DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 10     <-- 10 -->        PDF

I. Seletković, N. Potočić,A. Jazbec, T. Ćosić, T. Jakovljević: UTJECAJ RAZLIČITIH SJETVENIH SUPSTRATA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 469-481


Tablica 3.Normalne koncentracije biogenih elemenata u


potpuno razvijenom lišću obične bukve
(Bergmann 1992).


Table 3
Normal concentrations of mineral nutrients in
fully developed leaves of common beech
(Bergmann 1992).


Element
Mineral nutrient
N P K Ca Mg
(mg/g suhe tvari)
(mg/g DW)
19,025,0
1,5–
3,0
10,015,0
3,015,0
1,53,0


zabilježene su u tretiranju L1 i L2 i samo te se vrijednosti
nalaze u rasponu normalnih vrijednosti prema
Berg mannu (1992, Tablica 3.) Najniže vrijednosti
za bilježene su u tretiranjima bez dodanog gnojiva, bez
obzira na korišteni supstrat (L0 i B0) i niže su od donje
granice raspona normalnih vrijednosti.


Više biljke za potrebe svoga rasta pretvaraju velike
količine dušika iz mineralnog u organski oblik (Mengel
iKirkby,2001). Signifikantne razlike utvrđene
su između tretiranja L0 i L1, a iako razlika između tretiranja
B0 i B1 nije i statistički opravdana, treba imati
na umu kako se ovdje radi o razlici nedostatne i normalne
opskrbljenosti sadnica bukve dušikom. Između
tre tiranja L1 i L2, kao i B1 i B2, razlike nisu značajne.
Ovdje treba izdvojiti rezultate dobivene u tretiranjima
F0 i F1, gdje su veće koncentracije dušika (iako nedostatne)
dobivene u F0, dakle tretiranju u kojemu nije
dodavano gnojivo Osmocote (iako sam supstrat sadrži
određenu količinu kompleksnog mineralnog gnojiva).
Taj rezultat povezujemo s učinkom razrjeđenja zbog
povećanog rasta biljne mase u F1, jer se preračunom iz
koncentracija na sadržaj dušika u 100 listova (rezultati
nisu prikazani) dobiva suprotna slika, to jest veće vrijednosti
u F1. Kao što navodi Bergmann (1992)
kon centracija dušika u lišću se mijenja sa starošću bilj ke
i akumuliranom biomasom.


N (mg/g)
Tretiranje – Treatment
Slika1. Koncentracije dušika (mg/g suhe tvari) u lišću sadnica bukve po tretiranjima. Okomiti stupci
predstavljaju 0,95 interval pouzdanosti.


Figure 1Nitrogen concentrations (mg/g DW) in beech leaves by treatment. Vertical bars represent 0,95
confidence intervals.


Nedostatak fosfora u biljaka relativno česta je poja -rasadničke proizvodnje.Kao i kod dušika, najniže vriva,
a biljke koje pate od nedostatka fosfora zaostaju u jednosti dobivene su u tretiranjima bez dodanog Osmorastu
(Mengel iKirkby2001, Bergmann1992). cote gnojiva, i one se statistički značajno razlikuju od
Nor malne koncentracije fosfora u našem pokusu posti-svih tretiranja u kojima je dodavan Osmocote.Učinak
gnute su jedino u tretiranju L1 (i donekle u F1). Unatoč razrjeđenja nije utvrđen za fosfor, pa se tako i vrijednosti
tomu postignut je zdrav izgled i dobar rast biljaka i u P u tretiranjima F0 i F1 razlikuju prema očekivanji ma
tre tiranjima L2, B1, i B2, što sugerira kako tabelarne (Slika 2.). Iz toga zaključujemo kako razlike u koncenvrijednosti
za fosfor (Van den Burg 1990, Berg-tracijama fosfora nisu bitno utjecale na rast biljaka.
mann1992) nisu u potpunosti primjenjive u uvjetima Ipak, s obzirom na općenito nizak sadržaj biljka ma pri