala bila
zanemarivo niskoga intenziteta. Na primjer, na četvrtini
ukupne površine petoga i šestog dobnog razreda


obuhvaćene ovim istaživanjem, u promatranome je
razdoblju intenzitet sječe sušaca i 3B stabala iznosio


3


manje od 1 m/ha godišnje.
Dakle, ne može se generalizirati kada se govori o
ulozi starosti sastojine u procesu sušenja hrasta lužnjaka,
jer starost sastojine vjerojatno samo pojačava
ostale negativne čimbenike u onim sastojinama u kojima
su ti čimbenici već prisutni. O ovome bi svako trebalo
vo diti računa, kada se na primjer razmatra mogućnost
sni žavanja ili povećavanja ophodnje lužnjakovih sastojina
kao pokušaj prilagodbe načina gospodarenja uvjetima
sušenja i propadanja.
Gledajući vrijednosti ukupno posječenoga obujma
su šaca i 3B stabala tijekom promatranoga razdoblja


3


(m/ha) nisu ustavnovljene statistički značajne razlike
među odsjecima tri biljne zajednice. Suprotno očekivanjima,
u prosjeku je najveći ukupni intenzitet sječe sušaca
i 3B stabala utvrđen u šumskoj zajednici na gredi


3


(28,8 m/ha), dok je u zajednicama u nizi nešto niži


33


(26,3 m/ha u zajednici sa žestiljem, te 26,1 m/ha u zajednici
s rastavljenim šašem).