DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 48     <-- 48 -->        PDF

K. Godina: RAZVOJ STRUKTURNIH ELEMENATA U MJEŠOVITIM SASTOJINAMA HRASTA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 407-416


stabala i temeljnicu.Valja napomenuti da je volumen sastojine
izmjere 1,5 do 2,5 puta veći u odnosu na izvedene
prirasno prihodne tablice(Cestar iHren,1983).


Na temelju razmatranja vertikane strukture, razvijenosti
i osvjetljenosti krošanja, subasocijacija hrasta
lužnjaka i običnog graba ima najveći udio vitalnih stabala
glavne vrste (slika 2). S porastom starosti u svim
sub asocijacijama raste udio suviše potisnutih stabala i
sušaca hrasta lužnjaka, no izraženo u temeljnici njiho vo
učešće je manje (slika 3).


Dubravac i Krejči (2006) sukcesivno prateći
prirodnoodumiranjeu šestgodinastarojsastojinihrasta


Slika2.
Subasocijacija hrasta lužnjaka i običnog graba u I. starosnoj
skupini prema učešću kategorija


Picture 2 Subassociation of penduculate oak and common hornbeam
in I. age group according to share categories


lužnjakaiobičnoggraba, ustanovilisudajetijekom četrnaestgodinaodumrlo69
% promatranihstabalahrasta
lužnjaka. Usubasocijacijihrastalužnjakaipoljskogjasenakodtrećestarosneskupinevelikbrojdominantnih
stabala,ijoš ktomeizpredrasta,utječenasmanjenje
brojastabalaupodstojnojetaži, a štoseuočavapoizostankupolusuhihisuhihlužnjakovihstabala(
slika4).
Subasocijacija hrasta lužnjaka, poljskog jasena i crne
johe odlikuje se još intenzivnijim izlučivanjem glavne
vrstedrveća, patakonalazimovelikbrojpotisnutihjoš
perspektivnihlužnjakovihstabala(slika5).


Slika3.
Subasocijacija hrasta lužnjaka i običnog graba u III. starosnoj
skupini prema učešću kategorija


Picture 3 Subassociation of penduculate oak and common hornbeam
in III. age group according to share categories


Slika4.
Subasocijacija hrasta lužnjaka i poljskog jasena u III. sta-slika5. Subasocijacija hrasta lužnjaka, poljskog jasena i crne
rosnoj skupini prema učešću kategorija johe u III. starosnoj skupini prema učešću kategorija


Picture 4Subassociation of penduculate oak and narrow ash in Picture 5Subassociation of penduculate oak, narrow ash and black


III. age group according to share categories
alder in III. age group according to share categories


5.1.1. Simulirana sječa – Harvest simulation
Simulirana sječa u sastojini izmjere je predviđeni


Tablica 2.Rasponi intenziteta ukupne simulirane sječe
zahvat čišćenja i prorede sastojine, koji u zadnjoj staro-


Table 2 Range intensity of total simulation harvest


snoj skupini možemo smatrati vrlo zakašnjelim. U tabli ci
2. prikazani su rasponi intenziteta ukupne simulirane
sječe za broj stabala, temeljnicu i volumen. Uočava se
različitost intenziteta ukupne simulirane sječe navedenih
strukturnih elemenata za glavnu i prateće vrste.Toje
posljedica zahvata koji su vršeni ponajprijekodpratećih
vrsta običnog graba, crne johe i poljskog jasena,


TREND KRETANJA(%)
Movement trend (%)
Strukturni elementi
Structure elements
Glavna vrsta
Main species
Prateće vrste
Accessory species
N 14 - 60 7 - 36
G 10 - 28 19 - 52
V 9 - 21 14 - 53