DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 52     <-- 52 -->        PDF

M. Bobinac, S.Andrašev: UČINCI UZGOJNIH MJERA U DEVITALIZIRANOJ SREDNJEDOBNOJ ... Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 513-526


1989). Na posljedice izazvane narušavanjem ravnoteže
u vrlo osjetljivim i dinamičnim ekosustavima hrasta
lužnjaka, pa time, posredno, i na neprilagođenu uzgojnu
strategiju u procesu formiranja sastojina, ukazali
su brojni autori. Na značenje fitosociološkog slabljenja
stabala uslijed neadekvatne izgrađenosti sastojina, posebno
je ukazivano početkom dvadesetog stoljeća,
kada je sušenje lužnjakovih šuma imalo epidemijski
karakter (Lj.Marković, M.Manojlović1929, Đ.
Nenadić 1931). Polazeći sa stajališta da se volumen
u sastojinama treba povećavati sa starošću, S.Matić
(1989) u proučavanim lužnjakovim šumama utvrđuje
suprotan trend, a kao razlog navodi i neprilagođene
mjere njege, odnosno nepravilno određene i prejake intenzitete
prorjeda u starijim sastojinama, a koje su
mogle proisticati i uslijed nepravilne izgrađenosti sastojina.
U srednjedobnim sastojinama od ranolistajućeg
i kasnolistajućeg lužnjakaV.Stamenković i Z.
Simić (1995) konstatiraju značajno smanjenje broja
stabala i volumnog prirasta.Klepac,(1964, 1984),A.
Pranjić (1996), Lukić, (2003), M. Čater et al.
(2008) i dr. ukazuju na permanantno smanjivanja debljinskog
prirasta kod hrasta lužnjaka u različito starim
sastojinama, što, prema fazi razvoja sastojina, indicira
na uticaj nepovoljnih čimbenika i slabljenje vitalnosti,
nego što je to odlika starosti stabala. Dokaz tomu, u
određenom smislu, može poslužiti utvrđena rastuća
tendencija prirasta u starijim fazama razvoja sastojina,
koja je uslijedila po prestanku djelovanja nepovoljnih
utjecaja i uspostavljanja ravnoteže u lužnjakovim šu-
mama (Š.Meštrovićetal. 1996).


Prema dosadašnjim saznanjima primjena uzgojnih
mjera u lužnjakovim sastojinama umanjene funkcionalne
sposobnosti ima značajna ograničenja za ostvarivanje
očekivanih učinaka i ciljeva. Prema rezultatima
proučavanja učinaka zakašnjele prorjede na prirast stabala
lužnjaka D.Klepac (1964) nije utvrđeno povećanje
debljinskog prirasta na preostalim stablima, 10
godina poslije provedene prorjede. Istraživanja u neadekvatno
njegovanim i devitaliziranim srednjedobnim sastojinama
lužnjaka (M. Bobinac i S. Andrašev
2001a) i cera (M. Bobinac i S. Andrašev 2006),
iako su potvrdila bolje kratkoročne učinke u prirastu stabala
poslije provedenih jačih prorjeda, u odnosu na tretman
sanitarne sječe, ukazala su da procesi devitalizacije
kojima su izložene mlađe, nepravilno formirane sastojine,
otežavaju projekciju i primjenu optimalne njege i
uvjetuju druge negativne posljedice u razvoju sastojina


(M.Bobinacetal. 2003).
Cilj ovog rada je komparativnim trajnim pokusnimm
površinama analizirati učinke različitih uzgojnih
mjera, koje su poduzimane u cilju njege sastojine i
saniranja posljedica devitalizacije. Devitalizacija je
utvrđena u 42. godini starosti sastojine i na temelju sistematiziranih
podataka na trajnim pokusnim površi


nama, cilj je analizirati učinke na prirastu preostalih
stabala u starosnom razdoblju od 43–52. godine.


MATERIJAL I METODE RADA – Material and methods


2.1. Područje istraživanja – Study area


Istraživanja su obavljena u umjetno podignutoj monokulturi
lužnjaka na području Bačkog Monoštora u GJ


oo


“Kolut-Kozara”, odel 32 j (.n= 4549’,.e= 1839’). Na
is traživanom području bile su zastupljene mješovite sastojine
lužnjka i cera, koje su poslije Drugog svjetskog
rata posječene čistom sječom. Poslije krčenja panjeva
zemljište je obrađivano i dvije do tri godine korišteno u
poljoprivredne svrhe. Zadnje godine korištenja zajedno
s poljoprivrednom kulturom (žitarice) zasijan je žir u
brazde s razmakom između redova 2 m. Nadmorska visina
je 88 m.Stanište karakterizira polidominantna fitocenoza
Tilio-Car pino-Quercetum robori-cerris (Sveza
Aceri tatarici-QuercionZol. et Jak. 1957), a zemljište je
černozem-beskarbonatni s dubinom humusno akumulativnog
horizonta 40–50 cm.


2.2. Prikupljanje i obrada podataka –


U istraživanoj sastojini su u 42. godini starosti izdvojene
dvije trajne pokusne površine, veličine 0,25 ha, sa
zaštitnim pojasom širine 10 m. Na pokusnim površinama
sva stabla su trajno obrojčana i obilježena su mjesta
na prsnoj visini za mjerenje promjera. Periodično su
Na temelju klimatskih podataka s meteorološke sta


oo


nice Sombor (.n = 4540’,.e = 1859’, nadmorska visina
86 m,) za razdoblje 1978-2004. godine srednja godišnja
temperatura zraka iznosi 10,9
oC, a između pojedinih
godina varirala je od 9,5
oC (1980. godine) do 12,8
oC
(2000. godine), s koeficijentom varijacije (cv) od 7,4%.
Srednja godišnja količina oborina iznosi 584,5 mm,a između
pojedinih godina varirala je od 277,5–818,4mm, s
koeficijentom varijacije (cv) od 20,2%.Hidrološka bilanca,
izračunata po metodi Thornthweite-a, pokazuje
da je višak vode u zemljištu od siječnja do ožujka
(ukupno 65–70 mm), od travnja do lipnja u zemljištu je
prisutna rezerva vlage, dok manjak vlage nastupa u srp nju
i zadržava se u kolovozu i rujnu mjesecu.


Data collecting and processing


svim stablima za vrijeme mirovanja vegetacije mjerena
dva unakrsna promjera, s točnošću na 1 mm, i visine s
visinomjerom Blume-Leiss, s točnošću 0,5 m. Za potrebe
ovoga rada korištena je izmjera svih stabala u 42. i


52. godini starosti sastojine, kao i izmjera doznačenih