DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 32     <-- 32 -->        PDF

M. Šušnjar, D. Pičman, T. Pentek, D. Horvat, H. Nevečerel, K. Greger: RADNE ZNAČAJKE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 493-499


koji ima namijenu prolaska vatrogasnih vozila do požarišta
(Pičman iPentek,1997).


Šumske protupožarne ceste vezane su za krško područje
mediterana i submediterana,gdje su šumski požari,
od sveukupnosti biotskih i abiotskih štetnika, dominantan
štetni čimbenik po opstojnost šuma. Osnovna zadaća
ovih cesta nalazi se u okviru preventivnih mjera
borbe protiv šumskog požara, a to su obavljanjeslužbe
patroliranjapremaplanuzaštite šumaodpožara; mogućnostdolaskavatrogasnihvozilanamjestonastankapožara
u kraćem vremenskom intervalu, kao i brže
dovoženjevode; prometovanjevozilimahitnepomoćite
vozilimazaprijevozljudiiopreme, teuslučajuizbijanja
požarapredstavljajuneprelaznivatrobranipojas.


Šumskeseprotupožarneprometnice odlikuju jednostavnijimtehničkimznačajkamaod
šumskihcestaugospodarskim
šumama.To su šumske ceste koje ne nose
naziv gospodarske šumske ceste, jer je u vrijeme realizacije
njihovog projekta sirovinska baza mediteranskih
šuma bila neekonomična za eksploataciju, pa je osnovna
zadaća izgrađenih cesta bila protupožarna (Pičman i
Pentek,1996). Ove ceste obnašaju i sve ostale zadaće
koje se javljaju pri gospodarenju šumama,te ih s pravom
nazivamo višefunkcionalnim šumskim cestama.


Prema svojoj osnovnoj namjeni, ove šumske ceste
imaju bitno manje prometno opterećenje i frekvenciju
prometa. No, ove vrste šumskih prometnica podliježu
svim propisanim zakonskim uvjetima, normama i pravilima,
odnosno da se pri planiranju, projektiranju, građenju
u održavanju treba pridržavati postojećihTehničkih
uvjeta za gospodarske ceste.


Širina planuma iznosi 4,00 m. Kosine iskopa iznose
od 1:1 do 1:4, a nasipa se kreću od 1:1,5 do 1:1. Nagib
nivelete,odnosno uzdužni nagib ceste iznosi ±8 %. Kolnička
konstrukcija izvodi se od drobljenog kamenog
materijala (obično matičnog kamenog materijala) u debljini
slojeva od 15 do 25 cm (najčešće 15 cm). Kadase
makadamizrađujenakamenitomterenu, ondadebljina
zastoramožebiti10 cm, jerkamenotloimadobrunosivost.
Gornji se ustroj izvodi od matičnog kamenog materijala,
kojega u pravilu na krškim terenima nalazimo u
izobilju. Za izgradnju gornjeg ustroja uporabom matičnog
kamenog materijala nužno je imati drobilice kame na,
koje na samom gradilištu (trasi ceste) pripremaju
kameni materijal potrebne granulacije. Za održavanje
šumskih cesta koristi se isti drobljeni materijal.


Uporabom drobilica i matičnog kamenog materijala
snižava se cijena gradnje i održavanja šumskih cesta,
budući se iz strukture troškova u potpunosti eliminira
transport kamenog materijala iz najčešće udaljenih kamenoloma,
dok je priprema kamenog materijala na
trasi ceste već djelomično obuhvaćena cijenom iskopa.


Zarazastiranjeiplaniranjetucanikakoristesegrejderiirazličitistrojevikodkojihsemožetočnoregulirati
debljinaslojainagibprometnice. Odmahnakonrazastiranjaiplaniranjatucanikapristupasevaljanju.
Zapostizanjeodređenekvaliteteitrajnostimakadamskihkolnika
vrlojevažnopravilnoobavitivaljanje. Unutar razasutog
tucanika nalazi se oko 40% šupljina,te je potrebno tucanik
valjanjem zbiti na oko 75 % prvotnog volumena.


Veliki prosječni i poprečni nagibi terena i teške (stjenovite)
građevinske kategorije materijala s jedne strane,
te općekorisne funkcije šuma i okuženje u kojemu krške
šume rastu s druge strane, utjecale su, uz uvijek prisutnu
svijest šumara, na odabir ekološki prihvatljivih tehnologi
ja gradnje šumskih protupožarnih cesta. Uporaba radnih
strojeva pri izgradnji šumskih protupožarnih
prometnica u današnje vrijeme je neizbježna, a izbor
pra ve mehanizacije od izuzetne je važnosti te predstavlja
bržu, učinkovitiju i jeftiniju gradnju. Danas se u šumskom
građevinarstvu u izgradnji šumskih protupožarnih
promenica rabe dvije različite tehnologije: primjenom
ba gera s hidrauličkim čekićem i primjenom dozera
(Pičman i dr.,2003).


Značaj izgradnje novih i održavanje postojećih šums kih
protupožarnih prometnica ima vrijednost koja višestru
ko premašuje novčani iznos uložen u njenu
izgradnju. Zbog nedostataka šumskih protupožarnih pro metnica
u sklopu radova jednostavne biološke reprodukcije,
šumski požari najčešće nanose velike gospodarske
štete, a ponekad i tragične posljedice. Oprezno i sveobuhvatno
proučavanje šumskih požara te uvid u evidenciju
nepovratnih gubitaka, upućuje nas da su dobro
isplanirane šumske protupožarne prometnice neophodne
za suzbijanje šumskog požara.


Izgradnja protupožarnih prometnica iznosila je
1,5 mil. EUR/god., a štete koje nastaju izostajanjem
korisnih funkcija šuma usljed požara iznose približno
9,5 mil. EUR/god (Pentek i dr. 2007). Stoga je trošak
izgradnje protupožarnih prometnica prihvatljiv u usporedbi
s nepovratnim gubitcima požarom opustošenog
područja. Kako su dosadašnji radovi na izgradnji protupožarnih
prometnica obično stvarali veće materijalne
troškove, pokušalo ih se smanjiti primjenom pokretne
drobilicekamena Vermeer T855.


Osim pri izgradnji prometnica, Vermeer T855 se
čes to koristi pri melioraciji krša, kao prvi korak u preobrazbi
krša u plodno tlo pogodno za podizanje maslenika,
vinograda te ostalih nasada koji uspijevaju pod
sredozemnim podnebljem. Uporabom tog stroja znatno
se smanjuju troškovi melioracije, a prerađeno tlo pos taje
gospodarski učinkovito, pri čemu se smanjuje i
opas nost od požara.