DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Z. Cerovečki: ŠUME BUKVE S TRSTOLIKOM MILAVOM –As. Calamagrosti arundinaceae-Fagetum ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 417-423


se razvijaju kao poseban pojas između primorske šume
bukve i šume bukve i jele kopnenog područja (usp.I.
Horvat 1962:122). Na istome mjestu ističe da u sloju
prizemnog rašća dominiraju vrsteCalamagrostis arundinacea,
Carex alba, Platanthera bifolia i dr. Šume
bukve i trstolike milave spominje ponovno I.Horvat
(1963:575), međutim bez opisa asocijacije i prikaza
florističkog sastava.


Asocijaciju Calamagrosti arundinaceae-Fagetum
razlučili smo u dvije subasocijacije, termofilnijucaricetosum
albaesubass. nova i mezofilnijuabietetosum
subass. nova, koje se osim u florističkom sastavu razlikuju
u sindinamskom povezivanju primorskih bukovih
šuma s kopnenim.


MATERIJAL I METODE – Material and methods


Floristički sastav as. Calamagrosti arundinaceae-
Fagetumprikazan u tablici 1 sastavljen je na temelju 10
fitocenoloških snimaka koje potječu iz sljedećih lokaliteta:


1.Obruč, ispod okomite stijene najvišeg vrha na
zaravni iznad vrtače (kržljava bukva).
2.Obruč, sjeveroistočno od snimke broj 1
(kržljava bukva).
3.Obruč, sjeveroistočna padina najvišeg vrha
(kržljava bukva).
4.Obruč,istočna padina najvišeg vrha
(kržljava bukva).


5. Obruč, istočno od najvišeg vrha, iznad šume
subalpske smreke.
6.Obruč, jugoistočna padina vrtače smještene
istočno od najvišeg vrha.


7.Obruč, južna padina pri dnu iste vrtače kao pod
6 okružena subalpskom smrekom.


Tablica 1 – Table 1As.Calamagrosti arundinaceae-Fagetum


8.Crni vrh, blaga uvala ispod vrha okružena jelom
na blokovima.
9.Pakleno,između Obruča i Fratra
10.Sljeme –južna padina vrha Sljeme.


Fitocenološkesnimke napravljenesu sukladno pravi
lima florističke fitocenološke škole Zürich-Montpelier,
a procjena pokrovnosti i socijabilnosti taksona
pre ma kombiniranoj skaliJ.Braun-Blaqueta1964.
Za pojedine vrste biljaka zatim smo izračunali pokrovne
vrijednosti i frekvenciju koju smo prikazali u postocima.


Vrste u tablici 1 raspoređene su na svojstvenu vrstu
asocijacije, diferencijalne vrste subasocijacija, a prema
sintaksonomskoj pripadnosti na svojstvene vrste sveze
Aremonio-Fagion, svojstvene vrste reda Fagetalia i
razreda Querco-Fagetea, te pratilice u koje smo raspore
dilielemente razredaErico-Pinetea iVaccinio-Piceeteateostale
pratilice.


( Ht. 1950) Cerovečki ass. nova


Broj snimke(Record numer)
Nadmorska visina
(Height above sea level)
Ekspozicija (Exposition)
Inklinacija (Inclination)
Sklop (Canopy)
Veličina snimke(Record size)
Subasocijacija(Subassociation)
1 2 3 4 5 6 7
1300 1230 1250 1310 1230 1180 1170
E W NE E E SE S
32 35 25 25 30 40 35
0,75 0.8 0,70 0,80 0,8 0,70 0,80
900 900 900 1200 1200 600 900
caricetosum albae
8 9 10
1280 990 1230
N SE S
25 35 40
0,8 0,8 0,9
900 1200 900
a b i e t e t o s u m
Prezentnost u %
(Presence degee)
Pokrovne vrijednosti(Coverage value)
Svojstvenavrsta asocijacije:
(Association character species):
*
Calamagrostis arundinacea
Diferencijalne vrste subasocijacija:
(Subassociation differential species):
+.3 + 2.4 +.3 2.4 2.4 2.4 + 1.3 2.4 100 929
C Carex alba 1.3 +.2 1.3 2.4 1.3 2.4 1.3 . . . 70 551
Clematis alpina +.3 2.4 1.3 +.3 1.3 + + . . . 70 279
Majanthemum bifolium + + 1.3 +.3 1.3 +.3 +.3 . . . 70 102
A Abies alba . . . . . . . 1.1 2.1 1.1 30 275
C Abies alba . . . . . . . . + . 10 1
B Lonicera alpigena . + . . . . + +.3 1.3 +.3 50 54
C Dryopteris filix mas
Svojstvene vrste sveze
(Alliance character species)
Aremonio-Fagion:
. . . . . . . + + + 30 3
C Cyclamen purpurascens +.3 +.3 +.3 +.3 1.3 +.3 +.3 +.3 +.3 + 100 59
Cardamine enneaphyllos 2.3 + +.3 . +.3 . + + 2.4 2.4 80 352
Homogyne sylvestris + +.3 +.3 +.3 +.3 . + . . . 60 6