DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 55     <-- 55 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 417-423
UDK 630* 188 (001)


ŠUME BUKVE S TRSTOLIKOM MILAVOM – As. Calamagrosti arundinaceae-Fagetum
(Ht. 1950) Cerovečki ass. nov. NAPLANINAMA ZAPADNE HRVATSKE


BEECH FORESTSAND MILAVA–As. Calamagrosti arundinaceae-Fagetum (Ht. 1950)
Cerovečki ass. nov.OF THE MOUNTAIN OF WEST CROATIA


Zdravko CEROVEČKI*


SAŽETAK: Na graničnom području kopnenih i primorskih bukovih šuma,
razvijaju se u smislu I. Horvata (1962) šume bukve s travom milavom (Calamagrostis
arundinacea) koje smo opisali kao as.Calamagrosti arundinaceae-Fagetum
(Ht. 1950) Cerovečki. ass. nov. Asocijacija je razlučena na dvije
subasocijacije, termofilniju caricetosum albae i mezofilniju abietetosum albae.
Subasocijacija s bijelim šašem obuhvaća čiste bukove šume, koje na Obruču
nalazimo u fizionomskom pogledu kao dva različita tipa. Jednom pripadaju
normalno razvijene visoko vrijedne gospodarske šume, koje obrašćuju znatne
površine istraživanog područja, te šume bukve kržljavog izgleda, ograničene
na produženu zaravan podno litice sjeveroistočno od najvišeg vrha Obruča.
Potonji tip razvio se prema našem mišljenju utjecajem osebujnih klimatskih
pri lika i karakterističnom orografijom masiva. Općenito uzevši područje
Obru ča, Paklena, Crnog vrha i Sljemena osebujno je s obzirom na klimatskepo jave i fitogeografsku pripadnost. Šume bukve i trstolike milave nastanjuju
na spomenutom području umjereno nagnute padine i zaravni povrh rendzina
na vapnencu ili srednje dubokih i dubokih tala između blokova stijena.


Šume as.Calamagrosti arundinaceae-Fagetumpodredili smo svezi Aremonio-
Fagion, redu Fagetalia sylvaticaei razredu Querco-Fagetea.


Ključne riječi: Vegetacija Hrvatske, bukove šume, as. Calamagrosti arundinaceae-
Fagetum.


UVOD – Introduction
Obična bukva (Fagus sylvatica) na području zapa-Kao što je poznatoI.Horvat(1962) raščlanio je
dne Hrvatske zauzima velike šumske komplekse,te je bukove šume dinarskog područja Hrvatske(Fagetum
u šumsko-gospodarskom smislu jedna od najvažnijih croaticum australe Ht. 1938) u vertikalnom smislu u
vrsta drveća. Ima najveću ekološku amplitudu odsvih četiri skupa:
naših šumskih vrsta. Nalazimojuuvertikalnom smislu


a. Skup primorske bukove šume –As.Fagetum croatiod
granice primorskih termofilnih šuma do gornje gra


cum seslerietosum autumnalis(Ht. 1950)
nice šumske vegetacije najviših vrhova dinarskih pla


b. Skup bukovih i bukovo jelovih šuma s milavom –


nina. Na tom prostoru stvara veći broj asocijacija.


As. Fagetum croaticum calamagrostetosum (Ht.


Zna tan broj zajednica još nije detaljnije proučen, a


1950)


neke su poznate samo na razini imena kao npr. šuma
c. Skup bukovo-jelovih šuma –As. Fagetum croatibukve
i trstolike milave.


cum abietetosum(Ht. 1938)


Najstarija istraživanja bukovih i bukovo-jelovih
d. Skup subalpskih šuma bukve –As.Fagetum croatišuma
zapadne Hrvatske potječuodI.Horvata(1950,


cum subalpinum(Ht. 1938)


1951, 1962, 1963) teI.Horvatai dr.(1974).


Bukove i bukovo jelove šume s travom milavom


(As.Fagetum croaticum calamagrostetosumHt. 1950),


* Zdravko Cerovečki, dipl. ing. šum., Zrinskog i Frankopana 18,


I.Horvatprvi puta spominje god. 1962,te navodi,da


49000 Krapina, E-mail: unadrvo@yahoo.com