DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 53     <-- 53 -->        PDF

M. Bobinac, S.Andrašev: UČINCI UZGOJNIH MJERA U DEVITALIZIRANOJ SREDNJEDOBNOJ ... Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 513-526


stabala u 48. godini. Pri izmjeri u 42. godini svakom stablu
procijenjen je biološki položaj (BP) i stupanj slobode
položaja krošnje (SK), na osnovi klasifikacije
Asman-a (V.Stamenković, M. Vučković 1988):


– Biološki položaj: nadstojno (1), međustojeće (2),
podstojno (3);
– Stupanj slobode položaja krošnje (SK): slobodno
sto jeća krošnja – bez dodirivanja s krošnjama susjednih
stabala ili je dodirivanje manje od 25 % obuj ma
krošnje (1); jednostrano stješnjena krošnja – dodirivanje
krošanja 25–50 % obujma krošnje (2); višestra
no stješnjena krošnja – dodirivanje krošanja
preko 50 % obujma krošnje (3).


Za procjenu intenziteta oštećenosti (osutost) krošnji
korištena je klasifikacija (ECE) sa stupnjevima 0–4
(0 – gubitak lisne mase do 10 %, 1 – gubitak lisne mase
11–25 %, 2 – gubitak lisne mase 26–60 %, 3 – 61–99 %,
4 – gubitak lisne mase 100 %), u odnosu na lokalno referentno
stablo.


Za obračun volumena sastojine korištene su volumne
tablice Schwappacha za hrast, pri čemu su korištene visinske
krivulje izravnane funkcijomh = ae-b/d+1,30.


U starosnom razdoblju od 43–52. godine na pokus nim
površinama je primijenjen različit uzgojni tretman.
Na P.P.-1 u 42. i 48. godini provedena je uz gojnosanitarna
sječa, umjerenog i jakog zahvata, a P.P.-2 bila
je prepuštena prirodnom procesu izlučivanja stabala. Na
P.P.-1 u 42. godini izabrano je 128 stabala budućnosti
(SB) po hektaru, od kojih je u 52. godini zadržalo isti
status 124 stabla. Stablima budućnosti u 42. i 48. godini
primarno su uklanjani najjači konkurenti, pa tretman
ima karakter selektivne prorjede. Po sličnim uzgojnim
načelima na P.P.-2 u 42. godini izabrano je 156 dominantnih
stabala za komparaciju, od kojih je u 52. godini zadržalo
isti status 148 stabala (M.Bobinac etal. 1997,


M.Bobinaci S.Andrašev 2001a). Odnos srednjeg
promjera po temeljnici doznačenih stabala i srednjeg
promjera preostalih stabala, definiran kao pokazatelj
prorjede (qd), korišten je za numeričko definiranje karaketra
prorjede.


Obrada podataka sastojala se u nalaženju numeričkih
parametara debljinske strukture: aritmetička sre-


dina (d), standardna devijacija (sd), koeficijent varijacije
(cv), varijacijska širina (vš), minimum (dmin), maksimum
(dmax), koeficijent asimetrije (.3) i koeficijent
spljoštenosti (.4) (Stamenković i Vučković,
1988). Neparametarski test Kolmogorov-Smirnova (|D|
statistika) korišten je za međusobnu usporedbu debljinskih
struktura i struktura debljinskog prirasta. Za definiranje
zavisnosti stupnja slobode položaja krošnje i
stupnja osutosti krošanja, kao i biološkog položaja i
stupnja osutosti krošanja na pokusnim površinama u


2


42.godini starosti sastojine korišten je . test nezavisnosti.
Učinci različitih tretmana sastojine analizirani
su u starosnom razdoblju od 43–52. godine, pri čemu je
uspoređen tečajni (prosečni periodični) debljinski prirast
(id) dobiven po kontrolnoj metodi, između svih stabala
na pokusnim površinama i posebno krajnje grupe
stabala budućnosti na P.P.-1, odnosno stabala za komparaciju
na P.P.-2. Za nalaženje zavisnosti tečajnih prirasta
promjera od njihovih prsnih promjera na početku
razdoblja istraživanja korištena je linearna funkcija
(Snedecor and Cochran, 1959; Hadživuković,
1973):


gdje su:yi – tečajni prirast promjerai-tog stabla; – aritme
tička sredina veličina tečajnih prirasta promjera; xi –
prs nipromjeri-tog stabla; – aritmetička sredina veličina
prsnih promjera; b–koeficijent pravca linearne zavisnosti.


yi– current diameter increment of ithtree; – arithmetic
mean of current diameter increment; xi – diameter at
breast height of ithtree; – arithmetic mean of diameter at
breast height; b – coefficient of slope of linear function.


Za nalaženje nepoznatog parametra nagiba pravca
(b1) korištena je metoda najmanjih kvadrata:


U cilju objektivne ocjene značenja utjecaja uzgojnog
tretmana na veličinu prirasta primijenjen je statističkit-
test.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA – Results of research


3.1. Elementi rasta i debljinska struktura sastojine u 42. i 52. godini


Elements of growth and diameter distribution of the stand at the age of 42 and 52 years


Elementi rasta svih stabala i stabala budućnosti na
pokusnim površinama u starosti 42 i 52 godine, kao i posječenih
stabala u 42. i 48. godini, prikazani su u tablici
1, a u tablici 2 prikazani su numerički pokazatelji njihove
debljinske strukture. U 42. godini na P.P.-1 utvr đen
je za 3 % veći ukupan broj stabala po hektaru, a za 9 %
manji iznos temeljnice po ha i za 12 % manji volumen
po ha, u odnosu na P.P.-2. Na P.P.-2 utvrđen je za 1,3 cm
veći srednji promjer po temeljnici (dg) i za 1,7 cm veći
srednji promjer po temeljnici 20 % najjačih stabala u sastojini
(dg20 %), u odnosu na P.P.-1. Na obje pokusne površine
varijabilnost debljinske strukture iznosi 20–22 %,
a veća je varijacijska širina na P.P.-2. Na obje pokusne
površine utvrđena je desna asimetrija, na P.P.-1 platikurtični,
a na P.P.-2 je izražen leptokurtični raspored prsnih
promjera (tablica 1).