DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 66     <-- 66 -->        PDF

V. Farkaš, T. Gomerčić, M. Sindičić, V. Slijepčević, Đ. Huber, A. Frković, S. Modrić: KRANIOMETRIJSKA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 527-537


Sladek 1991a; Wenker i dr.1998;Chestin iMi


keshina 1998; Wenker i dr.1999;Korablev i dr.


2000; Loy i dr. 2008). Praktičnu primjenuovih znanstvenih
podataka istaknuo jeFarkaš (2008).U Hrvatskoj
je do sada provedenomalo istraživanja značajki
lubanja smeđeg medvjeda. Morić (1990) je istraživala
utjecaj spola na morfometrijske osobitosti lubanje
smeđeg medvjeda, ali bez osvrta na opća kraniometrijska
obilježja.Gužvicai dr.(1996) istraživali su uporabu
kraniometrije u razlikovanju smeđeg i špiljskog
medvjeda.


Derocher i dr.(2005) spolni su dimorfizam polarnog
medvjeda (Ursus maritimus) određivali razlikom
u tjelesnoj masi, duljini tijela, duljini i širini glave
te razlikom u duljini kičice dlaka na nozi. Sladek
(1991b, 1992) je istraživao spolni dimorfizam smeđeg
medvjeda na temelju promjena koje tijekom rasta nastaju
na lubanji, te na temelju karakteristika zubala.
Spolni dimorfizam i ontogenetske varijacije na spiljskom
medvjedu (Ursus spelaeus) istraživali suGrandal-
d’Anglade i López-Gonzáles (2005) te
zaključili da je spolni dimorfizam najizraženiji u veličini,
ali i obliku glave. Moguća je spolna determinacija
i pomoću mjera na zubima, ali Baryshnikov i dr.
(2003) navode kako kod smeđeg medvjeda razlika nije
toliko izražena kao kod spiljskog medvjeda.


Cilj ovog istraživanja bilo je kraniometrijski opisati
po pulaciju smeđeg medvjeda u Hrvatskoj, utvrditi što
pouzdaniju metodu razlikovanja spolova na temelju
kra niometrijskih mjera, te utvrditi pravce regresije za
izračunavanje najveće zigomatične širine pomoću
ukupne duljine lubanje u svrhu određivanja trofejne
vrijednosti lubanje smeđeg medvjeda u slučaju oštećenja
zigomatičnog luka. U ovom smo radutakođer usporedili
kraniometrijska obilježja hrvatske populacije
medvjeda s obilježjima drugih populacija smeđeg medvjeda
koje su opisane u literaturi.


MATERIJALI I METODE – Materials and methods


Radom su obuhvaćene ukupno 34 lubanje smeđeg
medvjeda (Ursus arctosL.) iz Republike Hrvatske, od
čega dvije lubanje potječu s područja Like, a sve ostale
iz Gorskog kotara. Ukupno13lubanja(38,24 %) pripadalo
je životinjama ženskog spola, 20 (58,83 %) životinjama
muškog spola, dok za lubanju označenu kao
Ua16 (2.93%) nisu postojali podaci o spolu. U sklopu
ovog istraživanja izmjereno je 16 lubanja (oznake od
Ua01 do Ua16) dok su mjere ostalih 18 lubanja (ozna ke
od Ua18 do Ua34) preuzete iz Morić (1990). Zbog
raz like u broju i izboru mjera ovog i istraživanja koje je
provelaMorić (1990), u ovom radu korištenoje deset
mjera lubanja oznaka od Ua18 do Ua34. Lubanje Ua13,
Ua14 i Ua16 bile su bez donje čeljusti. Izvor lubanja su
privatne zbirke lovaca (N= 26), Zavod za biologijuVeterinarskog
fakulteta (N= 4), dok su ostale pro nađene u
prirodi (N= 4). Za ukupno 15 lubanja iz privatnih zbirki
iz podataka o odstrjelu poznato je da pripadaju odraslim
životinjama. Dob ukupno 19 životinja čije su lubanje


Tablica 1.
Popis mjera korištenih u ovom istraživanju


Table 1
Parameters used in this study
Mjera– Parameter:Opis– Description


1. Ukupna duljina: od točkeAdo točke P


korištene u ovom istraživanju određena je na osnovi
tamnih linija u zubnom cementu korijena prvog pretkutnjaka
(Stonenberg iJon kel,1966). Dob životinja
kretala se u rasponu od 3 do 20 godina, s time da je prosječna
dob iznosila 8,4 godina.Medvjedi u Hrvatskoj
dos tižu spolnu zrelost u dobi od 3–4 godine (Huber
2004), stoga sve lubanje uključene u ovo istraživanje
potječu od spolno zrelih jedinki.


Korištene mjere primjenjive su za rodove Ursus i
Canis,apreuzetesu od Von Den Driesch (1976).
Na svakoj su lubanji izmjerene 44 mjere (Tablica 1,
Slika 1), od čega su mjere broj 13, 14, 15, 16 i 30 izmjerene
bilateralno,tako da je ukupan broj mjera 49.Od
toga je na samoj lubanjiizmjereno 37 mjera, a na donjoj
čeljusti 12. Sve mjere na donjoj čeljusti mjerene su na
lijevoj strani. Mjere su uzimane s pomičnom mjer kom


®


Scala na točnost od 0.1 mm. Neke mjere bilo je nemoguće
izmjeriti ili zbog oštećenja lubanje ili zbog sraštavanja
pojedinih kostiju.


2. Kondilobazalna duljina: od kaudalne granice zatiljnih kondilado točke P
3. Bazalna duljina: od točke B do točke P
4. Bazokranijalna osovina: od točke S do točke B
5. Bazofacijalna osovina: od točke S do točke P
6. Gornja duljina neurokraniuma: od točkeAdo točke F
7. Duljina viscerokraniuma: od točke N do točke P
8. Duljina lica: od točke F do točke P