DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 40     <-- 40 -->        PDF

D. Ballian: GENETIČKE STRUKTURE OBIČNE JELE (Abies alba Mill.) IZ ZAPADNE I ISTOČNE BOSNE Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 501-512


naglašavaju hitnost proučavanja neoštećenih sastojina,
njihovo očuvanje kroz osnivanje banki i arhiva gena i
ge notipova (Erisson i Ekberg 2001). Ove bi se
aktivnosti provodile na staništima gdje obična jela poka
zu je dobru vitalnost i gdje još nisu primijećena zagađenja
(Larsen, 1986; Larsen i Fridrich, 1988;
Urlich, 1989; Larsen i Mekić, 1991; Ducci,
1991). Posebne aktivnosti usmjerile bi se prema selekciji
otpornih jedinki koje pokazuju odgovarajući stupanj
tolerantnosti na zagađenje.


U novije vrijeme u šumske sastojine jele prodire jako
agresivna bukva zbog slabih uzgojnih zahvata, te jela
biva s vremenom potpuno istisnuta iz šume. Pozornost
se nije poklanjala ni umjetnoj obnovi, jer je manipu la cija
sjemenom prilično otežana i skupa, kao i pro izvod nja
sadnog materijala jele, nego je prednost da vana
smreci, običnom i crnom boru (Ballian 2000). Zad njih
se godina pokušava promijeniti stanje, te se vrše
pod sijavanja, a u rasadnicima ima više sadnog materijal
jele. Isto tako u posljednje vrijeme pokušava se očuvati
genofond obične jele, kroz izdvajanje sjemenskih sastojina
i zaštitu šuma. Kako bi se mogle provoditi kvalitetne
mjere zaštite, prethodno je potrebno pro vesti istraživanja
genetičke strukture prirodnih populacija jele.


Svrha ovog istraživanja jest određivanje genetičke
raznolikosti prirodnih populacija obične jele u istočnoj i
za padnoj Bosni, usporedbom 9 alozimskih sustava. Nave
dena istraživanja, uz ranija istraživanja (Ballian
2003;BilelaiBallian2008) dat će potpuniju sliku o
genetičkom sastavu obične jele u Bosni i Hercegovini.


MATERIJAL I METODE – Material and methods
Biljni materijal sakupljen je sa stabala na području grančice s pupovima u studenom 2005. godine i čuvane
planina istočne i zapadne Bosne (tablica 1). Skupljene su na +4°C nekoliko dana, do ekstrakcije u laboratoriju.


Tablica 1. Istraživane populacije obične jele u istočnoj i zapadnoj Bosni i Hercegovini


Table 1 Investigated silver fir population in east and north Bosnia and Herzegovina


Populacija
Population
Nadmorska visina
Altitude
Zemljopisna dužina
Longitude
Zemljopisna širina
Latitude
Broj analiziranih
individua
Sample size
Određenje populacije
Position
Oštrelj 1250 44°28’50’’ 16°23’46’’ 50 zapadna
Grmeč 950 44°33’57’’ 16°39’13’’ 50 zapadna
Bos. Grahovo 1170 44°11’32’’ 16°35’21’’ 50 zapadna
Troglav 1600 43°57’04’’ 16°33’46’’ 50 zapadna
Glamoč 1270 44°01’52’’ 16°50’08’’ 50 zapadna
Zavidovići 720 44°18’25’’ 18°15’46’’ 50 istočna
Očevija 970 44°10’14’’ 18°27’27’’ 50 istočna
Klis 1060 44°06’43’’ 18°41’51’’ 50 istočna
Knezina 1100 43°59’35’’ 18°45’50’’ 50 istočna
Romanija 1410 43°54’57’’ 18°39’10’’ 50 istočna


Prilikom sabiranja uzoraka za alozimska istraživa-gela, elektroforeze i bojenja gela bili su prilagođeni ennja
vodilo se računa da udaljenost između stabala bude zimskim sustavima (Konnert 1999, 2004;Hüssennajmanje
50 m. dorferi sur.1995).


Istraživalo se 9 enzimskih sustava s ukupno 17 genskih
lokusa (tablica 2). Postupci maceracije, priprave


Tablica 2. Enzimski sustavi, E.C. referentni broj, broj lokusa


Table 2 Enzyme systems, E. C. code, Gene loci


Enzimski sustavi –Enzyme system E.C. broj –E. C. code Genski lokusi –Gene loci
Phosphoglucose isomerase 5.3.1.9 Pgi –A, — B
Phosphoglucomutase 2.7.5.1 Pgm –A, —B
Isocitratdehydrogenase 1.1.1.42 Idh –A , –B,
Menadionreduktase 1.6.99.2 Mnr –B,
Shikimatdehydrogenase 1.1.1.25 Sdh –A,
Leucinaminopeptidase 3.4.11.1 Lap –A, —B
Fluorescent esterase 3.1.1.1 Fest –A, —B
Glutamatoxalacetattransminase 2.6.1.1 Got –A,–B, –C
6-phosphoglucomatedehydrogenase 1.1.1.44 6Pgdh –A, —B
Ukupno –Total 9 17