DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 46     <-- 46 -->        PDF

K. Godina: RAZVOJ STRUKTURNIH ELEMENATA U MJEŠOVITIM SASTOJINAMA HRASTA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 407-416


2. PROBLEM I CILJ ISTRAŽIVANJA– Problem and goal of research


Struktura mješovite sastojine je vrlo kompleksna.
Ponekad jednostavnom izmjerom nije lako odrediti zakonitosti
koje međusobno povezuju različite strukturne
elemente bez razmatranja prirodnih čimbenika. U sastojini
se za vrijeme trajanja ophodnje neprekidno
odvija borba među stablima istih i različitih vrsta za
vodom, hranivima i svjetlom.


U negospodarenim mladim mješovitim sastojinama
odvija se proces odumiranja stabala kao posljedica različitog
osvjetljenja krošnji. Na temelju toga može se
izvršiti klasifikacija stabala, procjenjujući vitalitet i
razvojni potencijal svakog stabla. Proces odumiranja
usko je vezan uz konkurenciju stabala. Konkurenciju
razmatramo ponajprije na osnovi udaljenosti između
susjednih dominantnih stabala i utjecaja njihovih krošnji
na razvoj okolnih nižih. Procesi konkurencije i
odumiranja stabala u sastojini imaju utjecaja na razvoj
svih strukturnih elemenata.


Na osnovi sličnih spoznaja, paralelno s napredovanjem
računalne tehnologije u inozemstvu se počinje
razmatrati sastojinu kao više dinamični sustav. Metode
simulacije dinamike dobivaju prednost pred prirasno
prihodnim tablicama koje odviše statički razmatraju
razvoj sastojine. Unatoč tomu, ove metode su kod nas
još uvijek nedovoljno istražene. U svrhu pridobivanja
novih spoznaja, kratko će biti predstavljeni modeli
rasta i proizvodnje kao zamjena za tradicionalne prirasno
prihodne tablice.


Osnovni cilj ovog rada je istraživanje koegzistencije
vrsta u trima subasocijacijama hrasta lužnjaka u I. i


II.dobnom razredu. Da bi se ostvario postavljeni cilj,
potrebno je proučiti razvoj strukturnih elemenata u
mje šovitim sastojinama u kojima se zakasnilo s proved
bom uzgojnih radova s obzirom na konkurenciju izme
đu vrsta, samoprorjeđivanje, odnosno odumiranje
stabala, starost sastojine i utjecaj simulirane sječe. Na
osnovi toga treba odrediti glavnu sastojinu i izvršiti
pro jekciju razvoja strukturnih elemenata.


3. OSVRT NA MODELIRANJE RASTA I PROIZVODNJE MJEŠOVITIH SASTOJINA
Retrospect on modelling growth and yield of mixed stands


Proučavanje proizvodnosti šuma razvilo se tijekom


18.stoljeća, a rezultati tog istraživanja izražavali su se
pomoću tablica iz kojih su se s vremenom razvile prirasno
prihodne tablice. Iz njih se mogu izvesti prirasno
prihodne tablice za mješovite sastojine. U izvedenim
tablicama zbog jednostavne računske konstrukcije odnosi
vrsta drveća prema broju stabala, visini i promjeru
srednjeg stabla često ne predstavljaju realne odnose u
mješovitim sastojinama.


Naime, za modeliranje rasta i proizvodnje mješovitih
sastojina važno je poznavanje studija o biološkoj
raznolikosti, šumskoj dinamici i samih modela rasta i
proizvodnje. Model rasta sastojine je apstrakcija prirodne
dinamike u šumskim sastojinama. Jednostavni sastojinski
modeli povezuju srednji promjer i visinu s
dobi sastojine. Složeni koriste znanje o međustablovnoj
udaljenosti, pokazateljima terena i temeljnici sastojine
da empirički simuliraju međustablovno natjecanje
sa izvorima svjetla, vode i hraniva. Pórte i Bartelink
(2002) istaknuli su šest kategorija modela. Za
modeliranje šumske dinamike uglavnom su se koristili
modeli distribucija, gap modeli i modeli stabala zavisni


o udaljenosti. No svi, osim gap modelabliže su načelu
modeliranja čistih sastojina.


4. MATERIJAL I METODE – Material and methods


Istraživanje je provedeno na području UŠPBjelovar
u tri subasocijacije hrasta lužnjaka (Carpino betuli –
Quercetum roboris typicum Rauš 1971;Genisto elatae


– Quercetum roboris caricetosum brisoidesHt. 1938;
Genisto elatae – Quercetum roboris caricetosum remotae
Ht. 1938).


Razmjerno je položeno ukupno 56 primjernih ploha
u negospodarenim mješovitim sastojinama, koje odgovaraju
razvojnim stadijima mladika, koljika i letvika,
odnosno pripadajućim starosnim skupinama: I. (12 – 15
god.), II. (19 – 22 god.) i III. (27 – 30 god.).


U tablici 1. prikazani su odsjeciprema šumarijama i
gospodarskim jedinicama s brojem položenih ploha.
Polaganje ploha izvršeno je prema CLVP principu
(slika 1). Plohe su krugovi radiusa 5,64 m i površine


100 m2. Svim stablima unutar kruga izmjeren je opseg
u prsnoj visini pomoću mjerne vrpce.Visinedomina


.
.


Slika 1.
Polaganje ploha prema CLVPprincipu
(Schmigelow, 1997)


Picture 1 Putting the plots acording CLVP principe
(Schmigelow, 1997)