DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 36     <-- 36 -->        PDF

M. Šušnjar, D. Pičman, T. Pentek, D. Horvat, H. Nevečerel, K. Greger: RADNE ZNAČAJKE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 493-499


dubine pri podlozi od rastresitog kamena. Linije izjednačenja
se za ostale uvjete rada ne razlikuju značajno,
tj. stroj će ostvariti isti učinak u jedinici vremena kada
radi na tvrdoj kamenoj podlozi, odnosno kada radi na
dubini od 75 cm.


Slični se slijed javlja pri razmatranju potrošnje noževa
s obzirom na uvjete rada. Potrošnja noževa iskazana
je kao broj polomljenih noževa po izrađenoj duljini
trase. Najmanji se broj noževa troši kod rada na dubini
od 40 cm u rastresitoj kamenoj podlozi (8 noževa/km).
Pri melioraciji krša kod dubine rada 75 cm u tvrdom kamenu
može se očekivati potrošnja od 15 noževa/km. Zanimljivo
je uočiti jedanku potrošnju noževa po duljini
izražene trase pri radu na tvrdoj kamenoj podlozi i dubini
od 40 cm,te pri radu u rastresitom kamenu na dubini
od 75 cm. Stoga se može zaključiti da na potrošnju noževa
utječe različitost konzistencije kamena na mikrolokacijma
duž trase šumske protupožarne šumske ceste.


Potrošnja goriva istraživana je u odnosu na izrađenu
duljinu trase ceste i na efektivno (pogonsko) vrijeme


ZAKLJUČCI
Na temelju rezultata mjerenja i uvodnih razmatranja
ponajprije se želi naglasiti mogućnosti primjene pokretne
drobilice kamenaVermeerT855 pri gradnji šumskih
protupožarnih cesta. Prednost pokretne drobilice ogleda
se u mogućnosti korištenja kamenog materijala na trasi
šumske protupožarne ceste te u novoj tehnologijie grad nje
protupožarnih cesta,gdje rad jednog stroja djelomič no
zamjenjuje nekoliko građevinskih strojeva. Drobilica
kamena može ustinjavati stijenje i kameni materijal u sitnije
čestice na trasi buduće šumske protupožarne ceste
do najveće dubine od 80 cm. Kameni materijal usitnjen
je u tucanik zadovoljavajuće granulometrije za izradu
kolničke konstrukcije. Na tajnačin rad stroja zamjenjuje
vrlo sku pu nabavu i transport kamenog materijala iz
kamenoloma ili zamjenjuje rad stacionarne drobilice kamena
na radilištu. Isto tako izostavlja se i rad razastiranja
kamenog materijala duž trase ceste dozerom. Nakon
pri premne izrade trase šumske protupožarne ceste pokret
nom drobilicom,potrebno je grejderom izvršiti po


rada. Nema znatnijih razlika u potrošnji goriva u jedinici
vremena (od 0,89 L/min do 1,04 L/min) s obzirom
na uvjete rada. Prosječna potrošnja goriva bez obzira
na različite radne uvjete iznosi 0,93 L/min. Ovisnost
potrošnje goriva u jedinici vremena za sve dane istraživanja
prikazan je na slici 4. Regresijskom analizom
utvrđena je jaka povezanost podataka, a izjednačenje
podataka pravcem također ukazuje na potrošnju od približno
0,9 L/min.


No, razlike u potrošnji goriva po duljini izrađene
trase ceste znatno se razlikuju s obzirom na dubinu rada
i podlogu. Zabilježena je potrošnja od samo 0,21 L/m
kod rada na dubini od 40 cm u rastresitoj kamenoj podlozi.
Pri istoj dubini rada gotovo je dvostruka veća potrošnja
po duljini trase na kamenoj podlozi (0,41 L/m).
S povećanjem dubine rada povećava se potrošnja goriva
po duljini trase ceste,te je najveća potrošnja od
0,53 L/m detektirana pri radu na dubini od 75 cm u tvrdom
kamenu.


– Conclusions
rav navanje kamenog materijala uz izradu određenog poprečnog
nagiba ceste te valjanje.
S druge strane potrebno je naglasiti vsioku nabavnu
cijenu stroja, veliku potrošnju goriva te neizostavnu potrošnju
noževa,što će uveliko utjecati na troškove rada.
Za pripremne radove na gradnji šumskih protupožarnih
cesta pokretna drobilica kamena treba se koristiti pri
dubini rada od maksimalno 40 cm. Na tvrdoj kamenoj
podlozi može se koristiti i na manjoj dubini rada,gdje je
usljed dobre nosivosti podloge potrebna svega 10–15 cm
debljina zastora kolničke konstrukcije. Na taj način može
se postići veća proizvodnost stroja uz manju potrošnju
goriva i noževa te time i manji trošak rada.
Iznesene pretpostavke potrebno je potkrijepiti troškovnom
analizom primjene pokretne drobilice kamena
uz usporedbu s troškovima rada pri dosadašnjim
uvriježenim tehnologijama gradnje šumskih protupo


žarnih cesta,gdje treba uključiti više varijanti dobave
tucanika i primjene različitih građevinskih strojeva.


LITERATURA – References
Pičman,D., T.Pentek,1996: Fire prevention roads by forest road excavating machines, Strojarstvo
in the area of the forest enterprise Buzet. Zbor-45 (4–6), 149–157.
nik gozdarstva in lesarstva 49, 187–203.


Pentek, T., 1998: Forest fire prevention roads as a


Pičman,D., T.Pentek,1997: Fire prevention roads special category of forest roads and factors that
on the karst area of Republic of Croatia. Procce-influence their distribution in space, Glasnik za
dings of the International scientific conference šumske pokuse 35, 93–141.
“Forest-Timber-Enviroment“ TU Zvolen, Slova-


Pentek, T., H. Nevečerel, T. Poršinsky, D.
kia, 1–8.


Horvat, M.Šušnjar, Ž.Zečić,2007: QuaPičman,
D., T. Pentek, T.Poršinsky,2003: lity planning of forest road network – precondi-
Con tribution to investigation of tree damaging tion of building and maintenance cost