DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 44     <-- 44 -->        PDF

D. Ballian: GENETIČKE STRUKTURE OBIČNE JELE (Abies alba Mill.) IZ ZAPADNE I ISTOČNE BOSNE Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 501-512


Genski lokus Mnr-B pokazuje raznolikost u šest is


tra živanih populacija (tablica 3), što može otežati dife


renciranje istočnih i zapadnih populacija uporabom
ovog lokusa. Srednja veličina za alel B je 0,02, a alela


2


B 0,98 (tablica 3). Očito je da se vrijednosti za alel B


32


povećavaju od sjeverozapada prema jugoistoku, što
upu ćuje na klinalnu varijabilnost. Alel B u južnoj Nje


1


mačkoj s veličinom od 0,00 do 0,19 (Konnert 1995 i
1995b), dok suKonnertiBergmann(1995) alel B


1


registrirali s višom učestalošću u južnim populacijama
(Bugarska, južni Karpati, Makedonija), a i u populacijama
južne Njemačke, istočne Francuske i zapadneAustrije,
dok visoku učestalost alela B registriraju u južnoj


2


Italiji. U SlovenijiBrus iLongauer (1995) utvrđuju
visoke učestalosti alela B,aLongauer (1994) u is


1


toč noj Poljskoj i Ukrajini registrira monomorfizan.
Istraživani genski lokus Sdh-A pokazuje monomorfizam
u populacijama Bosansko Grahovo, Klis, Očevija,
Ro manija, Knežina. Srednja veličina za alel A iznosi


1


0,98, a zaA 0,02 (tablica 3). Budući da je u istočnoj Bos


2


ni prisutniji monomorfizam, ovaj genski lokus može poslužiti
jedino za utvrđivanje populacija sa šireg područja.
Genski lokus Lap-Apokazuje veliku varijabilnost
(ta blica 3). Interesantan je alel Lap-A , sa srednjom


2


učesta lošću od 0,03, koja je mala u odnosu na rezultate
dobi vene u Sloveniji (Brus iLongauer 1995), a i u
Češkoj (Longauer1994), dok je u populacijama južnih
Karpata registrirana je učestalost od 0,002, a u Bugarskoj
0,018. U populacijama zapadne Europe alel ima
različite učestalosti (Breitenbach-Dorfer i sur.
1992, Brei tenbach i Pinsker 1990, Konnert
1993). Za alel Lap-A možemo reći da nije registriran u


3


malim izo liranim populacijama centralnih Dinarida,
kao što je Bio kovo, Meka brda, Orjen i Crni vrh (Ballian2003).
Iz dobivenih rezultata vidljiva je slaba klinalna
varijabilnost alela Lap-A od jugoistoka prema


3


sjeverozapadu. U Slovenije je dobivena učestalost od
0,028 do 0,081 (Brus iLongauer1995), a u zapadnoj
Europi nije re gistriran. Klinalnu varijabilnost ovog
alela, od sjevero zapada prema jugoistoku registrirao je
Longauer(1994).


Kod genskog lokusa Lap-B alel B ima srednju uče


1


stalost od 0,04, B 0,26, B 0,37 i B 0,33. U populaci


23 4


jama zapadne Bosne imamo veći udio alela B, a u


2


istočnim alela B i B, a izostanak B u dvije populacije,


34 1


kao u manji udio alela B (tablica 3). Konnert i


2


Schmidt (1996) dobili su učestalost alela B od 0,014


1


za analiziranu populaciju i učestalost od 0,017 kod sad-
nice proizvedene iz sjemena iste populacije. U ovom
istraživanju učestalost alela B povećava se od jugoi


2


stoka prema sjeverozapadu, kao i alela B, dok alel B


34


ima tendenciju smanjenja prema sjeverozapadu.


Za genski lokus Got-Au ovom istraživanju samo


populacije Bos. Grahovo, Zavidovići i Očevija ne po


kazuju varijabilnost, što je u Sloveniji registrirano od


straneBrusa iLongauera (1995). Srednja učesta


lost za alelA iznosi 0,02, za alelA 0,97 i za alelA


12


0,01 (tablica 3). U istraživanjimaLongauera(1994)
gen lokus Got-Apokazuje monomorfizam u sjevernim
i južnim populacijama, a slabu učestalost alelaA samo


3


u južnim Karpatima. U ovom istraživanju javlja se u
po pulaciji Oštrelj, Glamoč, Klis, Romanija i nešto ve ćom
učestalosti u populaciji Knežina. U Bavarskoj je
re gistrirana mala varijabilnost ovoga genskog lokusa
(Konnert 1996), a u istraživanjima iz 1993. malu varijabilnost
u južnim za samo dva alela,A i A, što po


12


tvrđujeBreitenbach-Dorferi sur.(1997).
U ovom istraživanju Bosanskih populacija gen lokusa
Got-B ne pokazuje raznolkost kod devet populacija. Srednja
učestalost dobivena za alel B, s uče stalošću od


2


0,99, za alel B 0,01, koji je registriran samo u istočnoj


4


populaciji Klis (tablica 3). Zato ovaj rijetki alel može poslužiti
za određenje ove populacije. U istraživanjima provedenim
u Sloveniji nije registriran alel B (Brus i


1


Longauer1995),a registriran je u populacijamaPolj ske
i Ukrajine (Longauer 1994).
Kod genskog lokusa Got-C dobivena je učestalost


alel C od 0,08, alel C 0,87, alel C 0,04, i alela C 0,01
(tablica 3). PremaMölleru(1986) učestalost alela C


1 234


1


povećava se od zapada prema istoku i jugu, što u ovom
istraživanju nismo potvrdili. Razlog je možda u specifičnom
rasprostiranju bosanskohercegovačkih populacija
obične jele. Konnert i Bergmann (1995) u
svom istraživanju navode postojanu klinu varijabilnost
za taj genski lokus, aKonnert (1995b)dobiva sličan
rezultat za središnju, istočnu i južnu Europu. U ovom
istraživanju je registriran rijetki alel C, a može poslužiti


4


za određenje populacija Bosansko Grahovo i Klis.
Genski lokus 6-Pgdh-Apredstavljen je s dva alela.
Alel A je u istraživanim populacijama imao srednju


2


učestalost od 0,40 (tablica 3), a alelA 0,60. Za južnu


3


NjemačkuKonnert(1995b) navodi učestalost za alel
A od 0,11 do 0,56. Prema Longaueru (1994) i


1


Kon nertovoj(1995b) u Europi je ustanovljena izrazita
klinalna varijabilnost ovog genskog lokusa.Alelne
učestalosti se od sjeverozapada prema jugoistoku smanjuju,
tako da je učestalost u Češkoj 0,58, a u Bugarskoj
0,27, što nije ustanovljeno u ovom istraživanju.


Kod genskog lokusa 6-Pgdh-B registrirana su tri
alela. Alel B ima prilično malu srednju učestalost od


1


0,01, dok alel B ima 0,94, a alel B 0,05 (tablica 3).


23


Inače, alel B je registriran u četiri od pet zapadnobo


1


sanskih populacija, što ukazuje na njegovo zapadno
podrijetlo. AlelB i B registrirani su u svim istraživa


23


nim populacijama (tablica 3). Konnert i Bergmann
(1995) u svom istraživanju s 48 provenijencija,
u populaciji iz Bosne (vjerojatno s područja Olova) i
Hrvatske (Papuk) registrirali su alel B. U istraživanji


3


ma Longauera (1994) iBrusa iLongauera (1995)


registrirana su dva alela za ovaj genski lokus, a poka