DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 97     <-- 97 -->        PDF

IZ ŠUMARSTVABOSNE I HERCEGOVINE
FROM THE FORESTRY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
INICIJATIVAZA FORMIRANJE GRANSKOG SINDIKATAFEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE ILI BOSNE I HERCEGOVINE


Hrvatsko šumarsko društvo Mostar razmatrajući
ukup nu problematiku šumarstva u Federaciji Bosne i
Her cegovine, u koju spada položaj i pravo djelatnika,
za ključilo je da postoji opravdanje za formiranje granskog
sindikata šumarstva.


Europski sindikalni pokret, a pokreti u državama
našeg najbližeg susjedstva u svojoj samoorganiziranosti
već su odavno formirali granske sindikate po gospodarskim
granama.


Granski sindikati se zatim udružuju u veći stupanj
organiziranja u jednu ili više centrala. Sve grane gospodarstva
imaju svoje specifičnosti i različitosti u odnosu
na druge i logično je da se one na granskim sindikatima
razmatraju, analiziraju i povjeravaju sindikalnoj centrali
grane, koja će ih zastupati na ukupnom prostoru i
pred višim organima vlasti (F BiH ili BiH). Kao što i
znamo, šumarstvo je jedna specifična grana gospodarstva
kojanije ni industrija ni poljoprivreda s bezbroj
različitosti u odnosu na druge grane, a sličnosti glede
temeljnih radničkih prava. Upravo zbog nepostojanja
granskih sindikata položaj djelatnika šumarstva je potpuno
različit u pojedinim šumsko-gospodarskim društvima
u mnogo čemu, počevši od plaće, prva na
otpremninu, bolovanje, a da ne govorimo o ujednačenosti
uvjeta rada na terenu. Djelatnici su prepušteni
vodstvu lokalnih sindikata koji počesto iz egzistencijalnih
razloga ne smiju podignuti svoj glas protiv menadžmenta
i vlada županija/kantona gdje žive i rade.


Posebno je zabrinjavajuće da uopće ne postoje ujednačene
norme i normativi rada osim općih normi predviđenih
zakonom, što izaziva neviđenu šarolikost
uopće u ovoj grani gospodarstva. Naravno, zbog ovakve
razdrobljenosti sindikata, zaštita prava radnika
uopće ne postoje, a posebice nema profesionalnih
osoba koje će se baviti specifičnom problematikom
djelatnika u šumarstvu koju uopće nepoznaju ostale institucije,
koje su po zakonu zadužene za zaštitu prava
radnika. Granski sindikat mogao bi i trebao osim vodstva
koje se bira na mandatno razdoblje,imati i profesionalne
djelatnike iz oblasti prava, zaštite na radu,
normi, normativa pa čak i radne medicine. Ovakav sindikat
trebao bi se formirati udruživanjem već postojećih
sindikalnih organizacija, koji će u svom statutu
predvidjeti upravljanje, način izbora, stručnu zastupljenost,
nacionalnu izbalansiranost i način financiranja.


Zbog razdrobljenosti sindikalnih organizacija, pa
čak i prostorne udaljenosti, logično bi bilo da UŠITi
Hrvatsko šumarsko društvo iz Mostara budu nositelji
inicijative, a nakon formiranja granski sindikat razvijati
će svoj posao u duhu vlastitih akata i po mandatu
izbornih organa.


Za Upravni odbor
Hrvatskog šumarskog društva Mostar
predsjednik: Ljubo Rezo dipl. ing.


ZAŠTO NIJE FORMIRANO ŠUMSKO-GOSPODARSKO DRUŠTVO
(ŠGD) U HERCEGOVAČKO-NERETVENSKOJ ŽUPANIJI


Upravni odbor Hrvatskog šumarskog društva Mostar,
raspravljajući o problemima šumarstva u Federaciji
BiH i županijama, između ostalog analizirao je i
pitanje potpunog nefunkcioniranja šumarstva u Hercegovačko-
neretvanskoj županiji.


Podsjećamo šumarije: Mostar, Čapljina,Jablanica i
Rama su u sustavu Javnog poduzeća “Šume Herceg-
Bos ne” d.o.o. Mostar, dok Šumarstvo “Srednje-neretvansko”
Mostar, te Šumarstvo “Prenj” Konjic i
Šu marstvo “Ljuta” Konjic funkcioniraju kao samostalna
po duzeća.


Prema sada važećem Federalnom Zakonu o šumama
u članku 3. stavak 1 točka 9. (“Sl. Novine F BiH”, br.


20/02 , 29/03 i 37/04) definiran je i pojam “Županijskog/
kantonalnog šumsko-gospodarskogdruštva”.


U članku 49. stavak 3. propisano je da”Skupština
županije/kantona osnovat će jedno kantonalno šumsko-
gospodarsko društvo za područje kantona”.


Sve županije/kantoni (njih devet) u Federaciji BiH
su to učinile osim Hercegovačko- neretvanske.


Potpuna je informativna blokada o razlozima, iako
se po tisku i elektronskim medijima stalno spominje
nemogućnost usuglašavanja naVladi i Parlamentu Županije
temeljnih pitanja organizacijske forme, sjedištu i
menadžmentu budućeg ŠGD-a, a donešena je odluka o
njegovom formiranju i imenovan je v. d. direktora.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Hrvatski zastupnici u Parlamentu Županije optužuju
bošnjačke, bošnjački hrvatske da opstruiraju ukupnu
provedbu Zakona o šumama.


Istina, formirana je samo Uprava za šumarstvo u
sklopu županijskog Ministarsvapoljoprivede, vodopivrede
i šumarstva koja funkcionira da bi zadovoljila
najminimalnije zakonske obveze bez udubljivanja u bit
koja im je zakonom nametnuta.


Podsjetimo se na člank 59 Zakona koji regulira nadležnost
županijske uprave za šume:
“Kantonalna uprava obavlja sljedeće poslove:


a)
prikuplja podatke i vodi bazu podataka o stanju i
razvoju svih šuma i vodi katastar šuma i šumskog
zemljišta na području kantona;


b) priprema kantonalni šumsko-razvojni plan i podnosi
ga kantonalnom ministarstvu;
c) prati dinamiku poslova na izradi šumskogospodarskih
osnova i njihovo realiziranje;


d)
vodi evidenciju objekata za proizvodnju i doradušumskog
sjemena i proizvođača šumskog i ukrasnog
drveća i grmlja;


e)
obavlja poslove izvještajno-dojavne službe i prati
stanje i i stupanj oštećenosti šuma i o tome izvještava
Federalnu upravu;


f)
osigurava neposrednu zaštitu šuma putem čuvarske
službe;


g)
ustupa poslove kantonalnom šumsko-gospodarskom
društvu glede gospodarenja šumama i šums kimzemljištima
u državnom vlasništvu i prati izvršenjeugovorenih
obveza;


h)
prati realizaciju programa integralne zaštite šuma;


i) usuglašava šumsko-gospodarske osnove s prostornimplanovima,
vodoprivrednim osnovama, lovnoprivrednimosnovama,
evidencijama koje se vode u
Zavodu zazaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog
naslijeđa i fede-ralnim programom upravljanja mineralnim
sirovinama iplanovima upravljanja s pojedinim
mineralnim sirovinam;


j) daje mišljenje za šumsko-gospodarske osnove;
k) prati ekonomsko stanje šumarstva na području kantona
ipodatke dostavlja Federalnoj upravi;
l) priprema i izrađuje programe iz oblasti šumarstva


koji se financiraju ili sufinaciraju iz namjenskog
fonda kantona;
m)sudjeluju u izradi stručnog mišljenja za formiranje
ilirevizju šumsko-gospodarskih područja;


n)
priprema i daje mišljenje za progalašenje zaštitnih i
šuma s posebnom namjenom na način propisan
ovim zakonom;


o)
provodi programe i potiče naučno-istraživačku djelatnost,
organizira savjetovanja i pruža stručnu po moć
kantonalnomšumsko-gospodarskom društvu;


p)
izrađuje planove za izgradnju i održavanje šumskih
prometnica i zaštitu izvorišta i vodotoka unutar
šumskih resursa, uz suglasnost nadležnog organa za
poslovevodoprivrede;


q)
prati provođenje primjene jedinstvenih cijena šumskihproizvoda;


r)
upoznaje javnost sa stanjem šuma i izdaje prigodne
stručno-popularne publikacije o stanju šuma i njihovom
značaju;


s) izrađuje godišnji plan rada, financijski plan i godišnje
izvješće i iste dostavlja kantonalnom ministarstvu
t) obavlja i druge poslove proizilaze iz ovogzakona ili
po zahtjevu kantonalnog ministarstva.


Kantoni će donijeti propise o upravljanju i korištenju
sredstava namjenskih fondova kantona. Sredstva
namjenskih fondova kantona, mogu biti korištena samo
za izvršenje zadataka koji su sukladni s ovim zakonom
dati kantonima i za mjere koje su slične namjeni korištenja
sredstava namjenskog fonda Federacije.


Kantonalna uprava dostavlja Federalnoj upravi sve
potrebne podatke u cilju sagledavanja stanja šumarstva
uFederaciji”.


Ova uprava ubire sredstva od OKFŠ-a (općekorisne
funkcije šume). Zakon o šumama precizirao je u članku
60., 61. i 62. financiranje poslova u nadležnosti Federalne
i kantonalne šumske uprave. Ustanovio je dva
odvojena fonda u Federaciji i kantonu s obvezom svih
pravnih osoba u Federaciji BiH na plaćanje iznosaod
0,1% na ukupan prihod po polugodišnjem i godišnjem
obračunu u omjeru od 20% u korist Federalne šumske
uprave i 80 %kantonalne šumske uprave.Ova sredstva
OKFŠ-asu vrlo značajna i mogla bi pomoći razvoju šumarstva
kao cjeline u ovoj Županiji.


Ne zna se ni koji je iznos prikupljen, ni kako se troši taj
relativno velik iznos. Kako je uŽupaniji, istina bez zakonske
podloge, pet gospodarskih subjekata umjesto samo
jednog, možemo zamisliti kako se uopće primjenjuju zakonske
odredbe u svezi s gospodarenjem, programima,
planovima, izradbi ŠGO (šum sko-gospodarskih osnova),
a da ne govorimo o suvremenim tendecijama u postupku
certifikacije šuma, strategije razvoja šumarstva, šumarskih
programa Federacije, dugoročnih i kratkoročnih, te
uopće kontrole i procedura koje proizilaze iz Zakona.


Sve ove probleme zastupnici vjerojatno ne znaju, ili
im je teško shvatiti ih, zašto ponajprije snosi odgovornost
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 99     <-- 99 -->        PDF

nadležno županijsko ministarstvo, a potomuprava za šumarstvo
koja mora servisiratiVladu i Parlament o svim
stručnim pitanjima i biti nositelj kvalitetnih prijedloga,
koji će ponajprije zaštiti i unapređivati šume, a potom
osigurati djelatnicima neophodnu sigurnost na radu
uključujući i redovito osiguranje sredstava zaplaće.


Posebno pitanje predstavljaju djelatnici Javnog poduzeća
“Šume Herceg-Bosne”d.o.o. Mostar, koje nije
brisano iz registra Županijskog suda, a novo ŠGD
uopće nije profunkcioniralo.


Djelatnici ovog poduzeća već 10(deset) mjeseci ne
primaju plaću, već godinu dana im se ne uplaćuju doprinosi
za mirovinsko osiguranje i preko dvije godine
nemaju zdravstvenog osiguranja.


Njima se nitko ne obraća za izvršenje redovitih poslova
i žive u neizvjesnosti, kako neki kažu “pravnom
vakumu”,gdje na istom području umjesto jednog djeluje
5 (pet) pravnih subjekata šumarstva.


Jasno svih pet subjekata postoje nezakonito, jer
treba biti samo jedno šumso-gospodarsko društvo
(ŠGD). Ono postoji, ali je i ono nezakonito registrirano.
Naime, kod registracije ovog ŠGD-a županijski
sud u Mostaru je po službenoj dužnosti ili po zahtjevu
osnivačamoraobrisatiiz sudskog registra sva ranija
poduzeća koja su gospodarila državnim šumama na području
Hercegovačko-neretvanske županije, a to su:


J.P. “Šume Herceg-Bosne” d.o.o. Mostar, Šumarstvo
“Srednje-neretvansko” Mostar, Šumarstvo “PRENJ”
Konjic i Šumarstvo “LJUTA”Konjic.


Nažalost,to nije napravljeno, svjesno ili nesvjesno
nije poznato.
Pitamo se je li sazrjelo vrijeme da se konačno kaže
da li svih pet subjekata pravno postoje ili ne?


Ako je svih pet subjekata pravno utemeljeno, onda
J.P.”Šume Herceg-Bosne”d.o.o. Mostar treba imenovati
privremeni Upravni odbor i v.d.direktora, odobriti radove
na temelju godišnjeg plana gospodarenja, tako da i
ovo poduzeće može normalno funkcionirati i na taj način
izmirivati obaveze prema svojim djelatnicima i društvu.


Ako pravno nismo utemeljeni (svih pet subjekat),
onda treba početi sve iz početka, sva četiri poduzeća
treba brisati iz sudskog registra, pa tek onda formirati
jedno ŠGD na razini Županije, kako je to i Zakonom
propisano.


Sindikat djelatnika Javnog poduzeća “Šume HercegBosne”
d.o.o.Mostar poduzima neviđene napore da nadležne
izVlade, Ministarstava i Županijeprisile da formiraju
novo poduzeće u duhu važećeg Zakona o šumama u
punom kapacitetu, gdje će se riješiti i njihov status.


U očaju su čak i zatvorili zgradu direkcije u Mostaru
i zabranili ulaz svima pa i v.d. direktoru ŠGD-a dok se
situacija ne riješi. Obraćajući se Federalnom nadležnom
ministarstvu i Županijskoj ministrici, tražili su rješenje
za budućnost ne samo njihovih radnih mjesta, već i bu


dućnoststručnog gospodarenjašumama ove Županije.
I gle čuda, u prepisci nadležna ministrica se oglasila
nenadležnom, a u isto vrijeme i federalni ministar je to
učinio, tako da ispada da ukupno upravljanje šumama
Hercegovačko-neretvanske županije nije ničija nadležnost
i da svi pravni subjekti posluju izvan Zakona, a u
isto vrijeme i u jednom i u drugom ministarstvu postoje
uprave za šume, primaju plaće za posao koji uopće pravno
ne postoji.
Ovakav odnos prema šumi i šumskim resursima
nije nikada zapamćen od 1878. godine,kada jeAustro-
Ugarska položila neviđene temelje u izgradnji pravnog
i operativnogšumarskog sustava do danas.
Dakle, šumarstvo na ovom području se vratilo 130
godina unazad i pobrisalo sve pozitivne tekovine rada 4
državna pravna sustava prije ovoga. Čini se da su zastupnici
u županijskom parlamentužrtve vješto plasiranih
poluinformacija nekih osoba ranijeg menadžmenta,
koji iz osobnog interesa ne žele formiranje jedinstvenog
ŠGD-a i preispitivanje njihovih postupaka radi
eventualne privatizacije imovine svih poduzeća kojase
trebaju objediniti u novo ŠGD.
Ta imovina sastoji se od nepokretne i pokretne imovine
od Neuma do Tarčina. Ova imovina nalazi se u
Ravnom, Neumu, Stocu, Čapljini, Čitluku, Mostaru,
Jablanici, Prozor-Ramii Konjicu.


Kako nadići ovakvo stanje?
Kada se god kompanije spajaju, izrađuje se stručni
elaborat, koji podrazumijeva popis imovine, dugova,
potraživanja, popis proizvodnih resursa,
popis prirodnih resursa, opreme i konačno vrlo
osjetljiv popis kadrovske strukture zatečenog djelatnog
osoblja, njihov status, njihova potraživanja
od kompanija na temelju plaće i drugih prava iz
radnog zakonodavstva i kolektivnog ugovora.
Ovaj elaborat treba sadržavati prijedlog mjera
za sanaciju stanja i prijedlog buduće organizacijske
strukture poduzeća s izvorima prihoda.
Stoga bi bilo logično da Vlada formira stručnu
skupinu sastavljenu od predstavnika svih firmi,
predstavnika ministarstava,predstavnika sindikata,
jednog neovisnog šumarskog eksperta, jednog neovisnog
financijskog eksperta i pravnog stručnjaka koji
bi sastavili elaborat sa zaključcima koje bi trebao
usvojiti Parlament Županije, a kojima će se postići
donošenje odluka i ukupni operativni postupci.
U protivnom, razvoj šumarstva u ovoj Županiji
će stagnirati, djelatnici će morati svoja pravaštititi
putem suda, a imovinakoju su stvorile generacije
šumara će propadati, ili mutnim poslovima prelaziti
u ruke onih koji najmanje imaju pravo na nju.


Upravni odbor
Hrvatskog šumarskog društva Mostar