DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 52     <-- 52 -->        PDF

K. Godina: RAZVOJ STRUKTURNIH ELEMENATA U MJEŠOVITIM SASTOJINAMA HRASTA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 407-416


volumena, ali ostvaruju manji tečajni volumni prirast.
Za mješovitu sastojinu hrasta lužnjaka i običnog graba
prikazana je razlika u prirastu temeljnice srednjeg stabla
(tablica 3) glavne vrste u usporedbi s prirasno prihodnom
tablicom (Špiranec,1975).


Iznosiprodukcijskogtečajnogvolumnogprirastau
istraživanim mješovitim sastojinamaznačajnosu veći
u odnosu na prirasno prihodnu tablicu (Špiranec,
1975). U drugoj starosnoj skupini subasocijacije hrasta
lužnjaka i poljskog jasena čak za 182 % (slika 17). Ova
subasocijacija ima najveći produkcijski tečajni volumniprirast,
jerseodlikujevrlovisokimiznosomdebljinskog
i visinskog prirasta prateće vrste, kao i
relativnomanjimpotiskivanjemglavnevrsteudominantnojetaži.
Najmanji u prve dvije starosne skupine
ima subasocijacija hrasta lužnjaka i običnog graba, dijelom
zbog malog debljinskog prirasta prateće vrste, te
ukup ne simulirane sječe (slika 16). Apsolutno najmanji


Slika17.
Usporedba ukupne sječe i petogodišnje projekcije volumena
u subasocijaciji hrasta lužnjaka i poljskog jasena u
odnosu na prirasno prihodnu tablicu


Picture 17 Comparation of total harvest and a five years projection
of volume growth for mixed stands of penduculate oak
and narrow ash with yield table


Tablica 3. Razlike u prirastu srednje plošnog stabla


Table 3 Diferences of mean basal area tree increment


HRAST LUŽNJAK


Penduculate oak


PP/PPT (%)


plots/yield table (%)


Starost ds idt G
Age dbh idt BA
20 +137
25 +5 +117


produkcijski tečajni volumni prirast ima subasocijacija
hrasta lužnjaka, poljskog jasena i crne johe u trećoj starosnoj
skupini (slika 18). U njoj je glavna vrsta još izraženije
potisnuta od pratećih, zatim zbog relativno
malog debljinskog prirsta crne johe i ukupne simulirane
sječe.


Slika18.
Usporedba ukupne sječe i petogodišnje projekcije volumena
u subasocijaciji hrasta lužnjaka, poljskog jasena i
crne johe u odnosu na prirasno prihodnu tablicu


Picture 18Comparation of total harvest and a five years projection
of volume growth for mixed stands of penduculate
oak, narrow ash and black alder with yield table


6. ZAKLJUČCI – Conclusions


Na osnovi dobivenih rezultata i rasprave moguće je
izvesti sljedeće zaključke:


1. Izmjeromiprikupljanjempodatakanaprimjernim
plohama u skladu s načelima gap-dinamike koja
prekrivasastojinerazličitihdobiistanjasukcesije,
osiguranajepodlogaza proučavanjerazvojastrukturnihelemenataiodvijanjadinamičnihprocesau
mješovitimsastojinamahrastalužnjakauI. iIIdobnomrazredu,
a štobiseosiguraloiopetovanimizmjeramakontrolnommetodom.
2. Umješovitimsastojinamanepostojikonačnirazvojni
stadij, kaotrajni, nepromjenjivioblik, jerponavljanje
upriroditrajeoduvijek, tojejedinistalnioblik, kroz
kojegprirodatražinajprihvatljivijeputovesukcesije.


3. Rezultatiistraživanjapokazalisudajepotrebaza
provedbomzahvata uglavnomudominantnojetaži
itoponajprijeodabiranjemstabalameđupratećim
vrstama, akodglavnevrstedrvećaukolikoseradio
nekvalitetnim rašljavim stablima. Zahvati trebaju
osiguratioptimalnoosvjetljenjekrošnjeponajprije
onih potisnutihaliperspektivnih stabalaglavnei
pratećihvrstadrveća.
4. Uizmjerenimsastojinamakaorezultatmeđudjelovanjasimuliranesječeiprirodnogizlučivanja,
postižesenajvećipomakureguliranjuomjerasmjeseu
koristglavnevrstedrvećakodsubasocijacijehrasta
lužnjaka i običnoga graba u drugoj starosnoj skupini,
ausubasocijacijihrastalužnjakaipoljskogja