DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 47     <-- 47 -->        PDF

K. Godina: RAZVOJ STRUKTURNIH ELEMENATA U MJEŠOVITIM SASTOJINAMA HRASTA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 407-416


Tablica 1. Pregled odabranih odsjeka za istraživanje


Table 1 Review of chosen subcompartments for research


Šumarija
Forest Office
Gospodarska jedinica
Management Unit
Odjel, odsjek
Compartment
Starost (g.)
Age (yr)
Broj ploha
Number of plots
Bjelovar Česma 24 f 13 2
Bjelovar Česma 24 a 15 3
GrubišnoPolje Zdenački Gaj - Prespinjača 19 b 13 2
Čazma Čazmanske nizinske šume 26 a 20 3
Garešnica Trupinski - Pašijanski gaj 25 b 20 3
Grđevac Trupinski - Pašijanski gaj 18 b 27 4
Grđevac Trupinski - Pašijanski gaj 1a 30 3
Bjelovar Česma 25 d 15 4
Bjelovar Bolčansko - Žabljački lug 13 a 15 2
Bjelovar Česma 56 d 20 4
Ivanska Dugački gaj - Jasenova - Drljež 69 b 20 3
Čazma Čazmanske nizinske šume 40 g 30 4
Bjelovar Česma 41 c 30 2
Bjelovar Česma 57 e 15 4
Čazma Česma 16 a 14 2
Bjelovar Česma 32 a 19 4
Vrbovec Česma 63 a 20 2
Bjelovar Česma 60 d 27 3
Čazma Česma 18 b 28 2


ntnih stabala izmjerene su pomoću visinomjera Sunto,
dok su visine nižih stabala naplohi procijenjene. Kao
taksacijska granica uzet jeopseg od 10 cm. Paralelno s
izmjerom provodila se klasifikacija stabala prema
vital nosti i simulacija sječe. Promjene u sastojini pro-
ma trane su s obzirom na izmjereno početno stanje,prirodne
procese koji uključuju samoprorjeđivanje i
izlučivanje stabala, vanjske zahvate, odnosno simuliranu
sječu prilikom izmjere, projekciju razvoja na
osnovi modela rasta, te računski predviđenu sječu na
kraju razdoblja. Na temelju prethodno navedenog za
petogodišnje razdoblje istraživana je sastojina izmjere,
glavna i proicirana sastojina.


Za potrebe izračuna volumena sastojine izmjere
prema kategorijama vitalnosti i ukupno dobivene su sastojinske
visinske krivulje za sve vrste drveća izjednačenjem
uzoraka visina i opsega stabala po funkciji
Mi hajlova u aplikativnom programu Statistica6.0. Na
taj način dobivena je ukupno 21 visinska krivulja. Za
svaki od uzoraka opsega i visina stabala određeni su


-


statistički podaci (x,S.D.,S.E.).Volumen srednjih stabala
unutar pojedine kategorije vitalnosti određen je na
temelju temeljnice i visine srednjeg stabla, te obličnog
broja koji je uzet kao konstantna vrijednost od 0,5 (formula
1).


V= g x h x f (1)


S SS


Glavna sastojina dobivena je na način da su iz strukture
sastojine nakon simulirane sječe na plohama izuzeti
sušci, te sva ona previše potisnuta stabla koja su
ocijenjena da više ne mogu povratiti vitalnost, što zajed
no predstavlja ukupnu simuliranu sječu. Zatim je za
glavnu sastojinu određena projekcija razvoja strukturnih
elemenata korištenjem modela rasta. Modeli rasta
visine, protekom vremena za svaku od tri istraživane
subasocijacije dobiveni su izjednačenjem uzoraka visina
stabala po modificiranoj funkciji Mihajlova (formula
2) u programu Statstica 6.0.


h = bx e


(2)


o


Na isti način su dobiveni modeli rasta opsega.


5. REZULTATI RADAS RASPRAVOM – Research results with discusion
U rezultatima je prikazano kako se promjene osno-interesantno povećanje, smanjenje ili stagnacija struk


vnih strukturnih elemenata odnose na temeljnicu, volu-turnih elemenata glavne i proicirane sastojine u odnosu
men sastojine i tečajni volumni prirast. Pritom je na izmjerenu.


5.1. Sastojina izmjere – Mensuration stand


Sastojina izmjere zapravo je negospodarena sasto-snuta od jačih u području svoje mikrookoline približajina,
gdje mali stupanj osvjetljenja krošnje može biti vaju ekološkom minimumu. Sastojina izmjere bit će raz ograničavajući
čimbenik razvoja. Mnoga se stabla poti-motrena prema kategorijama vitalnosti s obzirom na broj