DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 57     <-- 57 -->        PDF

M. Bobinac, S.Andrašev: UČINCI UZGOJNIH MJERA U DEVITALIZIRANOJ SREDNJEDOBNOJ ... Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 513-526


su prsne promjere od 11,8–27,1 cm, a srednji promjer
16,7 cm, izraženu desnu asimetriju i leptokurtični raspored
(tablica 1 i 2).


Pokazatelj prorjede (qd) u 42. godini približno je isti
na obje površine (0,86-0,87), a u 48. godini značajno je
veći na P.P.-1 (0,86), u odnosu na P.P.-2 (0,77).Test Kolmogorov-
Smirnova potvrdio je razliku u debljins kim
strukturama izlučenih stabala na pokusnim površina ma
u 42. i 48. godini (grafikon 2, tablica 2). Pokazatelj pro rje
de ukazuje da je izlučivanje stabala na pokusnim površinama
imalo karakter niske prorjede.


3.4. Učinci provedenih uzgojnih mjera – Effects of implemented silvicultural measures


Učinci provedenih uzgojnih mjera na pokusnim površinama
pokazuju najveće razlike na razini srednjih veličina
debljinskog prirasta, kako svih stabala, tako i
grupe stabala budućnosti. Preostala stabla u razdoblju
od 43–52. godine na P.P.-1 imaju prosječno veći tečajni
debljinski prirast za 37 % (godišnje 1 mm više, odnosno
10mmza deset godina), u odnosu na prosječnu veličinu
prirasta na P.P.-2. Kod stabala budućnosti debljinski prirast
je veći za 35 %, što je u apsolutnom iznosu godišnje
1,4mmviše, (odnosno 14 mm za 10 godina), u odnosu
na prirast stabala za komparaciju na P.P.-2. Utvrđene
razlike statistički su vrlo značajne (na razini rizika od


0.1%), što je potvrđeno t-testom (grafikon 3).


Grafikon3.Srednje veličine tečajnog debljinskog prirasta svih stabala
i stabala budućnosti (SB).


Graph 3
Mean values of current diameter increment of all and
future (SB) trees.


Legenda: PP– pokusna površina; SB – stabla budućnosti; t – test.


Legend: PP – sample plot; SB – future trees; t – test.


Provedene uzgojne mjere uvjetovale su manje razlike
u strukturi debljinskog prirasta upoređivanih grupa
stabala. Struktura debljinskog prirasta svih stabala pokazuje
veći apsolutni (sd) i relativni varijabilitet (cv),
veći minimum i maksimum, kao i veću varijacijsku širinu
na P.P.-1, u odnosu na P.P.-2 (Tablica 5). Koeficijent
asimetrije (.3) od 0,73-0,76 na obje pokusne
površine pokazuje desnu asimetriju, a koeficijent spljoštenosti
(.4) ukazuje na mezokurtični raspored na P.P.-1
i na blagi leptokurtični raspored strukture debljinskog
prirasta na P.P.-2. Stabla budućnosti na P.P.-1, koja su
predmet prioritetne njege, i grupa dominantnih stabala
za komparaciju na P.P.-2, imaju manju varijabilnost
debljinskog prirasta u odnosu na sva stabla.Veća je varijabilnost
debljinskog prirasta stabala budućnosti na
P.P.-1, u odnosu na grupu stabala za komparaciji na
P.P.-2.Asimetrija debljinskog prirasta kod stabala budućnosti
manja je u odnosu na sva stabla i manje je izražena
na P.P.-1 u odnosu na P.P.-2.


Na P.P.-1 sumarne krivulje debljinskog prirasta, za
sva stabla i za stabla budućnosti pomaknute su udesno k
većim veličinama prirasta, u odnosu na P.P.-2.Također se
uočava razlika i u obliku krivulje, što implicira razlike u


Tablica 5.Numerički pokazatelji strukture tečajnog debljinskog
prirasta svih stabala i stabala budućnosti na
pokusnim površinama u razdoblju od 42.-52. go-
dine.


Table 5
Numerical indicators of current diameter increment
structure of all and future trees between 42nd
and 52ndyear on sample plots.


Numerički
pokazatelji
(Numerical
indicators)
Sva stabla
(All trees)
Stab. budućnosti
(Future trees)
O.P.-1 O.P.-2 O.P.-1 O.P.-2
n -101 153 31 37
id[cm] 0,37 0,27 0,54 0,40
id_20 % [cm] 0,46 0,36 0,64 0,45
sid [cm] 0,18 0,13 0,17 0,11
cv [ %] 49,4 46,3 31,8 26,5
id_min [cm] 0,10 0,05 0,22 0,14
id_max [cm] 0,99 0,68 0,99 0,67
vš [cm] 0,89 0,63 0,77 0,53
.3 0,760 0,729 0,147 0,259
.4 3,094 3,328 3,181 3,603
|D| 0.265
***
0.564
***


Legenda:n–broj stabala na pok. površini; –aritmetički srednji
debljinski prirast; – debljinski prirast dominantnih


id_20 %


stabala; –standardna devijacija; –koeficijent varijacije;
vš–varijacijska širina;id_min –minimalni prirast;id_max –maksimalni
prirast;.3 –koeficijent asimetrije (skewness);.4 –
koeficijent spljoštenosti (kurtosis); |D| – statistika neparametarskog
testa Kolmogorov-Smirnova.


sid
cv


Legend: n – number of trees on sample plot; – arithmetic
mean of diameter increment; id_20 %–diameter increment of
dominant trees; sid– standard deviation; cv– coefficient of
variation; vš – variation width; id_min– minimal diameter increment;
id_max– maximal diameter increment; .3– coefficient
of skewness; .4- coefficient of kurtosis; |D|–statistics
of Kolmogorov-Smirnov nonparametric test.