DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 49     <-- 49 -->        PDF

K. Godina: RAZVOJ STRUKTURNIH ELEMENATA U MJEŠOVITIM SASTOJINAMA HRASTA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 407-416


odabiranjempredrastaionihdominantnih stabala koja vrsta iz strukture sastojine. Stoga su klasifikacija i konugrožavaju
lužnjak. Posebna pozornost posvećena je kurencija stabala rezultantno utjecale na intenzitet sipoluskiofilnim
i brzorastućim vrstama, kako bi bila mulacije sječe i ukupnu simuliranu sječu.
dana prednost hrastu lužnjaku, ali bez istiskivanja tih


5.2. Glavna sastojina – Main stand


Ostavljanjem tanjih stabala pratećih vrsta moguće
je regulirati odnose promjera i u nešto manjoj mjeri visina
u korist hrasta lužnjaka.Općenito u slučaju smetnji
poput izvala i sušenja prateće vrste svojim urastom,
odnosno prilivom, doprinose prirodnom oporavku staništa.
Trend kretanja promjera srednjeg stabla nakon
ukupne simulirane sječe ovisi ponajprije o kriteriju
odabiranja stabala i procesu samoprorjeđivanja. Stoga
se u glavnoj sastojini zamijećuje povećanje, smanjenje
ili stagnacija promjera u odnosu na sastojinu izmjere.
Kod hrasta lužnjaka uglavnom se poveća promjer srednjeg
stabla, a pratećih vrsta smanji. Najmanji je utjecaj
ukupne simulirane sječe na visinu srednjeg stabla
zbog nastupanja kulminacije visinskog prirasta. Uoča va
se suprotnost u smanjenju broja stabala, temeljnice i
volumena glavne i pratećih vrsta (slika 6). Razlog tomu
je veći udio sušacai suviše potisnutih stabala glavne
vrste, a kod pratećih je veće učešće nekvalitetnih ve ćeg
prsnog promjera.


Nakon ukupne simulirane sječe dolazi do povećanja
učešća temeljnice glavne vrste drveća u odnosu na sa-


Slika6.
Utjecaj ukupne simulirane sječe u II. starosnoj skupini
subasocijacije hrasta lužnjaka i običnog graba


Picture 6 Impact of total simulation harvest in II. age group subassociation
of penduculate oak and common hornbeam


stojinu izmjere. Maksimalno povećanje u subasocijaciji
hrasta lužnjaka i običnog graba ostvaruje se u drugoj
starosnoj skupini, jer je u njoj najmanje smanjenje temeljnice
glavne vrste drveća, a najveće sporedne. U
ostale dvije subasocijacije ostvaruje seu prvoj starosnoj
skupini, dijelom i zbog blago sukcesivnog povećanja
udjela nekvalitetnih stabala hrasta lužnjaka (slika 7).
Strukturni elementi glavne sastojine za dvije subasocijacije
uspoređeni su s izvedenim prirasno prihodnim tablicama
i značajno se razlikuju u odnosu na njih. Za
treću subasocijaciju s crnom johom nisu pronađeni odgovarajući
podaci za usporedbu. U svim mješovitim sastojinama
iznosi temeljnice i volumena značajno su veći
u odnosu na izvedene prirasnoprihodne tablice, kao i
srednji promjer glavne vrste (slika 8). Uočava se kako
odnos osnovnih strukturnih elemenata prema izvedenim
prirasno prihodnim tablicama (Cestar iHren,1983)
re zultantno utječe na omjere temeljnice i volumena.
Uko liko je veći i broj stabala, tada ovaj niz može imati
zna čajno međusobno povećanje, što je posebno važno
za volumen kao izvedenu veličinu (slika9).


Slika 7.
Utjecaj ukupne simulirane sječe u I. starosnoj skupini subasocijacije
hrasta lužnjaka i poljskog jasena


Picture 7 Impact of total simulation harvest in I. age group subassociation
of penduculate oak and narrow ash


Slika8.
Usporedba strukturnih elemenata glavne sastojine hrasta
lužnjaka i običnog graba u II. starosnoj skupini s izvedenom
PPT


Picture 8 Comparation structure elements for main stand of penduculate
oak and common hornbeam in II. age group
with the inferred yield table


Slika9
Usporedba strukturnih elemenata glavne sastojine hrasta
lužnjaka i poljskog jasena u III. starosnoj skupini s izvedenom
PPT


Picture 9 Comparation structure elements for main stand of penduculate
oak and narrow ash in III. age group with the
inferred yield table