DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 25     <-- 25 -->        PDF

V. Tanušev, J. Ištvanić, M. Moro, J. Butković: ISKORIŠTENJE PRI IZRADI GRUBIH DRVNIH ELEMENATA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 483-492


ljenica proračunata je pri 22 %-tnom sadržaja vlage
prema uobičajenim formulama (Brežnjak,1997.), te
je sa svim ostalim potrebnim nadmjerama iznosila 27,
40 i 53 mm.Tanje piljenice ispiljivane su iz dopunske
(bočne) zone trupca, deblje su piljenice ispiljivane iz
središnjeg dijela trupaca.Sve piljenice dobivene raspiljivanjem
trupaca u primarnoj pilani u sekundarnoj su
pilani obrađene poprečno-podužnim načinom piljenja
u grube drvne elemente i parketne daščice. Pri tome su
za obradu korištene kružne pile za poprečno i uzdužno
piljenje te stolarske tračne pile. Količina krupnoga pilanskog
ostatka (okorci trupaca, odresci, okrajci, porupci
piljenica i dr.) i piljevina nisu se mjerili niti su
ulazili u razmatranje.


Pri određivanju kvalitete drvnih elemenata parketnih
daščica vodilo se računa da nisu zahvaćeni nepravom
srži,dok su u pogledu ostalih kvalitativnih značajki trebali
zadovoljiti kriterije I. i II. klase parketnih daščica
prema HRN D. C1. 022. Debljine i širine drvnih elemenata
i parketnih daščica izračunate su prema obračunskoj
debljini i širini koju bi trebale imati u prosušenom stanju
pri 22 %-tnom sadržaju vlage, analogno objašnjenju za
proračun debljine piljenica. Izrađivani su drvni elementi
i parketne daščice obračunskih debljina 25, 38 i 50 mm,
odnosno obračunskih širina 15, 20, 30, 35, 45, 50, 55,
60, 65, 70, 100 i 105 mm. Debljine, uračunavši sve potrebne
nadmjere, iznosile su 27, 40 i 53 mm, dok su širine
sa svim potrebnim nadmjerama iznosile 20, 25, 34,
40, 50, 55, 60, 65, 70, 75 105 i 110 mm. Nadmjera na duljinu
iznosila je 20 mm. Drvnim elementima i parketnim
daščicama izmjerena je debljina, širina i duljina, te je izračunat
volumen s obzirom na obračunske dimenzije.


Volumno iskorištenje trupaca izračunato je kao od nos
volumena izrađenih drvnih elemenata i parketnih
daš čica naspram volumena trupaca prema izrazu 3:


gdje je: Y volumno iskorištenje tru-


Volume log›dim.stock


paca u obliku drvnih elemenata i parketnih daščica;V


d.s.


= volumen drvnih elemenata i parketnih daščica;
Nbroj drvnih elemenata i parketnih daščica istog


1…n


d.s.1…n


volumenaiVvolumen trupca.


log


Cilj je da se uz što više volumno iskorištenje proizvede
što više drvnih elemenata i parketnih daščica boljih
klasa kvalitete,odnosno više cijene uz ograničenje zadano
specifikacijom dimenzija elemenata. Kvalitativno
iskorištenje izraženo je prosječnim koeficijentom kvalitete
svih drvnih elemenata i parketnih daščica izrađenih


(3)


iz trupaca prema izrazu 4. Kao što jeprikazano u tablici
4, za indeks kvalitete 1 odabran je najvrjedniji proizvod,
piljeni drvni element najviše klase odnosno cijene. Indeksi
kvalitete drugih elemenata određeni su na način da je
njihova trenutna tržišna cijena podijeljena s cijenom tog
najvrjednijeg elementa. Ako se prosječni koeficijent
kvalitete pomnoži s novčanim iz nosom za koji je kao indeks
kvalitete uzeta veličina 1,dobiva se prosječna kvaliteta
svih elemenata i parketnih daščica izražena u
novcu po jedinici volumena elemenata prema izrazu 5.


(4)(5)


gdje je:Ykvalitativno iskorištenje;kin-


Value d.s. d..s. 1....n


deks kvalitete drvnih elemenata i parketnih daščica;
Vvolumen drvnih elemenata i parketnih daščica;


d.s.1…n


Ynovčana vrijednost kvalitativnog iskorištenja i


Value €/d.s.


c cijena najvrjednijeg drvnog elementa,čiji je indeks


p


kvalitete odabran kao 1.
Vrijednosno iskorištenje trupaca u obliku drvnih elemenata
i parketnih daščica izraženo je prosječnim koeficijentom
vrijednosti svih drvnih elemenata i parketnih
daščica u odnosu na trupce, a koji je rezultat umnoška
koeficijenta volumnog i kvalitativnog iskorištenja pre


ma izrazu 6.Ako se koeficijent vrijednosnog iskorište


nja trupaca pomnoži sa novčanim iznosom za koji je kao


indeksa kvalitete uzeta veličina 1,dobiva se prosječno


vrijednosno iskorištenje trupaca izraženo u novcu po jedinici
volumena trupaca prema izrazu 7.


(6)
(7)


gdje je: Yvrijednosno iskorištenje trupaca;


Value log


YVolume log›dim.stock
volumno iskorištenje trupaca u obliku
drvnih elemenata i parketnih daščica;Ynovčani


Value €Ilog


iznos vrijednosnog iskorištenja ic cijena najvrjednijeg


p


drvnog elementa,čiji je indeks kvalitete odabran kao 1.
Za statističku obradu podataka o volumnom, kvalitativnom
i vrijednosnom iskorištenju korišten je računalni
paket Microsoft Excel i Statistica 7.