DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Znate li što je pravo značenje lovačke iskaznice, lov ne
dozvolnice ili lovne karte, kako su je još zvali, a koji
je dokument korišten u prošlosti i sadašnjosti lovstva u
Hrvata? Na to pitanje odgovara kroz novi pisani uradak
plodan lovački pisac DavorMartić,urednik split ske
Dobre kobi, koji je svojom najnovijom knjigom potvrdio
onu poznatu po kojoj tema traži pisca, a ne pisac
temu. Na postavljeni upit u svojim uvodnim pri pomenama
autor odgovara: Lovačka iskaznica, kako je naslovio
svoju knjigu, pisani je dokument ko jim je lovac
ostvario svoje temeljno pravo, pravo na lov i korištenje
divljači. Lovačku iskaznicu ne treba, međutim, poistovjećivati
s lovnom kartom, koju je lovac da bi je mogao
ishoditi od strane nadležne upravne oblasti, porezne
upra ve i/ili šumarske organizacije (šumarije), trebao
pret hodno posvjedočiti da je podmirio sve svoje finan cijske
obveze (porez na oružje, društvenu članarinu i
dr.). U današnje vrijeme lovačka iskaznica, koju izdaje
središnja lovačka organizacija – Hrvatski lovački savez,


KNJIGE I ČASOPISI – BOOKS AND MAGAZINES
(Scientific and professional)LOVAČKAISKAZNICADAVORA MARTIĆA


dokaz je da je osoba kao građanin Republike Hrvatske
po zakonu predviđenim uvjetima položila lovački ispit,
a otud i stekla status lovca.


Građa knjige, obima 88 stranica formata 21x15 cm,
podijeljena je u tri osnovna poglavlja: Povijesni pregled
(12 str.), Zbirka pravnih propisa (8 str.) i najopsežnije
Povijesno-pravni dokumenti (59 str.). Ključna odredba
vezana uz izdavanje lovačke iskaznice je članak 68 važećeg
Zakona o lovstvu iz 2005. godine, prema kojemu
“divljač smije loviti osoba koja je položila lovački ispit
i posjeduje lovačku iskaznicu, uz prethodno pisano
dopuštenje lovoovlaštenika”. Lovačka iskaznica vrijedi
pet godina, a svake godine lovac koji je posjeduje dužan
je ishoditi, za svaku tekuću godinu, identifikacijsku
markicu. Lovačkom iskaznicom, ustvrdit će autor, učinjena
je povijesna prekretnica u razvoju hrvatskog lovstva.
Mnogo ranije bile su, doduše, u opticaju lovne
karte ili lovne dozvolnice, ali čiji je smisao bio posvjedočiti
da je lovac platio porez na svoje lovačko oružje
ili pak da može loviti pod uvjetima utvrđenim propisima
na području cijele države. Pedesetih godina prošloga
stoljeća lovačke karte su na temelju Zakona o
lovu iz 1949. godine lovcima izdavale šumarije, na ko jem
su dokumentu bile dužne navesti posjedovanje
oruž nog lista s podacima o organu vlasti koji ga je iz dao.
Uz ovu privilegiju šumarije su bile dužne provoditi
i nadzor nad pravilnošću gospodarenja lovištem.


Posebnu vrijednost knjizi daje poglavlje Povijesnopravni
dokumenti, u kojem je Martić citirao brojne popratne
propise uz važeće zakone o lovstvu, okružnice i
upu te resornih ministarstava, žandarmerije, središnjih
lo vačkih udruženja. Citirani dokumenti su izvorni,
“dati bez kraćenja i u obliku kao što su bili u optjecaju


Slika 1.Naslovnica knjige Lovačka iskaznica autora Slika 2.Jedna od najstarijih sačuvanih lovnih karata izdana
Davora Martića u Zagrebu 8. prosinca 1875.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 89     <-- 89 -->        PDF

u datom povijesnom razdoblju, bez bilo kakvih redaktorskih
ili lektorskih zahvata ili jezičnih intervencija”.
Kako su žandarmerijske kontrole postrožile legitimiranje
lovaca na terenu, tražeći od njih posjedovanje lovne
karte i oružnog lista, šumarnik Ivo Čeović,tada na
dužnosti tajnika Saveza lovačkih društava za Hrvatsku
i Slavoniju, svojom okružnicom od siječnja 1927. upozorava
lovce da svaki od njih “pravovremeno izvadi
lovnu kartu” i “ne uzimajući u zaštitu one lovce koji
love bez lovnih isprava, krnjeći sebi ugled, a našem
lovstvu nanose samo štetu”.Tko želi loviti mora imati
lovnu kartu, odrješit je Zakon o lovu iz 1932., a moraju
je posjedovati i strani državljani (izdavana im je na
mjesec dana). U tom je poglavlju dat integralni tekst
Pra vilnika o obliku, sadržaju i načinu izdavanja lovačke
iskaznice i dopuštenja za lovljenje, objavljenog u
“Narodnim novinama” 13.VIII 1935.


Dok su krajem 19. st. lovne karte neko vrijeme izdavane
bez oružnog lista (lovci s lovnom kartom smatrali
su se, po oružnom patentu, ovlašteni nositi lovačku
pušku i bez oružnog lista kod sebe), za vrijeme Kraljevine
Jugoslavije u opticaju je bila lovna karta koja, iako
utemeljena na oružnom listu, lovcu nije bila dostatno
da legalno lovi. “Svaki lovac mora u lovu pored lovačke
karte uza se imati i oružni list – legitimaciju za no še
nje oružja”. Što se oružnih listova tiče, prema
odredbi Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Federalne
države Hrvatske o izdavanju oružnih listova iz
1945., lugari, nadlugari, čuvari šuma i lova, imali su
pra vo na besplatne lovne karte.


Knjiga je bogato ilustrirana fotografijama lovačkih
iskaznica i drugih dokumenata, od lovne karte iz 1882.
do važeće lovačke iskaznice kojoj je u knjizi, riječju i
slikom, dat najveći prostor. Spomenimo na kraju da je
knjiguLovačka iskaznicauz financijsku potporu Ministarstva
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gos po
darstva i Hrvatskog lovačkog saveza izdala Lovačka
udruga “Split” za gajenje i lov divljači i Pučko otvoreno
učilište “Hubert” Split. Grafičku pripremu potpisuje SinišaBebić,
atiskala ju je Slobodna Dalmacija Split.


Alojzije Frković


L’ITALIA FORESTALE E MONTANA


(Časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima – izdanje
Akademije šumarskih znanosti, Firenze)


Iz broja 2/2009. ožujak - travanj izdvajamo:
UmbertoZamboni:Divokoza i šuma – novo stanište
divljači?


U opisu divokoze (Rupicapra rupicapra) stalno se
navodi da je životinja planinskih čistina i stjenovitih padina
na gornjoj granici šumske vegetacije. Povećanjem
populacije evidentirano je, u drugoj polovici dvadesetoga
stoljeća širenje ove divljači u niže šumske predjele.


Na sjevernim obroncimaAlpa te također u trentins kom
JužnomTirolu i u provinciji Trento (gdje je u posljed
njih dvadeset godina odstrel povećan od 600 na
3 000 jedinki), registrirano je širenje divokoze u šume
na visokoj nadmorskoj visini.Cijele populacije divoko za
sada žive stalno u šumama koje su tipično stanište
srne će i jelenske divljači. Ovaj fenomen još je više nagla
šen u njemačkom dijelu Tirola. U ovom članku au tor
(član Udruge trentinskih lovaca) je iznio prve analize
ove pojave u provincijiTrento.


Divokoze su (kao i ostali dvopapkari) vrsta u porastu
brojnog stanja na područjuAlpa. Brojno stanje vrste
povećalo se od 80 000 na 140 000 jedinki (podaci
INFS, 2000). U provincijiTrento u posljednjih 40 godina
populacija je od 3000 povećana na 25000 jedinki.


Kao ostatak austrougarske podjele teritorija u općinska
lovišta, u provincijiTrento postoji 209 lovišta,
koja su pregrupirana u 20 područja namijenjenih za uz goj
cervida i 28 područja za uzgoj divokoza.


Uz poboljšanja staništa, povećanju brojnog stanja
divljači doprinijele su temeljite promjene u gospodarenju
s divljači: obvezna pratnja stručne osobe prilikom
odstrela (od 1971/72 g.), planski selektivni odstrel po
dobnoj i spolnoj strukturi, ocjene trofeja i organiziranje
izložbi, te poduzimanje adekvatnih uzgojnih mjera u homogenim
staništima (od 1979/80 g.).Također se ana lizira
kvaliteta odstrijeljene divljači. Zapaženo je da se
staništa divokoze u mnogim slučajevima nalaze ispod
1800 m n.v., koja se smatra gornjom granicom šume. Tu
se na sjevernoj strani uglav nom nalazi visoka šuma četinjača,
a na južnoj su panjače s termofilnim elementima.
Nakon napuštanja uzgoja koza i ovaca te organizirane i
smanjene lovne aktivnosti, divokoze su tu našle optimal
no stanište. Autor opisuje dva primjera:


Šumski posjed Stramentizzo, površine 711 ha, s vri


3


jed nom šumom, mase preko 450 m /ha, smještenom na
nad morskoj visini ispod 1800 m, divokoze su spontano
počele naseljavati 1970. g. Njihov utjecaj na populaciju
srneće divljači, koja je do tada bila glavna vrsta, bio je


drastičan. Poduzete su mjere kojima su se oplemenile


pašnjačke površine i ozelenile prosjeke i šumske pro-


met nice, tako da su štete na obnovi šuma smanjene.