DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 62     <-- 62 -->        PDF

M. Bobinac, S.Andrašev: UČINCI UZGOJNIH MJERA U DEVITALIZIRANOJ SREDNJEDOBNOJ ... Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 513-526


3. Za grupu svih preostalih stabala, značajnost koeficijenta
regresije zavisnosti debljinskog prirasta o prsnim
promjerima (grafikon 5, tablica 6), potvrđuje da
u ovoj fazi razvoja oporavak od stresnih utjecaja zavisi,
kako o intenzitetu i karaketeru uzgojnih mjera,
tako i o prirasnom potencijalu stabala. Za grupu stabala
budućnosti, koja su primarno predmet njege,
oporavak od učinka nepovoljnih utjecaja primarno
zavisi od karaktera i intenziteta uzgojnih mjera.


ZAHVALNICA – Acknowledgement


Istraživanje je obavljeno u sklopu znanstveno-istraživačkog
projekta: “Definiranje uzgojnih potreba u vještački
podignutim sastojinama hrasta lužnjaka u cilju
maksimalne proizvodnje kvalitetnih sortimenata na području
ŠG “Sremska Mitrovica” i ŠG “Sombor”, kojega
realiziraju Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet,
Istraživačko razvojni institutut za nizijsko šumarstvo i
životnu sredinu, Novi Sad i JP“Vojvodinašume” u raz-


LITERATURA
Bezak,K., V. Krejči, A.Krznar,1993: Prirasnopri
hodne tablice hrasta lužnjaka u šumama vlažnog
tipa. Radovi,Vol. 28 (1–2): 55–67, Jastrebarsko.


Bobinac,M., 2000: Uticaj zakasnele prorede na prirast
stabala budućnosti poljskog jasena (Fraxinus
angustifolia Vahl). Glasnik Šumarskog


fakulteta 83: 43–54, Beograd.
Bobinac,M., 2008: Nega šuma tvrdih lišćara na području
ravnog Srema. U: Z.,Tomović, (ur.), Mono
grafija 250 godina šumarstva Ravnog Srema,
Jav no preduzeće “Vojvodinašume” – Šumsko
gaz dinstvo Sremska Mitrovica: 137–146, Petrova
radin.
Bobinac,M., S.Andrašev,2001a: Efekti uzgojnih
mera u saniranju devitalizacije mlade sastojine
lužnjaka. Glasnik Šumarskog fakulteta 84:
17–32, Beograd.
Bobinac, M., S. Andrašev, 2001b: Problem of
young pedunculate oak forest devitalisation from
the aspect of stand structure and tree increment
study. Proceedings: Third Balkan Scientific Conference
“Study, conservation and utilisation of the
forest resources”,Vol. 1: 426–434, Sofia.
Bobinac,M., S.Andrašev,2006: Efekti jake prorede
na prirast stabala i sastojine cera. Radovi
41(1–2): 31–38, Jastrebarsko.
Bobinac,M., S.Andrašev, M.Simić,1997: Karakteristike
razvoja sastojinske strukture i izbo ra
mera nege u mladim sastojinama hrasta lužnjaka
na području “Bačkog Monoštora”, Šumarstvo 1:
22–34, Beograd.
Bobinac, M. F. Ferlin, 1996: Characteristics of
biological differentiation of trees in a young untended
pedunculate oak stand. Proceedings of


nd


the 2 International Conference on the Develop


ment ofWood Science/Technology and Forestry:


334–340, Sopron.


doblju 2007–2010. godine, pod pokroviteljstvom Ministarstva
za nauku i zaštitu životne sredine R. Srbije.


Osnivanjestalnih pokusnih površina rezultat je samoinicijativnog
nastojanja i rada autora da unaprijede
tradiciju uzgajnja tvrdih listača na istraživanom području.
Istraživanja u početnoj fazi nitko nije posebno finan
cirao, osim kolegijalne pomoći osoblja iz ŠU “Bački
Monoštor” na kojoj se najiskrenije zahvaljujemo.


– References
Bobinac, M., M. Vučković, S. Andrašev,
2003:The problem ofTurkey oak devitalisation
from the aspect of stand condition and tree increment.
International scientific cinference, Proceedings,
Vol. II: 197–203, Sofia.


Čater,M., M.Bobinac,T.Levanič,P.Simončić,
2008:Water status, nutrients and radial increment
of pedunculate oak (Quercus roburL.)


in northern Serbia and comparison with selected
sites in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva
87: 135–144, Ljubljana.


Dekanić, I., 1964: Metodi intenzivnog proređivanja
sastojina visokog uzrasta, Dokumentacija za tehniku
i tehnologiju u šumarstvu, 46: 7–79, Beograd.


Ferlin,F., M.Bobinac,1999: Natürliche Strukturentwicklung
und Umsetzungsvorgänge in jüngeren,
ungepflegten Stieleichenbeständen.Allg.
Forst-u. J.–Ztg., 170. Jg., 8. 137–142.


Hadživuković, S., 1973: Statistički metodi s primenom
u poljoprivrednim i biološkim istraživanjima.
Radnički univerzitet “Radivoj Ćirpanov”,
Novi Sad, p. 482.


Karadžić,D., Lj.Mihajlović,T.Milijašević,


N.Keča,2007: Uticaj štetnih biotičkih faktora
na proces sušenja hrasta. U. Lj., Stojanović,
(ur.), Hrast kitnjak u Srbiji. Univerzitet u Beogradu
– Šumarski fakultet, Udruženje šumarski
inženjera i tehničara Srbije, 203–208, Beograd.


Klepac,D., 1964: Kako je reagirala pedesetogodišnja
sastojina hrasta lužnjaka nakon jakih prore da?
Šumarski list LXXXVIII/ 11–12, str.
469–475, Zagreb.


Klepac,D., 1984: Some results from the increment
measurement in the pedunculate oak (Quercus
robur L.) forest in Slavonia during the last 30
years (1950–1981).Anali za šumarstvo JAZU,
10/5, str. 89–102, Zagreb.