DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 53     <-- 53 -->        PDF

K. Godina: RAZVOJ STRUKTURNIH ELEMENATA U MJEŠOVITIM SASTOJINAMA HRASTA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 407-416


sena, tesubasocijacijihrastalužnjaka, poljskogja-namavisinskiprirastjeuglavnomveći, adebljinski
senaicrnejoheuprvojstarosnojskupini, jerpoljski manjiuodnosunaprirasno– prihodnetablice.
jasen i crna joha predstavljaju veću konkurenciju 8. U rezultatima se pokazalo da izostankom šumsko


hrastulužnjakuugornjojetažiodobičnoggraba. uzgojnihzahvatauslijedsamoprorjeđivanjaiprirod


5.Usvimtrimaistraživanimsubasocijacijamasgle-nogizlučivanjadolazidogubitkaprirastasušenjem,
dištavitalnostistabalaprocesiprirodnogizlučivanja,
odumiranjemstabalaimanjomakumulacijompriraodnosnosamoprorjeđivanja,
odvijajuseponajprije
stanakvalitetnimstablima.
na štetu stabala hrasta lužnjaka. Procesima samo


9. Mješovitesastojinehrastalužnjakaproduktivnijesu
prorjeđivanja pogoduje i vrlo visoka temeljnica na


od čistih, odnosnoonihsazanemarivom količinom
primjernim plohama.


pratećihvrsta. Doku čistimsastojinamapodstojna


etažanestajevrlorano, asnuzgrednomsetodogađa
opsegaivisinapokazujudasezahvatimamožere6.
Dobivenirezultatioprirastunaosnovimodelarasta


umanjojmjerineštokasnije, umješovitimsastojiguliratipromjer,
aumanjojmjeri ivisina štojepo


namamogućejeosiguratioptimalanrasporedstasebnovažnozaodnoserastaglavneipratećihvrsta


balausvim etažama, atimeivećuproduktivnost.
drvećaumješovitimsastojinama.


10.U mješovitimsastojinamapostojimogućnostsup


stitucijestabalaiznižihuvišeetaže, kaoiurasta, što
janja stajališnog prostora za nesmetani razvoj kro-
povoljno utječe na strukturu sastojine, te je stoga
šnjenajvišesemanifestirakrozvisinskiprirast. Kod za mjetanmanjiutjecajsječeismetnji(sušenje,vjesvihvrstadrvećauistraživanimmješovitimsastoji-
tro izvale) negou čistimsastojinama.


7. Konkurencijastabalaglavnesastojineusmisluosva


7. LITERATURA– References
Cestar,D., V.Hren,1983: Sastojinskiobliciiproiz-uređivanje šuma, Ministarstvo poljoprivrede i


vodnemogućnostipodručja šum. Gosp. “Mojica šumarstva / “Hrvatske šume”, Zagreb. 381 p.
Birta” Bjelovar, Ekološko – gospodarski tipovi


Porté,A., H. H.Bartelink,2002: Modelling mixed
šuma, Šumarski institut Jastrbarsko, 5: 161 pp.


forest growth: a review of models for forest


Dubravac, T., V.Krejči,2006: Prirodna obnova management, ecological Modelling, Vol. 150,
šuma hrasta lužnjaka vlažnoga tipa narušenih 141 –188.
stojbinskih uvjeta u Pokupskom bazenu. Radovi


Schmigelow, F. K., A. C. S., Machtans, S. J.
Šumar. inst. 9., izvanredno izdanje: 25–35. Ja


Hannon,1997:An boreal birds resilient to fostrebarsko.


rest fragmentation? An experimental study of
Franklin, J.F.,1981: Ecological characteristics of old short – term community responses. Ecology 78:


– growth Douglas – fir forests. USDA, For. Serv., 1914–1932.
Gen.Tech. Rep. PNW.
M., 1975: Prirasno prihodne tablice. Ra


– 118. Pac. Northwest For


Špiranec,
Range Exp. Sta., Portland, Oregon, 48 p.


dovi, Šumarski institut Jastrebarsko, 25: 103.p.
Meštrović,Š., G.Fabijanić,1995: Priručnik za


SUMMARY: Most yield tables are constructed for pure stands. From them can be exported
yield tables for mixed stands. In them, due to a simple calculated construction, refers
among tree species according to the number of trees, height and diameter of the mean tree,
often do not represent realistic relationships in mixed stands. For modelling growth and
yield, it is important to understand biodiversity, dynamics mixed stands and growth models.
The growth model of a stand is an abstraction of a natural dynamics in forest stands,
and it can be simple or complex, according to its construction. Among complex models for
modelling dynamics of mixed stands the most appropriate are gap models.


In unmanaged mixed stands of three subassociations within three age groups (12–15;
19–22; 27–30 yrs.), the sample plots (table 1) were used for measurement and evaluating
the vitality of each tree as a consequence of competition for light among tree crowns.
Based on consideration of the vertical structure, diameter and crown luminance, the subassociation
of pendunculate oak and common hornbeam has the greatest share of vital
trees of the main species (picture 2). With age increasing in all subassociations, growing
the share of too suppressed (-+) and dry trees (-) of pendunculate oak, but expressed in
basal area, their share is less (picture 3). In the subassociation of pendunculate oak and
narrow ash within the third age group, a great number of dominant and some predominant
trees, influences the reduce in number of trees in lower layer, which is recognised by
the omission of semidry and dry trees of secondary species (picture 4). The subassocia