DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Z. Cerovečki: ŠUME BUKVE S TRSTOLIKOM MILAVOM –As. Calamagrosti arundinaceae-Fagetum ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 417-423


Anthericum ramosum . . . . . + . . . . 10 1
Galium lucidum . . . . . + . . . . 10 1
IIElementi razreda(Class elements)
Vaccinio-Piceetea:
B Rosa pimpinellifolia . . 1.3 +.3 1.3 . . 2.4 2.4 +.3 60 457
Rosa pendulina +.3 +.3 . . . + +.3 . . . 40 4
Picea abis . . . . . . + . . . 10 1
Sorbus aucuparia . + . . . . . . + . 20 2
C Veronica urticifolia + . + . . +.3 + +.3 . . 50 5
Oxalis acetosella . + . . . . . +.3 + + 40 4
Festuca heterophylla . . . . +.2 . . . . . 10 1
Solidago virga aurea . . . . . . + . . . 10 1
Vaccinium myrthillus . . 1.3 . . . . . . . 10 50
Luzula sylvatica . . . . . . . + . . 10 1
Ostale(Others):
B Ribes petraeum . . . + . . + . . . 20 2
Rubus idaeus . . . . . . . . +.3 . 10 1
C Veratrum album . + 1.3 + +.3 . 1.3 . . . 50 103
Aconitum ranunculifolium . + +.3 . . 1.3 +.3 . . . 40 53
Aconitum vulparia + . . . . . . . . 10 1
Cimbalaria muralis + . . . . . . . . . 10 1
Allium ochroleucum . . . . . + . . . . 10 1
Campanula inconcensa . . . + . . . . . . 10 1
Thesium bavarum + . . . . . . . . . 10 1
Fragaria vesca . . . . . . + . . . 10 1
Moehringia muscosa . . . . . . . . + . 10 1


*Holosyntypus
A/ drveće(tres);B / grmlje(shrubs);C / zeljaste biljke(herbs)


ANALIZA FLORISTIČKOG SASTAVA


U prikazanim fitocenološkim snimkama u tablici 1,
na temelju kojih je opisana as.Calamagrostiarundinaceae-
Fagetum, zabilježena je ukupno 81 vrsta. Najmanje
vrsta zabilježili smo u snimci br. 10, ukupno 23, a
najviše u snimci br. 7, ukupno 37 vrsta. Prosječno po
jednojfitocenološkojsnimci imamo29,2 vrste, od čega
se 24 vrste nalaze u više od 50 % snimaka.


Svojstvena vrsta asocijacijeCalamagrastis arundinacea,
nešto slabije je nazočna samo u snimkama br. 3 i
8,dok je u ostalima dobro zastupljena. Osim što je značajna
u diagnostičkom smislu, trava milava je s pokrovnom
vrijednošću 929 i značajan edifikator u sloju
niskog rašća.


Diferencijalne vrste subas. s bijelim šašom dijelom
su elementi bazofilnih borovih šuma kaoCarex alba, a
dijelom acidofilnih bjelogoričnih i crnogoričnih šuma
kaoMajanthemum bifolium. Spomenute vrste u subasocijaciju
ulaze iz okolnih borovih i smrekovih šuma s
kojima graniči naša subasocijacija.


Diferencijalne vrste subas. abietetosum svojstvene
su vrste bukovih šuma reda Fagetalia sylvaticae. Jela u
na šoj subasocijaciji postiže zapadnu granicu areala pre ma
mediteransko-montanom pojasu jadranske provincije,
a u sociološkom smislu nazočna je pojedinačno.
Muška paprat (Dryopteris filix-mas) je vrsta polu-sjene i
pokazatelj svežijih tala.


–Analysis of the floristic composition


Svojstvene vrste svezeAremonio-Fagionnazoč noš ću
su uglavnom jednoliko zastupljene u obje subasocijacije,
abolje od ostalih ističu seCyclamen purpurascens,
Cardamine enneaphyllosiHomogyne sylvestris. Opaža
se da je Cardamine trifolia sklonija subasocijaciji s


jelom.
Svojstvene vrste reda Fagetalia sylvaticae i razreda
Querco-Fagetea glavnisu edifikatori ove asocijacije u
sva tri sloja. Dominantna vrsta u sloju drveća je obična
bukva, a uz njuu subasocijacijiabietetosumuz jelu nalazimo
još gorski javor. U sloju grmlja se uz običnu
bukvu u subass.caricetosum albaedobro ističuDaphne
mezereum, a znatno slabije u subas.abietetosum albezastupljena
je Lonicera xylosteum. Nisko rašće je dobro
razvijeno, a većom nazočnošću ističu seMercurialis perennis,
Melica nutans,Anemone nemorosa,Valeriana
tripteris,Euphorbia amygdaloides,Phyteuma spicatum,
dok su nešto slabije zastupljeneHepaticanobilis,Lathyrus
vernus,Gentiana asclepiadeaiGalium sylvaticum.
Neke vrste kaoMelica nutansiMercurialisperennissu
na mjestima toliko brojne da tvore facijese.
Od elemenata borovih šuma razreda Erico-Pinetea
značajnije je zastupljenCirsium erysithales,koji je nazočan
u obje subasocijacije, dok seThalictrum aquilegifolium
i Polygonatum verticillatum nalaze samo u
subas.caricetosum albae.