DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Split (31,2 %). Najniže vrijednosti su evidentirane u bje-greb zabilježeno je značajno povećanje oštećenosti (ukup lovarskoj
(5,1 %) i koprivničkoj podružnici (7,3 %). U no s 18,2 % na 44,1%) po promatranim vrstama, kod lužUŠPDelnice
visoki su postotci posljedica intenzivnog njaka s 21,4 % na 64,5 %, kitnjaka s 28,8 na 62,3 %,
sušenja jele, odnosno hrasta lužnjaka, a na buzetskom
bukve s 13,4 na 18,1 %. Na vinkovačkom području manje
području gotovo svih promatranih vrsta drveća. Na del


je oštećenost hrasta lužnjaka (s 35,7 na 40,8 %), a osobito
ničkom području stanje obične jele i dalje je vrlo loše


veliko kod poljskog jasena (s 11,3 na 26,2 %).
(86,2 %), aoštećenost bukve (15,6 %) neznatno je ma nja
u odnosu na 2007. godinu (9,7.%). Na području UŠPZa-Dr. sc. Joso Gračan


MEĐUNARODNASURADNJA


INTERNATIONAL COOPERATION


UGOVOR O KOOPERACIJI IZMEĐU
GRADOVANAŠICAI GÜSSINGA


Dana 19. lipnja 2009. godine u maloj gradskoj vi-
jećnici Grada Našica, mr. sc. Krešimir Žagar,gradonačelnik
grada Našica, upriličio je susret s gospodinom
Peterom Vadaszom, gradonačelnikom grada Güssinga
i predsjednikom Europskog centra za obnovljive
energije Güssing d.o.o. (EEE), te prof. DI Franz Jandrisitsom,
direktorom Poljoprivredne i stručne ško le
Güssing.


Slika 1. Slijeva: PeterVadasz, Krešimir Žagar i Hrvoje Žiha


Tom prigodom se gradonačelnik grada Našica nakon
pozdravnih riječi gostima izAustrije i svim nazočnima
iz tvrtki Nexe Grupa d.d., Hana d.d., UŠP Našice i drv ne
industrije i lokalne samouprave Našičkog kraja zahvalio
na dolasku u Našice, a posebice JanuKic kertu,VeleposlanikuAustrijskog
veleposlanstva u Zagrebu, Mag.
Tho masu Glücku, zamjeniku direktora Austrijskog
ureda za vanjsku trgovinu, Srećku Selancu,državnom
tajniku Ministarstva, poljoprivrede, ribarstva i ruralnog
razvoja, mr.sc. JosipuDundoviću,predsjed nikuHrvatske
udruge za biomasu, ZlatkuBenkovi ću,načelniku
Ministarstva regionalnog razvoja, šu marstva i
vodnog gospodarstva i mr. sc. Darku Beu ku, članu
Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, te IviciČemeu,
dipl. oec., članu NO-aHŠ d.o.o..


Slika2. Prvi red slijeva: Franz Jandrisits, Jan Kickert, Srećko Selanac,
Zlatko Benković iThomas Glück


Zatim je dao riječ PeteruVadaszu, koji je u 25 minutnoj
prezentaciji upoznao sve prisutne o “Modelu
Güssing – primjeru potrajne opskrbe energijom”. Grad
Güssing sa 4200 stanovnika nalazi se u južnom dijelu
Gradišća, kao jedan od sedam kotara Gradišća. Kotar
Güssing bio je preko 50 godina granična regija prema
Mađarskoj, bez razvijenog obrta i industrije, s jako
malo radnih mjesta, gotovo 70 % radnika putovalo je
svaki tjedan na posao u Graz i Beč, visoke promjene
mjesta boravka (fluktuacija) te male strukturirane poljoprivredne
površine. Sve je to rezultiralo i ve likim
odljevom novca iz grada Güssinga za nabavu fo silnih
goriva iz uvoza, gotovo 6,2 mil. EUR-a 1991. go dine
za 126.500 MWh utrošene energije. Prelaskom na domaće
i obnovljive izvore energije (sunčeva ener gi ja,
poljoprivredna i šumarska biomasa) grad Güssing je
2005. godine uštedio 13,0 mil. EUR-a (samo 0,6 mil.
EUR-a za nabavu fosilnih goriva) za 185.500 MWh
utrošene energije. Što se tiče zaštite okoliša godišnja
emisija CO bila je do 1996. godine 37.000 tona, a od


2
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 94     <-- 94 -->        PDF

1996. do 2009. smanjila se na svega 22.500 tona. Cije na
grijanja u centraliziranom toplinskom sustavu na
bio masu je 6–8 Cent/kWh i znatno je niža u odnosu na
grijanje na loživo ulje, danas oko 10 Cent/kWh,a na
prirodni plin 9–11 Cent/kWh. U proteklih 15 godina investiranjem
7,850 mil. EUR-a u 15-tak postrojenja u
gradu Güssingu osnovano je preko 50 novih tvrtki, s
više od 1100 novih radnih mjesta, neto prihodom od 9
mil. EUR-a godišnje, ostvarenim prihodom od 13 mil.
EUR-a prodajom energije iz OIE/godišnje, i to uz uporabu
oko 44.000 tona energetskog drva godišnje. Stupanj
neovisnosti o uvozu energije Güssinga, stanje
2008. godine:


– ukupna potrošnja toplinske energije (kućanstva i industrija)
99 %,
– ukupna potrošnja električne energije (kućanstva)
150 %,
– proizvodnja bioplina iz drva od rujna 2008.
800 tona/godišnje,
– proizvodnja biogoriva (benzin i dizel) od 2010.
500 tona/godišnje, a
– ukupna potrošnja pogonskog goriva grada Güssinga


2.500tona/godišnje.


Za sve gore navedeno grad Güssing dobio je mnoge
nagrade i odlikovanja:


– 2002. okolišno najprihvatljivija OpćinaAustrije
– 2004.Austrijsku i Europsku solarnu nagradu
– 2004. najinovativnija OpćinaAustrije
– 2005. Energy Globe Austria
– 2005. Global 100 EcoTech Award (Japan)
– Austrijska općina za zaštitu klime 2008.
– 2009.Watt d’Or (Švicarska) – istu će danas (19. 6.
2009) primiti zamjenik gradonačelnika Petra Vadasza
u Beču!


Nakon završene prezentacije mr. Josip Dundović
naglasio je:


“Za sve gore navedeno zaslužni su gosti izAustrije
Pe ter Vadasz i Franz Jandrisits sa stručnim timom Europ
skog centra za obnovljive energije Güssing d.o.o.
(kćer ka u 100 % vlasništvu grada Güssinga), koji je os no
van 2002. godine. Zbog čega je glasom građana Güssinga
PeterVadasz treći puta zaredom gradonačelnik!”


Nakon završenog izlaganja, prišlo se svečanom potpisu
Ugovora o suradnji za umrežena partnerstva između
Europskog centra za obnovljivu energiju Güs sing


d.o.o.(EEE) i umreženog partnera Grad Našice o suradnji
pri korištenju i uporabi obnovljivih energija, kao i
gospodarenju sa zatvorenim krugom uporabe prirodnih
resursa za jačanje regionalne gospodarske moći svih
uključenih područja. Cilj ugovora je prenijeti znanje i
know-how koje jeAustrija stekla ponajprije na području
zaštite okoliša na grad Našice, ali i na ostale regije
Hrvatske (slika 3).


Primjer Ugovora je na hrvatskom jeziku na web
stranici: www.sumari.hr/biomasa!


Slika 3. Svečani potpis Ugovora


Nakon završenog čina potpisivanja ugovora pozvao
sam sve prisutne na 4. Hrvatske dane biomase, koji će
se održati u Našicama 4. rujna 2009. godine u dvorani
“Emaus” Franjevačkog samostana u sklopu Festivala
“Dani slavonske šume” na temu: “BIOMASA(električna
i toplinska energije), BIOPLIN I BIOGORIVA”.
Austrijski ured za vanjsku trgovinu u suradnji sa sekcijom
HŠD-a Hrvatskom udrugom za biomasu, Hrvatskim
šumama d.o.o. i gradom Našice tom prigodom
organizira i gospodarski susret austrijskih i hrvatskih
tvrtki, koje su aktivne na gore navedenoj temi.


Zatim su za emisijuAktualni prilog Radia Našice
gospodinu RobertuRigudali svoje izjave:


1. Na upit, da li ste kao začetnik i inicijator ideje upo


rabe OIE zadovoljni i ponosni?
Mr. sc. Josip Dundović je odgovorio, da je zadovoljan
i ponosan, da je Ugovor Našice – Güssing potpisan
u Našicama, gdje smo prije 7 godina počeli s
me đunarodnim i stručnim skupovima na temu korištenja
i uporabe obnovljivih izvora energije za jačanje
regionalne gospodarske moći. U vrijeme najteže
svjetske krize od 2. svjetskog rata nema boljeg izlaza
iz nje, nego ulaganje u postrojenja na OIE, koristeći
znanja i know-how, koje je stekao Europski
centar za obnovljive izvore energije Güssing, a to je
dokazao i “Model Güssing”.


2. Peter Vadasz, gradonačelnik Güssinga, na pitanje o
“Mo delu Güssing” i kako ga ponuditi Našicama, odgovo
rio je da su u Güssingu dokazali da se iz obnovljivih
izvo ra energije, danas osim proizvodnje
toplinske i elek trične energije, proizvodi benzin, dizel
i sintetički plin. Upravo te najnovije tehnologije i
know-how kao i po moć u izradi Programa za potrajnu
energiju iz domaćih i obnovljivih izvora energije, ponudit
će gradu Našicama.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 95     <-- 95 -->        PDF

3. Poštovani gospodine Jan Kickert, Veleposlaniče Republike
Austrije uza sve probleme u kojem se nalazi i
RH pri ulasku u EU i mogućnosti korištenja predpristupnih
fondova, kako Republika Austrija može pomoći?


Austrija i RH su prijateljski vezane zemlje, a kvaliteta
se vidi u bilateralnim odnosima. Zato sam došao u
Našice, jer možemo pomoći i na regionalnom razvoju
na području zaštite klime i zaštiti okoliša, jer su ovim
Ugovorom Našice povezane s Güssingom. No, RH
ćemo pomoći i na visokoj razini kako bi postala 28.
članica EU.


4. Robert Rigo na kraju se obratio pitanjem i gospodinuKrešimiru Žagaru, gradonačelniku: danas ste potpisali
Ugovor o suradnji s gradom Güssingom, kako
dalje?


“Godinu dana smo čekali ovaj dan o potpisu Ugovora
sa gospodinom PeterVadaszom, gradonačelnikom
Güssinga, mojim kolegom. Radujem se da se
ovo dogodilo u mjesecu lipnju kada grad Našice
obilježava svoj dan. Zahvaljujem gospodinu Josipu
Dundoviću, koji je iskoristio svoje prijateljske i poslovne,
ali i gospodarske veze s prijateljima izAustrije,
da bi došlo do potpisa Ugovora.


Zahvaljujem i gospodinu Janu Kickertu, veleposla


niku koji je došao u Našice, iako je imao i obveze u


Zagrebu.


Zahvaljujem Hrvatskom šumarskom društvu, Hrvatskim
šumama d.o.o., lokalnoj samoupravi i gospodarstvenicima
Našičkog kraja, koji su svojom
nazočnošću uveličali ovaj svečani čin potpisa Ugovora.
Uvjeti, koje danas imaju Našice, čak su i bolji
od uvjeta koje je prije 15 godina imao Güssing.
Dakle mi danas možemo koristiti najnovije znanje,
tehnologije i know-how, koja je Austrija stekla na
području obnovljivih izvora energije”.


Drugo pitanje upućeno gradonačelniku KrešimiruŽa garu glasilo je: Güssing je ostvario značajnu
dobit od korištenja domaćih i obnovljivih izvora
energije (sun čeve energije, poljoprivredne i šumske
biomase), ali uz velika ulaganje, kako mislite to realizirati?


“Koristit ćemo znanja Güssinga, kako naći sredstva
iz fondova EU i kreditiranje te takse građana; ovdje
su se pojavili i privatni poduzetnici koji žele ulagati
u bio energane. Güssing danas proizvodi 150 % električ
ne energije u odnosu na svoje potrebe, zatim
proizvodi i 20 % biogoriva (benzina i dizela) od svojih
potreba, osigurali su 1100 novih radnih mjesta,
jer su se riješili izdataka za nabavu fosilnih goriva.
Dakle, zaposlili su ljude i dobivaju prihod od prodaje
bioenergije i biogoriva”.


I na kraju treće pitanje Roberta Rige. Teška su vremena
(kriza), kada možemo imati konkretne radove
na ovom području?


“RH sa svojim Ministarstvima te Fondom za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost već danas potiču
projekte iz ovog područja. Privrednici su također
pokazali velik interes i krenuli u slične investicije,
ali dolaze i investicije sa strane u bioplinske pogone
i kogeneraciju (električna i toplinska energija), ali
ovim Ugovorima nama se nude i moderne tehnologije
2. generacije u proizvodnji i bioplina i biogoriva,
a ne samo električne i toplinske energije. Za
ove nove tehnologije grad Našice osigurat će zemljište
kao i prijenos know-howa u suradnji s Europskim
centrom za obnovljivu energiju Güssing
uporabom prirodnih resursa”.


Slika 4. Sudionici skupa ispred hotela “PARK” Našice


Slika 5. Uručenje fotomonografije Našice


Zatim su svi nazočni na poziv gradonačelnika Krešimira
Žagara otišli na zajednički ručak u hotel “Park”
Našice, a naposljetku je gradonačelnik uručio i prigodne
darove fotomonografiju grada Našica povodom 780 godina
grada i 800 godina Franjevačkog samostana.


Mr.sc. Josip Dundović