DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 61     <-- 61 -->        PDF

M. Bobinac, S.Andrašev: UČINCI UZGOJNIH MJERA U DEVITALIZIRANOJ SREDNJEDOBNOJ ... Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 513-526


potvrđuje da u ovoj fazi razvoja oporavak od stresnih
utjecaja zavisi, kako od intenziteta i karaketra uzgojnih
mjera, tako i o prirasnom potencijalu stabala. Za grupu
stabala budućnosti na P.P.-1 (i potencijalno za grupu
dominantnih stabala za usporedbu na P.P.-2), koja su
primarno predmet njege, oporavak od djelovanja nepovoljnih
utjecaja primarno zavisi o karakteru i intenzitetu
uzgojnih mjera, kojima im se selektivno poboljšavaju
uvjeti za rast (slika 2).


Prema rezultatima proučavanja učinaka zakašnjele
prorjede na debljinski prirast stabala lužnjaka D.
Klepac (1964) nije utvrđeno ubrzanje rasta poslije
pro vedene jake prorjede. Primjenjujući istovjetan metodološki
postupak u cilju definiranja učinaka prorjede
na grupu stabala budućnosti poljskog jasena M.Bobinac
(2000), također nije utvrdio ubrzanje rasta u debljinu
poslije jake prorjede.Autor je pretpostavio da je
utjecaj nepovoljnih egzogenih čimbenika na prirast stabala
u razdoblju poslije prorjede uvjetovalo “prikrivanje”
učinaka prorjede. Uz brojne čimbenike koji mogu
doprinijeti “prikrivanju” učinaka prorjede, nerealno je
očekivati ubrzanje rasta na grupi stabala kod kojih je
prisutan konkurentski pritisak, a koji je uvjetovan neprovođenjem
adekvatnih mjera njege u sastojini. Zato
monitoring promjena prirasta, na komparativnim trajnim
pokusnim površinama, koje su pod utjecajem različitih
uzgojnih tretmana, koji na različite načine
korespondiraju s di namizmom promjena u sastojinama,
može doprinijeti objektivnijem sagledavanju
njihovih učinaka (M. Vučković etal. 2005).


Primjena učestalih i jakih zahvata uzgojno-sanitarne
sječe na P.P.-1 ima za posljedicu manji volumen glavne
sastojine po hektaru u 52. godini za 6 %, u odnosu na volumen
u 42. godini. Na P.P.-2 volumen glavne sastojine
je u 52. godini veći za 21 %, u odnosu na početni volumen
u 42. godini. Međutim, imajući u vidu potencijalnu
potrebu da se na P.P.-2 uklone devitalizirana i uzgojno
neperspektivna stabala (slika 3), u idućem razdoblju
mogu se očekivati manje razlike u volumenima glavne
sastojine na pokusnim površinama.


5. ZAKLJUČCI
Na temelju provedenih istraživanja na trajnim pokusnim
površinama u umjetno podignutoj monokulturi
lužnjaka na černozemu, koje su bile pod utjecajem različitih
uzgojnih tretmana njege u starosnom razdoblju


od 43–52. godine, mogu se donijeti sljedeći osnovni
zaključci:


1. Visoki stupanj ovisnosti stupnja osutosti krošanja
stabala o biološkom položaju i stupnju slobode položaja
krošnje (tablica 3 i 4), ukazivao je da su se u
sastojini u 42. godini odvijali intenzivni procesi biološkog
diferenciranja stabala, koje je trebalo i u
uvjetima djelovanja nepovoljnih čimbenika, uzgojno-
sanitarnim sječama podržavati, a prioritetno


Slika3. Uzgojno neperspektivno dominantno stablo s formiranom
sekundarnom krošnjom, na P.P.-2 u 52. godini. (Foto: M.
Bobinac)


Figure 3 Tending nonperspective dominant oak tree with formed secondary
crown on PP-2 in 52ndyear (Photo: M. Bobinac).


Uzgojno-sanitarne sječe na P.P.-1 u razdoblju od
43–52. godine uvjetovale su da preostala stabla imaju
značajno veći debljinski prirast u odnosu na P.P.-2, pa
se u idućem razdoblju realno može očekivati, i po toj
osnovi, da se smanjuje razlika u volumenu glavne sastojine
na pokusnim površinama.


– Conclusions
selektivno poboljšavati uvjete za rast najvitalnijim i


tehnički najvrijednijim stablima u sastojini (stabla
budućnosti).


2. Intenzivniji tretman uzgojno-sanitarnih sječa pokazao
je prosječno za 37 % veći tečajni debljinski prirast
kod svih preostalih stabala (grafikon 3), veći
apsolutni (sd) i relativni varijabilitet (cv), veći minimum
i maksimum, veću varijacijsku širinu prirasta i
veći prirasni potencijal debljih stabala (tablica 5,
grafikon 5), u odnosu na tretman sanitarne sječe, pa
se s gledišta saniranja devitalizacije i njege sastojine
može smatrati učinkovitijim u odnosu na sanitarnu
sječu.